جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای زارع

احسان زارعیان، عباس بهرام، مهدی سهرابی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نوع دستورالعمل­های توجهی و افزایش ضرباهنگ حرکت بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگی دو­دستی بود. شرکت­کنندگان (14 نفر) با استفاده از دستگاه رسم­کننده الگوی هماهنگی دو­دستی الگوهای هم­ مرحله و غیر­هم­ مرحله را با تمرکز بر علایم روی دستگاه (توجه بیرونی) و یا روی ساعد (توجه درونی) و افزایش ضرباهنگ اجرا کردند. بعد از هر تلاش به آزمودنی­ها KP ارائه می­شد. در الگوی  هم­ مرحله دست­ها در یک زمان خاص در یک مکان قرار دارند،  اما در الگوی غیر­هم­ مرحله دست­ها در دو نقطه مخالف قرار دارند. متغیر­های وابسته با تحلیل واریانس 2 (توجه)× 3 (تکرار) ×4 (ضرباهنگ) و تکرار سنجش متغیرهای دوم و سوم محاسبه شد. نتایج نشان داد تفاوتی بین توجه بیرونی و درونی در تأثیر­گذاری بر ثبات فاز نسبی الگوهای هم­فاز و غیر­هم­فاز وجود ندارد. همچنین افزایش ضرباهنگ حرکت منجر به افزایش ثبات مرحله نسبی در الگوی هم­ مرحله شد، اما تأثیری بر الگوی غیر­هم­ مرحله نداشت. یافته­های این تحقیق فرضیه محدودیت عمل (وولف و پرینز، 2001) را تأیید نکرد  و نشان داد قوانین حاکم بر الگوهای ریتمیک و استفاده از روش آماری درون­گروهی می­تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند.
رحیم رمضانی نژاد، مهرعلی همتی نژاد، رضان اندام، صبا زارع، نعمت الله صادق پور،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و سبک بدون رهبری  مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران (110 نفر) و دبیران تربیت بدنی مدارس استان همدان (200 نفر)  تشکیل داده­اند. نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری بود؛ ولی 95 مدیر (86 درصد) و 164 دبیر تربیت بدنی (82 درصد) در تحقیق شرکت کردند. برای اندازه­گیری سبک­های رهبری از پرسش­نامه چند­عاملی رهبری(MLQ)  و برای اندازه­گیری تعهد سازمانی از پرسش­نامه استاندارد آلن و می­یر  (OCQ)استفاده شد. ثبات درونی این پرسش­نامه­ها در تحقیق حاضر به ترتیب 76 /0r= و 78/0 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کندال در سطح 05/0 p &le استفاده گردید.
نتایج نشان داد بین کلیه خرده­مقیاس­های سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مدیران و تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بیشترین رابطه معنی­دار نیز بین سبک رهبری تحول­گرا با تعهد هنجاری 48/0 r= و سبک رهبری عمل گرا با تعهد مستمر 40/0= r بود. ولی بین سبک مدیریت بدون رهبری مدیران با تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران رابطه معنی­داری مشاهده نشد. بر اساس یافته­های تحقیق،  مدیران مدارس با ترکیب سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا می­توانند میزان تعهد سازمانی دبیران را حفظ کنند و ارتقا دهند.
حسین پورسلطانی زرندی، راحله واقفی، حسین زارعیان، سیده طاهره موسوی راد،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

تحقیق حاضر سبک رهبری خلاق مدیران هیئت­های ورزشی استان قم را با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و مردم­مدار را مورد بررسی قرار داده است. ازبین 35 هیئت، نواب رئیس و دبیران 33 هیئت ورزشی (63 n=) دو پرسش­نامه ویژگی­های فـردی و پرسش­نامه سبـک رهبری خلاق (CLQ) را تکمیل کردند. پرسش­نامه CLQ شامل 20 سؤال بود که 3 بعد سبک رهبری شامل سبک عمل­گرا، تحول­گرا و مردم­مدار را اندازه­گیری کرده است. پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/0 =&alpha به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف، یومان ویتنی و کروسکال والیس در سطح معنی­داری 05/0 &geP به کار گرفته شد.  
نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس جنسیت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و51/0- =Z) وجود داشت. همچنین به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق   تحول­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و48/0-  =Z)، بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (05/0 &geP و64/0- =Z) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و41/0- Z=) وجود داشت. همچنین تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق بر اساس سمت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و60/0- Z=) و به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق تحول­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و44/0-Z=) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و60/0- Z=) وجود داشت. ولی بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و78/0- = Z) تفاوت معنی­داری وجود نداشت. از طرفی دیگر، تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس وضعیت استخدامی مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و41/9 = X2) و تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس سابقه فعالیت مسئولان هیئت­های ورزشی (01/0 &geP و25/13= X2) وجود داشت. 
دکتر فریده اشرف گنجویی، سمانه یارمحمدی، دکتر علی زارعی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی مدیریت تغییر از طریق مؤلفه‌های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه تم برای بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در محیط کار (دیویس،1989) در چهار بخش سودمندی ادراکی با 6 سؤال، سهولت ادراکی با 6 سؤال، نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات با 5 سؤال و تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات با 4 سؤال و درمجموع 21 سؤال پنج ارزشی (لیکرت عدد 1 خیلی کم تا عدد 5 خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار برای سنجش مؤلفه‌های آگاهی، تمایل، دانش، توانایی و تقویت (پرسش‌نامه پنج ارزشی لیکرت) است. پرسش‌نامه موردنظر از برگرفته ترجمه‌شده مقاله پژوهشی برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر می‌باشد (بوهنه،2012) لازم به ذکر است، پرسش‌نامه فوق استاندارد و بینالمللی میباشد و با تأیید استادان مجدداً روایی لازم را کسب کرده است. پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفای 96/0 کسبکرده و مورد تأیید قرارگرفته است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نتایح پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند کالموگروف- اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها)، آزمون t تک نمونه ای (جهت تعیین وضعیت متغیرهای اصلی)، ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین روابط بین متغیرها)، آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین «مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوری اطلاعات» مشاهده می‌شود. همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین «سودمندی ادراک شده»، «سهولت درک شده»، «نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده می‌شود (05/0>P)؛ بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مؤلفه فناوری اطلاعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود. در این تحقیق مدیریت تغییر به صورت متغیر ملاک مد نظر قرار گرفته و از طریق مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته است.


دکتر حسین زارعیان، دکتر محمد صادق افروزه، دکتر محمد حسین قربانی، دکتر محمود فاضل بخششی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

مسیر گذار از قهرمانی تا رسیدن به منزلت پهلوانی، راهی بس دشوار اما امکان پذیر است، بنابراین هدف تحقیق طراحی الگوی پهلوان پروری در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و از نوع گراندد تئوری با رویکرد استراس و کوربین (1998) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق  را کارشناسان و نخبگان تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری نظری و طرح نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که محقق پس از انجام 19 مصاحبه به اشباع نظری رسید  و داده های حاصل از مصاحبه از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل محور زمینهای با 10 مولفه ی (بسترهای فاسد، اخلاقیات، اقتصاد سازی، فراموشی، بی قداستی، غربزدگی، ساختار معیوب، جنگ مقام، تعامل و بی اصالتی)، مداخله گر با 8 مولفه ی (ارتباطات، اشرافی گری، دینداری، قدمت، فرهنگ، ساختار، سیاست و اجتماع) و راهبردی شامل 8 مولفه ی (پایش انحرافات، فرهنگ سازی، ساختار سازی، تکریم، خود سازی و آموزش) بود. بنظر می رسد که سه عنصر جامعه، ورزش و فرد در سیر تکامل و توسعه پهلوانی ورزشکار موثر است که راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می تواند به تحقق آن کمک نماید.

آقای محمود محبی، خانم سحر زارعی، آقای حسن غرایاق زندی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار در رزمی‌کاران نخبه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی رزمی‌کاران (تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و کشتی) حاضر در مسابقات لیگ برتر در سال 1396 بودند. در این پژوهش مجموعاً 300 نفر (60 مربی و 240 ورزشکار) شرکت و پرسشنامه¬های هوش هیجانی، کمال‌گرایی و کیفیت رابطۀ مربی- ورزشکار را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری بین هوش هیجانی و کمال‌گرایی خودمحور، با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار همبستگی وجود دارد (01/0>p)، به‌علاوه، تحلیل داده‌ها نشان داد که هوش هیجانی و کمال‌گرایی 58 درصد از تغییرات کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار را تبیین می‌کنند؛ درحالی‌که این تبیین در مورد ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی معکوس بود (001/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی‌های هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان نقش مؤثری در کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار ایفاء می‌کنند و سطوح کیفیت این رابطه در رزمی‌کاران نخبه متناسب با این ویژگی‌هاست.

دکتر هادی باقری، خانم شریعت زارع، دکتر حسین علی محمدی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه راهبردهای جذب حامیان در لیگ برتر فوتبال زنان ایران بود. پژوهش به شیوه دلفی انجام شد. در گام اول، چهار دسته راهبردهای قانون گذاری، پخش رسانه ای، برنامه های سازمان لیگ فدراسیون و برنامه های باشگاه ها فهرست شدند. سپس، نظرات خبرگان دربارۀ این راهبردها طیِ سه مرحله، جمع آوری شد. جامعۀ پژوهش متشکل از دو گروه بود: 1) صاحب نظران دانشگاهی؛ 2) مربیان و سرپرستان تیم های لیگ برتر فوتبال زنان. 21 نفر به روش قضاوتی به عنوان گروه دلفی انتخاب شدند. اعضای دلفی دربارۀ 25 گزارۀ پژوهش، به اجماع رسیدند. «پخش تلویزیونی بازی ها؛ توجه برنامه های پرمخاطب ورزشی؛ و مجوز شبکههای تلویزیونی اختصاصی» بیشترین و «دولتی کردن تیم های بانوان» کمترین میزان توافق را کسب کردند. چهار دسته راهبردهای ارائه شده به صورت راهبردهای رسانه ای، فعالیت های باشگاه ها، فعالیت های سازمان لیگ فدراسیون و تصمیمات قانونگذاری، اولویت بندی شدند. در کل، مهم ترین راهبردها به رسانه مربوط می شود که نشان می دهد حامیان از پیوند با فوتبال زنان، به دنبال دیده شدن هستند تا به جامعه هدف گسترده تر یا وفادارتری دست یابند. بنابراین، با توجه به حساسیت های مذهبی و اجتماعی نسبت به زنان، برای رفع چالش های رسانه ای، نیاز به رایزنی با گروه های صاحب نفوذ اجتماعی و سیاسی دارد. همچنین، عملکرد باشگاه ها می بایست با هدف افزایش ارزش تجاری لیگ و جذابیت آن ارتقا یابد.

اقای شاهو زمانی دادانه، دکتر محمدرضا اسمعیلی، دکتر علی زارعی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی محدود نمی­شود و باشگاه­ها و تیم­های ورزشی نیز شکل­های مختلفی از مسئولیت­های اجتماعی را در اهداف خود قرار داده و درگیر اجرای آنها شده­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه­ بر رفتار حمایتی از برند هواداران فوتبال با نقش میانجی نگرش: نقش تعدیگر همدلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی بود. در پژوهش حاضر باشگاه پرسپولیس به عنوان باشگاه مورد مطالعه و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. جهت ارزیابی مسئولیت­اجتماعی از پرسشنامه گالبریث(2010)، رفتارهای حمایتی از برند از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) و برای اندازه­گیری متغیرهای نگرش و همدلی از پرسشنامه ژی و همکاران(2019) استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده گردید که از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS 3.2.9 برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی از برند  و نگرش هوادار اثرگذار بوده است، همچنین نگرش هواداران بر رفتارهای حمایتی از برند تاثیر گذار بوده و نقش میانجی نگرش هواداران در رابطه با تاثیر مسئولیت­اجتماعی بر رفتارهای حمایتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت همدلی نقش تعدیل­گری بین تاثیر مسئولیت­اجتماعی باشگاه بر رفتارهای حمایتی از برند هواداران ایفا می­کند.

آقای علی عباس زاده، دکتر عبداله قاسمی، دکتر علی حیرانی، مهشید زارع زاده،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

چکیده
وزن هنگام تولد از شاخص های مهم سلامت نوزادان در هر جامعه است و به عنوان بهترین وسیله سنجش پیامد بارداری و مهمترین عامل تعیین کننده میزان ابتلا به بیماری یا مرگ نوزاد در نظر گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی بین کودکان 3 تا 6 سال با وزن تولد خیلی کم و وزن تولد بسیار کم بود. جامعه آماری این پژوهش 88 کودک، 34 کودک با وزن تولد بسیار کم، 54 کودک با وزن تولد خیلی کم بود که بصورت در دسترس انتخاب شدند. از آزمون مجموعه ارزیابی حرکتی کودکان-ویرایش دوم برای سنجش عملکرد حرکتی و از آزمون های بینایی برای سنجش تیزی بینایی، حساسیت تقابلی، دید سه بعدی، انحراف چشم، نیستاگموس، انطباق پذیری، همگرایی و ادراک بینایی استفاده شد. آزمون عملکردهای بینایی توسط یک چشم پزشک اطفال انجام گرفت. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با فواصل اطمینان بوت استراپ شده برای بررسی ارتباط بین هر یک از اندازه های بینایی و عملکرد حرکتی استفاده شد. همچنین برای تعیین ارتباط بین عملکرد حرکتی و انحراف چشم و نیستاگموس از ضریب دو-رشته ای نقطه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان اختلالات بینایی و حرکتی در دو گروه کودکان زودرس در مقایسه با جمعیت سالم مقدار بالای است، اما با ین وجود بین نقص های بینایی و مشکلات حرکتی در دو گروه کودکان زودرس ارتباط معناداری وجود نداشت. این بدان معناست که وجود اختلال بینایی منجر به مشکلات حرکتی در کودکان زودرس نمی شود.دکتر حسین زارعیان، دکتر زهره رضایی، خانم فاطمه سعیدی، آقای سهراب همتی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

شیوع بیماری کووید-19 اثرات متعددی را بر صنعت ورزش به طور عام و ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور خاص تحمیل نمود. یکی از این اثرات به تعویق افتادن یکساله بازی­های المپیک 2020 توکیو به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان بود. از اینرو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که آیا به تعویق افتادن المپیک توکیو 2020 برای کاروان ورزشی ایران فرصت است یا تهدید؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری استفاده شد. گراندد تئوری شامل سبک‌های متعددی است که در این پژوهش از ره یافت ظاهر شونده مربوط به اثر گلیزر (1992)، در تحلیل داده­ها بهره گرفته شد. منابع مورد استفاده، شامل : ویژگی های دموگرافیکی، مصاحبه‌های انجام شده ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و کارشناسان و صاحبنظران و مسئولین، اخبار و مستندات منتشر شده در درگاه‌های اینترنتی معتبر است شامل وب‌سایت کمیته بین‌المللی المپیک، وب‌سایت کمیته ملی المپیک، وب‌سایت فدراسیون‌های ورزش‌های المپیکی در بازه زمانی فروردین ماه 1399 تا اسفندماه 1399 می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در مجموع کدهای استخراج شده تعداد 92 نشان اولیه مستقل ایجاد شد. سپس این نشان‌ها به دلیل کثرت در 38 نشان طبقه‌بندی شدند که اساس این کار بر پایه قرابت مفهومی و معنایی بود. درنتیجه نشان‌های فرعی در 12 مقوله فرعی طبقه‌بندی شدند. از این میان دو مقوله اصلی فرصت‌ها و تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 پدید آمد. کدهای معرف فرصت‌های شامل 6 مورد (حفظ سلامت ورزشکاران و مردم، افزایش آمادگی، کسب سهمیه، بهبود آسیب‌دیدگی‌ها، برنامهریزی منسجم، افزایش تجربه جوانان) می‌باشد و همچنین کدهای معرف تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 نیز شامل 8 مورد (آسیب‌های جسمی و روحی، اختلال در برنامه آموزشی، کاهش سطح عملکرد، آسیب‎دیدگی ورزشکاران، بازنشستگی ورزشکاران، بلاتکلیفی سهمیه‌ها، قرارداد مربیان، تنگناهای مالی) بود. با توجه به نتایج، تعویق یک‌ساله بازی‌های المپیک به دلیل شیوع ویروس کرونا را می‌توان فرصتی برای کسب تجربه بیشتر از سوی ورزشکاران و انجام برنامه‌ریزی مدون از سوی فدراسیون‌ها و کمیته بین‌المللی المپیک دانست که می‌تواند شانس مدال‌آوری ورزشکاران کشور را افزایش داده، جایگاه کاروان ایران را ارتقاء بخشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb