جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای استعدادیابی

اقای ابراهیم قاسم زاده میرکلایی، دکتر سید محمد حسین رضوی، اقای سعید امیر نژاد،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران ، مربیان و ورزشکاران می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران می‌باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ با 6عامل و 45گویه است که پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 82/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با به‌کارگیری از نرم افزار  SPSS(15)از آزمون‌های KS، توزیع دوجمله ای، tتک نمونه‌ای و فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون tتک نمونه‌ای و توزیع دوجمله ای، عوامل میزان آگاهی و شناخت، شیوه جذب و شناسایی، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی، نقش مربیان و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت و تأثیر معنی داری دارند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش مهم فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی، توجه به این عوامل در دستیابی به نتایج مناسب از فرایند پرورش استعدادهای ورزشکاران، دارای اهمیت می باشد.


آقای کوروش باقری، دکتر حسین اکبری یزدی، دکتر علیرضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

استعدادیابی تلاش دارد تا بر پایه­ ی آزمون­های معین، افراد مستعد را به سمت ورزش­هایی راهنمایی کند که بیشترین شانس موفقیت را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی استعدادیابی در وزنه برداری ایران انجام الگوی راهبردی استعدادیابی در ورزش وزنه­برداری از سازه­های نقاط قوت و ضعف استعدادیابی، اصول استعدادیابی، روش­های استعدادیابی، ویژگی روش­های استعدادیابی، عوامل پیش­برنده و بازدارنده فعالیت­های استعدادیابی و اهداف استعدادیابی تشکیل شده است. به موجب نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد محرک­های تسهیل­ کننده فرایند استعدادیابی بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور لازم است الگوبرداری از کشورهای صاحب سبک، تأمین امکانات بروز، پرورش نیروی استعدادیاب و ایجاد مدارس تخصصی وزنه برداری در دستور کار قرار گیرد


خانم فریبا جلالیان جوادپور، دکتر شیوا ازادفدا، دکتر فریده اشرف گنجوئی، دکتر مرجان صفاری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

مدیریتاستعداد یکی از مهمترین موضوعات مدیریت منابعانسانی در سطح جهان است و هنوز هم یکی از مسایل مهم در بسیاری از سازمانها بهشمار میرود و اهمیت منابعانسانی بهمراتب از تکنولوژیهای جدید، منابعمالی و مادی بیشتر است. هدف از این پژوهش تدوین مدل مدیریت استعدادیابی در ورزش­های راکتی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعهآماری این پژوهش صاحب­نظران، اساتید و کارشناسانی که بهنوعی بهطور مستقیم با استعدادیابی در ورزشهای راکتی ایران در وزارتورزش و فدراسیونها و آموزشو پرورش و آکادمیها ومراکز ورزشی سروکار دارند، بودند.روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 20 نفر بود. ابزار اندازه­گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده­ها 159 مفهوم اولیه (کدهای باز)، 25 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شد. در نهایت می توان گفت که الگوی ارائه شده که با توجه به نظر کارشناسان وافراد صاحب نظر تدوین شده است می تواند در استعدادیابی در ورزش­های راکتی مثبتی داشته باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb