جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای کاظم نژاد

مریم عبدالشاهی، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

یافته­های جدید نشان داده­اند تمرینِ زیاد یک مهارت، موجب توسعه بازنمایی حافظه­ای خاصی می­شود که به دلیل اجرای بالایش، نسبت به بقیه مهارت­های همان طبقه، منحصربه­فرد می­شود و مهارت برجسته نام  می­گیرد. هدف این پژوهش بررسی ظهور مهارت برجسته و بازآزمایی فرضیه زمینه بینایی با استفاده از بازیکنان بدمینتون در سه سطح مهارت (خبره، ماهر، کم­تجربه) و تکلیف سرویس کوتاه بک­هند با دو وضعیت محیطی (زمین معمولی و پوشیده) بود. آزمودنی­ها (هر گروه 10 نفر، میانگین سنی 85/3 ± 13/23) 100 سرویس را از 5 فاصله (5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 متری از تور) در هریک از موقعیت­های محیطی اجرا کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مهارت برجسته در اجرای دو گروه خبره و کم­تجربه دیده نشده است­، اما دقتِ گروه ماهر در نقطه 2 متری به­طور معنی­داری از پیش­بینی معادله رگرسیون بالاتر بود و از اثر مهارت برجسته حمایت کرد (05/0p<). این برتری خاصِ به­وجودآمده از تمرین در این نقطه، هنگام فقدان نشانه­های بینایی از بین رفت که حمایتی از فرضیه زمینه بینایی بود.
همایون عباسی، سید نصرا... سجادی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

امروزه متغیر فرهنگ سازمانی کانون اصلی تحلیل در بسیاری از پژوهش­های سازمانی است. این سازه در سال­های­اخیر جایگاه ویژه­ای در حوزه تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است. هدف این مطالعه اعتباریابی و بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی (CVF) (کامرون و کویین، 1999) در فدراسیون­های ورزشی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات همبستگی (تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل    مؤلفه­های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 52 فدراسیون ورزشی، به تعداد 703 نفر کارشناس بود. در روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تعداد نمونه­ها براساس تعداد متغیرها تعیین شده است که در این پژوهش 253 نفر (77/83%) به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده­های تحقیق  به­وسیله ابزار OCAI جمع­آوری شدند و روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL  نسخه 70/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ابزار OCAI سازه­ای چندبعدی است و عوامل چهارگانه آن به صورت نیمرخ­های فرهنگی: طایفه­ای (6 سؤال)، متخصص­سالاری (6 سؤال)، بازار (6 سؤال) و سلسله­مراتبی (6 سؤال) تأیید شدند. نتیجه دیگر پژوهش، ازطریق محاسبه ثبات درونی ابزار OCAI، با استفاده از آلفای کرونباخ (86/0)، مناسب­بودن پایایی ابزار OCAI را تأیید کرد. با توجه به تأیید خصوصیات روان­سنجی ابزار OCAI و مشخص­شدن نیمرخ­های فرهنگی در تحلیل عاملی، به نظر می­رسد ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی، ابزار و چارچوب نظری مناسبی جهت سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­ها (فدراسیون­ها)ی ورزشی ایران است. بنابراین، پیشنهاد می­شود پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این ابزار، به سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی بپردازند. 
شیوا آزادفدا، فریدون تندنویس، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمت­گزار با اثربخشی و عملکرد تیم­های والیبال لیگ برتر مردان ایران بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه­ آماری 173 نفر بازیکن و 65 نفر کمک مربی درقالب 15 تیم بود. برای جمع­آوری داده­ها از دو ابزار استفاده شد: الف) پرسش­نامه ارزیابی رهبری خدمت­گزار تیم­های ورزشی که محقق از روی پرسش­نامه ارزیابی رهبری خدمت­گزار سازمانی (لاب، 1999) تهیه و تنظیم کرد، ب) پرسش­نامه نظرسنجی برتری تیمی (لارسون و لافاستو، 1989). با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی عوامل هر دو پرسش­نامه تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی، همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) و رگرسیون (ساده و چندگانه) استفاده شد. یافته­ها نشان داد درک بازیکنان و کمک­مربیان از رهبری خدمت­گزار تیم­ها به ترتیب در سطح متوسط و عالی است و بین رهبری خدمت­گزار با اثربخشی تیمی و عملکرد تیمی، رابطه آماری مثبت و معنادار وجود داشت. رهبری خدمت­گزار پیش­بین معناداری نیز برای اثربخشی تیمی و عملکرد تیمی بود. یافته­های این پژوهش امکان استفاده از سبک رهبری خدمت­گزار را در ورزش حرفه­ای حمایت می­کند.  
زینب خداوردی، دکتر عباس بهرام، دکتر حسن خلجی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

این مطالعه اجراهای کودکان را در سه آزمون مطرح اندازگیری شایستگی حرکتی: آزمون حرکتی درشت-3، آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 در 164 دختر سالم ایرانی 10-7 سال مقایسه کرد.  ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین نمره ی کلی آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2 (فرم کوتاه)، خرده آزمون درشت و ظریف آزمون تبحر حرکتی بروینیکس-ازرتسکی-2، نمرات کلی آزمون هماهنگی حرکتی کودکان و آزمون حرکتی درشت-3 و خرده آزمون های مهارت های توپی و جابجایی محاسبه شد. آزمون تحلیل واریانس چندگانه برای آزمون فرض اختلاف بین میانگین های اجرای سه آزمون مذکور در کودکان پایه ی اول تا چهارم دبستان مورد استفاده قرار گرفت و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی احتلافات زوجی اجراها استفاده شد. ارتباطات معنادار اما ضعیف تا متوسطی بین نمرات کلی اجرای کودکان مشاهده شد. بطور کلی یافته ها نشان دادکه با افزایش سن نمرات اجرای کودکان در هریک از آزمون ها افزایش یافت. ارتباطات ضعیف میان اجرای ابزارها نشان دهنده ی آن است که هر یک از این ابزارها جنبه های مختلفی از شایستگی را اندازگیری می کنند  و نباید جایگزین یکدیگر استفاده شوند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb