جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای مظفری

عباس نظریان مادوانی، فریدون تندنویس، سید امیراحمد مظفری،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتارهای مربی­گری بر کارایی مربی­گری و پویایی تیمی تیم­های حاضر در لیگ برتر والیبال کشور در سال 87 - 88 بوده ­است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مربیان و ورزشکاران تیم­های حاضر در لیگ برتر والیبال مردان، یعنی 13 تیم، و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری است. ابزار جمع­آوری داده­ها عبارت ­بودند ­از پرسش­نامه اطلاعات فردی ورزشکاران و مربیان فلتز، مورتیز، چیس و سالیوان (1999)، پرسش­نامه انسجام تیمی کارن، براولی ویدمایر (1985 )، پرسش­نامه کارایی مشارکتی فلتز و لیرج (1998)، پرسش­نامه رفتار مربی­گری مارتین و بارنز (1999)، پرسش­نامه کارایی مربی­گری فلتز، مورتیز، چیس و سالیوان (1999). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره در سطح آلفای 0.05 حاکی از آن بود که رفتارهای مربی­گری یک مربی بر کارایی مربی­گری تأثیر دارد و کارایی مربی­گری به نوبه خود بر پویایی تیمی (انسجام تیمی) تأثیر می­گذارد. ضمن اینکه رفتارهای مربی­گری نیز بر کارایی مربی­گری و انسجام تیمی تأثیرگذار است. به طور کلی مشاهده شد که رفتارهای مربی­گری توان پیش­بینی کارایی مربی­گری و پویایی تیمی (انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان) را دارد. همچنین کارایی مربی­گری نیز توان پیش­بینی پویایی تیمی (انسجام تیمی) را دارد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که برخی از عناصر دوازده­گانه مربی­گری همچون تقویت، آموزش فنی اقتضایی اشتباه، و روابط عمومی و سازماندهی توان پیش­بینی کارایی مربی­گری و پویایی تیمی را دارند و هرچه بر میزان استفاده از این نوع الگوهای رفتاری افزوده می­شود، بهبود بیشتری در میزان کارایی مربی­گری مربی و پویایی تیمی مشاهده   می­گردد. از طرف دیگر، به­کارگیری الگوهای رفتاری منفی همچون تنبیه و آموزش فنی تنبیهی تأثیر منفی بر میزان کارآمدی مربی دارد.
سردار محمدی، بتول مشرف جوادی، سید امیر احمد مظفری،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف این تحقیق تعیین رابطه نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فن­آوری اطلاعات در سازمان­های منتخب ورزشی ایران بود. 176 نفر مدیر و 194 نفر کارشناس با استفاده از شیوۀ نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسش­نامه­های نگرش، ساختار سازمانی، جـو سازمـانی و انتشار فن­آوری اطلاعات بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی چندگانه و رگرسیون چندمتغیری) مناسب نرم­افزار «LISREL » (نسخه52/8) و «SPSS» (نسخه16) استفاده گردید. یافته­ها ارتباط مثبت و معنی­داری بین نگرش، ساختار سازمانی، جو سازمانی و مؤلـفه­های آن از دیدگاه مدیـران و کارشناسان سازمان تربیـت­بدنی، فـدراسیون­های ورزشی و اداره­کل تربیت­بدنی مدارس با انتشار فن­آوری اطلاعات نشان دادند. با توجه به یافته­های تحقیق می­توان گفت در شرایط کنونی داشتن رویکرد منطقی به مسائل، مشکلات، نواقص و موانع موجود در نیل به انتشار فن­آوری اطلاعات انکارناپذیر است.
علیرضا امیدی، فریدون تندنویس، سیدامیراحمد مظفری،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمـان­های ورزشـی ایران بود. بدین­منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه­گیری تصـادفی به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشی سازمانی چاین (2004) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. درنهایت، یافته­های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج­شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 55/0 و 31/0 بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری برابر با 41/0 بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری برابر با 66/0 بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان­های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هرچه بیشتر ابعاد مأموریت و یک­پارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت­های خلق کنند و تسهیم دانش به­وجود آورند.
حمید جنانی، فریدون تندنویس، امیراحمد مظفری،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

مدیریت تعارض از مهارت­های بین­فردی رهبری است و استفاده از سبک‌های مناسب رهبری می‌تواند منجر به مدیریت اثربخش تعارضات شود. هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا در چارچوب مدل باس (1985) با راهبردهای مدیریت تعارض مربیان لیگ‌های برتر فوتسال ایران بود. سبک رهبری مربیان از طریق پرسش‌‌نامه رهبری چندعاملی MLQ (1996) و راهبردهای مدیریت تعارض از طریق پرسش‌نامه OCCI (1991) اندازه‌گیری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 360 بازیکن بود که از بین آنان 197 نفر به صورت تصادفی به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌های فوق پس از تعیین روایی و پایایی توزیع گردید. به منظور تحلیل داده‌ها روش آمار توصیفی و آمار استنباطی به­کار گرفته شد. در بخش آمار استنباطی، برای تعیین رابطه بین سبک‌های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد سبک رهبری تحول‌گرا با راهبرد همکاری ارتباط مثبت‌ معنی‌دار و با راهبردهای مصالحه، اجتناب، سازش و رقابت ارتباط منفی‌معنی‌داری داشت (01/0 P<). سبک رهبری عمل‌گرا با راهبردهای همکاری، مصالحه و رقابت ارتباط مثبت معنی‌دار (01/0 P<) و با راهبرد اجتناب (01/0 P<) و سازش (05/0 P<) ارتباط منفی معنی‌داری داشت.  سبک رهبری عدم مداخله با راهبردهای همکاری و رقابت ارتباط منفی معنی‌دار (05/0 P<) و با راهبردهای اجتناب و سازش ارتباط مثبت معنی‌دار (01/0 P<) داشت و با راهبرد مصالحه ارتباط معنی‌داری نداشت. با توجه به  این واقعیت که راهبرد همکاری نشانه استفاده سازنده، راهبردهای اجتناب و رقابت نشانه استفاده غیرسازنده و راهبردهای مصالحه و سازش نشانه استفاده مختلط از تعارض هستند، چنین استنباط می‌شود که سبک‌های رهبریتحول‌گرا و عمل‌گرای مربیان با مدیریت مؤثر تعارضات ارتباط مثبت دارند که در این بین، ارتباط سبک رهبری تحول‌گرا قوی‌تر است
زهرا علم، سیدامیراحمد مظفری، هادی باقری، داریوش معرفت،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مهارت­های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت­بدنی استان خوزستان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مدیرکل و معاونان (6 نفر)، رؤسای ادارات تربیت­بدنی شهرستان­ها (24 نفر)، رؤسای هیئت­های ورزشی استان خوزستان (46 نفر) و نایب رئیسان آن­ها (40 نفر)، در مجموع 116 نفر بود. حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع­آوری داده­ها­ از دو پرسش­نامه مهارت فردی و مهارت سازمانی کرمی­مقدم (1377) با آلفای کرونباخ به ترتیب 69/0 و 68/0 استفاده شد. روایی سازه پرسش­نامه­ها نیز به روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و  ANOVAیک­راهه انجام شد. نتایج نشان داد که بین مهارت فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان ارتباط مثبت و معنی­داری وجود داشت (05/0= &alpha؛ 248/0r =). بین مهارت فردی صرفاً با دو بعد برنامه­ریزی عملیاتی (34/0r =) و مدیریت ارتباطات (23/0=r) نیز ارتباط معنی­داری وجود داشت (05/0= &alpha). در مقایسه مهارت­های مدیریت زمان با توجه به ویژگی­های فردی مدیران، صرفاً بین مهارت سازمانی آن­ها بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داری مشاهده شد (05/0= &alpha؛ 422/2t=)، به­طوری­که زنان مهارت سازمانی بالاتری را گزارش کردند. 
جواد ادبی فیروزجاه، سیدامیراحمد مظفری، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه بررسی میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان در سال­های 1387 تا 1389 بود. به این منظور از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد. ورودی­ها و خروجی­ها برای تعیین میزان کارآیی ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کشور، با استفاده از نظر خبرگان و طیف پنج­مقیاسی فازی تعیین شدند. ورودی­ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی استان بود. فعالیت ادارات کل در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیئت­های فعال ورزشی     به­عنوان خروجی­های تحقیق تعیین شدند. پس از تعیین ورودی­ها و خروجی­ها، چک­لیست تحقیق آماده و برای ادارات کل ارسال شد. از مجموع 30 استان، ادارات کل ورزش و جوانان 28 استان داده­های مربوط به خود را ارسال کردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار DEA Solver استفاده شد و داده­ها با استفاده از دو مدل CCR و BCC خروجی محور، در تحلیل پوششی داده­ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سال 1387، 16 اداره کل (57 درصد) کارآیی کلی داشتند. در سال 1388، 17 اداره کل (60 درصد) و در سال 1389، 15 اداره کل (53 درصد) از کارآیی کلی برخوردار بودند.  براساس نتایج تحقیق ناکارآیی مقیاس مهم­ترین عامل ناکارآمدی کلی ادارات کل استانی وزارت ورزش در سال­های 1387 تا 1389 بود. بنابراین، ضروری است منابع مورد استفاده ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها، به اندازه مناسب باشد تا مانع ناکارآمدی مقیاس این ادارات شود.
طاهره ندایی، سیدامیراحمد مظفری،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

 هدف این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه­های قدرت رؤسای فدراسیون­های ورزشی با اثربخشی کارکنان (هردو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فدراسیون­های ورزشی شامل کارشناسان، رؤسای کمیته­ها و دبیران کمیته­ها بودند که از بین آنان 288 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­های پایگاه­های قدرت ورزشی رؤسای فدراسیون با 15 سؤال، پرسش­نامه اثربخشی کارکنان با 20 سؤال شامل (6 سؤال استرس شغلی و رضایت شغلی، 4 سؤال عملکرد شغلی و تمایل به ماندن در خدمت) ترجمه و تأیید شد. سپس، با اظهارنظر تعدادی از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­ها نیز تأیید شد و با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، روایی سازه هم تأیید شد. ثبات درونی پرسش­نامه­ها  با ضریب آلفای کرونباخ برای قدرت از دید کارکنان 95/0 a= و پرسش­نامه اثربخشی کارکنان 81/0 a= برآورد شد. تمام فرضیه­ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله­مراتبی آزمون شدند. یافته­های تحقیق نشان داد از دید کارکنان، رؤسای فدراسیون­های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه­های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی­داری بین پایگاه­های قدرت رؤسای فدراسیون­های ورزشی با اثربخشی کارکنان 35/0=r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله­مراتبی نیز نشان داد در بین پایگاه­های قدرت رؤسای    فدراسیون­های ورزشی، پایگاه قدرت مرجعیت پیش­بینی­کننده بهتری برای عملکرد شغلی، رضایت شغلی، ماندن در خدمت و استرس شغلی است.
دکتر طاهره ندایی، دکتر سید امیر احمد مظفری، دکتر فریدون تندنویس،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از این تحقیق عبارت از ارتباط آمادگی کارکنان با اثر بخشی فدراسیون های ورزشی ( هر دو از دید کارکنان ) بوده است. جامعه آماری این پژوهش ، تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل700 نفر (کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها) بودند که ازبین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ثبات درونی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ، برای آمادگی کارکنان(80/0 a=) و پرسشنامه اثربخشی کارکنان(75/0 a=)برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد: از دید کارکنان آمادگی در سطح نسبتا بالایی بود و در بین مولفه های آمادگی کارکنان، تمایل کارکنان کمی بیشتر از توانایی کارکنان نمود داشت. ضمنا رابطه ی مثبت معنی داری بین آمادگی کارکنان با اثربخشی کارکنان،(24/0 r =) وجود داشت. مولفه های آمادگی کارکنان یعنی توانایی و تمایل کارکنان با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارای رابطه مثبت معنی دار بود(01/0 p<)  و مولفه های آمادگی  با استرس شغلی و تمایل به ماندن در خدمت، رابطه معنا داری را نشان ندادند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد توانایی کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد شغلی و تمایل کارکنان پیش بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی است. نتیجه کلی حاصل از این تحقیق نشان داد بین آمادگی و اثر بخشی کارکنان رابطه ی مثبتی وجود دارد و از بین مولفه های آمادگی ، توانایی با عملکرد شغلی کار کنان وتمایل با رضایت شغلی کارکنان ارتباط داشت .صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb