جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای آقایی

نجف آقایی، نفیسه فتاحیان،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل تطبیق­پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن و مقایسه موانع سه­گانه در دو گروه دبیران ورزشکار و غیرورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مقایسه­ای است که به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیۀ دبیران زن شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش تشکیل دادند (923N=). نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 269 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند و در نهایت 230 نفر از آن­ها به­طور کامل در تحقیق همکاری کردند. از این تعداد 108 نفر ورزشکار و 122 نفر غیرورزشکار بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه­ محقق­ساخته با40 سؤال بود، که براساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تدوین شده بود و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تعیین گردید. موانع مشارکت ورزشی در سه حوزه موانع ساختاری، بین­فردی و درون­فردی  و در 6 مؤلفۀ فرهنگی _اجتماعی، اقتصادی _مالی، منابع انسانی، رفتارهای خانوادگی، امکانات و تسهیلات و رسانه و تبلیغات بررسی شد. تطبیق‌پذیری موانع مشارکت ورزشی در این سه حوزه با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت، با استفاده از آزمون t تک­نمونه­ای، میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل سه‌گانه و آزمون فریدمن موانع اولویت‌بندی شد و سپس به مقایسه عوامل سه‌گانه در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شد. نتایج نشان داد در هر دو دسته دبیران زن ورزشکار و غیرورزشکار موانع ساختاری مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موانع به حساب می­آیند و موانع بین­فردی و موانع درون­فردی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. اولویت­بندی موانع مشارکت ورزشی دبیران در سه حوزه مذکور قابل تطبیق با مدل هرمی موانع کرافورد نبود، بنابراین توجه به موانع ساختاری و زیربنایی در حیطه تحقیق حاضر لازم و ضروری است و برطرف­کردن موانع ساختاری گام مؤثر و مفیدی در ارتقای فرهنگ ورزش و سلامت به حساب می‌آید.
کیوان مشیرا، نجف آقایی، حسین پورسلطانی زرندی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت­بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران (180=N) تشکیل دادند و روش نمونه­گیری آماری به صورت کل­شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور    جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه عدالت سازمانی چستر و تاد (2007) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی  پرسش­نامه­ با بهره­گیری از نظرات اصلاحی صاحب­نظران و استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و با استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسش­نامه­ عدالت سازمانی (94/0=a) به دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرونف، تی تک­نمونه­ای، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون   رتبه­بندی فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره عدالت سازمانی 95/16±84/65، عدالت توزیعی 04/4±19/8، عدالت رویه­ای 46/9±55/30 و عدالت تعاملی 01/7±10/27 است که نمراتی پایین­تر از سطح میانگین است. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی­که بین کارکنان مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود ندارد. بین سن و سابقه کار با عدالت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0
دکتر نجف آقایی، دکتر مرجان صفاری، خانم فرناز سادات حسینی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

معلمان تربیت بدنی به عنوان پایه گذاران ورزش روی تمام بخش های ورزشی کشور بسیار تأثیر گذارند، شناخت صلاحیت های حرفه ای ضروری برای آنها هدف اصلی این پژوهش است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش کیفی (شیوه نظریه زمینه ای[1]) انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در مدارس بود و نمونه گیری آزمودنی ها به صورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت، ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کد گذاری شده و تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گروه بندی کدها، 53 مؤلفه را در چهار حیطه عاطفی، مهارتی، شناختی و رفتاری نشان داد و نتایج نهایی به دست آمده در این مطالعه مشخص نمود که با اینکه وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز خود از آزمون های استخدامی سختگیرانه ای استفاده می کند و دوره های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت نیز به گسترده از سوی ادارات تربیت بدنی برای آموزش و باز آموزی معلمان تربیت بدنی اجرا می گردد، ولی هنوز از نظر صلاحیت های ضروری برای معلمان تربیت بدنی کاستی هایی وجود دارد، که بسیاری از این کمبود ها به دلیل عدم توجه به بحث تخصص گرایی است.
 
[1] . Grounded Theory

دکتر محمد حسن عبداللهی، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نجف آقایی، دکتر محمد خبیری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف این تحقیق تدوین و اولویت بندی استراتژی های باشگاه فولاد ماهان سپاهان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق توصیفی- کاربردی بوده و جامعه آماری آن 76 نفر بود که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کیفی و جلسات شورای راهبردی ابزار تحقیق بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مطالعات تطبیقی، بررسی اسناد و مدارک موجود، قوانین و مصوبات بالا دستی، برنامه های قبلی باشگاه و  نظر سنجی از ذینفعان و نخبگان بدست آمد. از جلسات شورای راهبردی باشگاه 5 قوت، 6 ضعف، 6 فرصت و 4 تهدید حاصل گردید. عوامل درونی با نمره 23/2 و عوامل بیرونی با نمره 62/2 بدست آمد و بر این اساس باشگاه در موقعیت استراتژی های محافظه کارانه قرار گرفت. در نهایت از تجمیع استراتژی های جدول (SWOT) 11 استراتژی تدوین گردید که در ماتریس (QSPM) قرار گرفتند و مشخص شد که توسعه منابع درآمدی و درآمد زایی باشگاه، توسعه رشته های ورزشی باشگاه و ظرفیت سازی و استفاده بهینه از همکاری های سازمانها و ارگانهای ملی و استانی از جمله مهمترین استراتژی های باشگاه است.
خانم زهره سادات حمیدزاده ثانی، دکتر زهرا پورآقایی، دکتر زهرا سلمان،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

در این تحقیق با استفاده از یک مطالعه همبستگی فعالیت بدنی کودکان دختر با رویکرد بوم شناختی مورد پیش بینی قرار گرفته است. به این منظور 374 دختر در محدوده سنی 10 تا 12 انتخاب و پرسشنامه های خود گزارشی فعالیت بدنی کودکان با یادآوری 7 روزه (PAQ-C)، پرسشنامه شایستگی جسمانی ادراک شده (PPFS) آبادی (1998)، پرسشنامه جو ادراک شده مدرسه برای فعالیت بدنی بیمبام و همکاران (2005) و پرسشنامه حمایت اجتماعی گریسر و همکاران (2008) را تکمیل نمودند. همچنین برای کلیه آزمودنی ها شاخص BMI و آزمون مهارت های حرکتی لینکلن-اوزرتسکی(1950) ارزیابی شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد تناسب اندام کودکان، شایستگی جسمانی، جو ادراک شده از محیط فیزیکی و حمایت اجتماعی دوستان و خانواده (محیط اجتماعی) پیش بینی کننده های معناداری برای میزان فعالیت بدنی کودکان می باشند(P<.05). در این راستا بر اساس ضرایب تاثیر بدست آمده می توان گفت تناسب اندام10 درصد، شایستگی جسمانی 15 درصد و مهارتهای حرکتی12 درصد، محیط فیزیکی 23 درصد و محیط اجتماعی 24 درصد از فعالیت بدنی کودکان را پیش بینی می نماید. با استفاده از این یافته ها می توان پیشنهاد نمود از متغیرهای شناخته شده رویکرد بوم شناختی برای پیش بینی فعالیت کودکان استفاده شود.
سمانه سعیدپور، نجف آقایی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مزیت رقابتی و شهرت سازمانی در رابطۀ علّی مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی پرسپولیس بود. روش‌شناسی پژوهش توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی و رویکرد معادلات ساختاری می‌باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ هواداران پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر (به روش تصادفی) بود. از پرسشنامه های شهرت باشگاه رسلر (۲۰۱۰)، مزیت رقابتی حسینی (1390)، مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، عملکرد تیمی گلن (۲۰۰۳)، حسینی (۱۳۹۵)، کوپر و ساتر (۲۰۱۱) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید؛ تحلیل نتایج نیز با نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. مشخص گردید مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی، مزیت رقابتی و شهرت سازمانی تأثیر مثبت ومعنادار دارد. به علاوه، اثر مستقیم ومعنادار شهرت بر عملکرد تیمی و نقش میانجی شهرت به صورت جزئی تأیید شد. با این حال، تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد تیمی و نقش میانجی مزیت رقابتی تایید نگردید. پیشنهاد می شود باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، موجب ارتقاء شهرت، مزیت رقابتی و عملکرد تیمی باشگاه شود.

سیده معصومه موسوی، دکتر زهرا پورآقایی، دکتر محمدعلی اصلانخانی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

تحلیل عملکرد تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران، به منظور بهبود عملکرد خودشان و ورزشکاران دیگر همیشه مورد توجه قرار می­گیرد. هدف از این تحقیق بررسی نیمرخ عملکرد تکنیکی و تاکتیکی کاراته ­کاهای نخبه حاضر در لیگ­ های جهانی می­باشد. در این تحقیق توصیفی از نوع کاربردی، نیمرخ عملکردی کاراته­ کاهای برنده و بازنده حاضر در لیگ ­جهانی مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم افزار کینوویا جمع ­آوری شد. برای تحلیل داده ­ها از نرم ­افزار اکسل استفاده شد. متغیرهای مورد بررسی تاکتیک­ های حمله، ضدحمله و تکنیک­ های تکی اندام بالایی، اندام پایینی وتکنیک ­های ترکیبی بود فراوانی حملات، در اوزان مختلف نزدیک بود. اما میزان موثر بودن حملات صورت گرفته در بین برنده ­ها بیشتر بود. استفاده از تکنیک های دست تک رایج ­تر بود. برنده­ ها بیشترین امتیازات خود را از تکنیک­ های تکی دست کسب کرده بودند. از کل ضربات پای اجرا شده توسط برنده­ ها 10 درصد منجر به امتیاز شده بود. بنابراین یافته­ ها، نیاز به برنامه­ های تمرینی اختصاصی برای تکنیک­ های دست تک و تاکتیک ضد حمله در تمرینات بیشتر وجود دارد. همچنین شبیه ­سازی زمان­های مختلف مسابقه و کار­کردن روی تاکتیک­ ای خاص به پیشرفت ورزشکاران کاراته کمک خواهد کرد.

آقای امیرحسین سپهریان، دکتر مهدی طالب پور، خانم ملیحه سادات آقایی شهری، آقای مجید زحمتی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه و عوامل موثر بر انگیزه خرید و حسرت پس از خرید مشتریان عمده محصولات ورزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان محصولات ورزشی استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که طبق حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد حسرت پس از خرید دلاکروئیس و همکاران (2007) و بررسی انگیزه‌های خرید مصرف‌کنندگان ایرانی حیدرزاده و بهرامی (1394) را تکمیل نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تحت نرم افزا‌رهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که متغیر انگیزه خرید به ترتیب تحت تاثیر عواملی همچون خرید در حراجی، خرید فایده نگر، خرید لذتی، ایفای نقش، هوشیاری و آگاهی از برند، انگیزه حسی و خرید الهام‌بخش، آگاهی از کیفیت، خرید اجتماعی، خرید تفریحی و خرید ارزشی قرار دارد. همچنین دو بعد احساس پشیمانی بعد از خرید و احساس پشیمانی و حسرت ناشی از خرید نکردن دو عامل تبیین‌کننده متغیر حسرت خرید بودند. از طرفی مشاهده شد که بین انگیزه‌خرید و حسرت خرید همبستگی وجود دارد و مدل ارتباط انگیزه خرید و حسرت خرید از برازش مناسبی برخوردار بود. بنابراین شناسایی انگیزه‌های خرید می‌تواند برای صاحبان، بازاریابان و فروشندگان فروشگاه‌های لوازم ورزشی در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مؤثر واقع گردد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb