جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای فرهنگ سازمانی

علیرضا امیدی، فریدون تندنویس، سیدامیراحمد مظفری،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمـان­های ورزشـی ایران بود. بدین­منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه­گیری تصـادفی به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامه­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشی سازمانی چاین (2004) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. درنهایت، یافته­های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج­شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 55/0 و 31/0 بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری برابر با 41/0 بر اثربخشی سازمانی دارد و درنهایت فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری برابر با 66/0 بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان­های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هرچه بیشتر ابعاد مأموریت و یک­پارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت­های خلق کنند و تسهیم دانش به­وجود آورند.
معصومه کلاته سیفری، فریدون تندنویس،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت­بدنی استان تهران انجام شد روش تحقیق همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و رؤسای اداره کل تربیت­بدنی استان تهران بود. به علت محدود­بودن جامعه تحقیق، نمونه برابر با جامعه (102n=) در نظر گرفته شد. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه دموگرافیک پرسش­نامه فرهنگ سازمانی دنیسون (955/0&alpha=) و پرسش­نامه کارآفرینی سازمانی (953/0&alpha=) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف و برای تعیین نرمال­بودن داده­ها و برای تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کار­آفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد (05/0p<،331/0r=). در میان مؤلفه‌های کار­آفرینی سازمانی، ساختار (333/0r=)، اهداف و استراتژی (430/0r=)، حمایت مدیریت (271/0r=) و سیستم پاداش و تشویق (256/0r=) با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی­داری نشان دادند (05/0p<)، اما بین سیستم آموزش و اطلاعات و فرهنگ سازمانی ارتباط معنی­داری مشاهده نشد (05/0
همایون عباسی، سید نصرا... سجادی، انوشیروان کاظم نژاد،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

امروزه متغیر فرهنگ سازمانی کانون اصلی تحلیل در بسیاری از پژوهش­های سازمانی است. این سازه در سال­های­اخیر جایگاه ویژه­ای در حوزه تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است. هدف این مطالعه اعتباریابی و بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی (CVF) (کامرون و کویین، 1999) در فدراسیون­های ورزشی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات همبستگی (تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل    مؤلفه­های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش شامل 52 فدراسیون ورزشی، به تعداد 703 نفر کارشناس بود. در روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تعداد نمونه­ها براساس تعداد متغیرها تعیین شده است که در این پژوهش 253 نفر (77/83%) به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده­های تحقیق  به­وسیله ابزار OCAI جمع­آوری شدند و روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL  نسخه 70/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ابزار OCAI سازه­ای چندبعدی است و عوامل چهارگانه آن به صورت نیمرخ­های فرهنگی: طایفه­ای (6 سؤال)، متخصص­سالاری (6 سؤال)، بازار (6 سؤال) و سلسله­مراتبی (6 سؤال) تأیید شدند. نتیجه دیگر پژوهش، ازطریق محاسبه ثبات درونی ابزار OCAI، با استفاده از آلفای کرونباخ (86/0)، مناسب­بودن پایایی ابزار OCAI را تأیید کرد. با توجه به تأیید خصوصیات روان­سنجی ابزار OCAI و مشخص­شدن نیمرخ­های فرهنگی در تحلیل عاملی، به نظر می­رسد ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی برمبنای مدل چارچوب ارزش­های رقابتی، ابزار و چارچوب نظری مناسبی جهت سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­ها (فدراسیون­ها)ی ورزشی ایران است. بنابراین، پیشنهاد می­شود پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این ابزار، به سنجش فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی بپردازند. 

دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون­های ورزشی بود. به­منظور اندازه­گیری متغیرهای تحقیق پرسش­نامه­های رضایت شغلی وود (1986)، فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1990) و تمایل به ترک شغل کامان (1979) استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق پس از مطالعه مقدماتی تأیید شد و آلفای کرونباخ ابزارها به­ترتیب 84/0، 93/0، و 86/0 به­دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان فدراسیون­های ورزشی بود که 227 نفر به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد، فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی اثر معنی­دار (97/15=t،  635/0 =&beta)، و بر تمایل به ترک شغل اثری منفی و معنی­دار (11/2=t، 185/0- =&beta) دارد. نتایج حاکی از اثر منفی و معنی­دار رضایت شغلی بر تمایل به ترک شغل (39/2 =t،  225/0- =&beta) بود. دیگر یافته تحقیق این بود که اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی (21/5 =t،  328/0- =&beta) بر تمایل به ترک شغل بیشتر از اثر مستقیم (11/2=t، 185/0- =&beta)  آن است (96/1 &le T value+&le96/1-). به­طور کلی با توجه به یافته­های تحقیق می­توان گفت مسئولان ستادی فدراسیون­های ورزشی باید برنامه­های کلان خود را درجهت خلق و ایجاد فرهنگ سازمانی قوی هم­سو کنند، تا به­موجب آن بستری مناسب برای دست­یابی به اهداف سازمانی و درکنار آن اهداف فردی اعضای سازمان فراهم شود این موضوع سطح رضایت شغلی کارکنان را ارتقا و میزان تمایل به ترک شغل را در آنها کاهش می­دهد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb