جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای رمضانی نژاد

رحیم رمضانی نژاد، مهرعلی همتی نژاد، رضان اندام، صبا زارع، نعمت الله صادق پور،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و سبک بدون رهبری  مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران (110 نفر) و دبیران تربیت بدنی مدارس استان همدان (200 نفر)  تشکیل داده­اند. نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری بود؛ ولی 95 مدیر (86 درصد) و 164 دبیر تربیت بدنی (82 درصد) در تحقیق شرکت کردند. برای اندازه­گیری سبک­های رهبری از پرسش­نامه چند­عاملی رهبری(MLQ)  و برای اندازه­گیری تعهد سازمانی از پرسش­نامه استاندارد آلن و می­یر  (OCQ)استفاده شد. ثبات درونی این پرسش­نامه­ها در تحقیق حاضر به ترتیب 76 /0r= و 78/0 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کندال در سطح 05/0 p &le استفاده گردید.
نتایج نشان داد بین کلیه خرده­مقیاس­های سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مدیران و تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بیشترین رابطه معنی­دار نیز بین سبک رهبری تحول­گرا با تعهد هنجاری 48/0 r= و سبک رهبری عمل گرا با تعهد مستمر 40/0= r بود. ولی بین سبک مدیریت بدون رهبری مدیران با تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران رابطه معنی­داری مشاهده نشد. بر اساس یافته­های تحقیق،  مدیران مدارس با ترکیب سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا می­توانند میزان تعهد سازمانی دبیران را حفظ کنند و ارتقا دهند.
رحیم رمضانی نژاد، مهریه پناهی، سید جلیل میریوسفی، سید محمد نیازی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسه اولویت نیازهای آموزشی دانش‌آموزان دختر در درس تربیت بدنی و ورزش در سه دوره تحصیلی بود. 385 متخصص و 1370 معلم تربیت بدنی زن، 1509 دانش‌آموز دختر و1385 نفر ازمادران دانش‌آموزان ساکن شهرهای مرکزی 25 استان کشور در تحقیق شرکت کردند. از پرسش­نامه محقق­ساخته‌ای با ضریب ثبات درونی(71/0=r) برای اولویت‌بندی 12 نیاز جسمانی، 10 نیاز مهارتی، 15 نیاز شناختی و 15 نیاز عاطفی استفاده شد. متخصصان و معلمان به روش انتخابی و والدین و دانش‌آموزان به روش تصادفی جزء نمونه آماری قرار گرفتند.داده­های تحقیق با بهره‌گیری از آزمون رتبه‌ای کروسکال والیس در سطح (05/0P&le) تجزیه و تحلیل شدند و نتایج  نشان داد که از دیدگاه آزمودنی­های تحقیق، بین میانگین رتبه نیازهای آموزشی هر دوره تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0 P&le). به طور کلی، در میان نیازهای جسمانی، نیاز به وضعیت بدنی هنجار، انواع حرکات، تمرینات و بازی­های ساده برای هر سه دوره تحصیلی در اولویت بالاتر و نیاز به تمرینات آمـادگی جسمانی (بجز دوره متوسطه) در اولـویت پایین‌تـر قرار داشت. هر گروه از آزمودنی­های تحقیق، اولویت­های متغیر و متنوعی برای مهارت­های ورزشی در دوره‌های تحصیلی در نظر گرفته بودند. در مورد اولویت نیازهای شناختی و عاطفی- اجتماعی توافق نظر بیشتری وجود داشت و آشنایی با مبانی علوم زیستی تربیت بدنی، حفظ لذت، سرگرمی و وضعیت ظاهری مناسب در اولویت بالاتر بودند.
حسین عیدی، رحیم رمضانی نژاد، بهرام یوسفی، سیدنصرا... سجادی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم­گیری­های استراتژیک  و ارزیابی موفقیت­ سازمان­های ورزشی بسیار ضروری است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون­های منتخب وزشی است. در این تحقیق از رویکرد ارزش­های رقابتی  برای بررسی الگوهای اثربخشی چهار فدراسیون بسکتبال، هندبال، وزنه­برداری و تکواندو استفاده شد. این فدراسیون­ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه ذینفعان (هیئت رئیسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جزء جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (236N=) و در نهایت 167 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 0/0 نمونه­ها).  پرسش­نامه محقق­ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری در فرایند اکتشافی  تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 62 سؤال و هشت خرده­مقیاس انعطاف­پذیری، منابع (مدل سیستم­های باز)، برنامه­ریزی، بهره­وری (مدل اهداف عقلانی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایند­های درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص  (مدل روابط انسانی) برمبنای رویکرد ارزش­های رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش­نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84 0/0 = &alpha  بود. نتایج داده­های تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوی اثربخشی در فدراسیون­های ورزشی،  الگوی اهداف عقلانی (برنامه­ریزی، بهره­وری) در هر چهار فدراسیون غالب بود و در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش­های رقابتی در فدراسیون­های منتخب ورزشی نشان داد که در عامل انعطاف­پذیری، برنامه­ریزی، تعامل سازمانی و انسجام نیروی انسانی فدراسیون بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره­وری و نیروی انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه­برداری در وضعیت بهتری نسبت به دیگر فدراسیون­ها قرار داشتند.
دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر محمد رحیم رمضانیان، اقای محمد حسن قلی زاده، آقای میثاق حسینی کشتان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه­های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده­های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان استخراج شدند. بهبود یا تنزل رتبۀ باشگاه­های فوتبال در هر فصل نسبت به فصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه­ها بررسی شده است. از آزمون­های تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه با آزمون تعقیبی گابریل و آزمون t مستقل برای تحلیل داده­ها در سطح معنی­داری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مدیرعامل باشگاه تأثیر معنی­داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی مدیرعامل باشگاه نیز تأثیر معنی­داری در کاهش عملکرد باشگاه گذاشته است. همچنین، نتایج نشان داد تغییر مدیرعامل سبب 48/2 کاهش رتبه در جدول رده­بندی لیگ برتر و ثبات مدیرعامل سبب 00/1 رتبه بهبود در رده­بندی تیم شده است. به­طورکلی، تحلیل یافته­های پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای مدیران جهت پیاده­سازی برنامه­ها و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت، درنهایت، سبب بهبود عملکرد باشگاه خواهد شد.


دکتر رحیم رمضانی نژاد، خانم سمانه نظری، خانم مریم بشارتی مقدم، آقای محمد جواد ضیاء،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی پیامد‌های کووید-19 بر تربیت‌بدنی در مدارس با رویکرد بازنمایی چالش‌های اساسی آن و ارائه راهکار‌هایی براساس برنامه‌ها و تجارب آموزشی سایر کشور‌‌هاست. بااستفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای، اسناد و پژوهش‌های علمی موجود به‌ویژه تحقیقات خارجی، 100 مقاله موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند و داد‌ه‌های تحقیق در دو قالب چالش‌ها و استراتژی‌ها طبقه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد چند چالش‌ آموزشی مهم شامل چالش‌ آموزش آنلاین(دانش‌آموزان، والدین و معلمان)، چالش روان‌شناختی و اجتماعی، شکل‌گیری نسل جدیدی از دانش‌آموزان تربیت‌بدنی، تغییر ماهیت کلاس تربیت‌بدنی، چالش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، چالش‌ اقتصادی و درنهایت چالش تعطیل ماندن مدارس ایجادشده است. در بخش دوم یافته‌ها نیز استراتژی‌ها و راهکارهای مؤثر جهت رفع این چالش‌ها شامل ارائه برنامه‌های مشاوره‌ای برای رفع مشکلات آموزش آنلاین، استراتژی‌های آموزشی خاص، توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی، نقش خانواده، والدین، مدیران و کارکنان مدرسه، راهکارهای روان‌شناختی،‌ کاهش ناسازگاری و بی‌ثباتی روابط بین‌فردی، حفظ ماهیت تجربی و پویایی کلاس تربیت‌بدنی و راهکار فعالیت‌بدنی پس از بازگشایی مدارس معرفی‌شده‌اند. درنهایت دولت و مؤسسات آموزشی درکنار خانواده‌ها می‌توانند باتوجه ‌به شرایط اقتضایی آموزشی، ضمن کاهش اثرات منفی کرونا و استفاده از ظرفیت‌های موجود درجهت اصلاح و نوآوری برنامه‌های تربیت‌بدنی در مدارس کشور به‌ویژه در دوران کرونا گام‌های بسیار مؤثری بردارند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb