جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای نظری

عباس نظریان مادوانی، فریدون تندنویس، سید امیراحمد مظفری،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتارهای مربی­گری بر کارایی مربی­گری و پویایی تیمی تیم­های حاضر در لیگ برتر والیبال کشور در سال 87 - 88 بوده ­است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مربیان و ورزشکاران تیم­های حاضر در لیگ برتر والیبال مردان، یعنی 13 تیم، و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری است. ابزار جمع­آوری داده­ها عبارت ­بودند ­از پرسش­نامه اطلاعات فردی ورزشکاران و مربیان فلتز، مورتیز، چیس و سالیوان (1999)، پرسش­نامه انسجام تیمی کارن، براولی ویدمایر (1985 )، پرسش­نامه کارایی مشارکتی فلتز و لیرج (1998)، پرسش­نامه رفتار مربی­گری مارتین و بارنز (1999)، پرسش­نامه کارایی مربی­گری فلتز، مورتیز، چیس و سالیوان (1999). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره در سطح آلفای 0.05 حاکی از آن بود که رفتارهای مربی­گری یک مربی بر کارایی مربی­گری تأثیر دارد و کارایی مربی­گری به نوبه خود بر پویایی تیمی (انسجام تیمی) تأثیر می­گذارد. ضمن اینکه رفتارهای مربی­گری نیز بر کارایی مربی­گری و انسجام تیمی تأثیرگذار است. به طور کلی مشاهده شد که رفتارهای مربی­گری توان پیش­بینی کارایی مربی­گری و پویایی تیمی (انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان) را دارد. همچنین کارایی مربی­گری نیز توان پیش­بینی پویایی تیمی (انسجام تیمی) را دارد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که برخی از عناصر دوازده­گانه مربی­گری همچون تقویت، آموزش فنی اقتضایی اشتباه، و روابط عمومی و سازماندهی توان پیش­بینی کارایی مربی­گری و پویایی تیمی را دارند و هرچه بر میزان استفاده از این نوع الگوهای رفتاری افزوده می­شود، بهبود بیشتری در میزان کارایی مربی­گری مربی و پویایی تیمی مشاهده   می­گردد. از طرف دیگر، به­کارگیری الگوهای رفتاری منفی همچون تنبیه و آموزش فنی تنبیهی تأثیر منفی بر میزان کارآمدی مربی دارد.
دکتر مریم مختاری دینانی، دکتر عباس نظریان مادوانی،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پیاده­سازی نظام مدیریت دانش دارد. ازاین­رو، هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مدیران فدراسیون­های ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک و آکادمی ملی المپیک (225n=) است که با استناد به جدول مورگان 124 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم و تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. به­منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامۀ 21 سؤالی مدیریت دانش پروبست و همکاران (2000) و نیز پرسش­نامۀ 25 سؤالی فرهنگ سازمانی ادوین (2006) استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از روش آماری رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی رابطۀ معناداری دارد (05/0p≤). به­علاوه، فرهنگ سازمانی قابلیت پیش­بینی مدیریت دانش را دارد. همچنین، در بین خرده­مقیاس­های فرهنگ سازمانی، سه خرده­مقیاس مشارکت، سازگاری و انعطاف­پذیری سازمانی به­ترتیب بیشترین توان پیش­بینی معنادار را برای مدیریت دانش داشتند. با درنظرگرفتن نتایج به­دست­آمده، توجه به فرهنگ سازمانی در محیط کاری می­تواند همچون مؤلفه­ای تأثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش در نظر مدیران قرار گیرد. 


دکتر عباس نظریان مادوانی، دکتر مریم مختاری دینانی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سبک­های تصمیم­گیری مربیان با میزان تحلیل­رفتگی بازیکنان لیگ­های برتر والیبال ایران بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن به صورت تمام­شمار و با نمونه­ای آماری شامل 240 نفر از بازیکنان زن و مرد (100 نفر زن و 140 نفر مرد) و 40 مربی و سرمربی از تیم­های مردان و زنان شرکت­کننده در لیگ برتر والیبال ایران در سال 92-1391 انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سبک تصمیم­گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه تحلیل­رفتگی ورزشکاران رادک و اسمیت (2001) بود که پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین سبک­های تصمیم­گیری مربیان (عقلانی، شهودی، آنی، اجتنابی و وابستگی) و تحلیل­رفتگی ورزشکاران (فرسودگی عاطفی، کاهش عملکرد و بی­علاقگی) ارتباط معناداری وجود دارد (P<0/05). همچنین، سبک­های تصمیم­گیری عقلانی، وابستگی، آنی و اجتنابی مربیان در مجموع 40 درصد از تغییرات تحلیل­رفتگی بازیکنان والیبال را تبیین می­کند.
آقای جواد شهولی کوه شوری، دکتر احمید رضا عسکری، دکتر رسول نظری، دکتر امیر رضا نقش،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

ارتقاء فعالیت جسمانی مبتنی بر مدرسه، باعث گسترش فرهنگ ورزش در طول عمر و گسترش مؤلفه ­های سلامت ذهنی و جسمی دانش‏ آموزان می­گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر کشف آینده ­های پیش­روی ورزش دانش­آموزی ایران و تدوین سناریوهای آن برای 15 سال آینده و ارائه استراتژی است. در این پژوهش روش آینده­ نگاری با رویکرد سناریونگاری بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته ­­شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت­ ها و الگوی شش مرحله­ ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. مشارکت­ کنندگان پژوهش حاضر شامل 38 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش دانش ­آموزی ایران بودند که بر اساس نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری دادهها با مصاحبه و پرسش­نامه­ های باز صورت گرفت. بر اساس یافته‏ ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم­ قطعیت کلیدی "برنامه ‏ریزی منطقه­ ای و فراوانی منابع" و "قانون گذاری تطبیقی بر اصل تفاوت فرهنگی" شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی ورزش دانش­ آموزی گردیدند. در نتیجه پیشنهاد می­ گردد به ­منظور توسعۀ ورزش دانش‏ آموزی ایران، برنامه ­ریزی جامع بر اساس مسائل زیست ­بوم محلی برای هر منطقه صورت بگیرد.

دکتر شهرام نظری، آقای محمد رضا سلیمان زاده، آقای پیمان هنرمند،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر تمرینات دید ورزشی بر ادراک بینایی و تصمیم­گیری داوران هندبال بود. در این مطالعه نیمه تجربی، از بین کلیه داوران حاضر در لیگ برتر هندبال کشور به روش داوطلبانه 30 داور شرکت کرده و به‌طور مساوی و تصادفی در دو گروه تمرینات دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. مطالعه شامل مرحله پیش‌آزمون، مداخله و پس‌آزمون بود. در مرحله پیش‌آزمون شرکت‌کنندگان اقدام به تکمیل آزمون ادراک بینایی فراستیگ و تصمیم­گیری در مورد 30 کلیپ تهیه‌شده پرداختند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه به انجام تمرینات دید ورزشی موردنظر خود پرداختند. بعد از اتمام مداخله، شرکت‌کنندگان مجدداً اقدام به تکمیل آزمون ادراک بینایی فراستیگ و تصمیم ­گیری در مورد 30 کلیپ معادل مرحله پیش‌آزمون، تهیه‌شده پرداختند. داده­های به‌دست‌آمده به روش کوواریانس تک متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر تصمیم­گیری (001/0 =p) و ادراک بینایی (0001/0 =p) داوران هندبال تأثیر معنی‌داری دارد. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه به هیئت­ ها و فدراسیون‌های ورزشی و خصوصاً کمیته داوران فدراسیون‌ هندبال پیشنهاد می­گردد که از این تمرینات در جهت بهبود مهارت‌های ادراکی- شناختی و قضاوت داوران استفاده گردد.

دکتر رحیم رمضانی نژاد، خانم سمانه نظری، خانم مریم بشارتی مقدم، آقای محمد جواد ضیاء،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی پیامد‌های کووید-19 بر تربیت‌بدنی در مدارس با رویکرد بازنمایی چالش‌های اساسی آن و ارائه راهکار‌هایی براساس برنامه‌ها و تجارب آموزشی سایر کشور‌‌هاست. بااستفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای، اسناد و پژوهش‌های علمی موجود به‌ویژه تحقیقات خارجی، 100 مقاله موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند و داد‌ه‌های تحقیق در دو قالب چالش‌ها و استراتژی‌ها طبقه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد چند چالش‌ آموزشی مهم شامل چالش‌ آموزش آنلاین(دانش‌آموزان، والدین و معلمان)، چالش روان‌شناختی و اجتماعی، شکل‌گیری نسل جدیدی از دانش‌آموزان تربیت‌بدنی، تغییر ماهیت کلاس تربیت‌بدنی، چالش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، چالش‌ اقتصادی و درنهایت چالش تعطیل ماندن مدارس ایجادشده است. در بخش دوم یافته‌ها نیز استراتژی‌ها و راهکارهای مؤثر جهت رفع این چالش‌ها شامل ارائه برنامه‌های مشاوره‌ای برای رفع مشکلات آموزش آنلاین، استراتژی‌های آموزشی خاص، توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی، نقش خانواده، والدین، مدیران و کارکنان مدرسه، راهکارهای روان‌شناختی،‌ کاهش ناسازگاری و بی‌ثباتی روابط بین‌فردی، حفظ ماهیت تجربی و پویایی کلاس تربیت‌بدنی و راهکار فعالیت‌بدنی پس از بازگشایی مدارس معرفی‌شده‌اند. درنهایت دولت و مؤسسات آموزشی درکنار خانواده‌ها می‌توانند باتوجه ‌به شرایط اقتضایی آموزشی، ضمن کاهش اثرات منفی کرونا و استفاده از ظرفیت‌های موجود درجهت اصلاح و نوآوری برنامه‌های تربیت‌بدنی در مدارس کشور به‌ویژه در دوران کرونا گام‌های بسیار مؤثری بردارند.

دکتر جواد شهولی کوه شوری، دکتر احمد رضا عسکری، دکتر رسول نظری، دکتر امیر رضا نقش،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

نوشتار حاضر تلاش دارد با تمرکز بر برساخت‌گرایی اجتماعی، آن را با آینده‌پژوهی پیوند داده و در این فرآیند، با استفاده از رویکرد ساختگرای نظریۀ مبنایی، نظریه‌ای با برد کوتاه در ساخت آینده‌های احتمالی ورزشِ آموزشی ارائه دهد. رشد ورزشِ آموزشی، سرآغاز توسعه ورزش است. داده‌های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان حوزۀ ورزشِ آموزشی جمع‌آوری شد. درک تفسیری دقیق و کدگذاری‌های اولیه، متمرکزشده، محوری و نظری مشخص کرد که ورزشِ آموزشی بر اساس ملزومات شکل‌دهندۀ آینده، با غلبه بر وزن گذشته، فشار حال و هم راستا با کشش آینده و انتخاب رفتار پیش‌نگرانه در رویارویی با آینده می‌تواند آینده مطلوب خود را بسازد و برای آن چشم‌انداز تعیین نماید. همچنین برای مشارکت در ورزش‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی، بصورت مجزا، دو  راهکار برساخت ارائه گردید. در نتیجه یک نظریۀ مبنایی برخواسته از داده ها با نام "آیندۀ برنامه‌ریزی شده ورزشِ آموزشی" تبیین شد.

خانم مرضیه آزادگان، دکتر قاسم رحیمی سرشبادرانی، دکتر رسول نظری،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

استفاده از نقشه استراتژی عمومی به عنوان یک الگو و یا کپی ­برداری از نقشه استراتژی سایر کشورها حیات ورزش تربیتی به خطر انداخته است، این مسئله سبب شده اطلاعات دقیقی پیرامون قابلیت­ ها و اهداف استراتژیک مدیریت ورزش تربیتی در اختیار نباشد بنابراین در پژوهش حاضر به شناسایی قابلیت­ ها و اهداف استراتژیک مدیریت ورزش تربیتی بر مبنای کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه آماری شامل صاحب­نظران حوزه مدیریت ورزشی و متولیان ورزش تربیتی بودند. نمونه­ گیری به­صورت هدفمند تا اشباع داده ­ها ادامه یافت. فرایند گردآوری داده ­ها مشتمل بر 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با ورزش تربیتی بود. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی به نتایج پژوهش معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری مدنظر قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها هم­زمان با جمع ­­آوری داده ­­ها و به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 105 مفهوم، 18 مقولۀ فرعی و در نهایت 6 مقولۀ اصلی (فرایندهای داخلی، مشتری، یادگیری و رشد، مالی، رضایت کارکنان، محیط و جامعه) استخراج شد. با توجه به یافته­ های پژوهش به­ نظر می­رسد فرایندهای مذکور در تبیین سیستم جامع مدیریت و بهبود عملکرد ورزش تربیتی با درک الزامات و نیازمندی­ های آن اثربخش باشند. 

سعید نظری، فاطمه نجفیان، شهین رمضانی، مرتضی همایون نیا فیروزجاه، فرزانه برمکی،
دوره 13، شماره 26 - ( 10-1402 )
چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر توهمات بینایی و دستورالعمل کانون توجه بر عملکرد و یادگیری ضربه پات گلف بود. تعداد 48 دانش‌آموز با دامنه سنی (9-7) سال، به صورت هدفمند از جامعه در دسترس و به صورت تصادفی به چهار گروه (توهم بینایی بزرگ دستورالعمل توجه بیرونی، توهم بینایی بزرگ دستورالعمل توجه درونی، توهم بینایی کوچک دستورالعمل توجه بیرونی، توهم بینایی کوچک دستورالعمل توجه درونی) اختصاص یافتند. پژوهش حاضر، در پنج مرحله مختلف پیش‌آزمون، اکتساب، یادداری، انتقال و تکلیف ثانویه انجام شد. در تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که در تمامی مراحل به ویژه تکلیف ثانویه دو گروه توجه‌ بیرونی با هدف ادراک‌شده بزرگ و کوچک، عملکرد بهتری نسبت به سایر گروه‌ها داشتند. این یافته‌ها اهمیت توجه بیرونی و اثر مضاعف و افزایشی آن با توهمات بینایی را نشان داد که ممکن است بستری در جهت مکانیزم‌های یادگیری ضمنی باشد لذا توصیه می‌شود مربیان تربیت‌بدنی از متغیرهای روان‌شناختی (توجه بیرونی و توهمات بینایی) در آموزش مهارت میدانی پات گلف استفاده کنند.

فاطمه قوامی کومله، رسول نظری، رضا شجیع،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی تحریک تقاضا برای ورزش در جامعه ایرانی است. برای نیل به این هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد که داده ها در دو مرحله جمع آوری شد. در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساخت­یافته با 16 نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، داده ها جمع آوری و با استفاده از طرح نظامند استراس و کوربین با و نرم افزار ماکس کیودا نسخه 2018، کدها و مولفه های تحریک تقاضا به دست آمد و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. برمینای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه  و مدل اولیه طراحی شد که پس از سنجش روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ، 93/0)، این پرسشنامه از طریق مشارکت384 مدیران و کارشناسان و ورزشکاران کل جامعه ایرانی اجرا گردید و یافته های پژوهش نشان داد، بیشترین پیش بینی کنندگی مدل تحریک تقاضا، مربوط به راهبرد فرایند با مقدار 78/0 و کمترین درصد مربوط به پدیده محوری با مقدار 51/0 می باشد، همچنین اعتبار مدل تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های مذکور بوده است.
خانم مرضیه آزادگان، دکتر قاسم رحیمی سرشبادرانی، دکتر رسول نظری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف این تحقیق آینده­ نگاری ورزش تربیتی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن در افق 1415 بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی- کمی) و طرح آن از نوع اکتشافی متوالی بود. مشارکت­ کنندگان این پژوهش را صاحب­ نظران ورزش تربیتی تشکیل می­ دادند. روش نمونه­ گیری انتخاب مشارکت­ کنندگان گلوله­ برفی بود و بر مبنای اشباع نظری 12 نفر انتخاب شد. برای گرآوری داده ­ها از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد و برای ممیزی آن از معیارهای لینکلن و گابا (1985) که شامل اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری، برای غربال­گری شاخص ­ها از روش دلفی فازی و در بخش آینده­ پژوهی از روش تحلیل ساختاری و سناریونویسی استفاده شد. با تحلیل مصاحبه ­ها 150 عامل مؤثر بر آینده ورزش تربیتی ایران مبتنی بر کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با تجمیع کدهای اولیه در مرحله­ کدگذاری ثانویه این عوامل به 105 مورد کاهش پیدا کرد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با تجمیع مفاهیم نهایی اقتباس شده از متن مصاحبه 18 مقوله فرعی مبتنی بر 6 منظر کارت امتیازی متوازن تشکیل شد و نتایج تحلیل دلفی نشان داد عامل ­های احصاء شده به­درستی پدیده مورد نظر را تبیین می­کنند. سرانجام براساس یافته­ ها 4 پیشران کلیدی مدیریت کارآمد، افزایش رضایت­مندی مخاطبان، توسعه سرمایه ­های اطلاعاتی، و اجتماع ­سازی ورزش تربیتی به­ دست آمد که پایه و اساس دو سناریوی اصلی تحول­خواهی و اراده ­گرایی بی ­ثمر بود. در نتیجه پیشنهاد می­گردد به­ منظور توسعه ورزش تربیتی ایران، هم ­افزایی وحکمرانی مدیریت کارآمد، افزایش رضایت­ مندی مخاطبان، توسعه سرمایه­ های اطلاعاتی، و اجتماع­ سازی ورزش تربیتی صورت پذیرید.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb