جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای قاسمی

محمدهادی قاسمی، علی محمد امیرتاش، کامبیز کامکاری،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

بسیاری از روابط فردی در موقعیت­های ورزشی شکل می­گیرد (1). رابطه بین ورزشکار و مربی یکی از این ارتباطات است که به­لحاظ مدت زمان و شدت روابطی مرسوم بین رهبر و پیرو قلمداد می­شود. در چنین محیطی، مؤلفه کلیدی در تعیین اثربخشی رهبری اعتمادِ زیردستان به رهبر است (2) .بنابراین اهداف پژوهش حاضر تعیین ارتباط اعتماد ورزشکار به مربی با عملکرد و شناسایی سهم مقدمات و پیامدهای اعتماد در ارتقای عملکرد ورزشی بوده است. الگوی نظری پیشنهاد شد که در آن ویژگی و رفتارهای مربی مقدمات، و تعهد، همکاری، مخاطره­پذیری و عملکرد پیامدهای اعتماد معرفی شدند. گرایش به اعتماد و شهرت عوامل تعدیل­کننده فرض شدند. قهرمانان ژیمناستیک، شیرجه و ووشو جامعه آماری در دسترس را تشکیل دادند (142n=). ابزار تحقیق بسته پرسش­نامه­ای مشتمل بر پنج بخش بود. برای هنجاریابی پرسش­نامه­ها از تحلیل عامل و جهت تحلیل داده­ها از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته­ها نشان داد در نیمه اول الگو، مقدمات اعتماد به مربی، یعنی  ویژگی­ها و رفتارهای مشهود مربی، پیش­بین­های معناداری برای اعتماد ورزشکار به مربی محسوب می­شوند و گرایش به اعتماد ورزشکار عامل تعدیل­کننده رابطه بین ویژگی­های مربی و اعتماد ورزشکار است. ازطرفی در نیمه دوم الگو، تعهد به مربی، تمایل به همکاری با مربی و مخاطره­پذیری ورزشکار، به­عنوان پیامدهای اعتماد به مربی، پیش­بین­های معناداری برای عملکرد مشهود ورزشکار هستند. اعتماد به مربی به­طور غیرمستقیم و به­واسطه تعهد و تمایل به همکاری با مربی، با عملکرد مشهود ورزشکار در ارتباط است. هیچ­گونه ارتباط معناداری بین اعتماد به مربی و پیامدهای حاصل از آن با عملکرد واقعی ورزشکار مشاهده نشد.
دکتر حمید رضا طاهری، اقای محمد رضا قاسمیان مقدم، اقای داود فاضلی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق تعیین تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندام­ها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ تاپ اسپین تنیس روی میز بود. مشارکت­کنندگان در این تحقیق 16 نفر (میانگین سنی 16 سال) بودند که به دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم شدند. گروه ماهر کسانی بودند که در رده سنی خود درشمار 8 نفر اول کشور رتبه­بندی شده بودند و گروه مبتدی (8 نفر) افرادی بودند که به­تازگی مهارت تاپ اسپین را آموخته بودند. مشارکت­کنندگان با تأکید بر سرعت و دقت 10 ضربۀ تاپ اسپین را اجرا کردند. کینماتیک حرکت ثبت و تحلیل شد. دو گروه در تغییرپذیری هماهنگی بین اندام­ها با هم تفاوت داشتند ( 05/0>p) و گروه ماهر باثبات­تر عمل کرده بود. اما تفاوتی بین دو گروه در متغیرهای کنترل­کنندۀ حرکت دیده نشد (همه 05/0p>). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد گروه ماهر در الگوی حرکت خود دارای ثبات بیشتری است، هر چند ممکن است در متغیرهای کنترل­کنندۀ حرکت به­دلیل قیود تکلیف با افراد مبتدی تفاوتی نداشته باشند.


دکتر الهام عظیم زاده، خانم وحیده فقیهی، دکتر عبدالله قاسمی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین تاثیر دو نوع برنامه تمرینی تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند بود. به­این منظور 27 نفر از سالمندان زن 60 تا 82 ساله عضو مرکز نگهداری روزانه سالمندان شهر بیرجند با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، سپس بر اساس نمرات پیش‌آزمون برخاستن و رفتن زماندار(TUG)، همتا‌سازی شده و در دو گروه آزمایشی تمرین دوگانه حرکتی و تمرین دوگانه شناختی و یک گروه کنترل جای‌گرفتند. گروه­های تجربی تمرینات را به مدت چهار هفته، هفته‌ای سه جلسه 45 دقیقه‌ای انجام دادند. گروه­های تمرین تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی، همزمان با اجرای تکلیف تعادلی، به­ترتیب برخی تکالیف شناختی و حرکتی را انجام میدادند. گروه کنترل نیز طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه داد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب (3 گروه * 2 عامل زمان) با تکرار سنجش عامل آخر نشان داد هردو نوع شیوه تمرینی تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی باعث بهبود معنیدار در تعادل پویای سالمندان شد (05/0>p)، اما بین اثربخشی این دو روش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p). از این‌رو می‌توان با طراحی تمرینات تعادلی مبتنی بر روش‌های تکلیف دوگانه، توانایی‌های شناختی و حرکتی و تقسیم مناسب توجه را بهبود بخشید و با بهبود این توانایی‌ها خطر زمین‌خوردن را در این قشر از جامعه کاهش‌داد.
خانم مرضیه بلالی، دکتر محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر عبدالله قاسمی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی پیش بینی­های نظریه نقطه چالش (گاداگنولی و لی، 2004) از طریق مقایسه دو گروه بازی­های چالشی و غیر­چالشی در توسعه مهارت­های بنیادی دستکاری بود. برای این منظور 30 کودک 4 تا 6 سال از یکی از مهد کودک­های تهران انتخاب و بر اساس نمره­های پیش­آزمون در دو گروه قرار داده شدند. در هر دو گروه، از بازی­هایی جهت توسعه مهارت­های دستکاری استفاده شد با این تفاوت که در گروه بازی های چالشی، سختی تکلیف به صورت پیشرونده افزایش پیدا می­کرد، در حالی که سختی تکلیف در گروه دیگر ثابت باقی می­ماند. مداخله 8 هفته، 2 جلسه در هفته و 42 دقیقه در هر جلسه بود. مهارت­های دستکاری کودکان با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ، ویرایش دوم، در ابتدا و یک هفته پس از انتهای دوره مداخله اندازه­گیری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد پیشرفت دو گروه در نمره کلی مهارت­های دستکاری و همه خرده مقیاس­ها به جز دریافت کردن با هم اختلاف معناداری نداشت. در مجموع، هر چند پیش­بینی­های نظریه نقطه چالش به طور کامل در توسعه مهارت­های دستکاری کودکان سالم مورد تایید قرار نگرفت اما برتری گروه چالشی در مهارت دریافت نشان داد این روش در توسعه مهارت­های پیچیده کاربرد بیشتری دارد.
دکتر سردار محمدی، آقای مجتبی قاسمی سیانی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اطلاعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس­ بود. جامعه­ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که نمونه­ی آماری 200 نفر انتخاب شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2*2 بود. به منظور اندازه گیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه برگرفته از سوالات تحقیقات قبلی بود و صرفا تغییراتی در مقیاس اندازه­گیری بعضی از مولفه­ها داده شد. برای تحلیل داده­ها از روشهای آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(لامبدای ویلکس، t مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اطلاعات منفی غیراخلاقی بیشتر از اطلاعات منفی بی­کفایتی باعث می­شود هواداران نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس نگرش منفی­تری داشته باشند. همچنین نگرش منفی به بازیکنان و تیم پرسپولیس در هواداران با هویت بالا و پایین و در اطلاعات منفی بی­کفایتی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش متفاوت، ولی در اطلاعات منفی غیراخلاقی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش تفاوتی نداشت. باشگاه پرسپولیس می­تواند با کنترل و زیرنظر داشتن بازیکنان سرشناس و محبوب تیم، از بوجود آمدن مسائل غیراخلاقی و بی­کفایتی آنها جلوگیری کند. همچنین با جلوگیری از انتشار اطلاعات کذب و منفی از سایر منابع خبری، مانع از ایجاد نگرش منفی هواداران به تیم شود.
علی عباس زاده، عبدالله قاسمی، علی حیرانی، مهدی نبوی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

بازخورد افزوده اطلاعاتی است که عملکرد را به سمت پاسخ درست هدایت می کند و در یادگیری مهارت-های حرکتی نقش حیاتی دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ارائه بازخورد پس از کوشش های خوب نسبت به کوشش های ضعیف بر یادگیری و توانایی برآورد خطا کودکان در مهارت دارت بود. 32 دانش آموز ابتدایی (با میانگین سنی 4/10 و انحراف استاندارد 9/0 ±) که سابقه هیچ گونه فعالیت در رشته دارت را نداشتند و همگی مبتدی بودند در این مطالعه شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه بازخورد خوب و ضعیف) قرار گرفتند. شرکت کنندگان طی مرحله تمرین در قالب 10 بلوک 6 کوششی مهارت دارت را تمرین کردند و در طول کل 60 کوشش این مرحله برآورد خطا داشتند و بازخورد آگاهی از نتیجه را روی سه کوشش از هر بلوک 6 کوششی دریافت کردند. از آزمون های آماری تحلیل واریانس مرکب (2*2) با اندازه گیری مکرر، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با (05/0 α=) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج مرحله تمرین نشان داد که بین گروه بازخورد خوب و گروه بازخورد ضعیف در عملکرد مهارت دارت و توانایی شناسایی خطا تفاوت معنادار بود (001/0 p=). در آزمون یادداری گروه بازخورد خوب یادگیری و توانایی برآورد خطا بهتری از خود نشان داد (001/0 p=). این نتایج نشان داد که اگر کودکان پس از کوشش-های نسبتاً خوب نسبت به کوشش های نسبتاً ضعیف، بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کنند، یادگیری و توانایی شناسایی خطا بهتری رخ خواهد داد.


آقای علی عباس زاده، دکتر عبداله قاسمی، دکتر علی حیرانی، مهشید زارع زاده،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

چکیده
وزن هنگام تولد از شاخص های مهم سلامت نوزادان در هر جامعه است و به عنوان بهترین وسیله سنجش پیامد بارداری و مهمترین عامل تعیین کننده میزان ابتلا به بیماری یا مرگ نوزاد در نظر گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین اختلالات بینایی و مشکلات حرکتی بین کودکان 3 تا 6 سال با وزن تولد خیلی کم و وزن تولد بسیار کم بود. جامعه آماری این پژوهش 88 کودک، 34 کودک با وزن تولد بسیار کم، 54 کودک با وزن تولد خیلی کم بود که بصورت در دسترس انتخاب شدند. از آزمون مجموعه ارزیابی حرکتی کودکان-ویرایش دوم برای سنجش عملکرد حرکتی و از آزمون های بینایی برای سنجش تیزی بینایی، حساسیت تقابلی، دید سه بعدی، انحراف چشم، نیستاگموس، انطباق پذیری، همگرایی و ادراک بینایی استفاده شد. آزمون عملکردهای بینایی توسط یک چشم پزشک اطفال انجام گرفت. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با فواصل اطمینان بوت استراپ شده برای بررسی ارتباط بین هر یک از اندازه های بینایی و عملکرد حرکتی استفاده شد. همچنین برای تعیین ارتباط بین عملکرد حرکتی و انحراف چشم و نیستاگموس از ضریب دو-رشته ای نقطه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان اختلالات بینایی و حرکتی در دو گروه کودکان زودرس در مقایسه با جمعیت سالم مقدار بالای است، اما با ین وجود بین نقص های بینایی و مشکلات حرکتی در دو گروه کودکان زودرس ارتباط معناداری وجود نداشت. این بدان معناست که وجود اختلال بینایی منجر به مشکلات حرکتی در کودکان زودرس نمی شود.خانم فاطمه راعی بیدگلی، دکتر علی محمد صفانیا، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر حمید قاسمی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

در صنعت ورزش، ظرفیت‌های بالایی برای شکل‌گیری استارتاپ‌ها وجود دارد. آن‌ها در این صنعت با افت‌وخیزهایی روبه‌رو شده‌اند. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل شتاب‌دهنده به استارتاپ‌های ورزشی است. این تحقیق با روش تحقیق آمیخته و با ماهیت توسعه‌ای انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل متخصصان و کارشناسان علمی کسب‌وکارهای ورزشی بود(17n=). از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند معیارمحور و بر اساس مصاحبه‌های عمیق داده‌های کیفی جمع‌آوری شد و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شدند. همچنین از طریق تحلیل سلسله مراتبی(AHP) عوامل شناسایی‌شده مورد مقایسات زوجی قرار گرفتند و آن‌ها رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که شش دسته عوامل شتاب‌دهنده به استارتاپ‌های ورزشی هستند که به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: تقویت و توزیع زنجیره ارزش، پشتیبانی مدیریت ارشد، رصد روندهای جهانی نسبت به محصولات ورزشی، تنوع فعالیت‌ها و منابع مالی، توانمندسازی افراد و گروه‌ها، و وجود چشم‌انداز و مأموریت شفاف. بر اساس یافته‌ها برای شتاب دادن به استارتاپ‌های ورزشی باید زنجیره ارزشی برای آن استارتاپ تعریف کرد و از طریق پشتیبانی مدیران ارشد در جهت تقویت آن کوشید.
هانیه قاسمیان مقدم، مهدی سهرابی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات پایه تکواندو بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال یادگیری انجام شد. بدین منظور، 20 نفر از کودکان پسر 10 تا 12 سال با اختلال یادگیری در شهر مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل جایدهی شدند. گروه تمرین به مدت 12 جلسه، هر جلسه 50 دقیقه و با تکرار سه روز در هفته تمرینات تکواندو را انجام دادند. گروه کنترل نیز در طی این دوره به فعالیت های عادی روزمره خود پرداخت. تغییرات در  کارکردهای اجرایی آزمودنی ها قبل و بعد از دوره تمرین توسط آزمون های ان – بک و برج لندن سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات پایه تکواندو موجب بهبود کارکردهای اجرایی در گروه تمرین می شود؛ تمامی این تغییرات در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود (05/0>p). ). بنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات پایه تکواندو با تأثیر بر مناطق مغزی مربوط به کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال یادگیری، به بهبود کارکردهای اجرایی این کودکان کمک می کند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb