جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای هادوی

سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی کشور بود.
جامعه آماری این
تحقیق را کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل داد که 160 نفر از آن­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده­اند. روش تحقیق از نوع همبستگی و ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسش­نامه ویژگی­های فردی، پرسش­نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش­نامه
استاندارد
­شده نوآوری پاتچن و فیفر(1986) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار به همت متخصصان بررسی شده و پایایی مربوط به پرسش­نامه­های ساختار سازمانیو نوآوری نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.78 و 0.73 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری وجود داشت (0.011 p=). بین پیچیدگی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری مشاهده نشد (0.053 p=). بین رسمیت و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.00 p=). بین تمرکز و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.02p=). بین سطح تحصیلات و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت و در نهایت، بین جنسیت و سابقه خدمت با نوآوری کارشناسان رابطه معنی­داری مشاهده نشد. یافته­های تحقیق بیانگر این است که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز با نوآوری کارشناسان رابطه عکس دارد و جنسیت و میزان سابقه خدمت کارشناسان عاملی برای اولویت­بندی یا گزینش آن­ها جهت کسب ایده­های نو محسوب نمی­شود.
حمیدرضا مقصودی ایمن، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این تحقیق مقایسه وضعیت موجود برنامه‌های ورزشی فوق برنامه دانشگاه‌ها با ده سال قبل است. در این تحقیق، وضعیت برنامه‌های فوق‌برنامه دانشگاه‌ها در سه بخش (آموزشی، تفریحی، مسابقات قهرمانی) از نظر تعداد برنامه‌های اجراشده و تعداد نفرات شرکت­کننده و رشته‌های فعال ورزشی مقایسه شده است. برای بررسی وضعیت برنامه‌های فوق برنامه ورزشی دانشگاه‌های ایران از پرسش­نامه محقق­ساخته (روایی صوری قابل قبول و پایایی با آلفای کرونباخ 81/0) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشگاه‌های ایران و نمونه آماری تحقیق 49 دانشگاه‌ از مجموع 60 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده­اند. تحقیق حاضر از نوع مقایسه­ای و تحلیلی بود. مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ده­سال قبل، برگرفته از رساله دکتری تندنویس(1375) و سنجش میزان فرایند رشد و میزان اختلاف متغیرها از طریق روش‌های آمار استنباطی (آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیرها) انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد بین تعداد برنامه‌های آموزشی-  تفریحی در ده سال گذشته اختلاف معناداری در سطح (05/0P&le) وجود ندارد، درحالی­که بین تعداد تیم­های شرکت­کننده در ورزش قهرمانی اختلاف معناداری در سطح(05/0P&le) دیده شده است؛ بین تعداد نفرات شرکت­کننده در برنامه‌های آموزشی اختلاف معنادار وجود ندارد، ولی بین تعداد نفرات شرکت­کننده تفریحی اختلاف معناداری وجود دارد؛ نیز بین تعداد رشته­های فعال در فوق‌برنامه دانشگاه‌ها اختلاف معناداری وجود دارد. درمجموع می­توان نتیجه گرفت وضعیت فعالیت­های فوق برنامه نسبت به ده سال قبل بهبود یافته است.
حسین علی محمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلیل عامل تأییدی، آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون ولچ برای مقایسه میانگین­ها در عوامل شناسایی­شده و آزمون­های تعقیبی LSD و TAMHANE `S  بودند که با به کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS  استفاده شدند. نتایج 8 عامل را، که مجموعاً 75/53 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی، تعامل و گریز و هیجان بودند. نتایج در بخش آزمون فرضیات نشان داد به­جز عامل تأسیسات و عامل زمان­بندی و اطلاع­رسانی، هر سه گروه تماشاگران فوتبال، بسکتبال و والیبال لیگ برتر، در سایر عوامل تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند. یافته­های این مطالعه نشان داد درکنار اینکه میانگین عوامل مختلف مؤثر در حضور تماشاگران لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت­اند، از اولویت­بندی متفاوتی نیز برخوردارند.
جواد ادبی فیروزجاه، سیدامیراحمد مظفری، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه بررسی میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان در سال­های 1387 تا 1389 بود. به این منظور از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد. ورودی­ها و خروجی­ها برای تعیین میزان کارآیی ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کشور، با استفاده از نظر خبرگان و طیف پنج­مقیاسی فازی تعیین شدند. ورودی­ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی استان بود. فعالیت ادارات کل در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیئت­های فعال ورزشی     به­عنوان خروجی­های تحقیق تعیین شدند. پس از تعیین ورودی­ها و خروجی­ها، چک­لیست تحقیق آماده و برای ادارات کل ارسال شد. از مجموع 30 استان، ادارات کل ورزش و جوانان 28 استان داده­های مربوط به خود را ارسال کردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار DEA Solver استفاده شد و داده­ها با استفاده از دو مدل CCR و BCC خروجی محور، در تحلیل پوششی داده­ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سال 1387، 16 اداره کل (57 درصد) کارآیی کلی داشتند. در سال 1388، 17 اداره کل (60 درصد) و در سال 1389، 15 اداره کل (53 درصد) از کارآیی کلی برخوردار بودند.  براساس نتایج تحقیق ناکارآیی مقیاس مهم­ترین عامل ناکارآمدی کلی ادارات کل استانی وزارت ورزش در سال­های 1387 تا 1389 بود. بنابراین، ضروری است منابع مورد استفاده ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها، به اندازه مناسب باشد تا مانع ناکارآمدی مقیاس این ادارات شود.
آقای رضا خورشیدی، دکتر علیرضا الهی، دکتر فریده هادوی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی رفتار خرید تماشاگران شامل تمایل جهت حضور مجدد و خرید کالای آرم­دار انجام شد. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد 696 تماشاگر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه پرسشنامه­ های عوامل مؤثر بر حضور علی محمدی (1390) و رفتار خرید تماشاگران کیم (2008) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مؤلفه ­های هیجان، حضور و حمایت، تعامل و گریز و اطلاعات و جذابیت قابلیت پیش­ بینی تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین مؤلفه­ حضور و حمایت قابلیت پیش­بینی خرید کالای آرم ­دار را دارد (05/0p). به طوری که مؤلفه حضور و حمایت (beta= 0.182) بیشترین و تعامل و گریز (beta= 0.92 ) کمترین تأثیر را بر تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران داشتند. براساس نتایج پژوهش حاضر می­توان به مدیران و مسئولین این باشگاه­ ها پیشنهاد داد کانون­ های هواداری را فعال­تر نمایند، هیجان مسابقات را بالا برده و اطلاعات و دانش هواداران را افزایش دهند.

دکتر وحید ساعت چیان، دکتر فریده هادوی، دکتر حسین اکبری یزدی، بهادر عزیزی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی از آسیب‌های زمینه‌ای مدیریت ارتباط دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته‌های پژوهش از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر 59 نشان مؤثر در مدیریت ارتباط دانشکده‌ها و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. این نشان‌ها در 14 مفهوم طبقه‌بندی گردید که شامل این موارد بودند: شناخت و آگاهی، فرهنگ‌سازمانی، نگاه دولتی، تفکر صنعتی، تفکر علمی، نیروی انسانی، جوانب اخلاقی، واحد متولی/ واسطه‌ای، مدیریت موازی، قوانین و مقررات، رسانه، ظرفیت‌سازی فضای رقابتی و مدیریت ارتباط. در نهایت مدل پژوهش از 5 مقوله اصلی شامل فرهنگ، بازاریابی، محیط، بینش و قدرت‌های فرا سازمانی پدیدار گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش راهبردهای اجرایی ارائه گردیده است که می‌تواند راهگشای مدیران  ورزشی در خصوص مدیریت علمی ارتباط دو نهاد ورزشی باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb