جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای دهقانی

دکتر ماهرخ دهقانی،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

روش‌های آموزش غیرخطی در تربیت‌بدنی ایده نوینی است که همه معایب روش سنتی را پوشش می‌دهد و بر اساس نتایج مطالعات در مقایسه با روش خطی برای یادگیری و اجرا مؤثر است. بااین‌حال مشخص نیست که این روش چقدر در ایران و توسط مربیان به کار گرفته می‌شود. این مطالعه به دنبال این بود که مشخص کند مربیان از چه نوع روشی (خطی/غیرخطی) برای آموزشی استفاده می‌کنند. لذا 15 مربی خبره به روش در دسترس انتخاب شدند و به روش نیمه ساختاریافته از آن‌ها مصاحبه شد. بررسی و تعیین خطی و یا غیرخطی بودن روش‌ها بر اساس تفاوت‌هایی که بین دو روش خطی و غیرخطی است انجام گرفت و نتایج نشان داد بر اساس مصاحبه مربیان و با در نظر گرفتن طبقه‌های هدف، تکرار، الگو، توصیف، تغییرپذیری، بازخورد و دستورالعمل همه مربیان موردمطالعه در این پژوهش از روش خطی در آموزش استفاده می‌کنند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد محیط دانشگاه و عمل در حیطه آموزش جدای از هم هستند و تأکید دارد متخصصین روش‌های غیرخطی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دانش‌افزایی آگاهی مربیان ورزشی را بالا ببرند. همچنین استفاده از فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی در عرصه مربیگری و به‌عنوان مدرسین فدراسیون‌ها شاید در این زمینه کمک‌کننده باشد.

سجاد مومنی، جلال دهقانی زاده،
دوره 13، شماره 26 - ( 10-1402 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه فعالیت بدنی در دوران پاندمی کرونا 19 با امید به زندگی و رضایت از زندگی سالمندان با ارائه یک مدل ساختاری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود که به صورت مقطعی در سال 1400 صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را تمامی سالمندان مرد بالای 60 سال شهر همدان تشکیل دادند. تعداد 391 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و از تمامی اماکن عمومی شهر همدان به عنوان نمونه انتخاب شدند و به سؤالات پرسشنامه بین‌المللی فعالیت جسمانی، رضایت از زندگی و امید به زندگی بزرگ‌سالان پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS26 و Smart PLS3 به روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 2/54 درصد از افراد فعالیت بدنی کم، 6/37 درصد متوسط و 2/8 درصد فعالیت بدنی شدید داشتند. فعالیت بدنی در دوران کرونا تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت از زندگی (01/0>P) و امید به زندگی (01/0>P) داشته است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر به نظر می‌رسد اگر سالمندان به انجام فعالیت‌های بدنی بپردازند پیامدهای آن افزایش امید و رضایت از زندگی در دوران کرونا خواهد بود.

غزال نوژن، دکتر حسن مخمدزاده، دکتر جلال دهقانی زاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته روش آموزش ورزش و سنتی تنیس خاکی بر فراشناخت و فراهیجان نوجوانان دختر 18-15 سال شهر ارومیه بود.
پژوهش حاضر نیمه­ تجربی با طرح پیش­ آزمون-پس ­آزمون بود. آزمودنی­ ها شامل 24 دختر نوجوان شهر ارومیه(سن: 36/1±54/16سال) بودند که به ­صورت تصادفی به دو گروه 12نفره (1.آموزش ورزش و 2.سنتی) تقسیم شدند. تمرینات شامل 14جلسه تمرین به مدت 4هفته (3جلسه در دو هفته اول هفته و 4جلسه در دو هفته دوم ) انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه فراشناخت ولز و پرسشنامه فراهیجان میتمانسگروبر بود. جهت تحلیل ­آماری از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t زوجی استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین دو گروه تمرین SE و سنتی تفاوت معناداری در افزایش میزان فراشناخت(004/0p=)، فراهیجان مثبت(007/0p=) و فراهیجان منفی(015/0p=) وجود داشت،
به ­طوری­که در گروه
SE میزان افزایش فراشناخت(001/0p=)، فراهیجان مثبت(001/0p=) و کاهش فراهیجان منفی(001/0p=) نسبت به پیش ­آزمون پیشرفت معناداری را داشتند، اما این میزان پیشرفت در گروه سنتی در میزان فراشناخت(881/0p=)، فراهیجان مثبت(116/0p=) و فراهیجان منفی(144/0p=) معنادار نبود.
نتایج پژوهش نشان می­ دهد آگاهی و استفاده از راهبردهای روش SE بر روی عملکرد فراشناخت و فراهیجان اثـر مثبـت دارد. بنابراین توصیه می­ شود افراد مبتدی با اجرای فعالیت ورزشی به روش  SE علاوه ­بر استفاده از فواید جسمانی از مزیت­ های بهبود دانش فراشناختی و فراهیجانی این نوع روش تمرینات بهرمند شوند.
 

آقای مهدی باباپور لشنلو، دکتر جلال دهقانی زاده،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

ادبیات یادگیری حرکتی خودکنترلی شامل کوشش‌هائی است که به گروهی از فراگیران را که اختیار انتخاب برای جنبه‌ای از محیط تمرینی خود دارند، با گروهی که به آن انتخاب‌ها وابسته هستند مقایسه می‌کند. بنابراین مطالعات متعددی نشان داده‌اند که تمرینات خودکنترلی دارای مزایائی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد خودکنترلی، اختیار ترتیب انتخاب در حین تمرینات گلف، میزان دقت مهارت، خودمختاری و خودکارآمدی بررسی شد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در دوره پیگیری 24 ساعته انجام گرفت، 24 دانشجو مبتدی به صورت در دسترس و تصادفی در گروه تجربی (12 نفر)  یا جفت شده (12 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان به انجام آزمون ضربۀ گلف پرداختند. سپس گروه جفت شده به ترتیب انتخاب گروه تجربی از ابزارهای تمرینی استفاده کرد. در روز اول دقت مهارت، خودمختاری و خودکارآمدی در پیش‌‌آزمون و اکتساب و سپس با آزمون یادداری اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان داد که خودکنترلی بر مهارت ضربه گلف، خودمختاری و خودکارآمدی تأثیر معنادار دارد.. بنابراین، انتخاب جزئی مانند ترتیب تمرین در رویکرد خودکنترلی می­تواند بر عملکرد و یادگیری حرکتی، و مولفه‌های روانشناختی مرتبط با آن‌ها مؤثر باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb