جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای معلم تربیت بدنی

حسین پورسلطانی زرندی، رسول فرجی، محبوبه اللهیاری،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت­بدنی بر اساس نظریۀ X  و Y مک­گریگور بود. مطابق فرضیۀ نظریۀ Y، انسان موجودی مسئولیت­پذیر است و علاقه به کار در ذات و فطرت اوست چنین فردی خود کنترل و خود انگیزش است، در حالی که برطبق مفروضۀ X،‌ انسان موجودی کارگریز و راحت­طلب است و تنها راه واداشتن او به کار اجبار و کنترل مستقیم و ترساندن از تنبیه است. جامعه آماری این تحقیق تمامی معلمان تربیت­بدنی استان آذربایجان غربی بود (640=N)، 241 معلم به صورت تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه­های چندعاملی رهبری (MLQ) باس و آلیو (1995) و نیازهای انگیزشی آلان چاپمن (2002) توسط متخصصان، پایایی آن­ها در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 906/0=&alpha و 940/0=&alpha محاسبه شد. نتایج رابطه مثبت و معنی­داری بین سبک­های رهبری تحـول­گرا (001/0=sig و538/0=r) و عمـل­گرا (001/0=sig و445/0=r) با مـفروضـه­هـای نظـریۀ Y مک­گریگور نشان داد (01/0>P). بین سبک رهبری بی­خاصیت و مفروضه­های نظریۀ Y رابطه منفی غیرمعنی­دار مشاهده شد (216/0=sig و080/0-=r). همچنین، بین اولویت سبک­های رهبری مدیران مدارس تفاوت معنی­داری وجود داشت (01/0>P) و سبک رهبری تحول­گرا (852/0±345/2) در اولویت اول و سبک­های رهبری عمل­گرا (713/0±928/1) و بی­خاصیت (972/0±252/1) در اولویت­های بعدی بودند. از دیدگاه معلمان تربیت­بدنی، وضعیت موجود در مدارس این استان با مفروضه­های نظریۀ X  هم­خوانی داشت. نتیجه اینکه مدیران تحول­گرا تمایل و اعتقاد بیشتری به مفروضه­های نظریۀ Y دارند و این مدیران با داشتن نگرش Y به کارکنان خود، توانایی ایجاد انگیزش بیشتری خواهند داشت. 
آقای سلمان جعفری، دکتر مجید کاسف، دکتر جواد آزمون،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهرستان مراغه تشکیل داده بود(2865n=). نمونه تحقیق هم 80 نفر بود که بصورت نمونه در دسترس انتخاب و پس از آن بصورت تصادفی در 4 گروه 20 نفری تحت عنوان گروه تجربی 1 شیوه مبتنی بر خود نظارتی دانش آموزان، گروه تجربی 2 شیوه مبتنی بر نظارت والدین، گروه تجربی 3 شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه شاهد همگن و همسان شدند. ابتدا یک پیش آزمون به بوسیله آزمون‌های بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، درازو نشست و دو540 متر از هر چهار گروه گرفته شد. شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس به مدت 8 هفته روی گروه ها اجرا، سپس یک پس آزمون از هر چهار گروه به عمل آمد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین بین گروه ها استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p≤).ضمنا نتایج تحقیق نشان داد شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی داشت

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb