جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای باقری

زهرا علم، سیدامیراحمد مظفری، هادی باقری، داریوش معرفت،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مهارت­های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت­بدنی استان خوزستان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مدیرکل و معاونان (6 نفر)، رؤسای ادارات تربیت­بدنی شهرستان­ها (24 نفر)، رؤسای هیئت­های ورزشی استان خوزستان (46 نفر) و نایب رئیسان آن­ها (40 نفر)، در مجموع 116 نفر بود. حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع­آوری داده­ها­ از دو پرسش­نامه مهارت فردی و مهارت سازمانی کرمی­مقدم (1377) با آلفای کرونباخ به ترتیب 69/0 و 68/0 استفاده شد. روایی سازه پرسش­نامه­ها نیز به روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و  ANOVAیک­راهه انجام شد. نتایج نشان داد که بین مهارت فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان ارتباط مثبت و معنی­داری وجود داشت (05/0= &alpha؛ 248/0r =). بین مهارت فردی صرفاً با دو بعد برنامه­ریزی عملیاتی (34/0r =) و مدیریت ارتباطات (23/0=r) نیز ارتباط معنی­داری وجود داشت (05/0= &alpha). در مقایسه مهارت­های مدیریت زمان با توجه به ویژگی­های فردی مدیران، صرفاً بین مهارت سازمانی آن­ها بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داری مشاهده شد (05/0= &alpha؛ 422/2t=)، به­طوری­که زنان مهارت سازمانی بالاتری را گزارش کردند. 
بهرام جوانمردی، هادی باقری،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این پژوهش مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها بود. پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل اماکن ورزشی سرپوشیده اداره کل تربیت­بدنی استان همدان (130N=) و سازمان آموزش و پرورش (51N=) این استان به استثنای استخرها و نمونه پژوهش برابر با جامعه بود. گردآوری داده­ها به شکل میدانی و با استفاده از دو چک­لیست ارزشیابی ایمنی و بهداشت تجهیزات و اماکن سرپوشیده ورزشی فرزام (1388) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون تی تک­نمونه‌ای و تی مستقل) و با نرم­افزار spss.15 انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی سرپوشیده اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان، از نظر همه مؤلفه­های تحت بررسی در مقایسه با استانداردها به طور معنی­داری در سطح پایینی قرار داشتند (05/0= &alpha). وضعیت ایمنی و بهداشت تأسیسات و ساختمان اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش نیز به لحاظ وضعیت حفاظ­ها، بنا، نور و صوت، سرویس­های بهداشتی، رختکن و دوش­ها، تهویه و دما­ساز با یکدیگر تفاوت معنی­داری داشتند، به­طوری­که اداره کل تربیت­بدنی وضعیت بهتری داشت. در مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشت تجهیزات سالن­های ورزشی فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال و بدمینتون و نیز مناطق فعالیت سالن­های ورزشی مزبور تفاوت معنی­داری بین دو سازمان مشاهده شد، به­طوری­که سازمان آموزش و پرورش در وضعیت بهتری قرار داشت.
اقای سید مهدی سید باقری، دکتر اسماعیل شریفیان،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت­های خصوصی برتر استان کرمان بود (150N=). که 108 شرکت با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و روایی محتوایی بر اساس مدل لاوشی 92/0=CVI محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل­عاملی اکتشافی استفاده گردید. پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 82/0=α  بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­­ها از آزمونt  تک­نمونه­ای و آنالیز واریانس­مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل­عاملی نشان داد 57% از کل واریانس­ها مربوط به چهار عامل بود. نتایج تی­تک نمونه­ای نشان داد که بین تمام موانع با نمره ملاک اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رتبه­بندی موانع نشان داد عامل قانونی­دولتی مهم­ترین عامل مانع شونده با میانگین 3.76و عامل مدیریت­ورزشی با میانگین 3.68 کمترین عامل مانع شونده در عدم حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی بودند. بنابراین تدوین قوانین و آئین­نامه­ها برای حامیان­مالی و ورزش قهرمانی جهت رفع موانع حضور حامیان در ورزش قهرمانی دارای اهمیت زیادی می­باشد
خانم شهربانو امام وردی، دکتر رضا اندام، دکتر هادی باقری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش هوش معنوی و سبک­های هویت در عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی دانشگاه­های کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی نیروهای داوطلب شرکت­کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بودند. با توجه به محدود بودن تعداد داوطلبان (230 نفر) شرکت کننده در این رویداد، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (N=n). برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های استاندارد هوش معنوی کینگ (2008)، سبک­های هویت برزونسکی (1992) و عجین شدن کاری لاداهل و کنجر (1965) استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که هوش معنوی تأثیر مستقیم و مثبتی در سبک­های هویت دارد؛ همچنین سبک­های هویت تأثیر مستقیم و معناداری بر عجین شدن کاری دارد. در ضمن، هوش معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه سبک­های هویت بر عجین شدن کاری تأثیر مثبت دارد. بنابراین بهبود هوش معنوی می­تواند از طریق تقویت مؤلفه­های هویت، احتمال عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی را بیشتر کند و مدیران با در نظر گرفتن این مؤلفه­ها در هنگام جذب داوطلبان می­توانند با طراحی برنامه­های آموزشی بهتر، وابستگی داوطلبان را به محیط بیشتر و از این طریق داوطلبان رویدادی و کوتاه مدت را به داوطلبان سنتی و درازمدت تبدیل کنند.
سید عباس ابراهیمی، محسن عین علی، هوشمند باقری قره بلاغ،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

در سال های اخیر، مطالعات مربوط به رهبری گسترش یافته و مدل های جدیدی از رهبری توسط اندیشمندان ارائه شده است که یکی از آن مدل ها، رهبری زهرآگین است. بر خلاف سبک های رهبری مثبت گرا، رهبری زهرآگین بر جنبه های منفی یک رهبر تأکید دارد و محیط کسب و کار را برای پیروان تبدیل به محیطی آکنده از تنفر و بدبینی می کند. محبوبیت چشم انداز رهبری تاریک منجر به توسعه مدل رهبری زهرآگین شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامدهای رهبری زهرآگین با تأکید بر نقش میانجی مدنیت واحد است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. برای این منظور نمونه¬ای به تعداد 210 نفر از ورزشکاران هیات های ورزشی مستقر در شهر سمنان به  بصورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد و به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls - Smart مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان  می دهد که رهبری زهراگین بر بدبینی سازمانی و تمایل به ترک خدمت  رابطه معناداری دارد. با این وجود، بین رهبری زهراگین، اعتماد سازمانی و مدنیت واحد رابطه منفی و معناداری یافت شد. علاوه بر این، مدنیت واحد رابطه منفی و معناداری با بدبینی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دارد. همچنین بین مدنیت واحد و اعتماد سازمانی تأثیرمعناداری یافت شد.

آقای مهر علی باران چشمه، دکتر علی محمد صفانیا، دکتر محسن باقریان فرح آبادی، دکتر صلاح الدین نقش بندی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

امروزه ورزش فرصتی را برای همکاری دوستانه میان کشورهای مختلف فراهم می آورد که مبنای آن مشارکت تمامی کشورها و افراد به شکل طبیعی در ورزش است. از این رو هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب توسعه دیپلماسی ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق این پژوهش با رویکرد کیفی به روش داده بنیاد است که از نظر هدف کاربردی  و از نظر جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، اساتید علوم ورزشی، کارشناسان وزارت امور خارجه و مدیران ارشد نیروهای مسلح آگاه به امور دیپلماسی عمومی و ورزشی بودند که 21 نفر از میان آنها به صورت نمونه گیری هدفمند سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار این تحقیق مصاحبه نیمه ساختاری بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای روایی و پایایی در روش تحقیق حاضر، از روش اطمینان پذیری، تعمیم پذیری و اتکاپذیری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت کدگذاری باز، محوری و گزینشی از رویکرد کیفی گراندد تئوری (تئوری زمینه ای) استفاد شد. بر اساس نتایج تحقیق، 128 گزاره مفهومی اولیه با 31 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل شرایط علی (5 مفهوم اصلی)، عوامل زمینه ای (6 مفهوم اصلی)، عوامل مداخله گر (6 مفهوم اصلی)، راهبردها (7 مفهوم اصلی) و پیامد ها (7 مفهوم اصلی) شناسایی شد. نظریه پیشنهادی محقق بدین صورت تعیین گردید: "اهمیت بخشی به توسعه دیپلماسی ورزش نظامیان به عنوان ابزاری جهت تقویت دیپلماسی نظامی در سایر حوزه های ماموریتی نیروهای مسلح و به تبع آن توسعه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران". در نهایت پیشنهاد می شود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت حوزه های ماموریتی خود به دیپلماسی ورزشی توجه ویژه داشته باشند.

دکتر هادی باقری، خانم شریعت زارع، دکتر حسین علی محمدی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه راهبردهای جذب حامیان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران بود. پژوهش به شیوه دلفی انجام شد. در گام اول، چهار دسته راهبردهای قانون گذاری، پخش رسانه ای، برنامه های سازمان لیگ فدراسیون و برنامه های باشگاه ها فهرست شدند. سپس، نظرات خبرگان دربارۀ این راهبردها طیِ سه مرحله، جمع آوری شد. جامعۀ پژوهش متشکل از دو گروه بود: 1) صاحب نظران دانشگاهی؛ 2) مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر فوتبال زنان. 21 نفر به روش قضاوتی به عنوان گروه دلفی انتخاب شدند. اعضای دلفی دربارۀ 25 گزارۀ پژوهش، به اجماع رسیدند. «پخش تلویزیونی بازی ها؛ توجه برنامه های پرمخاطب ورزشی؛ و مجوز شبکههای تلویزیونی اختصاصی» بیشترین و «دولتی کردن تیم های بانوان» کمترین میزان توافق را کسب کردند. چهار دسته راهبردهای ارائه شده به صورت راهبردهای رسانه ای، فعالیت های باشگاه ها، فعالیت های سازمان لیگ فدراسیون و تصمیمات قانونگذاری، اولویت بندی شدند. در کل، مهم ترین راهبردها به رسانه مربوط می شود که نشان می دهد حامیان از پیوند با فوتبال زنان، به دنبال دیده شدن هستند تا به جامعه هدف گسترده تر یا وفادارتری دست یابند. بنابراین، با توجه به حساسیت های مذهبی و اجتماعی نسبت به زنان، برای رفع چالش های رسانه ای، نیاز به رایزنی با گروه های صاحب نفوذ اجتماعی و سیاسی دارد. همچنین، عملکرد باشگاه ها می بایست با هدف افزایش ارزش تجاری لیگ و جذابیت آن ارتقا یابد.

خانم ریحانه رستمعلی، دکتر حوریه دهقان پوری، دکتر هادی باقری،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی اثرات کووید-19 بر گردشگری ورزشی ایران و ارائه راهکارهای مناسب بود. پارادایم پژوهش تفسیری، ماهیت آن اکتشافی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش تحلیل مضمون و ابزار جمع ­آوری داده ­ها مطالعۀ کتابخانه ­ای هدفمند و مصاحبه ­های عمیق نیمه­ ساختاریافته بود. داده ­ها از دو گروه منابع انسانی آگاه و منابع متنی مرتبط با موضوع جمع ­آوری شد. نمونه­ گیری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری و به روش هدفمند انجام گرفت (8 فرد مطلع و 17 مقاله). برای اطمینان از اعتمادپذیری، انتقال ­پذیری و تأییدپذیری سعی شد، تمام مراحل برای انجام پژوهش کیفی مورد توجه قرار گیرند. برای سنجش اتکاپذیری از روش هولستی استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ­ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتیجۀ تحلیل پیامدهای کووید-19 برای گردشگری ورزشی، 67 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان ­دهنده و 3 مضمون فراگیر بود. همچنین، 52 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان ­دهنده و 2 مضمون فراگیر به عنوان راهبردهای مقابله با این اثرات شناسایی شد. براساس یافته ­ها می­توان اظهار کرد که همگام با تغییرات ناشی از کووید- 19 لازم است صنعت گردشگری ورزشی، تغییراتی را در رویکرد و عملیات خود داشته باشد. این پژوهش استراتژی ­هایی را به منظور ایجاد این تغییرات پیشنهاد می ­دهد که به رونق دوبارۀ گردشگری ورزشی خواهد انجامید.

آقای کوروش باقری، دکتر حسین اکبری یزدی، دکتر علیرضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

استعدادیابی تلاش دارد تا بر پایه­ ی آزمون­های معین، افراد مستعد را به سمت ورزش­هایی راهنمایی کند که بیشترین شانس موفقیت را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی استعدادیابی در وزنه برداری ایران انجام الگوی راهبردی استعدادیابی در ورزش وزنه­برداری از سازه­های نقاط قوت و ضعف استعدادیابی، اصول استعدادیابی، روش­های استعدادیابی، ویژگی روش­های استعدادیابی، عوامل پیش­برنده و بازدارنده فعالیت­های استعدادیابی و اهداف استعدادیابی تشکیل شده است. به موجب نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد محرک­های تسهیل­ کننده فرایند استعدادیابی بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور لازم است الگوبرداری از کشورهای صاحب سبک، تأمین امکانات بروز، پرورش نیروی استعدادیاب و ایجاد مدارس تخصصی وزنه برداری در دستور کار قرار گیرد


سارا باقری، مهدی شهبازی، فضل اله باقرزاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

افراد برای اجرای تکالیف مشترک، نیاز به هماهنگی دارند و هدف یکسانی را دنبال می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی مکانیزم‌های پیش‌بین درهماهنگی بین‌فردی بازیکنان نخبه طناب‌زنی بود. روش پژوهش توصیفی و کاربردی بود و جامعه آماری را 24 بازیکن نخبه‌ طناب‌زنی (14 تا 18 سال) تشکیل دادند. شرکت‌کنند‌گان به مدت هشت هفته تکالیف مختلف طناب‌زنی (طناب­زدن انفرادی و دونفره در مسافت­های یکسان یا متفاوت با فرود همزمان) را تا رسیدن به اجرای صحیح و بدون بازخورد تمرین کردند. محقق برای ثبت سه­بعدی حرکات پای بازیکنان و طناب‌ها از دستگاه تحلیل­حرکتی وایکان استفاده ‌کرد و پارامترهای فضایی و زمانی را مورد بررسی قرار داد. نتایج t مستقل، تحلیل­واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل­واریانس یک‌راهه نشان داد: افراد در متغیرهای زمان ‌آغازحرکت، انحراف‌زمانی دست‌و‌پا، انحراف‌زمانی در چرخش طناب و نقطه‌فرود، همانند یکدیگر هستند (05/0 P>)، درحالی‌که بین ارتفاع پرش و زمان حرکت آن‌ها تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P≤). بدین­ترتیب بازیکنان برای هماهنگ­شدن با هم در تکالیف مختلف، حرکت یکدیگر را شبیه­سازی می­کنند و سهم تلاش آن­ها برای هماهنگ شدن، ربطی به ویژگی‌های تکلیف ندارد. در واقع با افزایش دشواری و تقاضای تکلیف مشترک، میزان هماهنگی بین‌فردی و به تبع آن توانایی پیش‌بینی افراد افزایش می‌یابد.
اقای هیوا بهرام فرد، دکتر قدرت الله باقری راغب، دکتر اسدالله کردناییج، دکتر علی صابری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

با توجه به روند سریع تغیرات تکنولوژی اگر کسب‌و‌کاری نتواند خود را با تغیرات محیط تطبیق بدهی بدون شک از رقابت باز می‌ماند لذا در مورد بهره‌برداری از فرصت بایستی، کارآفرین در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیم گیری کند به همین جهت وظیفه فرد کارافرین در تصمیم گیری پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است اینرو این پژوهش با هدف تصمیم به بهره‌برداری از فرصت با تاکید بر نقش شخصیت کارآفرین در کسب‌و‌کارهای ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر روش آمیخته، از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی است. در گام اول با فراترکیب پیشینه از تعداد 32 مقاله 36 شاخص شناسایی و در گام دوم در مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به روش تحلیل تِم تعداد 36 شاخص استخراج و به روش دلفی تعداد 27 شاخص تایید شدند و در گام سوم 34 مضمون از تجربه زیسته 6 نفر از رهبران کارآفرین ورزشی به روش روایت پژوهشی شناسایی شد که نهایتا بعد از ترکیب و ادغام مراحل سه گانه 44 شاخص شناسایی درقالب 7 بُعد شدند که تناسب و اعتبار آن با استفاده از آزمون t و معیارهای چهارگانه تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل تایید شد. بر اساس یافته‌ها شخصیت کارآفرین با ایجاد هفت نقش خودکارامدی، استقلال طلبی، ریسک‌پذیری، ویژگی‌های فردی، خلاقیت، تلاش و پشتکار، شبکه کارافرینی و مهارت و تجربه کارافرینی در بهبود تصمیم گیری در جهت بهره‌برداری از فرصت کارآفرینانه در ورزش و کاهش ریسک محیطی نقش به سزایی دارد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb