جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای زردشتیان

شهاب بهرامی، شیرین زردشتیان، رسول نوروزی سیدحسینی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر درک رفتارهای رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران بود. رفتارهای رهبری مربیان از طریق پرسش­نامه LSS، جو انگیزشی با پرسش­نامه PMCSQ و رضایتمندی بازیکنان از طریق پرسش­نامه ASQ اندازه­گیری شد. نمونه آماری برابر کل جامعۀ آماری 174n= بود. در تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون چندمتغیره و در راستای تحلیل­های تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته­ها نشان داد در بین رفتارهای مربیان، رفتار تربیت و آموزش و بازخورد مثبت توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشتند (01/0p<). بین جو مهارتی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبتی برقرار بود (01/0p<) و جو مهارتی توان پیش­بینی رضایتمندی بازیکنان را داشت (01/0p<). از یافته­ها چنین استنباط می­شود که سبک رهبری مربیان به دو صورت مستقیم (01/0p<) و غیرمستقیم (01/0p<) از طریق جو انگیزشی می­تواند بر رضایتمندی بازیکنان اثرگذار باشد. می­توان نتیجه گرفت که مربیان برای ایجاد رضایتمندی بازیکنان باید به دو عامل سبک رهبری خود و جو انگیزشی­ای که در تیم تولید می­کنند توجه نمایند.
شیرین زردشتیان، بهشت احمدی، آزاده آزادی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین ارتباط رفتارهای حمایتی– خودپیروی مربیان با انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی بازیکنان زن زیر­گروه لیگ برتر هندبال بود. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بود. بدین منظور کل جامعه آماری پژوهش شامل 237 بازیکن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. رفتارهای حمایتی- خودپیروی، انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی به ترتیب با پرسش­نامه ادراک رفتارهای حمایتی-خودپیروی مربیان در زمینه ورزش، پرسش­نامه مقیاس انگیزش ورزشی و پرسش­نامه مقیاس تعهد ورزشی ارزیابی شد. روایی و اعتبار پرسشنامه­ها اندازه­گیری و تأیید شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چند­متغیری و برای ارائه مدل از حیطه­ معادلات ساختاری (SEM) در سطح معنی­داری 05/0>P استفاده گردید.
یافته­ها نشان داد رفتارهای حمایتی- خودپیروی با انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و تعهد ورزشی بازیکنان ارتباط مثبت و معنی­دار و با بی­انگیزگی بازیکنان همبستگی منفی و معنی­دار دارد. از سوی دیگر، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و درون­فکنی شده با تعهد ورزشی بازیکنان ارتباط مثبت، و بی­انگیزگی ورزشکاران با تعهد ارتباط منفی دارد. نتایج رگرسیون چند­متغیره نشان داد رفتارهای حمایتی- خودپیروی پیش­بینی­کننده انگیزش و تعهد ورزشی بازیکنان است. تحلیل مسیر مدل پیشنهادی را تأیید کرده و بر نقش میانجی انگیزش درونی و بیرونی در ارتباط بین رفتار حمایتی- خودپیروی مربی و تعهد ورزشی بازیکنان صحّه گذاشت. یافته­ها اثر رفتارهای حمایتی- خودپیروی مربیان را در ایجاد انگیزش و تعهد ورزشی بازیکنان نشان داد، در نتیجه اصول نظریۀ خودمختاری در میان بازیکنان نخبه مورد تأیید قرار گرفت.      
دکتر شیرین زردشتیان، آقای علی کریمی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین  تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی می‏باشد. پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است که از بین آن‌ها 110 نفر به‏ عنوان نمونه در نیمه اول سال 1395 انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از سه پرسشنامه استاندارد ، سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000 )، سرمایه فکری بنتیس (2004 ) و  پرسشنامه عملکرد سازمانی بهارستان و همکاران (1391)، بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. و به‌منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها ، سازگاری درونی آن با کمک نرم‌افزار Amos ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه به ترتیب 77/0 ، 87/. ، 80/0  محاسبه شد.. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل نشان داد که سرمایه اجتماعی بر متغیرهای سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  سرمایه فکری در تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی ، نقش تعدیل کننده را دارا می‏باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb