جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای رضایی

سید حجت زمانی ثانی، وحید حسن پور، - زهرا فتحی رضایی، امیر قیامی راد،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

در سال‌های اخیر شیوع اختلال‌های طیف اوتیسم، که یک وضعیت عصبی‌ رشدی محسوب می‌شود افزایش یافته است. لذا هدف تحقیق حاضر تاثیر تمرینات شناختی-حرکتی طبق مدل‌جنتایل بر بهبود برخی از مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان مبتلا به اوتیسم بود. در مطالعه نیمه‌آزمایشی حاضر یکی از مراکز توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران به صورت در دسترس انتخاب و 20 کودک 6-10 ساله دچار اختلال اوتیسم به صورت تصادفی ساده در دو گروه همگن آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش در یک پروتکل تمرینی شش هفته‌ای (سه جلسه در هفته) شرکت کردند. هرجلسه تمرین شامل 60 دقیقه تمرینات شناختی- حرکتی طبق مدل‌جنتایل بود. برای گردآوری اطلاعات از خرده آزمون‌های تبحر رشد حرکتی برونینکس-اوزرتسکی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که پس از تمرین شناختی- حرکتی، مهارت‌های سرعت دویدن و چابکی، تعادل ایستا و پویا، هماهنگی اندام فوقانی و سرعت پاسخ در گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P<). باتوجه به یافته‌ها، به‌نظر میرسد تمرینات شناختی-حرکتی طراحی شده به عنوان یک روش مفید می‌توانند جهت توانبخشی مهارت‌های درشت و ظریف رشد حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرند.


آقای زین العابدین رضایی، دکتر عباس خدایاری، دکتر مهدی کهندل،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

در این مطالعه برخی پیش بین ها و پیامدهای دلبستگی هواداران فوتبال مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبسستگی است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، هواداران تیم فوتبال پرسپولیس (220=n) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و پرسشنامه‌های الکترونیکی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از شش پرسشنامه؛ پرسشنامه کیفیت تیمی ژان و همکاران(1997)، پرسشنامه کیفیت ارتباط نیادزایو و همکاران(2015)، پرسشنامه رضایت احساسی رینولد و بیتی(1999)، پرسشنامه ارزش ادراک شده دانیل سوینی(2008)، پرسشنامه دلبستگی محقق ساخته، پرسشنامه نیات رفتاری کیم(2008) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، کیفیت تیمی بر روی رضایت احساسی و دلبستگی هواداران تأثیر دارد، ولی کیفیت ارتباط تنها بر روی دلبستگی تأثیر دارد. رابطه بین رضایت احساسی و دلبستگی هواداران و همچنین رابطه بین دلبستگی و نیات رفتاری مثبت و معنادار بود. نقش میانجیگری مثبت رضایت احساسی بر رابطه بین کیفیت تیمی و دلبستگی هواداران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ارزش ادراک شده رابطه علی بین کیفیت ارتباط و رضایت احساسی را تعدیل نمود. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می‌شود باشگاهها با بالا بردن کیفیت تیم خود و نیز ارتباط هرچه بیشتر با هواداران، دلبستگی دائمی برای آن ها به وجود آورده تا بتوانند قصد حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان آن ها را افزایش دهند.

دکتر حسین زارعیان، دکتر زهره رضایی، خانم فاطمه سعیدی، آقای سهراب همتی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

شیوع بیماری کووید-19 اثرات متعددی را بر صنعت ورزش به طور عام و ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور خاص تحمیل نمود. یکی از این اثرات به تعویق افتادن یکساله بازی­های المپیک 2020 توکیو به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان بود. از اینرو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که آیا به تعویق افتادن المپیک توکیو 2020 برای کاروان ورزشی ایران فرصت است یا تهدید؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری استفاده شد. گراندد تئوری شامل سبک‌های متعددی است که در این پژوهش از ره یافت ظاهر شونده مربوط به اثر گلیزر (1992)، در تحلیل داده­ها بهره گرفته شد. منابع مورد استفاده، شامل : ویژگی های دموگرافیکی، مصاحبه‌های انجام شده ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و کارشناسان و صاحبنظران و مسئولین، اخبار و مستندات منتشر شده در درگاه‌های اینترنتی معتبر است شامل وب‌سایت کمیته بین‌المللی المپیک، وب‌سایت کمیته ملی المپیک، وب‌سایت فدراسیون‌های ورزش‌های المپیکی در بازه زمانی فروردین ماه 1399 تا اسفندماه 1399 می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در مجموع کدهای استخراج شده تعداد 92 نشان اولیه مستقل ایجاد شد. سپس این نشان‌ها به دلیل کثرت در 38 نشان طبقه‌بندی شدند که اساس این کار بر پایه قرابت مفهومی و معنایی بود. درنتیجه نشان‌های فرعی در 12 مقوله فرعی طبقه‌بندی شدند. از این میان دو مقوله اصلی فرصت‌ها و تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 پدید آمد. کدهای معرف فرصت‌های شامل 6 مورد (حفظ سلامت ورزشکاران و مردم، افزایش آمادگی، کسب سهمیه، بهبود آسیب‌دیدگی‌ها، برنامهریزی منسجم، افزایش تجربه جوانان) می‌باشد و همچنین کدهای معرف تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 نیز شامل 8 مورد (آسیب‌های جسمی و روحی، اختلال در برنامه آموزشی، کاهش سطح عملکرد، آسیب‎دیدگی ورزشکاران، بازنشستگی ورزشکاران، بلاتکلیفی سهمیه‌ها، قرارداد مربیان، تنگناهای مالی) بود. با توجه به نتایج، تعویق یک‌ساله بازی‌های المپیک به دلیل شیوع ویروس کرونا را می‌توان فرصتی برای کسب تجربه بیشتر از سوی ورزشکاران و انجام برنامه‌ریزی مدون از سوی فدراسیون‌ها و کمیته بین‌المللی المپیک دانست که می‌تواند شانس مدال‌آوری ورزشکاران کشور را افزایش داده، جایگاه کاروان ایران را ارتقاء بخشد.
آقای شهروز شادروز، دکتر فاطمه رضایی، آقای ایوب اسدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر هدایت توجه به صورت دستورالعمل کلامی و برجسته سازی ادراکی در حین الگودهی بر یادگیری مهارت هدف گیری کودکان بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. تعداد 60 نفر دانش‌آموز پسر بین 7 تا 10 سال از مدارس ابتدایی شهر بجنورد به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضرشامل تعدادی نمایشگر ویدئویی، ردیاب بینایی، توپ تنیس، یک سیبل به فاصله 3 متری از خط محل پرتاب بر روی دیوار بود. شرکت کنندگان به چهار گروه تمرین کانون توجه درونی-الگودهی از طریق دستورالعمل، کانون توجه بیرونی-الگودهی از طریق دستورالعمل، کانون توجه درونی-الگودهی از طریق برجسته سازی ادراکی و کانون توجه بیرونی-الگودهی از طریق برجسته سازی ادراکی تقسیم شدند. هر 4 گروه، در مرحله اکتساب، طی 5 جلسه و هر جلسه 3 بلوک 10 تایی شامل 30 پرتاب بالای شانه را با توپ تنیس اجرا کردند و در انتهای هر جلسه از آنان آزمون بعمل آمد و امتیازات آنها توسط آزمونگر ثبت شد. آزمون یادداری نیز به فاصله 36 ساعت بی­تمرینی اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوراهه به منظور بررسی اثر هدایت توجه با دستورالعمل کلامی و برجسته سازی ادراکی بر یادگیری حرکتی در چهار گروه در مراحل مختلف آزمون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه برجسته سازی ادراکی با هدایت توجه (درونی/بیرونی) در مرحله اکتساب (P=0/005) و یادداری (P=0/006) نسبت به دو گروه دستورالعمل کلامی با سطح معناداری(P0/05) عملکرد بهتری داشتند. بنابراین استفاده از برجسته سازی ادراکی اثرات یادگیری مشاهده‌ای را مضاعف می‌کند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb