جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای حاجی انزهایی

زهرا حاجی انزهایی، فریدون تندنویس،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط رفتارهای مربی‌ با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بود. بدین­منظور از پرسش‌نامه رفتار مربیگری (CBQ) مارتین و بارنز (1999) و پرسش‌نامه انگیزش رقابت ورزشی ویلیس (SAI) برای بررسی انگیزش موفقیت استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم‌های هندبال، رتبه آن‌ها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق پس از یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (پرسش‌نامه رفتار مربی‌، 75/0= &alpha، پرسش‌نامه انگیزش رقابت ورزشی،74/0= &alpha)  به‌دست آمد. جامعه آماری، شامل ورزشکاران حاضر در لیگ برتر هندبال در سال90-1389 بود. با درنظرگرفتن 14بازیکن برای هر تیم، 168 نفر      به­عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ جهت سنجش تجانس درونی سؤالات پرسش­نامه‌ها، تحلیل عامل تأییدی C‏FA[1] جهت سنجش روایی سازه ابزار گردآوری داده‌ها، مدل‌یابی معادلات ساختاریSEM[2] به‌منظور به آزمون گذاشتن مدل پیشنهادی، و نیز آزمون فرضیه‌ها) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین رفتارهای واکنشی مثبت و انگیزش موفقیت بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. یافته‌ها حاکی از ارتباط منفی و معنی‌دار رفتارهای واکنشی منفی و انگیزش موفقیت بازیکنان بود. بین رفتارهای واکنشی مثبت و منفی و رفتارهای طبیعی با عملکرد تیمی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. یافته‌ها نشان داد بین رفتارهای طبیعی و انگیزش موفقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد. ارتباط بین انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی هم معنی‌دار بود. با توجه به یافته‌های تحقیق، برنامه­ریزی به‌منظور توسعه آگاهی مربیان از رفتارهای مربیگری و اطلاع­رسانی در جهت اثراتی که مربی می‌تواند بر عملکرد و موفقیت کلی تیم و ورزشکاران داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
[1] Confirmatory Factor Analysis [2] Structural Equations Modeling
خانم شکیبا ایزدخواه، دکتر فریده اشرف گنجویی، دکتر زهرا حاجی انزهایی،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل استراتژی­های کسب و کار بازاریابی محصولات ورزشی در شبکه­های اجتماعی بود. جامعه آماری این پژوهش 20 نفر از صاحب­نظران (اساتید هیئت علمی دانشگاه­ها، مشاوران اشتغال و کارآفرینی، مشاور بازار ورزش و مدیران کسب و کارهای ورزشی) تشکیل دادند. نمونه­گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه­ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده­ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع­آوری شدند. روایی پژوهش بر اساس معیارهای «مقبولیت» «انتقال­پذیری» و «تأییدپذیری» مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت برای اینکه ساز و کار اجرایی فراهم شود باید استراتژی های 1) نوآوری، 2) ارتباط با مشتری، 3) زیر ساخت، 4) توسعه، 5) خدمات، 6) نیروی انسانی متخصص، 7) ترویج و تبلیغ، 8) قیمتگذاری و 9) محصولات مورد توجه قرار گیرند. استراتژی­های بازاریابی نقش مؤثری بر عملکرد کسب و کارهای ورزشی دارند یعنی زمانی که کسب و کارهای ورزشی در شبکه­های اجتماعی از استراتژی بازاریابی خوبی برخوردار  باشند، می­توان به موقعیت خوبی در محیط رقابتی دست یافت. پس لازم است که مدیران کسب و کارهای ورزشی در شبکه­های اجتماعی جهت توسعه عملکرد خود به استراتژی­های بازاریابی توجه ویژه­ای داشته باشند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb