جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای صفری

سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی کشور بود.
جامعه آماری این
تحقیق را کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل داد که 160 نفر از آن­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده­اند. روش تحقیق از نوع همبستگی و ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسش­نامه ویژگی­های فردی، پرسش­نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش­نامه
استاندارد
­شده نوآوری پاتچن و فیفر(1986) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار به همت متخصصان بررسی شده و پایایی مربوط به پرسش­نامه­های ساختار سازمانیو نوآوری نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.78 و 0.73 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری وجود داشت (0.011 p=). بین پیچیدگی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری مشاهده نشد (0.053 p=). بین رسمیت و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.00 p=). بین تمرکز و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.02p=). بین سطح تحصیلات و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت و در نهایت، بین جنسیت و سابقه خدمت با نوآوری کارشناسان رابطه معنی­داری مشاهده نشد. یافته­های تحقیق بیانگر این است که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز با نوآوری کارشناسان رابطه عکس دارد و جنسیت و میزان سابقه خدمت کارشناسان عاملی برای اولویت­بندی یا گزینش آن­ها جهت کسب ایده­های نو محسوب نمی­شود.
وحید ساعت چیان، حمیدرضا صفری، سیدمهدی رسولی، عیسی اسکندری، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات، رضایت­مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه­ها و مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان رشت که دست­کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته­اند را تشکیل دادند که با توجه به تعداد جامعه گزارش­شده از اداره کل تربیت بدنی شهرستان (150 نفر) و طبق فرمول تعیین نمونه مورگان 108 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه­های استاندارد کیفیت خدمات (QSS) الکساندریس (1999)، وفاداری مشتریان (ALS) آلن (1990)، رضایت مشتری (OCS) ویکتور (2002) و تصمیمات رفتاری آتی (BFIS) بری (1996) استفاده شد (8).  نتایج نشان داد بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری (395/0r=)، رضایت­مندی و قصد حضور آتی(486/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (05/0P&le). بین وفاداری با رضایت­مندی(286/0r=) و قصد حضور آتی (524/0r=) مشتریان نیز رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد (05/0P&le). درنهایت رضایت­مندی مشتریان با قصد حضور آتی آن‌ها (505/0r=) رابطه مثبت و معنی­داری داشت (05/0P&le). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد تنها رضایت­مندی  (745/4t=) و وفاداری (185/3t=) قابلیت پیشگویی قصد حضور را داشتند و متغیر کیفیت خدمات نقش متغیر واسطه یا بینابین را ایفا کرد (05/0P&le).  با عنایت به یافته‌ها، مسئولان و مدیران باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک، با ارزیابی مستمر وضعیت موجود و ارائه خدمات ملموس‌تر به مشتریان شرکت­کننده، نقش بسیار مهمی درجهت رضایت و وفاداری این افراد برعهده دارند و می­توانند حضور مجدد این گروه را تضمین کنند.
دکتر علیرضا امیدی، دکتر سمیه صفری،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مشتری گرایی در اماکن ورزشی شهر شهرکرد بود. روش تحقیق توصیفی، همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند که با توجه به کم بودن جامعه آماری(184 نفر)، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پل و منگو(2002) و پرسشنامه مشتری گرایی هاجت(2002) بودند که پس از اطمینان از روایی و پایایی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، بین نمونه تحقیق توزیع شدند. در راستای تعیین روابط علی و ارائه مدل، از روش معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری، متغیر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبتی برابر با (34/0B=) بر مشتری گرایی دارد. همچنین مشاهده شد که رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری برابر با (21/0B=)بر روی بعد نیاز مشتری دارد در حالیکه تاثیر مثبت اما غیر معناداری(13/0B=) بر بعد لذت مشتری دارد. از اینرو ترغیب مستقیم مشتری گرایی نیازمند شناخت پیش نیازهای آن است و در مورد متغیر رفتار شهروندی با تمرکز بر رفتار های چون وجدان کاری، وظیفه شناسی و نوع دوستی می توان انتظار داشت که سطح مشتری گرایی رشد بهتری داشته باشد.
دکتر محمدصادق افروزه، دکتر حمیدرضا صفری، اقای محمد فیروزیان،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

براساس مفهوم مسئولیت اجتماعی، از آنجایی که ورزشکاران حرفه‌ای نیز عضوی از اجتماع به شمار می‌روند و مانند سایر اعضای جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است علاوه بر بهبود عملکرد ورزشی، اقتصادی و اجتماعی خود، تا حدامکان ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود قرار دهند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران حرفه­ای در دوره بیماری کرونا بود. نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش را  14 نفر از ورزشکاران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی تشکیل دادند که به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه‌گیری نظری انجام شد. همچنین یافتهها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله‌ی باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند و مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله‌هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و گزینشی، پیوند میان این مقوله‌ها زیر عناوین بسترها، راهبردها و پیامدها تعیین شد. بر اساس نتایج 93 نشان در کدگذاری شناسایی شد که در  20 مقوله جای گرفت. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان ارشد در ورزش، با آگاهی نسبت به پتانسیل بالای ورزشکاران در جهت موج‌آفرینی و تأثیرگذاری اجتماعی، سیاست های پیش گیرانه در رابطه با شرایط بحرانی ویروس کووید 19 را برنامه‌ریزی کنند و نظر به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران در این زمینه تصمیمات خود را اتخاذ کنند. 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb