جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای شجاعی

نسترن پرویزی، معصومه شجاعی، حسن خلجی، افخم دانشور،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر جهت توجه با استفاده از خودگویی آموزشی بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال بود. بدین منظور33 دانشجوی دختر مبتدی با میانگین سنی 22 سال و اضطراب صفتی متوسط به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت­کننده­ها بر اساس پیش­آزمون به سه گروه همسان تقسیم شدند. گروه خودگویی با کانون توجه درونی، کلمۀ
"مچ" و گروه خودگویی با کانون توجه بیرونی کلمۀ "مرکز حلقه" را قبل از هر پرتاب آزاد طی 6 جلسه (هر جلسه دو دستۀ 10 کوششی) تکرار ­کردند. گروه کنترل بدون خودگویی به تمرین پرتاب آزاد پرداختند. آزمون یادداری 48 ساعت پس از مرحلۀ اکتساب و پس از آن آزمون انتقال با حضور تماشاگر انجام شد. دقت پرتاب با استفاده از یک مقیاس 5 ارزشی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس دو­عاملی ترکیبی و یک­طرفه، تفاوت معنی­داری بین اکتساب، یادداری و انتقال گروه­ها نشان نداد (05/0p>)، ولی اثر درون­گروهی کانون توجه بیرونی بر انتقال معنی دار بود (05/0p<). بنابراین، استفاده از خودگویی و دستکاری جهت توجه آن برای بهبود اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بازیکنان مبتدی بسکتبال توصیه نمی­شود.
وحید شجاعی، فرشاد تجاری، بهاره سلیمانی تپه سری، عسگری محمدیان،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک­های مختلف مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط دوطرفه بین مدیر و کارمند با تأکید بر ویژگی­های دموگرافیک بود. 100 نفر آزمودنی (32 مدیر و 68 کارمند) شامل مدیران و کارمندان سطوح مختلف در اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و هیئت­های مختلف ورزشی دو پرسش­نامه LMX-7 و ROCI-П  را داوطلبانه تکمیل کردند. یافته­های حاصل از تحقیق نشان داد از نظر کارمندان، تأثیر سبک­های مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند معنی­دار است، همچنین تأثیر سبک سازش  بر متغیر وابسته معنی­دار بوده است. البته با توجه به بتای به دست آمده تأثیر سبک همکاری نیز مثبت است، اما معنی­داری آن مورد تأیید قرار نمی­گیرد. همچنین از نظر مدیران تأثیر سبک سازش و انسجام  بر متغیر وابسته معنی­دار است. البته با توجه به بتای به دست آمده تأثیر سبک همکاری و رقابت نیز مثبت است، ولی تأثیر سبک رقابت و اجبار بیشتر از سبک همـکاری است، اما هیچ­کدام از این­ها به طــور معنی­دار مورد تأیید قرار نمی­گیرند. نتیجه کلی نشان می­دهد از میان سبک­های مختلف مدیریت تعارض، سبک­های سازش و همکاری بیشترین تأثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند از نظر کارمندان دارند، اما فقط تأثیر سبک سازش معنی­دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک انسجام و همکاری در برخورد با تعارض، باعث افزایش اثربخشی سازمانی گردند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb