جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای ساعت چیان

وحید ساعت چیان، امیر قنبرپور نصرتی، سید مهدی رسولی، حسین پورسلطانی زرندی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب بود. بدین منظور از پرسش­نامه استاندارد دی ژی (2005)، که ترکیبی از 3 پرسش­نامه استاندارد است  استفاده شد. پایایی پرسش­نامه پس از مطالعه­ای مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/0= &alpha به دست آمد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق را تمامی کارکنان فدراسیون­های شنا، بسکتبال، هندبال، جودو، دو و میدانی و ژیمناستیک تشکیل داده­اند و نمونه برابر با جامعه آماری است(73 n=). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی، کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی (01/0p< ،651/0r=) و تعهد سازمانی هنجاری (01/0p< ،558/0r=)  با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون­های منتخب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب رابطه معناداری وجود ندارد. لذا می­توان گفت از طریق  برنامه­ریزی برای افزایش رضایت  کارکنان و کمک به القای حس تعلق  آن­ها به سازمان، خدمات مناسب­تری را برای مشتریان داخلی و خارجی سازمان ارائه کرد.
علیرضا الهی، سیدمهدی رسولی، وحید ساعت چیان،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

مبحث تعادل رقابتی برای مسابقات ورزشی توجه زیادی را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. تعادل رقابتی به پیش­بینی هواداران اطلاق می­شود درباره اینکه کدام تیم برنده خواهد شد. در این مقاله روند وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت مؤید این موضوع خواهد بود که لیگ‌های ورزشی برای پویابودن و باقی­ماندن در عرصه رقابت اقتصادی در ورزش، نیازمند سطح مطمئنی از تعادل رقابتی­اند. بنابراین با استفاده از اطلاعات لیگ برتر ایران، برای دوره زمانی 1380-1388 و بهره­گیری از شاخص‌های تشخیص تعادل رقابتی در اقتصاد شامل (C5ICB) و (HICB) توزیع قدرت برآورد گردید. نتایج نشان داد، طی فصول گذشته مسابقات تعادل رقابتی در بین دوره‌های لیگ برتر رو به بهبود بوده است، به طوری که لیگ حرفه­ای فوتبال طی سال­های 1380 تا 1388 با روندی نزولی مواجه بوده که نشان­دهنده پیش­بینی ناپذیر بودن نتایج مسابقات است. براساس روند حاصل از شاخص‌های تعادل رقابتی مشاهده می‌شود لیگ فوتبال ایران در سال 1383 بدترین و در سال 1386 بهترین وضعیت تعادل رقابتی را بین دوره‌های لیگ برتر داشته است. در مجموع پیشنهاد می‌شود برای حفظ تعادل رقابتی لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال، قوانین خاصی برای باشگاه‌ها بالاخص در زمینه نقل و انتقال بازیکنان تدوین گردد تا متعاقب آن صنعت فوتبال نیز نهایت بهره اقتصادی را از مزایای حاصل از درآمدزایی و حمایت مالی این وضعیت ببرد.
وحید ساعت چیان، حمیدرضا صفری، سیدمهدی رسولی، عیسی اسکندری، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات، رضایت­مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه­ها و مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت که دست­کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته­اند را تشکیل دادند که با توجه به تعداد جامعه گزارش­شده از اداره کل تربیت بدنی شهرستان (150 نفر) و طبق فرمول تعیین نمونه مورگان 108 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه­های استاندارد کیفیت خدمات (QSS) الکساندریس (1999)، وفاداری مشتریان (ALS) آلن (1990)، رضایت مشتری (OCS) ویکتور (2002) و تصمیمات رفتاری آتی (BFIS) بری (1996) استفاده شد (8).  نتایج نشان داد بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری (395/0r=)، رضایت­مندی و قصد حضور آتی(486/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (05/0P&le). بین وفاداری با رضایت­مندی(286/0r=) و قصد حضور آتی (524/0r=) مشتریان نیز رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد (05/0P&le). درنهایت رضایت­مندی مشتریان با قصد حضور آتی آن‌ها (505/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری داشت (05/0P&le). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد تنها رضایت­مندی  (745/4t=) و وفاداری (185/3t=) قابلیت پیشگویی قصد حضور را داشتند و متغیر کیفیت خدمات نقش متغیر واسطه یا بینابین را ایفا کرد (05/0P&le).  با عنایت به یافته‌ها، مسئولان و مدیران باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک، با ارزیابی مستمر وضعیت موجود و ارائه خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت­کننده، نقش بسیار مهمی درجهت رضایت و وفاداری این افراد برعهده دارند و می­توانند حضور مجدد این گروه را تضمین کنند.
ابوالفضل علیزاده گلریزی، وحید ساعت چیان، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان­ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه­ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و  استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تعدیل­شده جالای[1] (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه به­همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81/0=&alpha). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم­ها مهم­ترین انگیزه­ و در مقابل گریز و اجتماعی­شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه­های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی­شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تأثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی­داری دارد. همچنین هواداران تیم­های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه­ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه­ای داشتند. با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه­های وفاداری هواداران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه­ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
[1] Jallai, T.
زهرا کریمی، جواد غلامیان، وحید ساعت چیان،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد زیبایی‌شناختی مکان و گرایش به ورزش مشتریان در باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری شامل مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد تشکیل دادند که با احتساب مطالعات همبستگی 250 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ادامه از دو پرسشنامه ابعاد زیبایی‌شناختی سلیمانی (1391) و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی گیل (1983) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین مؤلفه‌ی زیبایی‌شناختی " رنگ" با میانگین 19/4 در اولویت اول و مؤلفه " محیط" با میانگین 17/3 در اولویت آخر قرار دارند. ابعاد زیبایی‌شناختی می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر 77/0 بر گرایش به ورزش داشته باشد. با توجه به تغییر نگرش مشتریان امروزی در خصوص استفاده از فضاهای ورزشی مجهز و مدرن با فضاهای اختصاصی و سبک مدرن، به کار بستن ابعاد زیبایی‌شناختی در حفظ و رضایتمندی مشتریان، تضمین وفاداری آنان و همچنین در گرایش افراد به ورزش و باشگاه‌های ورزشی می‌تواند مؤثر باشد.

دکتر وحید ساعت چیان، دکتر فریده هادوی، دکتر حسین اکبری یزدی، بهادر عزیزی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی از آسیب‌های زمینه‌ای مدیریت ارتباط دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته‌های پژوهش از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر 59 نشان مؤثر در مدیریت ارتباط دانشکده‌ها و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. این نشان‌ها در 14 مفهوم طبقه‌بندی گردید که شامل این موارد بودند: شناخت و آگاهی، فرهنگ‌سازمانی، نگاه دولتی، تفکر صنعتی، تفکر علمی، نیروی انسانی، جوانب اخلاقی، واحد متولی/ واسطه‌ای، مدیریت موازی، قوانین و مقررات، رسانه، ظرفیت‌سازی فضای رقابتی و مدیریت ارتباط. در نهایت مدل پژوهش از 5 مقوله اصلی شامل فرهنگ، بازاریابی، محیط، بینش و قدرت‌های فرا سازمانی پدیدار گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش راهبردهای اجرایی ارائه گردیده است که می‌تواند راهگشای مدیران  ورزشی در خصوص مدیریت علمی ارتباط دو نهاد ورزشی باشد.
قدسیه سنگتراش، وحید ساعت چیان، جواد محمدخانی، محمد کشتی دار،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص درآمد زایی پایدار برای فدراسیون های ورزشی (فدراسیون های کاراته، جودو، تکواندو) انجام شد. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، تحلیلی اکتشافی است و همچنین این پژوهش بر اساس نوع عملیات بکار رفته از نوع آمیخته ترکیبی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران فدراسیون های منتخب و مدیران صاحب نظر کمیته ملی المپیک می باشند که بر اساس تجارب قبلی به روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی تا حد اشباع به تعداد 25 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در  مرحله دلفی مولفه ها و زیرمولفه های تحقیق تعیین شدند. سپس عوامل استخراج شده با استفاده از مدل سازی کیو با استفاده از تحلیل عاملی کیو و نرم افزار اس پی اس اس 25 سطح بندی شدند. یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل درآمدزایی فدراسیون های منتخب شامل ارائه محصولات غیر ورزشی مورد استفاده ورزشکاران توسط فدراسیون، اسپانسر های ورزشکاران، درآمد های ناشی از فدراسیون جهانی برای توسعه ورزش پایه، درآمد های حضور در مسابقات جهانی، کمک های سالانه فدراسیون جهانی، درآمدهای کلاس های مربیگری، شهریه عضویت در تیم های پایه، کمک های سالانه وزارت ورزش، درآمد های حضور در مسابقات جهانی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت فعالیت های اقتصادی با نظارت فدراسیون برای ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز ورزشکاران و توسعه منابع درآمدی خارج از فدراسیون باید در دستور کار فدراسیون ها قرار گیرد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb