جستجو در مقالات منتشر شده


21 نتیجه برای الهی

علیرضا الهی، سیدمهدی رسولی، وحید ساعت چیان،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

مبحث تعادل رقابتی برای مسابقات ورزشی توجه زیادی را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. تعادل رقابتی به پیش­بینی هواداران اطلاق می­شود درباره اینکه کدام تیم برنده خواهد شد. در این مقاله روند وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت مؤید این موضوع خواهد بود که لیگ‌های ورزشی برای پویابودن و باقی­ماندن در عرصه رقابت اقتصادی در ورزش، نیازمند سطح مطمئنی از تعادل رقابتی­اند. بنابراین با استفاده از اطلاعات لیگ برتر ایران، برای دوره زمانی 1380-1388 و بهره­گیری از شاخص‌های تشخیص تعادل رقابتی در اقتصاد شامل (C5ICB) و (HICB) توزیع قدرت برآورد گردید. نتایج نشان داد، طی فصول گذشته مسابقات تعادل رقابتی در بین دوره‌های لیگ برتر رو به بهبود بوده است، به طوری که لیگ حرفه­ای فوتبال طی سال­های 1380 تا 1388 با روندی نزولی مواجه بوده که نشان­دهنده پیش­بینی ناپذیر بودن نتایج مسابقات است. براساس روند حاصل از شاخص‌های تعادل رقابتی مشاهده می‌شود لیگ فوتبال ایران در سال 1383 بدترین و در سال 1386 بهترین وضعیت تعادل رقابتی را بین دوره‌های لیگ برتر داشته است. در مجموع پیشنهاد می‌شود برای حفظ تعادل رقابتی لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال، قوانین خاصی برای باشگاه‌ها بالاخص در زمینه نقل و انتقال بازیکنان تدوین گردد تا متعاقب آن صنعت فوتبال نیز نهایت بهره اقتصادی را از مزایای حاصل از درآمدزایی و حمایت مالی این وضعیت ببرد.
وحید ساعت چیان، حمیدرضا صفری، سیدمهدی رسولی، عیسی اسکندری، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات، رضایت­مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه­ها و مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت که دست­کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته­اند را تشکیل دادند که با توجه به تعداد جامعه گزارش­شده از اداره کل تربیت بدنی شهرستان (150 نفر) و طبق فرمول تعیین نمونه مورگان 108 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه­های استاندارد کیفیت خدمات (QSS) الکساندریس (1999)، وفاداری مشتریان (ALS) آلن (1990)، رضایت مشتری (OCS) ویکتور (2002) و تصمیمات رفتاری آتی (BFIS) بری (1996) استفاده شد (8).  نتایج نشان داد بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری (395/0r=)، رضایت­مندی و قصد حضور آتی(486/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (05/0P&le). بین وفاداری با رضایت­مندی(286/0r=) و قصد حضور آتی (524/0r=) مشتریان نیز رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد (05/0P&le). درنهایت رضایت­مندی مشتریان با قصد حضور آتی آن‌ها (505/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری داشت (05/0P&le). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد تنها رضایت­مندی  (745/4t=) و وفاداری (185/3t=) قابلیت پیشگویی قصد حضور را داشتند و متغیر کیفیت خدمات نقش متغیر واسطه یا بینابین را ایفا کرد (05/0P&le).  با عنایت به یافته‌ها، مسئولان و مدیران باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک، با ارزیابی مستمر وضعیت موجود و ارائه خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت­کننده، نقش بسیار مهمی درجهت رضایت و وفاداری این افراد برعهده دارند و می­توانند حضور مجدد این گروه را تضمین کنند.
علیرضا الهی، مهرزاد حمیدی، محمدحسن پیمان فر،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

مطالعه حاضر به رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور با استفاده از فرآیند تحلیل   سلسله­مراتبی پرداخته است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش صاحب‌نظران و نخبگان آشنا به مدیریت استراتژیک بودند که در تدوین یا اجرای استراتژی‌های نظام ورزش کشور نقش داشتند (n=21). بدین­منظور، با تهیه پرسش­نامه‌زوج مقیاسی برمبنای AHP، و تأیید روایی آن توسط 6 تن از متخصصان، به وزن­دهی و رتبه‌بندی موانع شناسایی­شده به­وسیله نرم­افزار Expert Choice پرداخته شد. تحلیل خروجی نرم­افزار نشان داد موانع مرحله انتقال استراتژی‌ها به عمل با وزن 307/0 مهم­ترین مؤلفه پیش‌روی پیاده‌سازی استراتژی‌های نظام ورزش کشور هستند. یافته‌ها نشان داد عدم شایسته­سالاری در تعیین مدیران ورزشی (وزن284/0) مهم­ترین مانع بخش زیربنایی، عدم توجه به قابلیت اجرایی برنامه‌های استراتژیک در هنگام تدوین (آرمان‌گرا بودن برنامه‌ها) (وزن228/0) مهم­ترین مانع مرحله تدوین استراتژی‌ها، تعهد و اعتقاد اندک برخی مدیران برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها (وزن 32/0) مهم­ترین مانع مرحله انتقال استراتژی‌ها به عمل و بی­توجهی به اجرای استراتژی‌ها در بودجه­بندی و تخصیص اعتبارات (وزن 229/0) مهم­ترین مانع مرحله اجرای استراتژی‌ها است. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند منشأ راهکارهایی برای تدوین‌کنندگان و اجراکنندگان برنامه‌های استراتژیک در سازمان‌های ورزشی باشد.
ابوالفضل علیزاده گلریزی، وحید ساعت چیان، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان­ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه­ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و  استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تعدیل­شده جالای[1] (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه به­همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81/0=&alpha). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم­ها مهم­ترین انگیزه­ و در مقابل گریز و اجتماعی­شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه­های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی­شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تأثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی­داری دارد. همچنین هواداران تیم­های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه­ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه­ای داشتند. با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه­های وفاداری هواداران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه­ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
[1] Jallai, T.
اقای عبدالمجید دوراندیش، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین پورسلطانی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

یکی از موضوعات مهم درمطالعات بازاریابی کیفیت خدمات است.ادبیات موضوع کیفیت خدمات بیان کننده وجود رابطه بین این متغیر با متغیرهای مختلف بازاریابی است. اما این سؤال همیشه مطرح بوده است که چه مؤلفه­ای از کیفیت خدمات بهتر می­تواند رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان را پیش­بینی کند؟ به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای تعداد 350 پرسشنامه توسط مشتریان باشگاه­های پرورش اندام استان فارس تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمع آوری داده­های پژوهش ازسه پرسشنامه­ی استانداردکیفیت خدمات یی چین لیو رضایت­مندی اولیور وتمایل حضور مجدد لیم استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات با هر دو متغیر رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان ارتباط مثبت و معنا داری دارند.همچنین تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای رضایت­مندی بودند. مقایسه تأثیرات هر یک از مؤلفه­های کیفیت خدمات بر رضایت­مندی نیز نشان داد مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه همدلی کمترین میزان تأثیر را بر رضایت­مندی مشتریان داشته­اند. همچنین طبق یافته­های تحقیق تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای تمایل حضور مشتریان بودند. مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه ملموس بودن کمترین میزان تأثیر را بر تمایل جهت حضور داشته­اند.دکتر اسفندیار خسروی زاده، دکتر علیرضا الهی، دکتر علیرضا بهرامی، اقای عابد حقدادی، اقای تیام نستوهی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

با وجود توسعه ورزش زنان، به نظر می رسد مربیان شاغل در این حوزه با مشکلاتی شغلی مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق بررسی مشکلات مربیان زن بود. به این منظور، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان زن فعال شاغل (95 نفر) در هیات های ورزشی شهر اراک بودند که براساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان 76 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظر اساتید دانشگاه و متخصصین مدیریت ورزشی، و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (85/0= a)  بررسی شده بود، استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مربیان شرکت کننده به ترتیب با مشکلاتی در زمینه سازمانی، اماکن و تجهیزات ورزشی، ورزشکاران، شخصی، رسانه ها و سایر مربیان رشته ورزشی مواجه بوده اند. بنابر این، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شناسایی و به کار گرفته شود تا مربیان بتوانند با مشکلات کمتری  به انجام وظایف اصلی خود بپردازند و به توسعه ورزش زنان کمک نمایند
خانم مریم طاهری کیا، خانم عاطفه اسد زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

حضور تماشاچیان اعم از مرد و زن در استادیوم‌های ورزشی و سودآوری‌های حاصل از آن یکی از تجربیات جدید جهان ورزش است. بخش زیادی از هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس را بانوان تشکیل می‌دهند، بنابراین تامین شرایطی برای ایجاد وفاداری زنان نسبت به این تیم هامی‌تواند در برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌ی مدیریت هواداران اهمیت داشته باشد.کیفیت تیمی یکی از دلایل افزایش وفاداری هواداران است. در این تحقیق وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران پرسپولیس و استقلال توسط کیفیت تیمی آن‌ها مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بنابراین از بین دانشجویان دختر هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس از 20 دانشگاه تهران با توجه به جدول مورگان 395 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌‌ی کیفیت تیمی ژانگ و پرسش‌نامه‌‌ی تعهدروانشناختی به تیم ماهونی توسط آن‌ها تکمیل شد. نتایج نشانگر ارتباط معنادار بین کیفیت تیمی و وفاداری نگرشی هواداران بود(449/0r= 01/0 p<)‌. همچنین کیفیت تیمی قابلیت تبیین حدود 20 درصد از تغییرات وفاداری نگرشی هواداران را داشت  (01/0 p< ،202/0 =2 r، 33/0 =β). نتایج حاکی از تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت تیمی توسط وفاداری نگرشی بود. پس می‌توان با جذب بازیکنان و مربیان نامی، ارائه مسابقات جذاب و مواردی از این قبیل وفاداری هواداران زن را افزایش داد.
آقای موسی علیزاده، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و با استفاده از معادلات ساختاری و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی تشکیل می­دادند. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه می­باشد. این پرسشنامه­ها شامل ارزش ادراک شده سویینی(2008)، وفاداری ماهونی(2000) و رفتار خریدکیم(2008) می­باشند که روایی صوری  و محتوا توسط متخصصان بازاریابی ورزشی در یک مطالعه مقدماتی اعمال شدند و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب 82/0، 88/0 و 74/0) مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه روایی سازه (تحلیل عاملی) ابزار اندازه­گیری با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تحلیل داده­های پژوهش از روش­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش­های آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لوین استفاده شد. جهت تبیین و پیش­بینی متغیرهای رفتار خرید تماشاگران و میزان حضور تماشاگران از روش رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در نهایت به منظور مدل­سازی معادلات ساختاری از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  لیزرل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزش ادراک‌شده، وفاداری و رفتار خرید رابطه علی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران به ترتیب 35 و 31 درصد، تأثیر مثبت دارد. بنابراین نتیجه می­گیریم که مدیران باشگاه­ها به راحتی با توجه به این عامل می‌توانند موجبات تأمین رضایت و حضور هر چه بیشتر تماشاگر در ورزشگاه‌ها و در نتیجه­ی آن کسب سود برای باشگاه به دست آورند.
آقای عبدالرضا عبودی، دکتر حسین اکبری یزدی، آقای سلیمان عبدالهی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

برآورده کردن خواسته ها و نیازهای تماشاگران که یکی از ارکان صنعت فوتبال می باشند، همواره باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جذاب تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران می-باشد برای محقق کردن این هدف از سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و روش تاگوچی برای گرداوری داده ها استفاده شد. که ابتدا نیازهای احساسی تماشاگران شناسایی شد (41 نیاز) سپس با استفاده از مدل کانو نیازهای احساسی در پرسشنامه ای با چهار سطح برای تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران طراحی شده و بین 400 نفر از آنها توزیع شد. به منظور دست یابی به حالت بهینه و مطلوب، نیازهای جذاب (7 نیاز اساسی) وارد طراحی آزمایش ها شدند. این 7 نیاز جذاب در یک طیف سه سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. که نتایج نشان داد متولیان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال در صورتی می توانند رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را افزایش دهند که شرایط فعلی و فیزیکی و امنیتی ورزشگاه های فوتبال را بهبود داده و موانع موجود از جمله حضور بانوان و حضور به همراه خانواده را مرتفع سازند. باشگاه های فوتبال نیز با جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت و محبوب می توانند به این هدف کمک کنند. 

آقای حسین کردلو، دکتر علیرضا الهی، عباس خدایاری،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

آقای رضا خورشیدی، دکتر علیرضا الهی، دکتر فریده هادوی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی رفتار خرید تماشاگران شامل تمایل جهت حضور مجدد و خرید کالای آرم­دار انجام شد. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد 696 تماشاگر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه پرسشنامه­ های عوامل مؤثر بر حضور علی محمدی (1390) و رفتار خرید تماشاگران کیم (2008) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مؤلفه ­های هیجان، حضور و حمایت، تعامل و گریز و اطلاعات و جذابیت قابلیت پیش­ بینی تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین مؤلفه­ حضور و حمایت قابلیت پیش­بینی خرید کالای آرم ­دار را دارد (05/0p). به طوری که مؤلفه حضور و حمایت (beta= 0.182) بیشترین و تعامل و گریز (beta= 0.92 ) کمترین تأثیر را بر تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران داشتند. براساس نتایج پژوهش حاضر می­توان به مدیران و مسئولین این باشگاه­ ها پیشنهاد داد کانون­ های هواداری را فعال­تر نمایند، هیجان مسابقات را بالا برده و اطلاعات و دانش هواداران را افزایش دهند.

خانم مریم طاهری کیا، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

سازمان های ورزشی در دهه اخیر بر اهمیت توجه به رفتار خرید مشتریان توجه ویژه داشته اند. در این میان توجه به متغیرهایی که می تواند بر رفتار خرید مشتریان تاثیر داشته باشد اهمیت یافته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید تماشاگران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بدین منظور از دو پرسشنامه بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید کیم(2008) پس از اطمینان از روایی و پایایی، باتوجه به جدول مورگان در میان نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی توزیع شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. برای تجزیه تحلیل داده­ها از روش های آمار توصیفی و آزمون­ های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر روی رفتارخرید تماشاگران تاثیر دارد(043/0=β، (05/0p). با عنایت با یافته­ های تحقیق حاضر می توان راهکارهایی را جهت تعیین استراتژی بازاریابی رابطه مند و ارزیابی تاثیر این استراتژی بر رفتار خرید تماشاگران، به عنوان مشتریان اصلی باشگاه های فوتبال فراهم نمود.

دکتر شعله خداداد کاشی، دکتر رحیم خسرومنش، دکتر آمنه اسدالهی،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

شناخت چگونگی فعالیت‌بدنی دختران 7-12 ساله ایرانی در وضع موجود و طراحی مدل برای آن از الزامات تفکر استراتژیک است و می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مهم به مدیران مربوطه کمک کند. از همین رو هدف این تحقیق طراحی مدل‌مفهومی فعالیت‌‌بدنی دختران 7-12 ساله ایرانی بود. روش تحقیق نظریه‌داده‌بنیاد، رویکرد نظام‌مند بود. نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری نظری بود و تا رسیدن به اشباع نظری؛ ضمن بررسی متون تخصصی؛ با 6 پدر، 17 مادر و 17 دختربچه مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته انجام شد. یافته‌ها نشان‌داد 14 مقوله اصلی در رابطه با فعالیت‌بدنی دختران 7-12 ساله ایرانی وجود دارد. کنشگر اصلی در مدل طراحی شده، مادر است که شرایط و وضعیت را بررسی و با مشورت با همسرش، دخترش و مربی در نقش هدایتگر اصلی دختربچه ایفای نقش می‌کند. یافته‌ها همچنین نشان داد نهادهای‌حاکمیتی، وزارت ‌آموزش ‌و پرورش و مدارس؛ بر خلاف انتظار؛ تاثیر مطلوبی در فعالیت‌‌بدنی دختران 7-12 ساله ایرانی ندارند. بنابراین؛ فعال‌سازی و تعامل سازنده بین مادران، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط؛ مخصوصاً مدارس؛ و استفاده بهینه از امکانات ورزشی موجود کشور می‌تواند به طور چشمگیری فعالیت‌های‌بدنی بین دختران 7-12 ساله را افزایش دهد.

دکتر علیرضا الهی، آقای فرهاد فتحی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

پژوهش حاضر به تعیین عوامل موثر بر حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با رفتار خرید آنها پرداخته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­های استاندارد عوامل موثر بر حضور تماشاگران علیمحمدی (1390) و رفتار خرید کیم (2008) بین نمونه­ها (372=n) پخش و جمع­آوری شد. برای اطمینان مجدد از روایی سوالات و گویه­های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، از نظرات صاحب­نظران، اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد. پایایی ابزارهای اندازه­گیری با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عوامل موثر بر حضور 85/0 و پرسشنامه رفتار خرید 70/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد پیروزی نیابتی، هیجان و اطلاعات و جذابیت مهمترین عوامل موثر بر حضور تماشاگران و در مقابل عوامل تاسیسات، زمان­بندی و اطلاع­رسانی و حضور و حمایت کمترین اهمیت را در حضور تماشاگران داشتند. همچنین یافته­ها نشان داد مولفه­های حضور و حمایت (44/4=t و 243/0=β)، عملکرد (102/2=t و 117/0=β) و هیجان (43/2=t و 136/0=β) رابطه علی معناداری با رفتار خرید دارند. با عنایت به یافته­ های پژوهش حاضر درخصوص عوامل موثر بر حضور تماشاگران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران فدراسیون در زمینه جذب تماشاگران ارائه داد.
 

ایرج عیوضی، علیرضا الهی، محمد رحیم اسفیدانی، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی موانع پیش روی بازاریابی الکترونیک فوتبال ایران بود لذا با استفاده از یک تحقیق کاربردی و به شیوه کیفی با بهره گیری از شیوه نوخاسته گلیزر به این سوال پاسخ داده شده است.  جامعه هدف این پژوهش افراد متخصص و اگاه در حوزه بازاریابی، بازاریابی الکترونیک، بازاریابی ورزشی و مدیران فوتبالی بود. روش نمونه گیری بصورت هدفمند و گلوله برفی دنبال شد. پس از اتمام مراحل کدگذاری باز 162 نشان بعنوان موانع بازاریابی الکترونیک فوتبال ایران شناسایی شد که در کدگذاری محوری، در 13 مفهوم طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد صنعت فوتبال ایران برای پیاده سازی بازاریابی الکترونیک لازم است به  5 دسته موانع بازاریابی، فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قانونی و اقتصادی توجه و برای موانع موجود آن برنامه ریزی نماید.  همچنین توجه تک بعدی به هر یک از این مانع ها مفید نیست و لازم است  یک نگاه همزمان، جامع و سیستمی به همه این ابعاد 5 گانه داشت .
مجید یزدان پناه، حسین اکبری یزدی، علی رضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف: تدوین نقشه استراتژیک و اولویت بندی راهبردهای توسعه ورزش شرکت ملی گاز ایران با رویکرد ISMو AHP بود.
روش‌شناسی: از نوع آمیخته (کمی-کیفی) و از لحاظ هدف کاربردی- توسعه‌ای بوده است.9 نفر به عنوان اعضای شورای راهبردی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها اسناد و مدارک فرادستی، ادبیات پیشینه و نظرات اعضای شورای راهبردی بررسی شد. روایی پرسشنامه‌ها پس از تائید توسط استادان دانشگاه، بین خبرگان منتخب توزیع و داده‌ها جمع‌آوری شد.این خبرگان نخست از روشAHP، استراتژی های شرکت را که حاصل مطالعه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان مذکور بوده از نظر میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر مشخص نموده و سپس برای شناسایی روابط مهم در ترسیم نقشه استراتژیک از روش ISM استفاده شد.
یافته‌ها: نقشه راهبردی ورزش با استفاده از ISM در 5 سطح طبقه‌بندی و راهبردهای توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی سلامت‌محور، تقویت تعاملات دوجانبه با سازمان‌های ورزشی و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی در سطح اول قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیلAHP برای اولویت بندی استراتژی‌ها نشان داد که توسعه فعالیت‌های ورزشی سلامت محور، ارتقاء جایگاه و ساختار امور ورزش و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی به ترتیب سه استراتژی اول ورزش شرکت ملی گاز ایران بودند.

 
خانم ندا کریمی، دکتر علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش میانجی رضایت کلی و احساسی در رابطه بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال است، پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها، همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری متشکل از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی (سال 97-96) و نمونه آماری برابر 383 نفر تعیین گردید، نمونه‌ها به‌صورت غیر تصادفی داوطلبانه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  و Smart PLS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزش ادراک‌شده به‌طور غیرمستقیم از طریق رضایت احساسی بر نیات رفتاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به نتیجه شاخص VAF می‌توان نتیجه گرفت رضایت احساسی نقش میانجی 48 درصدی بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال دارد، درحالی‌که نقش میانجی رضایت کلی در ارتباط بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران معنادار نیست. یافته ها دلالت بر این دارد که رضایت احساسی نقش مهمی در شکل دادن تمایلات رفتاری تماشاگران دارد و مسئولین و بازاریابان ورزشی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، عوامل فراهم‌کننده احساسات ناشی از رضایت تماشاگران را پیاده‌سازی کنند تا تمایلات رفتاری را تقویت نمایند.
اقای حمید رودباری، اقای هادی طباطبایی، اقای سلیمان عبدالهی، اقای حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان با جو ورزشگاه و وفاداری تماشاچیان بود. روش تحقیق از نوع ارتباط علی  و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 40 هزار نفر از تماشاگران فوتبال حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان در فصل 96-97 تشکیل داده اند. که 384 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که به صورت نمونه غیر تصادفی_داوطلبانه پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه تعدیل شده هویت تیمی جیمز و روس(2002)، پرسشنامه بی­خویشتن­شدن سیگزمالی(1990)، پرسشنامه جو ورزشگاه اهریچ و بنگستین(2012) و پرسشنامه وفاداری تماشاچیان ماهونی و همکاران(2000) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. نتایج نشان داد هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان به ترتیب با ضریب مسیر580/0 و 386/0 تاثیر معناداری بر جو ورزشگاه دارند و همچنین سه متغیر جو ورزشگاه، بی­خویشتن شدن و هویت تیمی به ترتیب با ضرایب مسیر 247/0، 248/0 و 428/0 بر وفادارای تماشاچیان تاثیر مثبت دارد . بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران باشگاهها و ورزشگاهها پیشنهاد می­شود برای افزایش وفاداری تماشاچیان و درک جو مناسب از ورزشگاه به هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان توجه ویژه داشته باشند.آقای کوروش باقری، دکتر حسین اکبری یزدی، دکتر علیرضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

استعدادیابی تلاش دارد تا بر پایه­ ی آزمون­های معین، افراد مستعد را به سمت ورزش­هایی راهنمایی کند که بیشترین شانس موفقیت را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی استعدادیابی در وزنه برداری ایران انجام الگوی راهبردی استعدادیابی در ورزش وزنه­برداری از سازه­های نقاط قوت و ضعف استعدادیابی، اصول استعدادیابی، روش­های استعدادیابی، ویژگی روش­های استعدادیابی، عوامل پیش­برنده و بازدارنده فعالیت­های استعدادیابی و اهداف استعدادیابی تشکیل شده است. به موجب نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد محرک­های تسهیل­ کننده فرایند استعدادیابی بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور لازم است الگوبرداری از کشورهای صاحب سبک، تأمین امکانات بروز، پرورش نیروی استعدادیاب و ایجاد مدارس تخصصی وزنه برداری در دستور کار قرار گیرد


آقای عبدالرضا عبودی، آقای علیرضا الهی، آقای حسین اکبری یزدی، آقای صالح رفیعی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

در مدل های علمی بازاریابی، توجه اصلی ترین گام در اثربخشی تبلیغات می باشد. به همین دلیل رقابت بر سر جلب توجه به تبلیغات همواره مسئله ای مهم برای بازاریابان بوده است. با این حال تحقیقات بازاریابی ورزشی هنوز نتوانسته به درک صحیحی از عوامل تاثیر گذار بر جلب توجه بیننده به تبلیغات در حین تماشای رویداد ورزشی دست یابد. روش های متفاوت جمع آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی نیز می تواند به مدیران و اسپانسرها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید. پژوهش نیمه تجربی حاضر به مقایسه روش های ارزیابی توجه بینندگان تلویزیونی به تبلیغات از طریق ورزش پرداخته است. 60 آزمودنی بصورت هدفمند در دو گروه زن (30=n) و مرد (30=n)  به تماشای مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس در یک محیط آزمایشگاهی پرداختند. در حین تماشای مسابقه، بصورت همزمان تبلیغات طراحی شده نیز ارائه شد و اطلاعات چشم بیننده به وسیله ردیاب حرکات چشم در قالب مدت زمان تثبیت و تعداد تثبیت ذخیره شد. در انتها، توجه آزمودنی ها به تبلیغات با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از پرسشنامه نشان داد؛ تفاوتی بین  زنان و مردان وجود ندارد. اما در هر دو متغیر  ردیاب حرکات چشم، زنان بیشتر از مردان به تبلیغات توجه کردند و همبستگی بین نتایج پرسشنامه و ردیاب حرکات چشم معنادار نبود. در نهایت و به منظور دستیابی به نتایج جدید و توسعه صنعت تبلیغات، بهتر است از ابزارهای بازاریابی عصبی به عنوان مکمل در کنار پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهده استفاده شود. در مدل های علمی بازاریابی، توجه اصلی ترین گام در اثربخشی تبلیغات می باشد. به همین دلیل رقابت بر سر جلب توجه به تبلیغات همواره مسئله ای مهم برای بازاریابان بوده است. با این حال تحقیقات بازاریابی ورزشی هنوز نتوانسته به درک صحیحی از عوامل تاثیر گذار بر جلب توجه بیننده به تبلیغات در حین تماشای رویداد ورزشی دست یابد. روش های متفاوت جمع آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی نیز می تواند به مدیران و اسپانسرها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید. پژوهش نیمه تجربی حاضر به مقایسه روش های ارزیابی توجه بینندگان تلویزیونی به تبلیغات از طریق ورزش پرداخته است. 60 آزمودنی بصورت هدفمند در دو گروه زن (30=n) و مرد (30=n)  به تماشای مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس در یک محیط آزمایشگاهی پرداختند. در حین تماشای مسابقه، بصورت همزمان تبلیغات طراحی شده نیز ارائه شد و اطلاعات چشم بیننده به وسیله ردیاب حرکات چشم در قالب مدت زمان تثبیت و تعداد تثبیت ذخیره شد. در انتها، توجه آزمودنی ها به تبلیغات با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از پرسشنامه نشان داد؛ تفاوتی بین  زنان و مردان وجود ندارد. اما در هر دو متغیر  ردیاب حرکات چشم، زنان بیشتر از مردان به تبلیغات توجه کردند و همبستگی بین نتایج پرسشنامه و ردیاب حرکات چشم معنادار نبود. در نهایت و به منظور دستیابی به نتایج جدید و توسعه صنعت تبلیغات، بهتر است از ابزارهای بازاریابی عصبی به عنوان مکمل در کنار سایر ابزارهای جمع آوری داده ها از جمله: پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهده استفاده شود.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb