جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای سجادی

حسین عیدی، رحیم رمضانی نژاد، بهرام یوسفی، سیدنصرا... سجادی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم­گیری­های استراتژیک  و ارزیابی موفقیت­ سازمان­های ورزشی بسیار ضروری است. هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی سازمانی در فدراسیون­های منتخب وزشی است. در این تحقیق از رویکرد ارزش­های رقابتی  برای بررسی الگوهای اثربخشی چهار فدراسیون بسکتبال، هندبال، وزنه­برداری و تکواندو استفاده شد. این فدراسیون­ها به طور غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند و کلیه ذینفعان (هیئت رئیسه، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و داوران) جزء جامعه آماری تحقیق قرار گرفتند (236N=) و در نهایت 167 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 0/0 نمونه­ها).  پرسش­نامه محقق­ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری در فرایند اکتشافی  تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 62 سؤال و هشت خرده­مقیاس انعطاف­پذیری، منابع (مدل سیستم­های باز)، برنامه­ریزی، بهره­وری (مدل اهداف عقلانی) تعامل سازمانی، ثبات (مدل فرایند­های درونی) و انسجام کارکنان و نیروی انسانی متخصص  (مدل روابط انسانی) برمبنای رویکرد ارزش­های رقابتی شناسایی شد. همچنین، ثبات درونی پرسش­نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84 0/0 = &alpha  بود. نتایج داده­های تحقیق نشان داد که از بین چهار الگوی اثربخشی در فدراسیون­های ورزشی،  الگوی اهداف عقلانی (برنامه­ریزی، بهره­وری) در هر چهار فدراسیون غالب بود و در اولویت قرار داشت. توصیف هشت عامل اثربخشی رویکرد ارزش­های رقابتی در فدراسیون­های منتخب ورزشی نشان داد که در عامل انعطاف­پذیری، برنامه­ریزی، تعامل سازمانی و انسجام نیروی انسانی فدراسیون بسکتبال، در عامل منابع سازمانی، بهره­وری و نیروی انسانی متخصص فدراسیون تکواندو و در عامل ثبات سازمانی فدراسیون وزنه­برداری در وضعیت بهتری نسبت به دیگر فدراسیون­ها قرار داشتند.
همایون عباسی، سید نصرا... سجادی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

امروزه متغیر فرهنگ سازمانی کانون اصلی تحلیل در بسیاری از پژوهش­های سازمانی است. این سازه در سال­های­اخیر جایگاه ویژه­ای در حوزه تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است. هدف این مطالعه اعتباریابی و بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی (CVF) (کامرون و کویین، 1999) در فدراسیون­های ورزشی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات همبستگی (تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل    مؤلفه­های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 52 فدراسیون ورزشی، به تعداد 703 نفر کارشناس بود. در روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تعداد نمونه­ها براساس تعداد متغیرها تعیین شده است که در این پژوهش 253 نفر (77/83%) به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده­های تحقیق  به­وسیله ابزار OCAI جمع­آوری شدند و روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL  نسخه 70/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ابزار OCAI سازه­ای چندبعدی است و عوامل چهارگانه آن به صورت نیمرخ­های فرهنگی: طایفه­ای (6 سؤال)، متخصص­سالاری (6 سؤال)، بازار (6 سؤال) و سلسله­مراتبی (6 سؤال) تأیید شدند. نتیجه دیگر پژوهش، ازطریق محاسبه ثبات درونی ابزار OCAI، با استفاده از آلفای کرونباخ (86/0)، مناسب­بودن پایایی ابزار OCAI را تأیید کرد. با توجه به تأیید خصوصیات روان­سنجی ابزار OCAI و مشخص­شدن نیمرخ­های فرهنگی در تحلیل عاملی، به نظر می­رسد ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی، ابزار و چارچوب نظری مناسبی جهت سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­ها (فدراسیون­ها)ی ورزشی ایران است. بنابراین، پیشنهاد می­شود پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این ابزار، به سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی بپردازند. 
اقای حسین بخشنده، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر سید نصرالله سجادی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر قصد خرید هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور­سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه قصد خرید محصولات حامیان مالی اسمیت باشگاه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با نظر خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (قانونی 78/0 ، اقتصادی 73/0 ، اخلاقی 89/0 انسان دوستی 83/0 ، برای مقیاس قصد خرید هواداران 82/0). همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی انجام شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 63 درصد تغییرات قصد خرید هواداران باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش قصد خرید هواداران باشگاه ها می­شوند


اقای میثم ابیاری، دکتر سید احمد نژاد سجادی، دکتر اسماعیل شریفیان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر جهت­گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان تیم­های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به­صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری آن را بازیکنان 11 تیم (200 نفر) از باشگاه­های لیگ برتر سراسر کشور تشکیل می­دهند که در دومین دورۀ لیگ برتر فوتبال  بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش­ماه سابقۀ فعالیت در تیم را داشتند. نمونۀ پژوهش به­صورت تمام­شمار انتخاب شد به­منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسش­نامۀ جهت­گیری ورزشی گیل و دیتر (1988)   (SOQ) و پرسش­نامۀ تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (SCMS) برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون ساده و مدل­سازی معادلات ساختاری  با نرم‌افزار Amos) استفاده شد.  نتایج نشان داد جهت­گیری ورزشی، با ضریب رگرسیونی استاندارد(83/0) بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد. درواقع، با افزایش رقابت­طلبی، میل به پیروزی و هدف­گرایی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می­یابد.


آقای محسن طهماسبی پور، دکتر فریده اشرف گنجویی، دکتر حمید سجادی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

نهضت داوطلبی و خدمات رسانی به جامعه، از پدیده های دنیای معاصر است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی ایران بود. روش پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی یو ام ال و با استفاده از مدل طراحی شی گرای آر یو پی بود. ابزار، پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنجی سیستمی مدیران بود، جامعه آماری شامل کلیه معاونین وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ستادی و کلیه روسا و نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. روایی پرسشنامه، توسط اساتید مدیریت ورزشی و همچنین اساتید علوم نرم افزاری مورد تأیید واقع شد و پایایی آن بر اساس آزمون اسپیرمن- براون و ضریب آلفای کرونباخ 72/ و87/. به دست آمد. نتایج نشان داد: نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی شامل: منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و پذیرش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش و حمایتی، ارزیابی، پاداش و حفظ بود و ذینفعان داوطلبی ورزشی ایران شناسایی شد، نهایتاً الگوی تحلیل نیازمندیها ارائه گردید. شناسایی نیازهای اطلاعاتی، پایه و اساس مدیریت سیستم اطلاعاتی داوطلبی است، زیرا اگر شناخت از سیستم بخوبی انجام نشود، تعامل موثر بین داوطلبان و مدیریت سیستم اطلاعاتی پیش نخواهد آمد به همین منظور مبنای الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت سیستم های اطلاعاتی داوطلبان ورزشی شناسایی نیازهای اطلاعاتی است.
فرشاد تجاری، سید حمید سجادی هزاوه، حسین صالح،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده
در محیط رقابتی جدید، توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان مدنظر، به عنوان ابزاری استراتژیک برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه می شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت رابطه در رفتار حضور، رسانه و خرید هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 1399-1400ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر ایران، روش نمونه­گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه­های کیفیت رابطه، حضور، رسانه و خرید کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه با ضرایب رگرسیونی 63/0، 57/0 و 65/0 و نسبت­های بحرانی 48/18، 97/16 و 72/17 به ترتیب بر رفتار خرید کالاها، رسانه و حضور در ورزشگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. پیشنهاد می­شود باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت رابطه را به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بازاریابی در برنامه­های عملیاتی خود در اولویت قرار دهند و از طریق ایجاد کانال­های ارتباطی مطلوب­تر و تسهیل ایجاد ارتباط بین هواداران با باشگاه­ میزان کیفیت رابطه را بهبود بخشند.
 

آقای علی شاه حسینی، دکتر سید نصراله سجادی، دکتر حسین رجبی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده: هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بربرندسازی شخصی برای ورزشکاران رشته‌های انفرادی بود. روش پژوهش از منظر رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران شاخص (که قهرمان المپیک، جهان و آسیا بودند) و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند که تعداد 16 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته بود که با استفاده از رویکرد چارمز و گلیزر (2006) و تا رسیدن به اشباع نظری به انجام رسید. تحلیل داده­ها در نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام شد. 136 گزاره اولیه با مجموع فراوانی 247 و با 3 مقولۀ اصلی (عامل محیطی، ویژگی های فردی ورزشکاران، ویژگی های عملکردی ) و 8 مقوله فرعی (رسانه­های جمعی، عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، شرایط اقتصادی، خصوصیات شخصیتی فرد، مسئولیت­های اجتماعی، مهارت­های اجتماعی  به عنوان شاخص های مؤثر بر برندسازی شخصی در ورزشکاران رشته های انفرادی احصاء شدند. نتایج نشان داد که ورزشکاران جهت ارتقای هرچه بیشتر برند شخصی خود به عوامل محیطی به ویژه رسانه های جمعی توجه بیشتری نموده و در امکان، آن را بهتر مدیریت نمایند. همچنین مسئولین برخی عوامل مدیریتی مانند بودجه اختصاص داده شده به رشته ورزشی، برنامه­ریزی جامع به منظور ارتقای همه جانبه ورزشکارن، نظارت بر رفتار و روابط ورزشکاران در محیط اجتماع و وجود زیرساخت­های قانونی که برند ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می­دهد را مد نظر قرار دهند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb