جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای همتی نژاد

رحیم رمضانی نژاد، مهرعلی همتی نژاد، رضان اندام، صبا زارع، نعمت الله صادق پور،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه سبک­های رهبری تحول­گرا، عمل­گرا و سبک بدون رهبری  مدیران مدارس با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان همدان است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران (110 نفر) و دبیران تربیت بدنی مدارس استان همدان (200 نفر)  تشکیل داده­اند. نمونه آماری در این تحقیق برابر با جامعه آماری بود؛ ولی 95 مدیر (86 درصد) و 164 دبیر تربیت بدنی (82 درصد) در تحقیق شرکت کردند. برای اندازه­گیری سبک­های رهبری از پرسش­نامه چند­عاملی رهبری(MLQ)  و برای اندازه­گیری تعهد سازمانی از پرسش­نامه استاندارد آلن و می­یر  (OCQ)استفاده شد. ثبات درونی این پرسش­نامه­ها در تحقیق حاضر به ترتیب 76 /0r= و 78/0 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کندال در سطح 05/0 p &le استفاده گردید.
نتایج نشان داد بین کلیه خرده­مقیاس­های سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مدیران و تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بیشترین رابطه معنی­دار نیز بین سبک رهبری تحول­گرا با تعهد هنجاری 48/0 r= و سبک رهبری عمل گرا با تعهد مستمر 40/0= r بود. ولی بین سبک مدیریت بدون رهبری مدیران با تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر دبیران رابطه معنی­داری مشاهده نشد. بر اساس یافته­های تحقیق،  مدیران مدارس با ترکیب سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا می­توانند میزان تعهد سازمانی دبیران را حفظ کنند و ارتقا دهند.
اقای محمود هاشمی افوسی، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر نوشین بنار، اقای سجاد مومنی پیری، اقای سعید نوروزی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرآیند بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران بازنشسته بود. این پژوهش از نوع توصیفی بود که 42 مدیر ورزشی و 70 ورزشکار بازنشسته از استان گیلان در آن شرکت کردند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه SCT جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها در یک مطالعه راهنما روی 20 ورزشکار بازنشسته و 15 مدیر ورزشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (91/0=r). تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌‌‌های اندازه‌گیری‌های مکرر، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد دلایل بازنشستگی ورزشی شامل دست‌یابی به اهداف قهرمانی، آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، مشکلات مالی و داشتن مشکلاتی با کادر مربیان بودند. همچنین مشکلات مرتبط با سلامت و مشکلات مرتبط با شغل بیشترین مشکلاتی بودند که ورزشکاران بازنشسته با آن‌ها مواجه شده بودند. بین مشکلات بازنشستگی از دیدگاه ورزشکاران و مدیران تفاوت معنی‌داری وجود داشت؛ همچنین بین دلایل با مشکلات بازنشستگی نیز رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0p≤). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی با ارائه برنامه‌هایی از قبیل برنامه‌های مالی- اقتصادی، تحصیلی، شغلی، برنامه‌های حفظ سلامت عمومی و مشاوره در امور تغذیه و غیره، ورزشکاران را برای مواجهه با دوران بازنشستگی و مشکلات احتمالی ناشی از آن آماده سازند.


دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر محمد رحیم رمضانیان، اقای محمد حسن قلی زاده، آقای میثاق حسینی کشتان،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی باشگاه­های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند. داده­های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان استخراج شدند. بهبود یا تنزل رتبۀ باشگاه­های فوتبال در هر فصل نسبت به فصل گذشته براساس تغییر یا عدم تغییر مدیرعامل باشگاه­ها بررسی شده است. از آزمون­های تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه با آزمون تعقیبی گابریل و آزمون t مستقل برای تحلیل داده­ها در سطح معنی­داری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مدیرعامل باشگاه تأثیر معنی­داری بر بهبود عملکرد داشت و تغییرات پیاپی مدیرعامل باشگاه نیز تأثیر معنی­داری در کاهش عملکرد باشگاه گذاشته است. همچنین، نتایج نشان داد تغییر مدیرعامل سبب 48/2 کاهش رتبه در جدول رده­بندی لیگ برتر و ثبات مدیرعامل سبب 00/1 رتبه بهبود در رده­بندی تیم شده است. به­طورکلی، تحلیل یافته­های پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای مدیران جهت پیاده­سازی برنامه­ها و تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت، درنهایت، سبب بهبود عملکرد باشگاه خواهد شد.


دکتر مهرعلی همتی نژاد، آقای حاتم معصومی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت برند و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی در شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پژوهش‌های کاربردی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان برندهای ورزشی شهر رشت تشکیل می‌دادند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه جونز و ولف (2009) که ابعاد شخصیت برند را مورد سنجش قرار می­داد و لائو و همکاران(2006) که مؤلفه­های وفاداری مشتریان در زمینه لباس­های ورزشی را مورد بررسی قرار می­داد، استفاده شد. تحلیل نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی برگرفته از 407 مشتری وفادار نشانگر روابط مثبت و منفی معنی­دار بین ابعاد پنجگانه شخصیت برند (پویایی، جسارت، مسئولیت­پذیری، حساسیت و سادگی) و هفت مؤلفه­ وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی (نام برند، کیفیت خدمات، محیط فروشگاه، کیفیت محصول، ترفیع، قیمت و سبک) بود. برخی از این نتایج بدین ترتیب بودند که: بعد پویایی شخصیت برند با عامل وفاداری نام برند، ابعاد پویایی و جسارت با عامل کیفیت خدمات، ابعاد پویایی، سادگی و مسئولیت‌پذیری و عامل محیط فروشگاه، ابعاد پویایی، جسارت و مسئولیت‌پذیری رابطه مثبت با عامل کیفیت محصول و همچنین بعد سادگی رابطه منفی با عامل کیفیت محصول دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن عوامل کیفیت محصول، سبک، نام برند، ترفیع، قیمت، محیط فروشگاه و کیفیت خدمات به ترتیب مهم‌ترین عوامل در تأثیرگذاری بر وفاداری مشتریان بودند. با توجه به روابط بدست آمده از نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات در این زمینه و توجه به نیازهای مشتریان می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و موفقیت برندهای ورزشی داخلی در رقابت با برندهای خارجی در جذب مشتریان و وفادار ساختن آنان و همچنین بدست آوردن سهم بیشتری از بازار داخلی و بین­المللی داشته باشد.

محدثه نعیمی، مهرعلی همتی نژاد، نوشین بنار، فاطمه سعیدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر توان رقابتی کسب‌وکارهای ورزشی (باشگاه‌های ورزشی شهر رشت) از طریق هوشمندی رقابتی و کارآفرینی بود. این پژوهش از نظر نوع توصیفی-همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی شهر رشت بودند. برای تعیین حداقل نمونه لازم از روشی که توسط بارکلای و همکاران (1995)، جهت تعیین حداقل نمونه در مدل‌سازی معادلات ساختاری ارائه شده است، استفاده گردید. برای تعمیم نمونه به جامعه پژوهش، 220 پرسشنامه در میان مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی شهر رشت توزیع و 196 پرسشنامه تجزیه‌و‌تحلیل شد. داده‌ها نیز با استفاده از نرم­افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و پی‌ال‌اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی دیجیتال به ترتیب بر توان رقابتی، هوشمندی رقابتی و کارآفرینی اثر مثبت و معنی‌داری داشت. هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و کارآفرینی و همچنین کارآفرینی نیز بر توان رقابتی اثر مثبت و معنی‌داری داشتند. با توجه به یافته‌های پژوهش، مدیران باشگاه‌ها می‌توانند به منظور افزایش مشتریان، افزایش سوددهی و بهره‌وری باشگاه، از اثرات مثبت بازاریابی دیجیتال در کنار استفاده از مزیت‌های هوشمندی رقابتی و کارآفرینی برای افزایش توان رقابتی کسب‌وکارشان استفاده کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb