جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای زارعیان

احسان زارعیان، عباس بهرام، مهدی سهرابی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نوع دستورالعمل­های توجهی و افزایش ضرباهنگ حرکت بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگی دو­دستی بود. شرکت­کنندگان (14 نفر) با استفاده از دستگاه رسم­کننده الگوی هماهنگی دو­دستی الگوهای هم­ مرحله و غیر­هم­ مرحله را با تمرکز بر علایم روی دستگاه (توجه بیرونی) و یا روی ساعد (توجه درونی) و افزایش ضرباهنگ اجرا کردند. بعد از هر تلاش به آزمودنی­ها KP ارائه می­شد. در الگوی  هم­ مرحله دست­ها در یک زمان خاص در یک مکان قرار دارند،  اما در الگوی غیر­هم­ مرحله دست­ها در دو نقطه مخالف قرار دارند. متغیر­های وابسته با تحلیل واریانس 2 (توجه)× 3 (تکرار) ×4 (ضرباهنگ) و تکرار سنجش متغیرهای دوم و سوم محاسبه شد. نتایج نشان داد تفاوتی بین توجه بیرونی و درونی در تأثیر­گذاری بر ثبات فاز نسبی الگوهای هم­فاز و غیر­هم­فاز وجود ندارد. همچنین افزایش ضرباهنگ حرکت منجر به افزایش ثبات مرحله نسبی در الگوی هم­ مرحله شد، اما تأثیری بر الگوی غیر­هم­ مرحله نداشت. یافته­های این تحقیق فرضیه محدودیت عمل (وولف و پرینز، 2001) را تأیید نکرد  و نشان داد قوانین حاکم بر الگوهای ریتمیک و استفاده از روش آماری درون­گروهی می­تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند.
حسین پورسلطانی زرندی، راحله واقفی، حسین زارعیان، سیده طاهره موسوی راد،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

تحقیق حاضر سبک رهبری خلاق مدیران هیئت­های ورزشی استان قم را با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و مردم­مدار را مورد بررسی قرار داده است. ازبین 35 هیئت، نواب رئیس و دبیران 33 هیئت ورزشی (63 n=) دو پرسش­نامه ویژگی­های فـردی و پرسش­نامه سبـک رهبری خلاق (CLQ) را تکمیل کردند. پرسش­نامه CLQ شامل 20 سؤال بود که 3 بعد سبک رهبری شامل سبک عمل­گرا، تحول­گرا و مردم­مدار را اندازه­گیری کرده است. پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/0 =&alpha به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف، یومان ویتنی و کروسکال والیس در سطح معنی­داری 05/0 &geP به کار گرفته شد.  
نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس جنسیت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و51/0- =Z) وجود داشت. همچنین به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق   تحول­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و48/0-  =Z)، بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس جنسیت مسئولان (05/0 &geP و64/0- =Z) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس جنسیت مسئولان (01/0 &geP و41/0- Z=) وجود داشت. همچنین تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق بر اساس سمت مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و60/0- Z=) و به طور مجزا تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق تحول­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و44/0-Z=) و تفاوت معنی­داری بین سبک رهبری خلاق مردم­مدار بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و60/0- Z=) وجود داشت. ولی بین سبک رهبری خلاق عمل­گرا بر اساس سمت مسئولان (05/0 &geP و78/0- = Z) تفاوت معنی­داری وجود نداشت. از طرفی دیگر، تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس وضعیت استخدامی مسئولان هیئت­های ورزشی (05/0 &geP و41/9 = X2) و تفاوت معنی­داری بین هر سه سبک رهبری خلاق براساس سابقه فعالیت مسئولان هیئت­های ورزشی (01/0 &geP و25/13= X2) وجود داشت. 
دکتر حسین زارعیان، دکتر محمد صادق افروزه، دکتر محمد حسین قربانی، دکتر محمود فاضل بخششی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

مسیر گذار از قهرمانی تا رسیدن به منزلت پهلوانی، راهی بس دشوار اما امکان پذیر است، بنابراین هدف تحقیق طراحی الگوی پهلوان پروری در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و از نوع گراندد تئوری با رویکرد استراس و کوربین (1998) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق  را کارشناسان و نخبگان تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری نظری و طرح نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که محقق پس از انجام 19 مصاحبه به اشباع نظری رسید  و داده های حاصل از مصاحبه از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل محور زمینهای با 10 مولفه ی (بسترهای فاسد، اخلاقیات، اقتصاد سازی، فراموشی، بی قداستی، غربزدگی، ساختار معیوب، جنگ مقام، تعامل و بی اصالتی)، مداخله گر با 8 مولفه ی (ارتباطات، اشرافی گری، دینداری، قدمت، فرهنگ، ساختار، سیاست و اجتماع) و راهبردی شامل 8 مولفه ی (پایش انحرافات، فرهنگ سازی، ساختار سازی، تکریم، خود سازی و آموزش) بود. بنظر می رسد که سه عنصر جامعه، ورزش و فرد در سیر تکامل و توسعه پهلوانی ورزشکار موثر است که راهبردهای پیشنهادی این تحقیق می تواند به تحقق آن کمک نماید.

دکتر حسین زارعیان، دکتر زهره رضایی، خانم فاطمه سعیدی، آقای سهراب همتی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

شیوع بیماری کووید-19 اثرات متعددی را بر صنعت ورزش به طور عام و ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور خاص تحمیل نمود. یکی از این اثرات به تعویق افتادن یکساله بازی­های المپیک 2020 توکیو به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان بود. از اینرو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که آیا به تعویق افتادن المپیک توکیو 2020 برای کاروان ورزشی ایران فرصت است یا تهدید؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری استفاده شد. گراندد تئوری شامل سبک‌های متعددی است که در این پژوهش از ره یافت ظاهر شونده مربوط به اثر گلیزر (1992)، در تحلیل داده­ها بهره گرفته شد. منابع مورد استفاده، شامل : ویژگی های دموگرافیکی، مصاحبه‌های انجام شده ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و کارشناسان و صاحبنظران و مسئولین، اخبار و مستندات منتشر شده در درگاه‌های اینترنتی معتبر است شامل وب‌سایت کمیته بین‌المللی المپیک، وب‌سایت کمیته ملی المپیک، وب‌سایت فدراسیون‌های ورزش‌های المپیکی در بازه زمانی فروردین ماه 1399 تا اسفندماه 1399 می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در مجموع کدهای استخراج شده تعداد 92 نشان اولیه مستقل ایجاد شد. سپس این نشان‌ها به دلیل کثرت در 38 نشان طبقه‌بندی شدند که اساس این کار بر پایه قرابت مفهومی و معنایی بود. درنتیجه نشان‌های فرعی در 12 مقوله فرعی طبقه‌بندی شدند. از این میان دو مقوله اصلی فرصت‌ها و تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 پدید آمد. کدهای معرف فرصت‌های شامل 6 مورد (حفظ سلامت ورزشکاران و مردم، افزایش آمادگی، کسب سهمیه، بهبود آسیب‌دیدگی‌ها، برنامهریزی منسجم، افزایش تجربه جوانان) می‌باشد و همچنین کدهای معرف تهدیدهای تعویق المپیک توکیو 2020 نیز شامل 8 مورد (آسیب‌های جسمی و روحی، اختلال در برنامه آموزشی، کاهش سطح عملکرد، آسیب‎دیدگی ورزشکاران، بازنشستگی ورزشکاران، بلاتکلیفی سهمیه‌ها، قرارداد مربیان، تنگناهای مالی) بود. با توجه به نتایج، تعویق یک‌ساله بازی‌های المپیک به دلیل شیوع ویروس کرونا را می‌توان فرصتی برای کسب تجربه بیشتر از سوی ورزشکاران و انجام برنامه‌ریزی مدون از سوی فدراسیون‌ها و کمیته بین‌المللی المپیک دانست که می‌تواند شانس مدال‌آوری ورزشکاران کشور را افزایش داده، جایگاه کاروان ایران را ارتقاء بخشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb