جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای اکبری یزدی

خانم سارا بوژ مهرانی، دکتر محمد حسین رضوی، دکتر مرتضی دوستی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت کیفیت در فدراسیون های پایه و پرمدال بر مبنای رویکرد تلفیقی EFQM-AHP صورت پذیرفته است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- پیمایشی بود  و در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی (AHP) معیارهای مدل تعالی سازمانی توسط مدیران عالی فدراسیون های مذکور وزندهی شدند و سپس پرسشنامه استاندارد 50 سوالی تعالی سازمانی (EFQM) که توسط موسسه مذکور طراحی شده است، جهت بررسی وضعیت مدیریت کیفیت و تعالی در این فدراسیون ها بین نمونه آماری تحقیق (150 نفر) توزیع شد. نتایج اولویت بندی و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تعالی سازمانی نشان داد که به ترتیب معیارهای نتایج کلیدی عملکرد، استراتژی، رهبری، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، شراکت ها و منابع، نتایج جامعه، فرایندها، محصولات و خدمات و کارکنان بیشترین وزن را داشتند و نتایج خودارزیابی نیز بیانگر این است که فدراسیون های شنا، دوچرخه سواری، تیراندازی، ژینماستیک، قایقرانی، دوومیدانی و بوکس به ترتیب بیشترین تا کمترین اولویت را در مولفه های تعالی سازمانی دارا هستند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پیاده سازی رویکردهای مدیریت کیفیت با توجه به نکات راهنمای ذکر شده در مدل تعالی سازمانی یا سایر مدل های مشابه در فدراسیون های مذکور الزامی است و تعیین کننده موفقیت سازمان در عرصه های بین المللی می باشد.
آقای مهدی لطیفی فرد، آقای حسین اکبری یزدی، خانم مرجان صفاری،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

اگرچه خوش‌نامی اخیراً وارد ورزش شده است اما رفتارهای حمایتی مسئله‌ی جدیدی نیست و همیشه موردتوجه تیم‌های ورزشی قرار داشته است. هدف پژوهش حاضر این است که مشخص کند آیا، خوش‌نامی تیم می‌تواند موجب بروز رفتارهای حمایتی تماشاگران شود؟ در این پژوهش تعداد 580 نفر به‌عنوان نمونه از جامعه تماشاگران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران انتخاب شد. پرسشنامه‌ها به دلیل مؤلفه‌ی هیجانی خوش‌نامی به‌صورت آنلاین توزیع شد تا عواطف روز بازی بر پاسخ تماشاگران اثرگذار نباشد. پرسشنامه خوش‌نامی تیم چانگ و همکاران (2015) شامل 6 مؤلفه و 19 گویه، رفتارهای حمایتی و ادراک خوش‌نامی پونزی و همکاران (2011) هرکدام 4 گویه بودند که در طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظرات 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه استفاده شد. خوش‌نامی تیم، بدون حضور ادراک خوش‌نامی 0.42 اما با حضور ادراک خوش‌نامی 0.24 از رفتارهای حمایتی را پیش‌بینی پذیر کرد. همچنین ادراک خوش‌نامی، به‌عنوان یک سازه هیجانی اثر بیشتری نسبت به مؤلفه‌ی شناختی بر رفتارهای حمایتی دارد.

آقای عبدالرضا عبودی، دکتر حسین اکبری یزدی، آقای سلیمان عبدالهی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

برآورده کردن خواسته ها و نیازهای تماشاگران که یکی از ارکان صنعت فوتبال می باشند، همواره باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جذاب تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران می-باشد برای محقق کردن این هدف از سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و روش تاگوچی برای گرداوری داده ها استفاده شد. که ابتدا نیازهای احساسی تماشاگران شناسایی شد (41 نیاز) سپس با استفاده از مدل کانو نیازهای احساسی در پرسشنامه ای با چهار سطح برای تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران طراحی شده و بین 400 نفر از آنها توزیع شد. به منظور دست یابی به حالت بهینه و مطلوب، نیازهای جذاب (7 نیاز اساسی) وارد طراحی آزمایش ها شدند. این 7 نیاز جذاب در یک طیف سه سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. که نتایج نشان داد متولیان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال در صورتی می توانند رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را افزایش دهند که شرایط فعلی و فیزیکی و امنیتی ورزشگاه های فوتبال را بهبود داده و موانع موجود از جمله حضور بانوان و حضور به همراه خانواده را مرتفع سازند. باشگاه های فوتبال نیز با جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت و محبوب می توانند به این هدف کمک کنند. 

حسین کارگر، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

         امروزه برنامه ریزی استراتژیک یک امر بسیار مهم تلقی می شود و هر سازمانی بدون استراتژی همانند کشتی بدون قطب نماست. در این مطالعه هدف ما، تدوین بیانیه مأموریت و استراتژی های توسعه دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی در افق 1404 بود. جامعه آماری شامل مدیران، اعضای هیات علمی فعال دانشکده تربیت بدنی، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی بود که، برای تعیین نمونه، به طور هدفمند، از بین افراد نامبرده در جامعه آماری 15 نفر به عنوان اعضای شورای راهبردی انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات استراتژیک بود که بر اساس مدل انتخابی برایسون انجام شد، به لحاظ هدف، کاربردی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه (باز)، مصاحبه در حد اشباع، طوفان مغزی و مطالعه اسناد بالا دستی بود که با توجه به آنها، فهرست اولیه بیانیه مأموریت، چشم انداز، اهداف کلیدی، ارزشها وSWOT تنظیم شد و با نظرات شورای راهبردی، مورد تأیید نهایی قرار گرفت. سپس با بهره مندی از ماتریس تحلیل TOWS، تعداد 14 استراتژی شناسایی گردید و این استراتژی ها با استفاده از ماتریس (QSPM) اولویت بندی شدند. با توجه به ماتریس داخلی و خارجی(IE)، موقعیت استراتژیک دانشکده (در منطقه محافظه کارانه WO) قرار گرفت. به گونه ای می توان با بهره جستن از فرصت های محیطی برای کاهش نقاط ضعف داخلی برنامه ریزی کرد.

خانم مریم طاهری کیا، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

سازمان های ورزشی در دهه اخیر بر اهمیت توجه به رفتار خرید مشتریان توجه ویژه داشته اند. در این میان توجه به متغیرهایی که می تواند بر رفتار خرید مشتریان تاثیر داشته باشد اهمیت یافته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید تماشاگران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بدین منظور از دو پرسشنامه بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید کیم(2008) پس از اطمینان از روایی و پایایی، باتوجه به جدول مورگان در میان نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی توزیع شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. برای تجزیه تحلیل داده­ها از روش های آمار توصیفی و آزمون­ های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر روی رفتارخرید تماشاگران تاثیر دارد(043/0=β، (05/0p). با عنایت با یافته­ های تحقیق حاضر می توان راهکارهایی را جهت تعیین استراتژی بازاریابی رابطه مند و ارزیابی تاثیر این استراتژی بر رفتار خرید تماشاگران، به عنوان مشتریان اصلی باشگاه های فوتبال فراهم نمود.

دکتر حسین اکبری یزدی، آقای عرفان مرادی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

دانشگاه‌ها مانند هر نظام اجتماعی دیگر نقش مهمی را در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده ‌دارند. در این راستا خدمات آموزشی که از طریق دانشگاه‌ها ارائه می‌شود ازجمله مهم‌ترین حوزه‌های خدماتی در هر جامعه است که ارتباط تنگاتنگی با توسعه‌یافتگی جوامع دارد؛ و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ لذا هدف از این تحقیق طراحی مدل اندازه‌گیری کیفیت خدمات آموزشی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- همبستگی به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری با استفاده از نرم افزار برآورد حجم نمونه، مبتنی بر توان آماری 382 برآورد شد. روش نمونه‌گیری نیز به‌صورت خوشه‌ای تک مرحله‌ای تصادفی از 3 منطقه جغرافیایی کشور انتخاب گردید. در پژوهش حاضر ارزیابی‌های مربوط به پایایی، روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و واگرا در قالب معیارهای پایایی ترکیبی، تأیید نظرات خبرگان، میانگین واریانس استخراج شده و معیار فورنل و لارکر انجام گرفته ‌است. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده نرم افزار لیزرل 30/9 انجام پذیرفت. درمجموع 5 مؤلفه‌ی شناسایی‌شده توانست 36/58 از واریانس داده‌های این پژوهش‌ را تبیین نماید. از این میزان به تفکیک سهم مؤلفه الزامات آموزشی 09/24، الزامات زیباشناختی 12/10، الزامات محتوایی 06/9، الزامات مشارکت‌ برون‌سازمانی 15/8 و الزامات فرآیندی 94/6 بود. براساس مدل ارائه شده پیشنهاد می‌شود که مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی به منظور توسعه کیفیت خدمات ارائه شده در دانشکده‌های خود توجه‌ ویژه‌ای را به نیازهای و الزامات آموزشی دانشجویان داشته باشند.

ایرج عیوضی، علیرضا الهی، محمد رحیم اسفیدانی، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی موانع پیش روی بازاریابی الکترونیک فوتبال ایران بود لذا با استفاده از یک تحقیق کاربردی و به شیوه کیفی با بهره گیری از شیوه نوخاسته گلیزر به این سوال پاسخ داده شده است.  جامعه هدف این پژوهش افراد متخصص و اگاه در حوزه بازاریابی، بازاریابی الکترونیک، بازاریابی ورزشی و مدیران فوتبالی بود. روش نمونه گیری بصورت هدفمند و گلوله برفی دنبال شد. پس از اتمام مراحل کدگذاری باز 162 نشان بعنوان موانع بازاریابی الکترونیک فوتبال ایران شناسایی شد که در کدگذاری محوری، در 13 مفهوم طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد صنعت فوتبال ایران برای پیاده سازی بازاریابی الکترونیک لازم است به  5 دسته موانع بازاریابی، فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قانونی و اقتصادی توجه و برای موانع موجود آن برنامه ریزی نماید.  همچنین توجه تک بعدی به هر یک از این مانع ها مفید نیست و لازم است  یک نگاه همزمان، جامع و سیستمی به همه این ابعاد 5 گانه داشت .
مجید یزدان پناه، حسین اکبری یزدی، علی رضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف: تدوین نقشه استراتژیک و اولویت بندی راهبردهای توسعه ورزش شرکت ملی گاز ایران با رویکرد ISMو AHP بود.
روش‌شناسی: از نوع آمیخته (کمی-کیفی) و از لحاظ هدف کاربردی- توسعه‌ای بوده است.9 نفر به عنوان اعضای شورای راهبردی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها اسناد و مدارک فرادستی، ادبیات پیشینه و نظرات اعضای شورای راهبردی بررسی شد. روایی پرسشنامه‌ها پس از تائید توسط استادان دانشگاه، بین خبرگان منتخب توزیع و داده‌ها جمع‌آوری شد.این خبرگان نخست از روشAHP، استراتژی های شرکت را که حاصل مطالعه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان مذکور بوده از نظر میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر مشخص نموده و سپس برای شناسایی روابط مهم در ترسیم نقشه استراتژیک از روش ISM استفاده شد.
یافته‌ها: نقشه راهبردی ورزش با استفاده از ISM در 5 سطح طبقه‌بندی و راهبردهای توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی سلامت‌محور، تقویت تعاملات دوجانبه با سازمان‌های ورزشی و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی در سطح اول قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیلAHP برای اولویت بندی استراتژی‌ها نشان داد که توسعه فعالیت‌های ورزشی سلامت محور، ارتقاء جایگاه و ساختار امور ورزش و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی به ترتیب سه استراتژی اول ورزش شرکت ملی گاز ایران بودند.

 
خانم ندا کریمی، دکتر علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش میانجی رضایت کلی و احساسی در رابطه بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال است، پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها، همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری متشکل از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی (سال 97-96) و نمونه آماری برابر 383 نفر تعیین گردید، نمونه‌ها به‌صورت غیر تصادفی داوطلبانه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  و Smart PLS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزش ادراک‌شده به‌طور غیرمستقیم از طریق رضایت احساسی بر نیات رفتاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به نتیجه شاخص VAF می‌توان نتیجه گرفت رضایت احساسی نقش میانجی 48 درصدی بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران فوتبال دارد، درحالی‌که نقش میانجی رضایت کلی در ارتباط بین ارزش ادراک‌شده و نیات رفتاری تماشاگران معنادار نیست. یافته ها دلالت بر این دارد که رضایت احساسی نقش مهمی در شکل دادن تمایلات رفتاری تماشاگران دارد و مسئولین و بازاریابان ورزشی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، عوامل فراهم‌کننده احساسات ناشی از رضایت تماشاگران را پیاده‌سازی کنند تا تمایلات رفتاری را تقویت نمایند.
حجت مردانه طالشمکائیل، فریبا عسکریان، حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده


اقای حمید رودباری، اقای هادی طباطبایی، اقای سلیمان عبدالهی، اقای حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان با جو ورزشگاه و وفاداری تماشاچیان بود. روش تحقیق از نوع ارتباط علی  و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 40 هزار نفر از تماشاگران فوتبال حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان در فصل 96-97 تشکیل داده اند. که 384 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که به صورت نمونه غیر تصادفی_داوطلبانه پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه تعدیل شده هویت تیمی جیمز و روس(2002)، پرسشنامه بی­خویشتن­شدن سیگزمالی(1990)، پرسشنامه جو ورزشگاه اهریچ و بنگستین(2012) و پرسشنامه وفاداری تماشاچیان ماهونی و همکاران(2000) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. نتایج نشان داد هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان به ترتیب با ضریب مسیر580/0 و 386/0 تاثیر معناداری بر جو ورزشگاه دارند و همچنین سه متغیر جو ورزشگاه، بی­خویشتن شدن و هویت تیمی به ترتیب با ضرایب مسیر 247/0، 248/0 و 428/0 بر وفادارای تماشاچیان تاثیر مثبت دارد . بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران باشگاهها و ورزشگاهها پیشنهاد می­شود برای افزایش وفاداری تماشاچیان و درک جو مناسب از ورزشگاه به هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان توجه ویژه داشته باشند.آقای کوروش باقری، دکتر حسین اکبری یزدی، دکتر علیرضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

استعدادیابی تلاش دارد تا بر پایه­ ی آزمون­های معین، افراد مستعد را به سمت ورزش­هایی راهنمایی کند که بیشترین شانس موفقیت را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی استعدادیابی در وزنه برداری ایران انجام الگوی راهبردی استعدادیابی در ورزش وزنه­برداری از سازه­های نقاط قوت و ضعف استعدادیابی، اصول استعدادیابی، روش­های استعدادیابی، ویژگی روش­های استعدادیابی، عوامل پیش­برنده و بازدارنده فعالیت­های استعدادیابی و اهداف استعدادیابی تشکیل شده است. به موجب نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد محرک­های تسهیل­ کننده فرایند استعدادیابی بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور لازم است الگوبرداری از کشورهای صاحب سبک، تأمین امکانات بروز، پرورش نیروی استعدادیاب و ایجاد مدارس تخصصی وزنه برداری در دستور کار قرار گیرد


دکتر وحید ساعت چیان، دکتر فریده هادوی، دکتر حسین اکبری یزدی، بهادر عزیزی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی از آسیب‌های زمینه‌ای مدیریت ارتباط دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته‌های پژوهش از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر 59 نشان مؤثر در مدیریت ارتباط دانشکده‌ها و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. این نشان‌ها در 14 مفهوم طبقه‌بندی گردید که شامل این موارد بودند: شناخت و آگاهی، فرهنگ‌سازمانی، نگاه دولتی، تفکر صنعتی، تفکر علمی، نیروی انسانی، جوانب اخلاقی، واحد متولی/ واسطه‌ای، مدیریت موازی، قوانین و مقررات، رسانه، ظرفیت‌سازی فضای رقابتی و مدیریت ارتباط. در نهایت مدل پژوهش از 5 مقوله اصلی شامل فرهنگ، بازاریابی، محیط، بینش و قدرت‌های فرا سازمانی پدیدار گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش راهبردهای اجرایی ارائه گردیده است که می‌تواند راهگشای مدیران  ورزشی در خصوص مدیریت علمی ارتباط دو نهاد ورزشی باشد.
آقای عبدالرضا عبودی، آقای علیرضا الهی، آقای حسین اکبری یزدی، آقای صالح رفیعی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

در مدل های علمی بازاریابی، توجه اصلی ترین گام در اثربخشی تبلیغات می باشد. به همین دلیل رقابت بر سر جلب توجه به تبلیغات همواره مسئله ای مهم برای بازاریابان بوده است. با این حال تحقیقات بازاریابی ورزشی هنوز نتوانسته به درک صحیحی از عوامل تاثیر گذار بر جلب توجه بیننده به تبلیغات در حین تماشای رویداد ورزشی دست یابد. روش های متفاوت جمع آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی نیز می تواند به مدیران و اسپانسرها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید. پژوهش نیمه تجربی حاضر به مقایسه روش های ارزیابی توجه بینندگان تلویزیونی به تبلیغات از طریق ورزش پرداخته است. 60 آزمودنی بصورت هدفمند در دو گروه زن (30=n) و مرد (30=n)  به تماشای مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس در یک محیط آزمایشگاهی پرداختند. در حین تماشای مسابقه، بصورت همزمان تبلیغات طراحی شده نیز ارائه شد و اطلاعات چشم بیننده به وسیله ردیاب حرکات چشم در قالب مدت زمان تثبیت و تعداد تثبیت ذخیره شد. در انتها، توجه آزمودنی ها به تبلیغات با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از پرسشنامه نشان داد؛ تفاوتی بین  زنان و مردان وجود ندارد. اما در هر دو متغیر  ردیاب حرکات چشم، زنان بیشتر از مردان به تبلیغات توجه کردند و همبستگی بین نتایج پرسشنامه و ردیاب حرکات چشم معنادار نبود. در نهایت و به منظور دستیابی به نتایج جدید و توسعه صنعت تبلیغات، بهتر است از ابزارهای بازاریابی عصبی به عنوان مکمل در کنار پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهده استفاده شود. در مدل های علمی بازاریابی، توجه اصلی ترین گام در اثربخشی تبلیغات می باشد. به همین دلیل رقابت بر سر جلب توجه به تبلیغات همواره مسئله ای مهم برای بازاریابان بوده است. با این حال تحقیقات بازاریابی ورزشی هنوز نتوانسته به درک صحیحی از عوامل تاثیر گذار بر جلب توجه بیننده به تبلیغات در حین تماشای رویداد ورزشی دست یابد. روش های متفاوت جمع آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی نیز می تواند به مدیران و اسپانسرها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید. پژوهش نیمه تجربی حاضر به مقایسه روش های ارزیابی توجه بینندگان تلویزیونی به تبلیغات از طریق ورزش پرداخته است. 60 آزمودنی بصورت هدفمند در دو گروه زن (30=n) و مرد (30=n)  به تماشای مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس در یک محیط آزمایشگاهی پرداختند. در حین تماشای مسابقه، بصورت همزمان تبلیغات طراحی شده نیز ارائه شد و اطلاعات چشم بیننده به وسیله ردیاب حرکات چشم در قالب مدت زمان تثبیت و تعداد تثبیت ذخیره شد. در انتها، توجه آزمودنی ها به تبلیغات با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از پرسشنامه نشان داد؛ تفاوتی بین  زنان و مردان وجود ندارد. اما در هر دو متغیر  ردیاب حرکات چشم، زنان بیشتر از مردان به تبلیغات توجه کردند و همبستگی بین نتایج پرسشنامه و ردیاب حرکات چشم معنادار نبود. در نهایت و به منظور دستیابی به نتایج جدید و توسعه صنعت تبلیغات، بهتر است از ابزارهای بازاریابی عصبی به عنوان مکمل در کنار سایر ابزارهای جمع آوری داده ها از جمله: پرسشنامه ، مصاحبه، مشاهده استفاده شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb