جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای مرادی

اقای محمد مرادی نورآبادی، دکتر حسن خلجی، دکتر علیرضا بهرامی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان پسر ورزشکار بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. یکصد فرد ورزشکار در رشته­های مختلف، از بین دانشجویان دانشگاه اراک در سال91- 92 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به­طور هدفمند انتخاب شدند (والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر). برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ­ مشخصات فردی و خودتنظیمی در ورزش (دودا و نیکولز، 1989) و همچنین آزمون­های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی (1988) و کنترل نیروی دست برتر آبلاکووا (1990) استفاده شد. داده­ها با استفاده آزمو­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس­ها آنالیز شدند. یافته­ها نشان داد والیبالیست­ها در هر دو مؤلفۀ موفّقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه­ها کسب کردند. همچنین تحلیل واریانس بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت رابطۀ معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهایی که عامل اصلی موفّقیت در آن­ها حس حرکت دست برتر می­باشد، از حس حرکت بهتر و موفّقیت ورزشی بیشتری برخوردارند.

 

آقای میثم اللهمرادی، دکتر سید محمد حسین رضوی، دکتر مرتضی دوستی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

امروزه با توجه به زندگی ماشینی و در نتیجه آن کم­ تحرکی شهروندان، اهمیت ورزش متنوع و در دسترس شهروندان دو چندان شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی ورزش ­شهروندی در کلانشهر تهران است که با روش کیفی و ماهیت بنیادی-اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. روش نمونه­ گیری این پژوهش، از نوع هدفمند-گلوله برفی بود. بر این اساس برای جمع­ آوری داده­ ها، با 25 نفر از خبرگان مرتبط با ورزش شهروندی مصاحبه صورت گرفت و برای تدوین مدل نهایی از رویکرد تحلیل پارادایمی اشتروس و کوربین استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل تقویت ­کننده و تضعیف­کننده به عنوان شرایط­ علی، بستر سخت ­افزاری و نرم­ افزاری به عنوان زمینه­ حاکم، عوامل سطح رفتاری، ساختاری و محیطی به عنوان شرایط­ مداخله­ گر، همچنین اقدامات تبلیغاتی، قانونی، مالی، آموزشی، تعاملی و عمرانی به عنوان راهبردها و تامین منافع ­ملی، پیامدهای اقتصادی، توسعه­ ورزشی، پیامدهای بهداشتی-سلامتی و  فرهنگی-اجتماعی به عنوان نتایج حاصل از کاربست راهبردها شناسایی شد. بر اساس این یافته­ ها می­توان انتظار داشت که با شناسایی شرایط ورزش شهروندی و تمرکز بر اقدامات راهبردی، پایه­ های کاربردی و اجرایی برای رشد و توسعه آن در کلانشهر تهران فراهم گردد.
دکتر حسین اکبری یزدی، آقای عرفان مرادی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

دانشگاه‌ها مانند هر نظام اجتماعی دیگر نقش مهمی را در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده ‌دارند. در این راستا خدمات آموزشی که از طریق دانشگاه‌ها ارائه می‌شود ازجمله مهم‌ترین حوزه‌های خدماتی در هر جامعه است که ارتباط تنگاتنگی با توسعه‌یافتگی جوامع دارد؛ و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ لذا هدف از این تحقیق طراحی مدل اندازه‌گیری کیفیت خدمات آموزشی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- همبستگی به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری با استفاده از نرم افزار برآورد حجم نمونه، مبتنی بر توان آماری 382 برآورد شد. روش نمونه‌گیری نیز به‌صورت خوشه‌ای تک مرحله‌ای تصادفی از 3 منطقه جغرافیایی کشور انتخاب گردید. در پژوهش حاضر ارزیابی‌های مربوط به پایایی، روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و واگرا در قالب معیارهای پایایی ترکیبی، تأیید نظرات خبرگان، میانگین واریانس استخراج شده و معیار فورنل و لارکر انجام گرفته ‌است. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده نرم افزار لیزرل 9/30 انجام پذیرفت. درمجموع 5 مؤلفه‌ی شناسایی‌شده توانست 58/36 از واریانس داده‌های این پژوهش‌ را تبیین نماید. از این میزان به تفکیک سهم مؤلفه الزامات آموزشی 24/09، الزامات زیباشناختی 10/12، الزامات محتوایی 9/06، الزامات مشارکت‌ برون‌سازمانی 8/15 و الزامات فرآیندی 6/94 بود. براساس مدل ارائه شده پیشنهاد می‌شود که مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی به منظور توسعه کیفیت خدمات ارائه شده در دانشکده‌های خود توجه‌ ویژه‌ای را به نیازهای و الزامات آموزشی دانشجویان داشته باشند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb