جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای قیامی راد

سید حجت زمانی ثانی، وحید حسن پور، - زهرا فتحی رضایی، امیر قیامی راد،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

در سال‌های اخیر شیوع اختلال‌های طیف اوتیسم، که یک وضعیت عصبی‌ رشدی محسوب می‌شود افزایش یافته است. لذا هدف تحقیق حاضر تاثیر تمرینات شناختی-حرکتی طبق مدل‌جنتایل بر بهبود برخی از مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان مبتلا به اوتیسم بود. در مطالعه نیمه‌آزمایشی حاضر یکی از مراکز توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران به صورت در دسترس انتخاب و 20 کودک 6-10 ساله دچار اختلال اوتیسم به صورت تصادفی ساده در دو گروه همگن آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش در یک پروتکل تمرینی شش هفته‌ای (سه جلسه در هفته) شرکت کردند. هرجلسه تمرین شامل 60 دقیقه تمرینات شناختی- حرکتی طبق مدل‌جنتایل بود. برای گردآوری اطلاعات از خرده آزمون‌های تبحر رشد حرکتی برونینکس-اوزرتسکی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که پس از تمرین شناختی- حرکتی، مهارت‌های سرعت دویدن و چابکی، تعادل ایستا و پویا، هماهنگی اندام فوقانی و سرعت پاسخ در گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P<). باتوجه به یافته‌ها، به‌نظر میرسد تمرینات شناختی-حرکتی طراحی شده به عنوان یک روش مفید می‌توانند جهت توانبخشی مهارت‌های درشت و ظریف رشد حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرند.


دکتر امیر قیامی راد، آقای وحید حسن پور،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات شناختی حرکتی بر درد، دامنه حرکتی و کیفیت زندگی بیماران زن سالمند دارای استروآرتریت مفصل زانو بود. در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 30 نفر بیمار زن سالمند مراجعه کننده به بخش طب فیزیکی بیمارستان بین المللی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه تجربی (16نفر) و کنترل (14نفر) قرار گرفتند. بیماران گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 - 45 دقیقه تمرینات شناختی حرکتی را انجام دادند. دامنه حرکت مفصل زانو با استفاده از الکتروگونیامتر و از پرسشنامه KOOS برای اندازه گیری درد و کیفیت زندگی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با از استفاده آزمون تحلیل واریانس مرکب در سطح معنی‌داری 05/0 و نرم‌افزار SPSS18 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از تمرینات شناختی حرکتی میزان درد (001/0 =P)، دامنه‌ی حرکتی (001/0 =P) و کیفیت زتدگی (001/0=P) به طور معنی داری بهبود یافت. با توجه به یافته‌های این پژوهش به نظر میرسد تمرینات شناختی حرکتی می‌توانند به عنوان روشی مفید جهت توانبخشی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد استفاده قرار گیرد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb