جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای ارشم

دکتر سعید ارشم، خانم مینا اقایی، خانم فاطمه کشوری،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثرات تکلیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بر دقت پرتاب بازیکنان ماهر تحت شرایط انسداد بود. 20 بسکتبالیست زن (30-18 ساله) راست دست با سه سال سابقه پس از تکمیل پرسشنامه اضطراب صفتی ایلی نویز (SCAT) و دست برتری آنت (AHQ) و اندازه‌گیری‌ ویژگی‌های آنتروپومتریکی وارد مطالعه شدند. آنها‌ در دو جلسه آزمون با فاصله 2 روز شرکت کردند. در جلسه‌ اول (بدون فشار) و دوم (فشار بالا)، پس از گرم کردن به انجام 10 پرتاب آزاد در سه وضعیت 1) پرتاب آزاد بسکتبال، 2) پرتاب آزاد بسکتبال+ تکلیف ثانویه مرتبط، 3) پرتاب آزاد بسکتبال+ تکلیف ثانویه نامرتبط پرداختند. نتایج نشان داد که تکالیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با پرتاب آزاد، بر دقت پرتاب بازیکنان ماهر تحت شرایط انسداد پایین (012/0=P، 001/0=P) و بالا (001/0=P، 018/0=P) تأثیر دارند و بین تکلیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با مهارت بر دقت پرتاب در شرایط انسداد بالا تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0=P).
به طور کلی برای کاهش فشار وارده بر ورزشکاران در شرایط انسداد می­توان از تکالیف ثانویه مرتبط و نامرتبط و همچنین، برای افزایش دقت افراد ماهر در این شرایط می‌توان از تکلیف ثانویه مناسب مرتبط با پرتاب آزاد استفاده کرد.
مجید رضوی نیا، شهاب پروین پور، سعید ارشم،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر الگوی در حال یادگیری، الگوی ماهر و خود مرورگری مثبت بر یادگیری شنای کرال سینه در کودکان با دامنه‌ی سنی ۹ تا ۱۱ ساله استان البرز بود. شرکت کنندگان از نمونه در دسترس و به صورت تصادفی درگروه‌های مختلف تقسیم شدند. بدین ترتیب افراد همه‌ گروه‌ها باتوجه به دستورالعمل هایی که مربوط به گروهی که در آن قرار داشتند، در مجموع ۱۲ جلسه به تمرین مهارت های شنای کرال سینه پرداختند. درپایان آخرین جلسه آزمون یادداری فوری و یک هفته پس از آن آزمون یادداری و انتقال گرفته شد. متغیر وابسته کیفیت شنای افراد بود که با استفاده از چک لیست ارزیابی مهارت شنای کرال سینه انجام گرفت. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از سودمندی هر سه نوع الگودهی بر عملکرد شنای کرال سینه و تفاوت معنادار بین گروه‌ها در آزمون اکتساب، یادداری و انتقال بود (۰۵/۰ p<). همچنین در مقایسه‌ی بین گروه‌ها گروه خودمرروگری مثبت و الگوی درحال یادگیری در آزمون یادداری فوری از گروه الگوی ماهر و کنترل بهتر بودند.‌گروه الگوی ماهر نیز نمرات بهتری از گروه کنترل داشت. در آزمون‌های یادداری و انتقال گروه خودمرورگری مثبت از سه گروه (درحال یادگیری، ماهر، کنترل) عملکرد بهتری داشت. بعد از آن گروه الگوی درحال یادگیری از دو گروه (ماهر و کنترل) بهتر بود و در آخر گروه الگوی ماهر از گروه کنترل بهتر عمل کردند. براساس این یافته‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، در جایی که دسترسی به امکانات ویدئویی وجود دارد، می‌توان از الگودهی استفاده کرد. چه بسا آموزش از این طریق، به لحاظ صرف وقت و هزینه برای شاگردان، مربیان، معلمان و والدین سودمندتر است و موجب یادگیری بیشتر و پایدارتر می‌شود.


دکتر سعید ارشم، آقای محمد گراوند، دکتر عباس بهرام،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر نوع هدف گزینی و خودثبتی بر اکتساب و یادگیری خودتنظیم پرتاب آزاد بسکتبال بود. تعداد 70 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی به صورت در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در شش گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. داده­های خودکارآمدی جمع­آوری شده با پرسشنامه­ و داده­های عملکرد در آزمون­های اکتساب و یادداری از طریق تحلیل واریانس عاملی در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها نشان داد که گروه­های هدف گزینی همراه با خودثبتی نسبت به گروه­های هدف گزینی بدون خودثبتی و گروه کنترل، اجرا و خودکارآمدی بالاتری در طول آزمون اکتساب و یادداری پرتاب آزاد بسکتبال داشتند. این تحقیق نشان داد که انواع هدف گزینی می تواند از ابتدا با هم ترکیب و به نتایج مثبت در اجرا و یادگیری منجر شوند. خودثبتی برای اجرا و خودکارآمدی مهم است و می‌تواند در طول جلسات تربیت بدنی به آسانی تدریس و استفاده شود.

عباس بهرام، سعید ارشم، مسلم بهمنی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

تا به امروز، کمتر مطالعه¬ای ابعاد تمرکز توجه را در خارج از شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده است.  هدف این پژوهش، بررسی تعامل بین توجه درونی/بیرونی و مرتبط/نامرتبط و نقش آن در عملکرد تکنیکی جودوکاران خبره در جریان رقابت بود. بدین منظور، از رویکرد تلفیقی و طرح تلفیقی موازی  استفاده گردید. در بخش کیفی تمرکزهای توجه جودوکاران با استفاده از مصاحبۀ خودرویارویی مورد شناسای قرار گرفت و در بخش کمی تفاوت بین توجه¬های گزارش شده درکوشش¬های موفق (همراه با امتیاز) و ناموفق (بدون کسب امتیاز) بررسی شد. تحلیل رونوشت کتبی مصاحبه¬ها نشان داد هم در مرحلۀ آماده¬سازی و هم در مرحلۀ اجرا، جودوکاران خبره بیشتر بر بعد بیرونی-مرتبط متمرکز بوده¬اند. نتایج آزمون مجذور کا نیز نشان داد در هر دو مراحل بین جهت توجه در کوشش¬های موفق  و ناموفق  تفاوت معناداره وجود داشته است (p < 0.05) و جودوکاران خبره درکوشش¬های موفق نسبت به کوشش¬های ناموفق بیشتر بر بعد بیرونی-مرتبط متمرکز بوده¬اند. بطور کلی، این پژوهش سودمندی تمرکز نامرتبط در افراد خبره را تایید نکرد بلکه همراستا با فرضیه عمل محدود شده نشان داد جودوکاران خبره در رقابتهای خود بیشتر تمرکز بیرونی-مرتبط را برای اجرای تکنیک اتخاذ کرده و از آن سود می¬برند.
آقای محسن محمدی، دکتر عباس بهرام، دکتر سعید ارشم، ،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار تغییرپذیری الگوهای رفتاری توپ در تیم های فوتسال در فاز هجومی بود. راهبرد پزوهش مشاهده ای بود و داده های استخراج شده از 12 بازی درون تمرینی بازیکنان تیم فوتسال مقاومت حاضر در مسابقات لیگ برتر 97-98  ضبط گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار ساکنت (SOCNET ) مقادیر ضریب کلاستر و با استفاده از نرم افزار متلب مقادیر انتروپی شانون برای هر یک از تیم ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد جلسات تمرینی مقادیر ضریب کلاستر و انتروپی شانون در هر دو تیم افزایش یافت و همبستگی متوسطی بین مقادیر ضریب کلاستر و انتروپی شانون با تعداد جلسات تمرینی مشاهده شد. به طور کلی و با توجه به نتایج تحقیق حاضر تغییرپذیری کارکردی  الگوهای رفتار توپ با افزایش تمرین و تجربه تیمی افزایش یافت و میزان پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری شبکه تیمی بیشتر شد. با توجه حساسیت الگوهای رفتاری توپ به آثار تمرین، آنالیزور های ورزشی می توانند از اطلاعات حاصل از این سطح تحلیل در توضیح رفتارهای سینرژیک تیمی در تیم های فوتسال استفاده کرد. 
عباس بهرام، سعید ارشم، مسلم بهمنی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش توجه بر عملکرد جودوکاران خبره در شرایط واقعی و در قالب یک پژوهش تلفیقی بود. 14 جودوکار عضو تیم ملی بزرگسالان کشور در مطالعه شرکت کردند. در بخش کیفی پژوهش، توجه ورزشکاران در شرایط رقابت از طریق روش فراخوانی تحریک شده مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی، ارتباط بین تعداد نشانه­های توجه و همچنین درصد توجه در مراحل آماده­سازی، اجرا و مجموع (آماده­سازی و اجرا) با مدت زمان اجرا ارزیابی گردید. یافته­ها نشان داد درحالی­که توجه در مرحلۀ اجرا ارتباط معناداری با مدت زمان حرکت نداشت، توجه در مرحلۀ آماده­سازی با سرعت اجرای فن در ارتباط بود بنحوی­که کاهش تعداد نشانه­های توجه در مرحلۀ آماده­سازی و درعین حال افزایش درصد تمرکز روی حریف  با سرعت بالاتر در اجرای فنون همراه بود. نتایج این پژوهش بطور کلی نشان می­دهد تمرکز روی حریف در مرحلۀ آماده­سازی با سرعت اجرای بیشتر در اجرای تکنیک در رقابت­های واقعی همراه است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb