جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای بهمنی

فرهاد قدیری، مسلم بهمنی، عباس بهرام،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

یکی از چالش های تحقیقی اخیر در حوزه دستورالعمل­های تمرکز توجهی ، بررسی اثرات آن بر عملکرد ورزشکاران ماهر در تکالیف مداوم است. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر دستورالعمل‌های مختلف توجهی بر اجرای چابکی بازیکنان فوتسال ماهر بود. شرکت‌کنندگان شامل 12 بازیکن فوتسال ماهر (با میانگین سنی 56/1±91/23) بودند که از لیگ دسته یک استان قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد سه کوشش از تکلیف آزمون چابکی اِل را تحت سه شرایط تمرکز توجهی (توجه‌درونی، بیرونی و کنترل) انجام دهند. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان داد نوع دستورالعمل توجهی اثر معنادار بر زمان اجرای آزمون دارد بطوری­که عملکرد در شرایط توجه‌بیرونی برتر از شرایط ‌درونی است. همچنین، نتایج حاکی از آن است میان شرایط کنترل با شرایط تمرکز درونی و بین شرایط کنترل و شرایط تمرکز بیرونی تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج این پژوهش شواهدی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه در ورزشکاران ماهر اجرای تکالیف مداوم از طریق دستورالعملهای کلامی بهبود می‌یابد که تمرکز توجه را به سمت بیرون هدایت کند.


عباس بهرام، سعید ارشم، مسلم بهمنی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

تا به امروز، کمتر مطالعه¬ای ابعاد تمرکز توجه را در خارج از شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده است.  هدف این پژوهش، بررسی تعامل بین توجه درونی/بیرونی و مرتبط/نامرتبط و نقش آن در عملکرد تکنیکی جودوکاران خبره در جریان رقابت بود. بدین منظور، از رویکرد تلفیقی و طرح تلفیقی موازی  استفاده گردید. در بخش کیفی تمرکزهای توجه جودوکاران با استفاده از مصاحبۀ خودرویارویی مورد شناسای قرار گرفت و در بخش کمی تفاوت بین توجه¬های گزارش شده درکوشش¬های موفق (همراه با امتیاز) و ناموفق (بدون کسب امتیاز) بررسی شد. تحلیل رونوشت کتبی مصاحبه¬ها نشان داد هم در مرحلۀ آماده¬سازی و هم در مرحلۀ اجرا، جودوکاران خبره بیشتر بر بعد بیرونی-مرتبط متمرکز بوده¬اند. نتایج آزمون مجذور کا نیز نشان داد در هر دو مراحل بین جهت توجه در کوشش¬های موفق  و ناموفق  تفاوت معناداره وجود داشته است (p < 0.05) و جودوکاران خبره درکوشش¬های موفق نسبت به کوشش¬های ناموفق بیشتر بر بعد بیرونی-مرتبط متمرکز بوده¬اند. بطور کلی، این پژوهش سودمندی تمرکز نامرتبط در افراد خبره را تایید نکرد بلکه همراستا با فرضیه عمل محدود شده نشان داد جودوکاران خبره در رقابتهای خود بیشتر تمرکز بیرونی-مرتبط را برای اجرای تکنیک اتخاذ کرده و از آن سود می¬برند.
عباس بهرام، سعید ارشم، مسلم بهمنی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش توجه بر عملکرد جودوکاران خبره در شرایط واقعی و در قالب یک پژوهش تلفیقی بود. 14 جودوکار عضو تیم ملی بزرگسالان کشور در مطالعه شرکت کردند. در بخش کیفی پژوهش، توجه ورزشکاران در شرایط رقابت از طریق روش فراخوانی تحریک شده مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی، ارتباط بین تعداد نشانه­های توجه و همچنین درصد توجه در مراحل آماده­سازی، اجرا و مجموع (آماده­سازی و اجرا) با مدت زمان اجرا ارزیابی گردید. یافته­ها نشان داد درحالی­که توجه در مرحلۀ اجرا ارتباط معناداری با مدت زمان حرکت نداشت، توجه در مرحلۀ آماده­سازی با سرعت اجرای فن در ارتباط بود بنحوی­که کاهش تعداد نشانه­های توجه در مرحلۀ آماده­سازی و درعین حال افزایش درصد تمرکز روی حریف  با سرعت بالاتر در اجرای فنون همراه بود. نتایج این پژوهش بطور کلی نشان می­دهد تمرکز روی حریف در مرحلۀ آماده­سازی با سرعت اجرای بیشتر در اجرای تکنیک در رقابت­های واقعی همراه است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb