جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای عباسی

همایون عباسی، سید نصرا... سجادی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

امروزه متغیر فرهنگ سازمانی کانون اصلی تحلیل در بسیاری از پژوهش­های سازمانی است. این سازه در سال­های­اخیر جایگاه ویژه­ای در حوزه تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است. هدف این مطالعه اعتباریابی و بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی (CVF) (کامرون و کویین، 1999) در فدراسیون­های ورزشی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات همبستگی (تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل    مؤلفه­های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 52 فدراسیون ورزشی، به تعداد 703 نفر کارشناس بود. در روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تعداد نمونه­ها براساس تعداد متغیرها تعیین شده است که در این پژوهش 253 نفر (77/83%) به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده­های تحقیق  به­وسیله ابزار OCAI جمع­آوری شدند و روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL  نسخه 70/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ابزار OCAI سازه­ای چندبعدی است و عوامل چهارگانه آن به صورت نیمرخ­های فرهنگی: طایفه­ای (6 سؤال)، متخصص­سالاری (6 سؤال)، بازار (6 سؤال) و سلسله­مراتبی (6 سؤال) تأیید شدند. نتیجه دیگر پژوهش، ازطریق محاسبه ثبات درونی ابزار OCAI، با استفاده از آلفای کرونباخ (86/0)، مناسب­بودن پایایی ابزار OCAI را تأیید کرد. با توجه به تأیید خصوصیات روان­سنجی ابزار OCAI و مشخص­شدن نیمرخ­های فرهنگی در تحلیل عاملی، به نظر می­رسد ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی، ابزار و چارچوب نظری مناسبی جهت سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­ها (فدراسیون­ها)ی ورزشی ایران است. بنابراین، پیشنهاد می­شود پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این ابزار، به سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی بپردازند. 
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرگذاری روش آموزش غیرخطی در اثربخشی حرکت و اکتساب مهارت سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 14 شرکت کننده (میانگین 64/19 و انحراف استاندارد 74/0 سال) سرویس کوتاه بدمینتون را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند. روش خطی بر پایه روش های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیر خطی بر گرفته از پویایی های بوم شناختی با استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح‌ ریزی و اجرا شد. دقت اجرای سرویس کوتاه بک‌هند و متغیرهای کینماتیکی برای تحلیل های بعدی انتخاب شدند. از آزمون کواریانس برای سنجش اثر متغیر مستقل بر دقت اجرا و از تحلیل کلاستر برای سنجش دیجنریسی، استفاده شد. علی رغم پیشرفت هر دو گروه نسبت به پیش آزمون، تفاوتی در نمرات دقت اجرای سرویس بین گروه ها وجود نداشت (767/0=p). همچنین افراد گروه غیرخطی، تعداد خوشه های بیشتری نسبت به گروه خطی ایجاد کردند. براساس نتایج به دست آمده، رویکرد غیرخطی در دستیابی به اهداف تکلیف همپای گروه خطی بود، اما به دلیل محور قرار دادن، پردازش ناهوشیار، تفاوت های فردی و نیازهای ویژه تکلیف اثربخشی آن بیشتر است. همچنین ظهور دیجنریسی از سوی گروه غیرخطی مشخص شد. توجه به مقوله هایی چون ماهیت تکلبف و نیازهای آن، تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیق‌تر فراهم سازها می تواند رویکرد غیرخطی را غنی تر سازد.


محسن وکیل زاده، فرحناز آیتی زاده، حمید عباسی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

یکی از مهارتهای روانی که امروزه روانشناسان ورزشی آن را به ورزشکاران توصیه می کنند تصویرسازی ذهنی است.تصویرسازی فرآیند درونی هوشیارانه است که تجربه زندگی واقعی را در غیاب تجربه ادراکی و حسی زندگی واقعی تقلید می کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر روش های تمرین ذهنی سنتی، پتلپ و فیزیکی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. در این پژوهش تعداد 40 آزمودنی مشارکت کرده بودند که پس از داشتن شرایط ورود به تحقیق بصورت تصادفی به چهار گروه تمرین ذهنی سنتی (10)، تمرین ذهنی پتلپ (10)، تمرین بدنی (10) و کنترل (10) تقسیم شدند. برای تجزیه تحلیل آماری، از تی همبسته به منظور بررسی تغییرات درون گروهی، واریانس یک طرفه برای بررسی تغییرات برون گروهی، از آزمون لون برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از توکی تعقیبی برای مشخص کردن جایگاه تفاوت ها برای عوامل درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. تجزیه تحلیل آماری نشان داد که گروه تمرین ذهنی سنتی نسبت به پیش آزمون بهبودی در یادگیری نداشته است (05/0<p) اما گروه تمرین بدنی نسبت به تمرین ذهنی سنتی اختلاف معنی داری را تجربه کرده است (05/0>p)، همچنین نشان داده شد که گروه تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی نیز اختلاف معنی داری از خود نشان داده است (05/0>p). بنابراین طبق نتایج پژوهش حاضر تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی و تمرین ذهنی سنتی تاثیر بیشتری دارد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb