جستجو در مقالات منتشر شده


13 نتیجه برای قدیری

فرهاد قدیری، اکرم ماشاءاللهی، علی اکبر جابری مقدم،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

خودپندارۀ بدنی می­تواند تحت تأثیر برنامه­های مداخله­ای چون ورزش و تمرین بدنی قرار گیرد. بنابراین، فهم بیشتر از نحوۀ تأثیر­پذیری آن به­وسیلۀ روش­های تمرینی مناسب به جهت افزایش ادراک فرد از ویژگی­های جسمانی خود و ایجاد انگیزۀ مشارکت در فعالیت بدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر برای تعیین اثر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر خود­پندارۀ بدنی و کارکرد بدنی پسران فلج مغزی 13 تا 18 ساله طراحی شد. آزمودنی­های تحقیق را 16 پسر فلج مغزی دی پلژی (سن 2/1±05/16) تشکیل دادند که به طور تصادفی به دو گروه شاهد (7 نفر) و تجربی (9 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه تجربی به مدت 8 هفته یک برنامه تمرینی مقاومتی فزاینده شامل سه تمرین برای تقویت گروه عضلات حمایت کننده اندام پایین تنه را اجرا کردند. قبل و بعد از مداخله اطلاعات مربوط به خودپنداره بدنی آزمودنی­ها توسط «پرسش­نامه خودتوصیفی بدنی» (PSDQ) و اطلاعات کارکرد بدن از طریق آزمون­های تعادل، پیاده­روی، پله، قدرت عضلات بازکننده مچ پا، عضلات باز کننده زانو و عضلات بازکننده لگن خاصره مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری و آزمون تعقیبی t جفت شده و وابسته تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی، کارکرد بدنی گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد تغییرات معنی­داری در آزمون­های پله، پیاده­روی، تعادل و قدرت بازکننده­های زانو، قدرت بازکننده­های مچ پا و  بازکننده­های لگن خاصره نشان داد (05/0P&le). اما، بین میانگین­های پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تجربی در خودپنداره بدنی کلی و خرده­مقیاس­های خودپنداره بدنی تفاوت معناداری نسبت به گروه شاهد وجود نداشت (05/0P>). در نهایت، فرآیند تغییر در خودپنداره بدنی از طریق فعالیت بدنی به عواملی نظیر طول دوره تمرین، بافت تمرین و نگرش آزمودنی­ها وابسته است.  
اقای میثم شاه حسینی، دکتر آیدین ظریفی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر پیش­بینی نتیجه مسابقه جودوکاران بر حسب هوش­هیجانی و مؤلفه­های آن بود. این پژوهش در یک نمونه 70 نفری از جامعه جودوکاران شرکت­کننده در لیگ­های کشوری درسال 91-90 انجام شد (سن: 36/3 ± 0/22سال و سابقه ورزش جودو: 33/2 ± 4/8 سال). ابزار به کار برده شده در این پژوهش پرسشنامه هوش­هیجانی بار-آن بود که توسط ورزشکاران، پیش از اجرای مسابقه، تکمیل شد. سپس نتیجه مسابقه هر یک از ورزشکاران در پرسشنامه توسط محقق ثبت گردید. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین هوش­هیجانی و مولفه­های آن با نتایج مسابقه وجود دارد و هم­چنین هوش­هیجانی به همراه سه عامل: خودآگاهی­هیجانی، واقع­گرایی و کنترل­تکانه می­تواند پیش­بینی کننده مناسب نتیجه مسابقه ورزشکاران باشد. بنابراین بهبود و تقویت این مؤلفه­ها، می­تواند درافزایش احتمال موفقیت ورزشکاران مؤثر باشد.


اقای شهرام نظرپوری، دکتر عباس بهرام، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین جنبه‌های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال  3 تا 11 ماهه بود. بدین‌منظور، 528 نفر از والدین و اطفال‌شان (239 دختر و 289 پسر) از شهر تهران به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از روش ترجمه بازترجمه، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی توسط سه متخصص رفتارحرکتی و دو متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. روایی سازۀ پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همسانی(ثبات) درونی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سؤالات (ثبات پاسخ) با استفاده از ضریب هبستگی درون طبقه‌ای به روش آزمون آزمون‌ مجدد، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان دادند، پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال چند عاملی است، به‌طوری که چهار عامل فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری در مجموع 32/53%، از کل واریانس را تبیین و شاخص‌های برازندگی مدل استخراج شده (71/0PGFI=، 92/0NFI=، 078/0RMSEM=)، و نیز ضرایب آلفای‌کرونباخ (93/0= α) و همبستگی درون‌طبقه‌ای (88/0r =نسخۀ فارسی  IMMQ، مشابه نسخه اصلی با 27 سؤال از همسانی درونی و پایایی زمانی قابل‌ قبولی برخوردار بودند. بنابراین براساس نتایج، نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ انگیزش‌حرکتی اطفال، می‌تواند برای اهداف بالینی یا تحقیقاتی و همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی برای والدین مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ندا شهرزاد، خانم نیلوفر صلاحی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم و تعاملی وضعیت اجتماعی اقتصادی و وزن هنگام تولد بر تبحر حرکتی کودکان شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی که در اردیبهشت تا خرداد سال 1395 انجام شد و جامعه مورد مطالعه شامل دخترها و پسرهای 5/4 تا 6 ساله با وزن خیلی کم و نرمال تولد از مناطق 2 و 19 شهر تهران بود که از میان آن تعداد 132 کودک به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی و آزمون برونینکز اوزرتسکی -2 استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شد. نتایج نشان داد تبحر حرکتی در کودکان با وزن خیلی کم تولد پایین تر ازکودکان با وزن نرمال تولد بود(001/0p<)، همچنین در مورد تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی، تبحر حرکتی در کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین کمتر از کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا بود (001/0p<) و ارتباط معناداری بین اثر وزن بر تبحر حرکتی با اثر SES بر تبحر حرکتی وجود نداشت (اثر تعاملی) (633/0 p=). نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا از قابلیت تعدیل اثرات منفی وزن کم تولد بر رشد حرکتی برخوردار است، اما نتوانست به صورت معنادار اثر جبرانی داشته باشد. بنابراین تاکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در سلامت کودکان با وزن خیلی کم و نرمال تولد اهمیت دارد. همچنین نیاز است مداخلات نظیر بهبود کیفیت محرک های محیطی و مراقبت مادران باردار و  آگاهی رسانی جهت پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن در برنامه های کاربردی لحاظ شود.
زینب خداوردی، دکتر عباس بهرام، دکتر حسن خلجی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

این مطالعه اجراهای کودکان را در سه آزمون مطرح اندازگیری شایستگی حرکتی: آزمون حرکتی درشت-3، آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 در 164 دختر سالم ایرانی 10-7 سال مقایسه کرد.  ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین نمره ی کلی آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 (فرم کوتاه)، خرده آزمون درشت و ظریف آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2، نمرات کلی آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و آزمون حرکتی درشت-3 و خرده آزمون های مهارت های توپی و جابجایی محاسبه شد. آزمون تحلیل واریانس چندگانه برای آزمون فرض اختلاف بین میانگین های اجرای سه آزمون مذکور در کودکان پایه ی اول تا چهارم دبستان مورد استفاده قرار گرفت و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی احتلافات زوجی اجراها استفاده شد. ارتباطات معنادار اما ضعیف تا متوسطی بین نمرات کلی اجرای کودکان مشاهده شد. بطور کلی یافته ها نشان دادکه با افزایش سن نمرات اجرای کودکان در هریک از آزمون ها افزایش یافت. ارتباطات ضعیف میان اجرای ابزارها نشان دهنده ی آن است که هر یک از این ابزارها جنبه های مختلفی از شایستگی را اندازگیری می کنند  و نباید جایگزین یکدیگر استفاده شوند.

سارا افتاده، رسول یاعلی، فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

عملکرد حرکتی و بهینه‌سازی آن یکی از مهم‌ترین اهداف متخصصین علوم ورزشی میباشد. مهارت‌‌های بینایی بر عملکرد ورزشی و اکتساب مهارت‌ تاثیر دارد، که می‌تواند با تمرین بهبود یابد. هدف تحقیق، بررسی تاثیر تمرین بینایی و مهارتی بر مهارت های بینایی و عملکرد، یادداری و انتقال سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 20 دانشجوی دختر به‌صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری ترکیبی و مهارتی تقسیم شدند. گروه‌ها با توجه به نوع تمرینات‌شان، تمرینات بینایی و مهارتی سرویس را 6 هفته انجام دادند. قبل و بعد از تمرین، آزمون‌های بینایی و عملکرد، یادداری و انتقال سرویس کوتاه بک‌هندگرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t و تحلیل واریانس مختلط با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. تحلیل داده‌ها ‌‌نشان داد که گروه‌ها در مهارت‌های بینایی تفاوت معنی‌دار داشتند (00/0=p). گروه ترکیبی در عملکرد، یادداری و انتقال سرویس پیشرفت معنی‌داری داشتند (00/0=p). همچنین بررسی تاثیر تعاملی زمان و نوع تمرینات نشان داد که گروه ترکیبی نسبت به گروه مهارتی پیشرفت بیشتری داشتند(00/0=p). نتایج این تحقیق، اثرات ترکیبی بینایی و ورزشی را بیشتر از تمرینات جداگانه‌ی بینایی و ورزشی نشان می‌دهد و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که تمرینات بینایی به عنوان تمرین مکمل در برنامه تمرین‌های ورزشی رشته‌ی بدمینتون گنجانده شود.
بهزاد محمدی اورنگی، دکتر فرهاد قدیری، دکتر محمد تقی اقدسی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

 تأثیر بهره هوشی بر پیشرفت تحصیلی تأییدشده است؛ اما تأثیر آن بر کارایی مداخلات حرکتی ناشناخته است. مطالعه حاضر به بررسی اثر بازی‌های بومی محله‌ای بر تبحر حرکتی کودکان با بهره هوشی بالا و پایین می‌پردازد؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه هوش ریون از بین کودکان 10-13 ساله شهر تهران تعداد 15 کودک با بهره هوشی بالا و 15 کودک با بهره هوشی پایین انتخاب و طی هشت هفته بازی‌های بومی محله‌ای را تمرین کردند. آزمون برونینکس-اوزرتسکی 2 قبل و بعد از تمرین جهت ارزیابی تبحر حرکتی کودکان استفاده شد. نتایج نشان داد اگرچه هردو گروه از مداخله موردنظر سود بردند، اما تأثیر مداخله بر کودکان با بهره هوشی بالا بیشتر بود. نتایج این پژوهش با تأکید بر استفاده از بازی‌های بومی محله‌ای در مدارس جهت رشد حرکتی، به متخصصین استعدادیابی ورزشی نیز پیشنهاد می‌کند از هوش به‌عنوان یک شاخص در کشف استعدادها بهره بگیرند.


حامد سبزواری، فرهاد قدیری، عباس بهرام، رسول یاعلی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

 
هدف این تحقیق بررسی مدل ارتباط شایستگی حرکتی، آزمون آمادگی قلبی عروقی و فعالیت بدنی نوجوانان  با نقش میانجی‌گری شایستگی ادراک‌شده بود. نمونه تحقیق حاضر 386 پسر نوجوان بود. شایستگی ادراک‌شده با استفاده از مقیاس توانایی جسمانی فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش (2010) اندازه‌گیری شد. از گام شمار و پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان بزرگ‌تر  برای سنجش فعالیت بدنی، از فرم کوتاه آزمون بروینینکس-اوزرتسکی برای سنجش شایستگی حرکتی و از آزمون 1600 متر برای سنجش آمادگی قلبی عروقی استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین شایستگی حرکتی، شایستگی ادراک‌شده، آزمون آمادگی قلبی عروقی و فعالیت بدنی پیدا شد. همچنین شایستگی ادراک‌شده ارتباط بین شایستگی حرکتی و فعالیت بدنی و شایستگی حرکتی و آژمون آمادگی قلبی عروقی را میانجی‌گری می‌کند.  در نهایت نتایج بررسی مدل نشان داد شایستگی ادراک شده بیشترین تأثیر را بر مشارکت فعالیت بدنی نوجوانان دارد. همچنین شایستگی حرکتی تاثیر بیشتری بر آزمون آمادگی قلبی عروقی نسبت به شایستگی ادراک شده دارد(05/0P>). با توجه به نتایج پژوهش برنامه های نظام تعلیم و تربیت باید با توجه به اهمیت شایستگی حرکتی و شایستگی ادراک شده برای بهبود مشارکت فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی نوجوانان برنامه ریزی و طراحی شوند.
 
فرهاد قدیری، مسلم بهمنی، عباس بهرام،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

یکی از چالش های تحقیقی اخیر در حوزه دستورالعمل­های تمرکز توجهی ، بررسی اثرات آن بر عملکرد ورزشکاران ماهر در تکالیف مداوم است. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر دستورالعمل‌های مختلف توجهی بر اجرای چابکی بازیکنان فوتسال ماهر بود. شرکت‌کنندگان شامل 12 بازیکن فوتسال ماهر (با میانگین سنی 56/1±91/23) بودند که از لیگ دسته یک استان قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد سه کوشش از تکلیف آزمون چابکی اِل را تحت سه شرایط تمرکز توجهی (توجه‌درونی، بیرونی و کنترل) انجام دهند. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان داد نوع دستورالعمل توجهی اثر معنادار بر زمان اجرای آزمون دارد بطوری­که عملکرد در شرایط توجه‌بیرونی برتر از شرایط ‌درونی است. همچنین، نتایج حاکی از آن است میان شرایط کنترل با شرایط تمرکز درونی و بین شرایط کنترل و شرایط تمرکز بیرونی تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج این پژوهش شواهدی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه در ورزشکاران ماهر اجرای تکالیف مداوم از طریق دستورالعملهای کلامی بهبود می‌یابد که تمرکز توجه را به سمت بیرون هدایت کند.


خانم مطهره السادات فانیان، دکتر رسول یاعلی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش‌های یادگیری قیاسی و آشکار بر مهارت پیش‌بینی سرویس والیبال در زمان خستگی بود. به همین منظور 40 نفر از دانشجوی دختر با دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت  نمونه در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار سرحال و خسته، یادگیری قیاسی سرحال و خسته تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان گروه یادگیری قیاسی از روش شبیه‌سازی مهارت و گروه یادگیری آشکار از روش سنتی جهت اجرای سرویس چکشی والیبال استفاده کردند. برای اعمال خستگی از پروتکل لیونز استفاده شد. همچنین برای پیش‌بینی میزان دقت و سرعت اجرای آزمودنی‌ها از بستر نرم‌افزار super lab استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو راهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح و اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی کوشش‌های اشتباه معنی‌دار نبود، اما اثر تعاملی خستگی- تمرین بر دقت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح (002/0p=) و اثر نوع تمرین در کوشش‌های اشتباه (019/0p=) معنی‌دار بود. با توجه به نتایج می‌توان گفت که اثر خستگی بر دقت پیش‌بینی بستگی به نوع یادگیری (یادگیری قیاسی) دارد که فرد اتخاذ می‌کند.
خانم فاطمه نخستین شام اسبی، دکتر فرهاد قدیری، دکتر رسول یاعلی، آقای بهزاد محمدی اورنگی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چاقی با بیماری‌های گوناگونی مرتبط است و تلاش برای کاهش مشکلات آن اهمیت دارد. هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محلی (مداخلات بازی محور) و مداخلات منتخب حرکتی (مداخلات مهارت محور) بر مهارت‌های حرکتی بنیادی دختران چاق سنین پیش‌دبستان شهر تهران بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون بود. 30 دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه‌های کنترل، مداخله بازی محور و مهارت محور تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش مهارت‌های حرکتی بنیادی از آزمون اولریخ 3 استفاده شد. گروه­های آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند. گروه کنترل در این مدت فعالیت‌های معمول خود را انجام داد. داده‌ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد تفاوت معناداری بین گروه‌ها در پس‌آزمون وجود دارد (000/0=p)؛ برای تعیین اینکه کدام گروه عملکرد بهتری داشته است، از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی ال اس دی استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروه مداخله مهارت محور و بازی‌ محور در نمرات جابجایی آزمون اولریخ 3 وجود دارد. به‌طوری‌که مداخله مهارت محور تأثیر بیشتری نسبت به مداخله بازی محور داشته است (04/0=P)، اما تأثیر دو روش تمرینی برای مهارت توپی در آزمون اولریخ 3 تفاوت معناداری باهم نداشت (71/0=P). همچنین هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری در متغیرهای وابسته داشته‌اند (05/0>p). با استناد به نتایج تحقیق حاضر به نظر می‌رسد هم مداخلات منتخب حرکتی و هم‌بازی‌های بومی محلی بر کاهش مشکلات حرکتی کودکان چاق مؤثر است چون هر دو گروه تمرینی در پس‌آزمون نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشته‌اند. این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکلات افراد چاق می‌باشد. بااین‌حال متناسب با نتایج این مطالعه برای مهارت‌های جابجایی بهتر است از مداخلات منتخب حرکتی استفاده شود.

خانم الهام رادمهر، دکتر شهاب پروین پور، دکتر رسول یاعلی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرین دوتایی بر انگیزش و دقت مهارت پات‌گلف با تأکید بر نقش مکالمه و مشاهده بود. آزمودنی ها شامل40 دانشجوی زن در سنین 20-37 ( میانگین 78/24  ± 56/3)  بود که به طور تصادفی در گروه‌های مشاهده/ مکالمه، مشاهده، مکالمه و کنترل به طور مساوی تقسیم شدندودر طی 60 کوشش اکتساب و10 کوشش یادداری  ‌می‌بایست توپ را به منطقه هدف هدایت کنند. جهت سنجش انگیزش قبل از شروع دوره تمرین پیش از اکتساب و یادداری پرسش‌نامه انگیزش پیشرفت هرمنس(2000) استفاده شد. دقت اجرا به وسیله میزان نزدیکی توپ به منطقه هدف از طریق محاسبه خطای منشعب اندازه گیری شد. جهت مقایسه بین گروه‌ها در مقادیر انگیزش و دقت  از تحلیل واریانس یک‌راهه و جهت بررسی نقش میانجی انگیزش بر نمرات دقت اجرا از آزمون هیز (2018) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دقت اجرای گروههای تحقیق در آزمون اکتساب  و یادداری تفاوت معنی دار وجود دارد .همچنین  مقادیر انگیزش در گروه تمرین دوتایی مشاهده/ مکالمه نسبت به گروه‌های دیگر به طور معناداری بالاتر بود و انگیزش، نقش میانجی در اجرای کوشش‌های اکتساب و یادداری نداشت.لذا به مربیان توصیه ‌می‌گردد در ارائه تمرینات دوتایی، هر دو منابع اطلاعاتی کلامی و مشاهده‌ای را مورد ملاحظه قرار دهند.

آذر حبیبی نژاد، حمید رجبی، فرهاد قدیری، مهرداد عنبریان،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

یکی از مهم­ترین موضوعات افراد سالمند، مسئله سلامت جسمانی و مشکلات شناختی است. هدف از این مطالعه  مقایسه  فعالیت تکلیف دوگانه مقاومتی-شناختی با شدت­های مختلف بر خستگی، تعادل و عملکرد شناختی زنان سالمند بود. پژوهش حاضر به روش نیمه­تجربی  با حضور 20 نفر از زنان سالمند 60 تا 70 سال انجام شد. افراد آزمون­های وامانده­ساز پرس­پا با دستگاه و پرس سرشانه با دمبل را در ترکیب با بار شناختی  با دو شدت مختلف (70 درصد 1RM با بار شناختی پایین و 30 درصد 1RM و بار شناختی بالا) در دو روز با فاصله 48 ساعت انجام دادند و داده­های تست تعادل، فعالیت عضلات در بالاتنه و پایین تنه(الکترومیوگرافی) و تست استروپ  جمع آوری و با روش آماری t وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از زمان واماندگی، تست شناختی و تعادل در بین دو شدت اختلاف معنی داری داشت (05/0p<). اما در رابطه با طیف میانی فرکانس عضلات اختلاف معناداری بین دو شدت مشاهده نشد  (05/0p>). استفاده از تمرین با شدت کم و بار شناختی بالا بر میزان خستگی اندام بالاتنه موثرتر است یعنی فشار بیشتری را ایجاد می­کند که احتمالا برای ارزیابی موفقیت آمیز بودن این برنامه­­های در طولانی مدت باید بررسی بیشتری انجام بگیرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb