جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای علیزاده

کریم بیگلر، محمدحسین علیزاده، محمد خبیری، فرشید طهماسبی، بنیامین قلیچ پور داشلی برون،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

وقوع آسیب معمولاً در بیشتر ورزش­ها و بازی­ها مشاهده می­شود. دلایل زیادی برای وقوع آسیب­ها وجود دارند که جنبه روانی یکی از عوامل خطر شمرده شده است. مطالعات تجربی متعددی پیشنهاد می­کنند که عوامل روانی خاصی تعداد و شدت آسیب­های ورزشی را تحت تأثیر قرار می­دهد. به منظور بررسی ارتباط مهارت­های روانی و مؤلفه­های آن با  شدت آسیب در بازیکنان لیگ برتر استان تهران، 108 نفر از بازیکنان در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق ازطریق فرم گزارش آسیب و پرسش­نامه مهارت­های روانی اوتاوا-3 جمع­آوری شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده­ها استفاده شد. 7/90 درصد آسیب­ها دست­کم 3-1 روز باعث دوری بازیکنان از تمرین یا مسابقه شده بودند و  بین مهارت­های روانی و مؤلفه­های آن (0001/0 =P) با  شدت آسیب بازیکنان فوتبال ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت. برخورداری از سطح بالایی از مهارت­های روانی به بازیکنان فوتبال کمک می­کند تا بهتر بتوانند با موقعیت­های استرس­زا، که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با آنها به­خوبی مقابله کنند و درنهایت احتمالا باعث کاهش شدت آسیب شوند.
ابوالفضل علیزاده گلریزی، وحید ساعت چیان، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان­ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه­ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و  استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تعدیل­شده جالای[1] (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه به­همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81/0=&alpha). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم­ها مهم­ترین انگیزه­ و در مقابل گریز و اجتماعی­شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه­های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی­شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تأثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی­داری دارد. همچنین هواداران تیم­های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه­ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه­ای داشتند. با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه­های وفاداری هواداران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه­ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
[1] Jallai, T.
دکتر وجه الله قربانی زاده، اقای حسین علیزاده، اقای سجاد خانی پردنجانی، اقای علی محمدی مهمویی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N). جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1994) استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه به کمک آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده ، به صورت تصادفی در میان 160 نفر از کارکنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به  کمک نرم افزارهای Smart PLS و XLSTAT صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن دارد و همچنین در مورد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی باید بیان نمود که بیشترین تأثیر در میان همه ابعاد بر بعد نوع دوستی(35/0r2=) مشاهده شد


آقای موسی علیزاده، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و با استفاده از معادلات ساختاری و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی تشکیل می­دادند. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه می­باشد. این پرسشنامه­ها شامل ارزش ادراک شده سویینی(2008)، وفاداری ماهونی(2000) و رفتار خریدکیم(2008) می­باشند که روایی صوری  و محتوا توسط متخصصان بازاریابی ورزشی در یک مطالعه مقدماتی اعمال شدند و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب 82/0، 88/0 و 74/0) مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه روایی سازه (تحلیل عاملی) ابزار اندازه­گیری با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تحلیل داده­های پژوهش از روش­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش­های آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لوین استفاده شد. جهت تبیین و پیش­بینی متغیرهای رفتار خرید تماشاگران و میزان حضور تماشاگران از روش رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در نهایت به منظور مدل­سازی معادلات ساختاری از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  لیزرل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزش ادراک‌شده، وفاداری و رفتار خرید رابطه علی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران به ترتیب 35 و 31 درصد، تأثیر مثبت دارد. بنابراین نتیجه می­گیریم که مدیران باشگاه­ها به راحتی با توجه به این عامل می‌توانند موجبات تأمین رضایت و حضور هر چه بیشتر تماشاگر در ورزشگاه‌ها و در نتیجه­ی آن کسب سود برای باشگاه به دست آورند.
لیلی علیزاده، محمدتقی اقدسی، ولی علیزاده،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر روان­سنجی نسخه فارسی پرسش­نامه وابستگی به تمرین، بررسی میزان شیوع و برخی عوامل مرتبط با آن در ورزشکاران مرد و زن باشگاه های شهر ارومیه بود. تعداد 325 نفر (206 مرد و 119زن) به صورت در دسترس و داوطلبانه با میانگین سنی (8±06/28) رشته های ورزشی (تیمی 195 نفر و انفرادی 130 نفر) در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش­نامه وابستگی به تمرین هازنبلاس و داون (2002) بود. برای تعیین اعتبار و روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین ثبات درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد پرسش­نامه از اعتبار سازه مطلوبی برخوردار است. همچنین میزان شیوع وابستگی به تمرین در بین جمعیت مردان و زنان این پژوهش تفاوت چندان زیادی باهم نداشته و میزان شیوع وابستگی به تمرین در بین ورزش­ های انفرادی مورد نظر این پژوهش دو برابر ورزش ­های تیمی است. از آنجا که وابستگی به تمرین در بین طیف متنوعی از ورزشکاران ممکن است وجود داشته باشد لذا برای رفع عوارض منفی ناشی از این عامل، باید دلایل زمینه ای آنرا بررسی نموده و نسبت به تعدیل آن اقدام نمود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb