جستجو در مقالات منتشر شده


30 نتیجه برای بهرام

احسان زارعیان، عباس بهرام، مهدی سهرابی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نوع دستورالعمل­های توجهی و افزایش ضرباهنگ حرکت بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگی دو­دستی بود. شرکت­کنندگان (14 نفر) با استفاده از دستگاه رسم­کننده الگوی هماهنگی دو­دستی الگوهای هم­ مرحله و غیر­هم­ مرحله را با تمرکز بر علایم روی دستگاه (توجه بیرونی) و یا روی ساعد (توجه درونی) و افزایش ضرباهنگ اجرا کردند. بعد از هر تلاش به آزمودنی­ها KP ارائه می­شد. در الگوی  هم­ مرحله دست­ها در یک زمان خاص در یک مکان قرار دارند،  اما در الگوی غیر­هم­ مرحله دست­ها در دو نقطه مخالف قرار دارند. متغیر­های وابسته با تحلیل واریانس 2 (توجه)× 3 (تکرار) ×4 (ضرباهنگ) و تکرار سنجش متغیرهای دوم و سوم محاسبه شد. نتایج نشان داد تفاوتی بین توجه بیرونی و درونی در تأثیر­گذاری بر ثبات فاز نسبی الگوهای هم­فاز و غیر­هم­فاز وجود ندارد. همچنین افزایش ضرباهنگ حرکت منجر به افزایش ثبات مرحله نسبی در الگوی هم­ مرحله شد، اما تأثیری بر الگوی غیر­هم­ مرحله نداشت. یافته­های این تحقیق فرضیه محدودیت عمل (وولف و پرینز، 2001) را تأیید نکرد  و نشان داد قوانین حاکم بر الگوهای ریتمیک و استفاده از روش آماری درون­گروهی می­تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند.
سمانه دامن پاک، محسن شفیع زاده، عباس بهرام، الهام فاضل،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر نوع جلب توجه بر عملکرد مهارت­های حرکتی مستلزم تولید نیروی (نزدیک به) بیشینه بود. در این آزمایش 28 دانشجوی دختر راست­دست با تجربه کم در مهارت پرتاب وزنه به صورت داوطلبانه انتخاب و بر اساس مسافت پرتاب در پیش­آزمون (شامل سه کوشش) به دو گروه توجه درونی و بیرونی تقسیم شدند. از آزمودنی­ها خواسته شده بود که با استفاده از تکنیک اوبراین وزنه را پرتاب کنند. آزمایش در سه جلسه انجام شد و هر جلسه شامل سه کوشش بود. دستورالعمل­ها مربوط به حرکات دست و بدن (توجه درونی) یا وزنه (توجه بیرونی) بودند. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب (جلسه)3× (گروه) 2 با اندازه­گیری مکرر عامل جلسه استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد گروه توجه بیرونی در مقدار مسافت پرتاب وزنه بیشتر از گروه توجه درونی بود (05/0P<). همچنین اثر متقابل جلب توجه و جلسات تمرینی نیز معنادار بود (001/0P<). نتیجه اینکه دستورالعمل­های توجه بیرونی منجر به تولید نیروی بیشتری نسبت به دستورالعمل­های توجه درونی می­شوند این مطلب تأیید­کننده تعمیم­پذیری مزایای جلب توجه بیرونی در تکالیف تولید نیرو است که در مطالعات گذشته نشان داده شده است.
شهاب بهرامی، شیرین زردشتیان، رسول نوروزی سیدحسینی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر درک رفتارهای رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران بود. رفتارهای رهبری مربیان از طریق پرسش­نامه LSS، جو انگیزشی با پرسش­نامه PMCSQ و رضایتمندی بازیکنان از طریق پرسش­نامه ASQ اندازه­گیری شد. نمونه آماری برابر کل جامعۀ آماری 174n= بود. در تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون چندمتغیره و در راستای تحلیل­های تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته­ها نشان داد در بین رفتارهای مربیان، رفتار تربیت و آموزش و بازخورد مثبت توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشتند (01/0p<). بین جو مهارتی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبتی برقرار بود (01/0p<) و جو مهارتی توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشت (01/0p<). از یافته­ها چنین استنباط می­شود که سبک رهبری مربیان به دو صورت مستقیم (01/0p<) و غیرمستقیم (01/0p<) از طریق جو انگیزشی می­تواند بر رضایتمندی بازیکنان اثرگذار باشد. می­توان نتیجه گرفت که مربیان برای ایجاد رضایتمندی بازیکنان باید به دو عامل سبک رهبری خود و جو انگیزشی­ای که در تیم تولید می­کنند توجه نمایند.
علی عباس زاده، حمیدرضا طاهری، علی حیرانی، بهرام یوسفی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روش­های ارائه بازخورد (پس از کوشش­های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو بود. 60 دانشجوی مقطع کارشناسی (با دامنه سنی 4±20.6) در این آزمایش شرکت کردند و بر اساس نوع بازخورد دریافتی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول بعد از کوشش­های موفق بازخورد دریافت می­کردند. گروه دوم پس از کوشش­های ناموفق و گروه سوم هیچ بازخوردی دریافت نمی­کردند. همه شرکت­کنندگان در تمامی کوشش­ها در مرحله اکتساب و یادداری برآورد خطا داشتند. تکلیف، تولید نیروی 70 درصد بیشینه قدرت پنجه دست راست با استفاده از دستگاه تولید نیرو بود. پس از جمع­آوری داده­ها، برای تجزیه و تحلیل نتایج مرحله اکتساب، از تحلیل واریانس با تکرار سنجش استفاده شد. در آزمون یادداری، روش تحلیل واریانس یک­راهه به کار گرفته شد. نتایج مرحله اکتساب نشان داد بین گروه اول (KR پس از کوشش­های موفق) و گروه دوم (KR پس از کوشش­های ناموفق)، درعملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معناداری وجود نداشت (P> 0.05). بااین حال، در آزمون یادداری، بین گروه اول (KR پس از کوشش­های موفق) و گروه دوم (KR پس از کوشش­های ناموفق)، در عملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معناداری حادث شد (P&le0.05). به عبارتی، گروه اول که پس از تلاش­های موفق بازخورد دریافت می­کردند عملکرد بهتری در تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطاهای­شان نسبت به گروه دوم و گروه کنترل داشتند.این الگوی نتایج نشان می­دهد اگر افراد پس از کوشش­های موفق نسبت به کوشش­های ناموفق بازخورد دریافت کنند، یادگیری و قابلیت شناسایی خطای بهتری رخ خواهدداد.
مریم نزاکت الحسینی، عباس بهرام، احمد فرخی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف تحقیق بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده­ای بود. 90  آزمودنی به طور تصادفی به شش گروه تمرین بدنی و مشاهده­ای (بازخورد خودکنترلی، جفت­شده، آزمونگر) تقسیم شدند و  برای اجرای تکلیف از دستگاه زمان­بندی متوالی استفاده شد. تکلیف  فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان­بندی نسبی و مطلق معین بود. در مرحله اکتساب 72 و  یادداری و  انتقال 12 کوشش انجام شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر بازخورد در دسته کوشش­های اکتساب معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه خودکنترلی و آزمونگر خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه جفت­شده داشت. در مرحله یادداری و انتقال  اثر بازخورد و نوع تمرین بر زمان­بندی نسبی معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه  خودکنترلی دارای خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه­های جفت­شده و آزمونگر بود.
حسین عیدی، رحیم رمضانی نژاد، بهرام یوسفی، سیدنصرا... سجادی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم­گیری­های استراتژیک  و ارزیابی موفقیت­ سازمان­های ورزشی بسیار ضروری است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون­های منتخب وزشی است. در این تحقیق از رویکرد ارزش­های رقابتی  برای بررسی الگوهای اثربخشی چهار فدراسیون بسکتبال، هندبال، وزنه­برداری و تکواندو استفاده شد. این فدراسیون­ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه ذینفعان (هیئت رئیسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جزء جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (236N=) و در نهایت 167 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 0/0 نمونه­ها).  پرسش­نامه محقق­ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری در فرایند اکتشافی  تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 62 سؤال و هشت خرده­مقیاس انعطاف­پذیری، منابع (مدل سیستم­های باز)، برنامه­ریزی، بهره­وری (مدل اهداف عقلانی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایند­های درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص  (مدل روابط انسانی) برمبنای رویکرد ارزش­های رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش­نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84 0/0 = &alpha  بود. نتایج داده­های تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوی اثربخشی در فدراسیون­های ورزشی،  الگوی اهداف عقلانی (برنامه­ریزی، بهره­وری) در هر چهار فدراسیون غالب بود و در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش­های رقابتی در فدراسیون­های منتخب ورزشی نشان داد که در عامل انعطاف­پذیری، برنامه­ریزی، تعامل سازمانی و انسجام نیروی انسانی فدراسیون بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره­وری و نیروی انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه­برداری در وضعیت بهتری نسبت به دیگر فدراسیون­ها قرار داشتند.
بهرام جوانمردی، هادی باقری،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این پژوهش مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها بود. پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل اماکن ورزشی سرپوشیده اداره کل تربیت­بدنی استان همدان (130N=) و سازمان آموزش و پرورش (51N=) این استان به استثنای استخرها و نمونه پژوهش برابر با جامعه بود. گردآوری داده­ها به شکل میدانی و با استفاده از دو چک­لیست ارزشیابی ایمنی و بهداشت تجهیزات و اماکن سرپوشیده ورزشی فرزام (1388) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون تی تک­نمونه‌ای و تی مستقل) و با نرم­افزار spss.15 انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی سرپوشیده اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان، از نظر همه مؤلفه­های تحت بررسی در مقایسه با استانداردها به طور معنی­داری در سطح پایینی قرار داشتند (05/0= &alpha). وضعیت ایمنی و بهداشت تأسیسات و ساختمان اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش نیز به لحاظ وضعیت حفاظ­ها، بنا، نور و صوت، سرویس­های بهداشتی، رختکن و دوش­ها، تهویه و دما­ساز با یکدیگر تفاوت معنی­داری داشتند، به­طوری­که اداره کل تربیت­بدنی وضعیت بهتری داشت. در مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشت تجهیزات سالن­های ورزشی فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال و بدمینتون و نیز مناطق فعالیت سالن­های ورزشی مزبور تفاوت معنی­داری بین دو سازمان مشاهده شد، به­طوری­که سازمان آموزش و پرورش در وضعیت بهتری قرار داشت.
اقای محمد مرادی نورآبادی، دکتر حسن خلجی، دکتر علیرضا بهرامی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان پسر ورزشکار بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. یکصد فرد ورزشکار در رشته­های مختلف، از بین دانشجویان دانشگاه اراک در سال91- 92 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به­طور هدفمند انتخاب شدند (والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر). برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ­ مشخصات فردی و خودتنظیمی در ورزش (دودا و نیکولز، 1989) و همچنین آزمون­های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی (1988) و کنترل نیروی دست برتر آبلاکووا (1990) استفاده شد. داده­ها با استفاده آزمو­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس­ها آنالیز شدند. یافته­ها نشان داد والیبالیست­ها در هر دو مؤلفۀ موفّقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه­ها کسب کردند. همچنین تحلیل واریانس بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت رابطۀ معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهایی که عامل اصلی موفّقیت در آن­ها حس حرکت دست برتر می­باشد، از حس حرکت بهتر و موفّقیت ورزشی بیشتری برخوردارند.

 

اقای مهدی نبوی نیک، دکتر عباس بهرام، دکتر حمید رضا طاهری، خانم مهناز ذوالقدر،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه بینایی به زمینه محیطی پیش روی بازیکن اطلاق می شود که با هرحرکت بازیکن تغییر کرده و زمینه بینایی جدیدی شکل می گیرد. نقاط دلخواه بازیکنان نخبه مناطقی هستند که بازیکنان بارها در طول تمرین و مسابقه، از این مناطق شوت های خود را اجرا می کنند و بهترین عملکرد را از این فاصله و زاویه دلخواه دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه بینایی به عنوان یکی از دلایل وجود مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه بود. آزمودنی ها 8 بازیکن مرد نخبه بسکتبال با 8 سال تجربه بازی بسکتبال بودند. از آنها خواسته شد 210 شوت جفت را از 7 نقطه  در قالب 3 دسته و 21 بلوک اجرا کنند. نقطه میانی این نقاط، نقطه دلخواه بود. شوت ها با آهنگ دلخواه اجرا می شد و بین هر ست دو دقیقه استراحت وجود داشت. تمامی شوتها به یک شیوه مشابه به آزمودنی ها برگردانده می شد. رگرسیون خطی برای عملکرد هر کدام از بازیکنان در 7 زاویه مختلف محاسبه شده و سپس عملکرد واقعی بازیکنان با مقادیر پیش بینی شده عملکرد در زاویه های مختلف توسط آزمون t همبسته مقایسه شد. نتایج نشان داد  بین عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی بازیکنان نخبه در نقطه دلخواه بازیکنان نخبه اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<). یافته های این تحقیق نشان می دهد که عملکرد بازیکنان نخبه در نقاط دلخواه آنان، وابسته به زاویه بینایی خاص این نقطه می باشد. به نظر می رسد بازیکنان نخبه در طول سال ها تمرین از یک نقطه خاص، فواید بینایی زیادی را پرورش می دهند که منجر به عملکرد اختصاصی آنان در نقاط مورد علاقه می شود.


دکتر اسفندیار خسروی زاده، دکتر علیرضا الهی، دکتر علیرضا بهرامی، اقای عابد حقدادی، اقای تیام نستوهی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

با وجود توسعه ورزش زنان، به نظر می رسد مربیان شاغل در این حوزه با مشکلاتی شغلی مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق بررسی مشکلات مربیان زن بود. به این منظور، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان زن فعال شاغل (95 نفر) در هیات های ورزشی شهر اراک بودند که براساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان 76 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظر اساتید دانشگاه و متخصصین مدیریت ورزشی، و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی و همچنین پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (85/0= a)  بررسی شده بود، استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مربیان شرکت کننده به ترتیب با مشکلاتی در زمینه سازمانی، اماکن و تجهیزات ورزشی، ورزشکاران، شخصی، رسانه ها و سایر مربیان رشته ورزشی مواجه بوده اند. بنابر این، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات شناسایی و به کار گرفته شود تا مربیان بتوانند با مشکلات کمتری  به انجام وظایف اصلی خود بپردازند و به توسعه ورزش زنان کمک نمایند
اقای شهرام نظرپوری، دکتر عباس بهرام، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین جنبه‌های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال  3 تا 11 ماهه بود. بدین‌منظور، 528 نفر از والدین و اطفال‌شان (239 دختر و 289 پسر) از شهر تهران به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از روش ترجمه بازترجمه، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی توسط سه متخصص رفتارحرکتی و دو متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. روایی سازۀ پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همسانی(ثبات) درونی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سؤالات (ثبات پاسخ) با استفاده از ضریب هبستگی درون طبقه‌ای به روش آزمون آزمون‌ مجدد، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان دادند، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال چند عاملی است، به‌طوری که چهار عامل فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری در مجموع 32/53%، از کل واریانس را تبیین و شاخص‌های برازندگی مدل استخراج شده (71/0PGFI=، 92/0NFI=، 078/0RMSEM=)، و نیز ضرایب آلفای‌کرونباخ (93/0= α) و همبستگی درون‌طبقه‌ای (88/0r =نسخۀ فارسی  IMMQ، مشابه نسخه اصلی با 27 سؤال از همسانی درونی و پایایی زمانی قابل‌ قبولی برخوردار بودند. بنابراین براساس نتایج، نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال، می‌تواند برای اهداف بالینی یا تحقیقاتی و همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی برای والدین مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر مریم نزاکت الحسینی، اقای اسماعیل سلیمانی، دکتر عباس بهرام،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

توجه به توانایی های شناختی افراد نقش مهمی در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت بازی می کند هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بهره هوشی، بهره حافظه و ظرفیت توجه بر راهبرد درخواست بازخورد و یادگیری یک تکلیف ادراکی  حرکتی  بود. بدین منظور، شصت دانشجوی پسر با میانگین سنی 99/1 ± 4/22 سال به صورت در دسترس انتخاب و بر اساس نمرات بهره حافظه، بهره هوشی و ظرفیت توجه به 6 گروه ده نفری تقسیم شدند. در مرحله اکتساب، هر یک از آزمودنی ها 100 سرویس بلند بدمینتون (20 × 5) و در مراحل یادداری و انتقال 20 سرویس را اجرا نمودند. به منظور سنجش بهره هوشی، بهره حافظه، ظرفیت توجه، و یادگیری سرویس بلند بدمینتون به ترتیب از آزمون­های هوش تجدیدنظر شده وکسلر بزرگسالان، حافظه بالینی وکسلر، ظرفیت توجه تولوز و پیرون، و سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد بهره هوشی، بهره حافظه، و ظرفیت توجه آزمودنی ها بر کاهش درخواست تعداد بازخورد در مرحله اکتساب، و افزایش امتیاز سرویس بلند بدمینتون در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معناداری داشت (p0/05). بنابراین می توان نتیجه گرفت توجه به توانایی های شناختی افراد در هنگام آموزش مهارت های حرکتی سودمند می باشد.
 
دکتر حمید صالحی، آقای علی بهرامی نیا،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و روایی‌سنجی اولیه ابزاری برای ارزیابی درک ورزشکاران از رفتارهای مربیان بود که به ارتقای رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه می‌انجامد. ساخت پرسشنامه در سه‌گام انجام شد. در گام نحست، مرور پیشینه چارچوب‌های نظری نحوه تأثیرگذاری مربیان ورزشی بر رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه ورزشکاران را فراهم نمود. در گام دوم، مجموعه‌ای شامل 191 گویه انشاء شد و روایی محتوای آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ‌در گام آخر، 252 پسر ورزشکار نوجوان (با دامنه سن 19-14 و میانگین سن =34/1±88/15 سال) از رشته‌های ورزشی گروهی (والیبال، بسکتبال، فوتبال، و فوتسال) نسخه بازنگری شده و 164 گویه‌های پرسشنامه را پر کردند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی گویه‌ها را به 30 کاهش داد و یک ساختار چهار عاملی (مدل‌سازی، آموزش، فشار، و گفتگو) را پیشنهاد نمود. نتایج نشان داد نسخه نهایی سیاهه رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه مربیان ویژگی‌های روان‌سنجی خوب و همسانی درونی مناسبی دارد، و 80/57درصد از کل واریانس را تبیین می‌کند. درمجموع، تحقیق حاضر منجر به تهیه ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سازوکارهای ویژه‌ای شد که مربیان به‌وسیله آن رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه را در نوجوانان ترویج می‌دهند، بااین‌وجود، برای اعتبارسنجی این ابزار باید پژوهش‌های بیشتری انجام شود.
 
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرگذاری روش آموزش غیرخطی در اثربخشی حرکت و اکتساب مهارت سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 14 شرکت کننده (میانگین 64/19 و انحراف استاندارد 74/0 سال) سرویس کوتاه بدمینتون را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند. روش خطی بر پایه روش های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیر خطی بر گرفته از پویایی های بوم شناختی با استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح‌ ریزی و اجرا شد. دقت اجرای سرویس کوتاه بک‌هند و متغیرهای کینماتیکی برای تحلیل های بعدی انتخاب شدند. از آزمون کواریانس برای سنجش اثر متغیر مستقل بر دقت اجرا و از تحلیل کلاستر برای سنجش دیجنریسی، استفاده شد. علی رغم پیشرفت هر دو گروه نسبت به پیش آزمون، تفاوتی در نمرات دقت اجرای سرویس بین گروه ها وجود نداشت (767/0=p). همچنین افراد گروه غیرخطی، تعداد خوشه های بیشتری نسبت به گروه خطی ایجاد کردند. براساس نتایج به دست آمده، رویکرد غیرخطی در دستیابی به اهداف تکلیف همپای گروه خطی بود، اما به دلیل محور قرار دادن، پردازش ناهوشیار، تفاوت های فردی و نیازهای ویژه تکلیف اثربخشی آن بیشتر است. همچنین ظهور دیجنریسی از سوی گروه غیرخطی مشخص شد. توجه به مقوله هایی چون ماهیت تکلبف و نیازهای آن، تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیق‌تر فراهم سازها می تواند رویکرد غیرخطی را غنی تر سازد.


دکتر شهرام نظرپوری، دکتر عباس بهرام،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین انگیزش‌حرکتی و رشد‌ حرکتی در اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک بود. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ والدین دارای اطفال پسر 10 الی 11 ماهۀ شهر تهران بود که از بین آنان 150 طفل دارا و 150 طفل بدون تجربۀ مهدکودک، به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال، و مقیاس رشدحرکتی پی‌بادی ویراش دوم (PDMS-2)، بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی و آزمونt  مستقل، در سطح معنی‌داری 05/0 P، انجام شد. نتایج ارتباط مثبت و معنی‌داری )000/0= (P، را بین انگیزش‌حرکتی و رشد‌حرکتی در اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک، نشان داد. از طرفی، تفاوت بین میزان انگیزش‌حرکتی و رشدحرکتی اطفال دارا و بدون تجربۀ مهدکودک، معنی‌دار )000/0= (Pو اطفال بدون تجربۀ مهدکودک، انگیزش‌حرکتی و رشدحرکتی بالاتری داشتند. این نتایج نشان می‌دهد که نگهداری و مراقبت اطفال در مراکز مهدکودک ممکن است به‌علت ضعف برنامه ها و امکانات اثرات منفی بر انگیزش‌حرکتی و میزان رشدحرکتی آنان داشته باشد.


حامد سبزواری، ندا شهرزاد، عباس بهرام،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

چکیده
استودن و همکاران (2008) یک مدل برای ارتقاء سطح فعالیت بدنی، وزن سالم و مسیرهای مثبت سلامتی در کودکان ارائه کردند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی‌گری آمادگی قلبی عروقی، شایستگی حرکتی ادراک‌شده در ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. تحقیق از نوع همبستگی است. 204 دانش آموزان از چهار مدرسه تهران در این مطالعه شرکت کردند. شایستگی حرکتی واقعی و آمادگی قلبی عروقی به ترتیب با استفاده از فرم کوتاه آزمون بروینینکی-اوزرتسکی (BOT-2) و راه رفتن/دویدن 540 متر اندازه شدند. همچنین برای اندازه‌گیری شایستگی حرکتی ادراک‌شده از مقیاس توانایی جسمانی پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش (PSDQ) و پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان بزرگ‌تر (PAQC) برای فعالیت بدنی استفاده شد. نتایج آزمون پیرسون نشان داد ارتباط متوسط تا ضعیفی بین همه متغیرها وجود دارد (05/0P>). همچنین نتایج تحلیل مسیر رگرسیون نشان داد  شایستگی حرکتی ادراک‌شده و نه آمادگی قلبی عروقی ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و فعالیت بدنی را میانجی‌گری می‌کند(05/0P>). برنامه‌های تربیت‌بدنی بر رشد شایستگی حرکتی واقعی، شایستگی ادراک‌شده دانش آموزان دوره ابتدایی تأکید داشته باشند. زیرا باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های بدنی و افزایش استقامت قلبی عروقی می‌شود.   

زینب خداوردی، دکتر عباس بهرام، دکتر حسن خلجی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

این مطالعه اجراهای کودکان را در سه آزمون مطرح اندازگیری شایستگی حرکتی: آزمون حرکتی درشت-3، آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 در 164 دختر سالم ایرانی 10-7 سال مقایسه کرد.  ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین نمره ی کلی آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 (فرم کوتاه)، خرده آزمون درشت و ظریف آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2، نمرات کلی آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و آزمون حرکتی درشت-3 و خرده آزمون های مهارت های توپی و جابجایی محاسبه شد. آزمون تحلیل واریانس چندگانه برای آزمون فرض اختلاف بین میانگین های اجرای سه آزمون مذکور در کودکان پایه ی اول تا چهارم دبستان مورد استفاده قرار گرفت و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی احتلافات زوجی اجراها استفاده شد. ارتباطات معنادار اما ضعیف تا متوسطی بین نمرات کلی اجرای کودکان مشاهده شد. بطور کلی یافته ها نشان دادکه با افزایش سن نمرات اجرای کودکان در هریک از آزمون ها افزایش یافت. ارتباطات ضعیف میان اجرای ابزارها نشان دهنده ی آن است که هر یک از این ابزارها جنبه های مختلفی از شایستگی را اندازگیری می کنند  و نباید جایگزین یکدیگر استفاده شوند.

خانم زهرا عبدالملکی، دکتر عباس بهرام، دکتر علیرضا فارسی، دکتر مژگان خادمی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرین چشم آرام بر رفتارخیرگی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه–بیش فعالی(ADHD) در اجرای مهارت فورهند تنیس روی میز بود. تعداد سی کودک در دامنه 7-12سال از بین کودکان ADHD بیمارستان امام حسین تهران به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل های تمرینی به مدت 16جلسه و آزمون پیگردی پس از6 هفته بی تمرینی اجرا شد.یادگیری به صورت تغییر در رفتار خیرگی از جمله زمان شروع، انحراف،مدت زمان چشم آرام و تواتر خیرگی بررسی شد.نتایج تحقیق حاکی از کاهش تواتر خیرگی و زمان شروع چشم آرام و افزایش زمان انحراف و مدت زمان چشم آرام در کودکان ADHDاست. بین تواتر خیرگی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. زمان انحراف و مدت زمان چشم آرام در کودکانی که پیشرفت بیشتری از پیش آزمون به پس آزمون داشتند در طول زمان پایدار تر خواهد بود. یافته های تحقیق حاضر تأیید می کندکه استفاده از تمرین چشم آرام به عنوان یک پروتکل تمرین ادراکیحرکتی می تواند برای کودکان ADHDاز طریق تغییر الگوی ادراک بینایی موثر باشد.پیشنهاد می گردد از تمرین چشم آرام به عنوان روش کمکی برای یادگیری کودکان ADHD استفاده گردد.

علی حسین ناصری، عباس بهرام، حمید صالحی، افخم دانشور،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تمرین کم ­خطا و پر ­خطا بر یادگیری مهارت هدف‌گیری نوجوانان کم‌توان­ ذهنی و عادی بود. 20 نوجوان کم‌توان­ذهنی از مدرسه استثنایی و 20 نوجوان عادی از مدرسه عادی شهرستان اردبیل در دامنه سنی 11 تا 13 سال (M=12, SD=0.8) انتخاب شدند. افراد عادی و کم­توان ذهنی به­ طور جداگانه با توجه به آزمون هوش وکسلر و آزمون حافظه کاری آلووی به‌طور تصادفی در دو گروه تمرینی کم ­خطا و پر خطا قرار گرفتند. تکلیف شامل پرتاب توپ بسکتبال به صورت پاس سینه­ای به سمت اهداف با دایره­های متحدالمرکز بود. این اهداف در ارتفاع سینه افراد در دیوار نصب می­گردید. آزمودنی­ ها 200 کوشش تمرینی را در مرحله اکتساب در پنج بلوک تمرینی اجرا کردند. آزمون انتقال تکلیف منفرد و دوگانه به صورت فوری، تاخیری 24 ساعته و تاخیری یک هفته­ای برگزار گردید. داده­ های این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازه­های تکراری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد گروه­ دارای کمترین درگیری حافظه کاری و کمترین خطا در هر دو نوع آزمودنی، هم در آزمون تکلیف منفرد (P ) و هم در آزمون تکلیف دوگانه (P ) بهتر بودند. گروه­ کم خطای عادی بهتر از گروه کم خطای کم­توان­ذهنی نبود، اما گروه پر خطای عادی بهتر از گروه پر خطای کم­توان­ذهنی است. یافته­ های این تحقیق با برآوردهای نظریه حلقه بسته آدامز، نظریه بازگماری و تا حدودی با برآوردهای ساختار نقطه چالش در خصوص وجود خطا در مرحله اکتساب همخوانی دارد؛ اما این یافته­ ها تا حدودی با برآوردهای نظریه طرحواره مغایرت دارد.
 
دکتر سعید ارشم، آقای محمد گراوند، دکتر عباس بهرام،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر نوع هدف گزینی و خودثبتی بر اکتساب و یادگیری خودتنظیم پرتاب آزاد بسکتبال بود. تعداد 70 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی به صورت در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در شش گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. داده­های خودکارآمدی جمع­آوری شده با پرسشنامه­ و داده­های عملکرد در آزمون­های اکتساب و یادداری از طریق تحلیل واریانس عاملی در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها نشان داد که گروه­های هدف گزینی همراه با خودثبتی نسبت به گروه­های هدف گزینی بدون خودثبتی و گروه کنترل، اجرا و خودکارآمدی بالاتری در طول آزمون اکتساب و یادداری پرتاب آزاد بسکتبال داشتند. این تحقیق نشان داد که انواع هدف گزینی می تواند از ابتدا با هم ترکیب و به نتایج مثبت در اجرا و یادگیری منجر شوند. خودثبتی برای اجرا و خودکارآمدی مهم است و می‌تواند در طول جلسات تربیت بدنی به آسانی تدریس و استفاده شود.


صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb