جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای فرخی

احمد فرخی، سمیرا آقاسی بروجنی، ابراهیم متشرعی، ابوالفضل فراهانی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

کمال­گرایی و حالات خلقی سازه­هایی روان­شناختی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می­کنند. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط و مقایسه کمال­گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران تیمی و انفرادی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.براساس نمونه­گیری تصادفی، 70 ورزشکار انفرادی و 70 ورزشکار تیمی از میان ورزشکاران حاضر در لیگ برتر کشور انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامه کمال­گرایی ورزشی دان و همکاران (2006) و حالات خلقی برومزتری و همکاران (2003) و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و z فیشر استفاده شد. یافته‎های تحقیق نشان داد در رشته­های تیمی و انفرادی میزان مهم شمردن اشتباه به­عنوان بعد منفـی کمال­گرایی و حـالات خلقی منفی قبل از رقابت ارتباطی مثبت و معنی­دار و سرزندگی ارتباط منفی و معنی­دار وجود داشت. بین ابعاد کمال­گرایی در ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معنی­داری وجود نداشت، اما در حالات خلقی، افسردگی و خستگی ورزشکاران تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی بود. نتایج آزمون z فیشرنشان داد بین ضرایب همبستگی کمال­گرایی و حالات خلقی قبل از رقابت تفاوت معنی­داری وجود نداشت. کمال­گرایی منفی از طریق مکانیسم واکنش منفی نسبت به خطا و اشتباه زمینه­ساز بروز بسیاری از خلقیات منفی شده در صورتی که کمال­گرایی مثبت به دلیل اثرات انگیزشی موجب بهبود حالات خلقی مثبت می­شود.
مریم نزاکت الحسینی، عباس بهرام، احمد فرخی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف تحقیق بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده­ای بود. 90  آزمودنی به طور تصادفی به شش گروه تمرین بدنی و مشاهده­ای (بازخورد خودکنترلی، جفت­شده، آزمونگر) تقسیم شدند و  برای اجرای تکلیف از دستگاه زمان­بندی متوالی استفاده شد. تکلیف  فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان­بندی نسبی و مطلق معین بود. در مرحله اکتساب 72 و  یادداری و  انتقال 12 کوشش انجام شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر بازخورد در دسته کوشش­های اکتساب معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه خودکنترلی و آزمونگر خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه جفت­شده داشت. در مرحله یادداری و انتقال  اثر بازخورد و نوع تمرین بر زمان­بندی نسبی معنی­دار بود (05/0P &le) و گروه  خودکنترلی دارای خطای زمان­بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه­های جفت­شده و آزمونگر بود.
مریم عبدالشاهی، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

یافته­های جدید نشان داده­اند تمرینِ زیاد یک مهارت، موجب توسعه بازنمایی حافظه­ای خاصی می­شود که به دلیل اجرای بالایش، نسبت به بقیه مهارت­های همان طبقه، منحصربه­فرد می­شود و مهارت برجسته نام  می­گیرد. هدف این پژوهش بررسی ظهور مهارت برجسته و بازآزمایی فرضیه زمینه بینایی با استفاده از بازیکنان بدمینتون در سه سطح مهارت (خبره، ماهر، کم­تجربه) و تکلیف سرویس کوتاه بک­هند با دو وضعیت محیطی (زمین معمولی و پوشیده) بود. آزمودنی­ها (هر گروه 10 نفر، میانگین سنی 85/3 ± 13/23) 100 سرویس را از 5 فاصله (5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 متری از تور) در هریک از موقعیت­های محیطی اجرا کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مهارت برجسته در اجرای دو گروه خبره و کم­تجربه دیده نشده است­، اما دقتِ گروه ماهر در نقطه 2 متری به­طور معنی­داری از پیش­بینی معادله رگرسیون بالاتر بود و از اثر مهارت برجسته حمایت کرد (05/0p<). این برتری خاصِ به­وجودآمده از تمرین در این نقطه، هنگام فقدان نشانه­های بینایی از بین رفت که حمایتی از فرضیه زمینه بینایی بود.
اقای سید اسفندیار موسوی، دکتر محمود گودرزی، دکتر محمد خبیری، دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

در فوتبال بازیکن مستعد، در بازاری که مختص ورزش است و بازار نقل و انتقالات نامیده می شود تجارت می شود. این مطالعه با هدف طراحی الگوی بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی در سال 1395 انجام شد. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شش عامل عملکرد فنی بازیکن، عوامل غیر فنی بازیکن، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بر نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی مؤثر است که در قالب الگویی ارائه گردید. در پایان می توان گفت برای حضور فعال در بازار بین المللی فوتبالیست ها، باید تمام ذی نفعان این بازار یعنی فوتبالیست ها، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بایستی نقش خود را  در قالب گویه های استخراج شده به درستی ایفا نمایند.
مسعود فریدونی، ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدلی از تاثیر تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه اماری شامل تمامی استفاده کنندگان از خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب تهران بود که برحسب تعداد سوالات پرسشنامه (30 سوال) تعداد 300 نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان تاثیر گذار است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب بالایی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها بر اساس چارچوب نظری پژوهش منطقی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این مدل پیشنهاد می شود که جهت ایجاد تعهد به انتظارهای مشتریان و عرضه خدمت مطابق با انتظارات و یا چیزی فراتر از انتظارات آنها توجه گردد تا به تبع آن قصد خرید و حمایت مشریان مجموعه ورزشی انقلاب افزایش یابد.


 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb