جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای اندام

رحیم رمضانی نژاد، مهرعلی همتی نژاد، رضان اندام، صبا زارع، نعمت الله صادق پور،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و سبک بدون رهبری  مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران (110 نفر) و دبیران تربیت بدنی مدارس استان همدان (200 نفر)  تشکیل داده­اند. نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری بود؛ ولی 95 مدیر (86 درصد) و 164 دبیر تربیت بدنی (82 درصد) در تحقیق شرکت کردند. برای اندازه­گیری سبک­های رهبری از پرسش­نامه چند­عاملی رهبری(MLQ)  و برای اندازه­گیری تعهد سازمانی از پرسش­نامه استاندارد آلن و می­یر  (OCQ)استفاده شد. ثبات درونی این پرسش­نامه­ها در تحقیق حاضر به ترتیب 76 /0r= و 78/0 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کندال در سطح 05/0 p &le استفاده گردید.
نتایج نشان داد بین کلیه خرده­مقیاس­های سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مدیران و تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بیشترین رابطه معنی­دار نیز بین سبک رهبری تحول­گرا با تعهد هنجاری 48/0 r= و سبک رهبری عمل گرا با تعهد مستمر 40/0= r بود. ولی بین سبک مدیریت بدون رهبری مدیران با تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران رابطه معنی­داری مشاهده نشد. بر اساس یافته­های تحقیق،  مدیران مدارس با ترکیب سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا می­توانند میزان تعهد سازمانی دبیران را حفظ کنند و ارتقا دهند.
حسین پورسلطانی زرندی، رضا اندام، رسول فرجی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان­های منتخب ایران بود. پس از تأیید روایی پرسش­نامه­های تعالی سازمانی EFQM و تعهد سازمانی آلن و میر و اسمیت (1993)، پایایی آن­ها در یک مطالعه راهنما، به ترتیب 928/0=&alpha و 868/0=&alpha محاسبه شد. 437 پرسش­نامه در بین کارکنان ده استان منتخب (تصادفی طبقه­ای) توزیع شد که در نهایت داده­های مربوط به 337 پرسش­نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابـطه مثبت و معنـی­داری وجود دارد (001/0=p  و 546/0=r). بین تعالی سازمانی و هریک از خرده­مقیاس­های تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) نیز رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد (01/0>P). تعهد عاطفی قوی­ترین (001/0=p و551/0=r) و تعهد مستمر ضعیف­ترین (001/0=p و309/0=r) رابطه را با تعالی سازمانی داشتند. همچنین بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی سازمانی رابطه قوی و معنی­داری مشاهده شد(001/0=pو864/0=r). با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تعالی و تعهد سازمانی، می­توان گفت مدیرانی که قصد اجرا و پیاده­سازی مدل تعالی سازمانی EFQM را دارند، بهتر است تعهد سازمانی کارکنان خویش را نیز مدنظر قرار دهند.
دکتر مهرزاد حمیدی، خانم زهرا تسلیمی، دکتر رضا اندام،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است، ابتدا عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان ورزش همگانی کشور شناسایی و سپس عوامل شناسایی شده اولویت‌بندی گردد. روش پژوهش توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مسئولین فدراسیون، هئیت‌ها، انجمن‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با جامعه (110نفر) می‌باشد .(N=n)ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای مشتمل بر 25 سؤال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. براساس تحلیل عاملی 21 متغیر در پنج گروه تحت عناوین بازاریابی، اطلاع‌رسانی،کمیته داوطلبان، تبلیغات عمومی و تبلیغات شخصی قرارگرفتند. در مقیاس پنج ارزشی لیکرت میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بررسی شد. بر‌این‌اساس"اطلاع‌رسانی در مورد اهمیت ورزش همگانی و نقش داوطلبان توسط معلمین در مدارس" با میانگین80/0±32/4 با­­ اهمیت­ترین آیتم­ و "ارسال پیام به صندوق پستی افراد" با میانگین 93/0±76/3 به عنوان کم­اهمیت­ترین متغیر انتخاب شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضروری است سازمان­های متولی ورزش همگانی کشور با شناسایی منابع بالقوه داوطلب و اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب به جذب نیروهای داوطلب جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مبادرت ورزند.


دکتر رضا اندام، اقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، بهدنبال شکست شرکتهای بزرگ و بحرانهای غرب، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف
پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش است. روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکتکننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و
پسر دانشگاههای سراسر کشور بودند. 311 نفر بهعنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. و برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامۀ اخلاق کار پتی ) 3991 ( و پرسشنامۀ رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران ) 3111 ( استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها، را صاحبنظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ برای
1 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد / 1 و 98 / اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی بهترتیب 18
بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان
داد، دو بعد از اخلاق کار )روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار(، نقش مثبت و معناداری در پیشبینی
بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه میشود با ارائۀ رمزهای اخلاقی و توسعۀ .)p ≤ 1/ رضایتمندی داوطلبان دارند ) 13
اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.


دکتر رضا اندام، آقای امیر منتظری، خانم زهرا کریمی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

اخلاق کار و رضایت شغلی، به دنبال شکست شرکت­های بزرگ و بحران­های غرب اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هدف پژوهش، تعیین رابطه اخلاق کار با رضایتمندی داوطلبان رویدادی در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق، داوطلبان شرکت­­کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. 133 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند و برای جمع­آوری داده­ها دو پرسش­نامه اخلاق کار پتی (1990) و پرسش­نامه رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388) توسط آن­ها تکمیل شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید شد. پایایی پرسش­نامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق کار و رضایتمندی از تجارب داوطلبی به ترتیب 82/0 و 92/0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد، دو بعد از اخلاق کار (روابط سالم و انسانی در کار و جدیت و پشتکار در کار)، نقش مثبت و معناداری در پیش­بینی رضایتمندی داوطلبان داشتند (01/0 p ≤). بنابراین، به مدیران ورزشی توصیه می­شود، با ارائۀ کدهای اخلاقی و توسعۀ اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند.
خانم شهربانو امام وردی، دکتر رضا اندام، دکتر هادی باقری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش هوش معنوی و سبک­های هویت در عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی دانشگاه­های کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی نیروهای داوطلب شرکت­کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. با توجه به محدود بودن تعداد داوطلبان (230 نفر) شرکت کننده در این رویداد، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (N=n). برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های استاندارد هوش معنوی کینگ (2008)، سبک­های هویت برزونسکی (1992) و عجین شدن کاری لاداهل و کنجر (1965) استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که هوش معنوی تأثیر مستقیم و مثبتی در سبک­های هویت دارد؛ همچنین سبک­های هویت تأثیر مستقیم و معناداری بر عجین شدن کاری دارد. در ضمن، هوش معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه سبک­های هویت بر عجین شدن کاری تأثیر مثبت دارد. بنابراین بهبود هوش معنوی می­تواند از طریق تقویت مؤلفه­های هویت، احتمال عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی را بیشتر کند و مدیران با در نظر گرفتن این مؤلفه­ها در هنگام جذب داوطلبان می­توانند با طراحی برنامه­های آموزشی بهتر، وابستگی داوطلبان را به محیط بیشتر و از این طریق داوطلبان رویدادی و کوتاه مدت را به داوطلبان سنتی و درازمدت تبدیل کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb