جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای ورزشکار

احمد فرخی، سمیرا آقاسی بروجنی، ابراهیم متشرعی، ابوالفضل فراهانی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

کمال­گرایی و حالات خلقی سازه­هایی روان­شناختی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می­کنند. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط و مقایسه کمال­گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران تیمی و انفرادی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.براساس نمونه­گیری تصادفی، 70 ورزشکار انفرادی و 70 ورزشکار تیمی از میان ورزشکاران حاضر در لیگ برتر کشور انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامه کمال­گرایی ورزشی دان و همکاران (2006) و حالات خلقی برومزتری و همکاران (2003) و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و z فیشر استفاده شد. یافته‎های تحقیق نشان داد در رشته­های تیمی و انفرادی میزان مهم شمردن اشتباه به­عنوان بعد منفـی کمال­گرایی و حـالات خلقی منفی قبل از رقابت ارتباطی مثبت و معنی­دار و سرزندگی ارتباط منفی و معنی­دار وجود داشت. بین ابعاد کمال­گرایی در ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معنی­داری وجود نداشت، اما در حالات خلقی، افسردگی و خستگی ورزشکاران تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی بود. نتایج آزمون z فیشرنشان داد بین ضرایب همبستگی کمال­گرایی و حالات خلقی قبل از رقابت تفاوت معنی­داری وجود نداشت. کمال­گرایی منفی از طریق مکانیسم واکنش منفی نسبت به خطا و اشتباه زمینه­ساز بروز بسیاری از خلقیات منفی شده در صورتی که کمال­گرایی مثبت به دلیل اثرات انگیزشی موجب بهبود حالات خلقی مثبت می­شود.

دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو انگیزشی و رضایتمندی ورزشکاران شرکت­کننده در مسابقات فوتسال لیگ برتر تهران بود که از 196 بازیکن، 153 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.به منظور‌‌ جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه‌های جو‌‌‌ انگیزشی درک­شده در ورزش (PMCSQ) با 21 سؤال و رضایتمندی ورزشکاران(ASQ) با 14 سؤال استفاده کردیم و روایی آنها را شش متخصص تأیید کردند. در یک مطالعه راهنما، ضریب پایایی این پرسش­نامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 89/0 برآورد شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی، تی همبسته و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی­داری p&le 0/05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد جو انگیزش مهارتی میانگین بالاتری نسبت به جو عملکردی دارد. بین ابعاد چهارگانه رضایتمندی ورزشکاران نیز تفاوت معنی­داری وجود داشت و رضایت ورزشکاران از رفتار و تعامل مربی بیشتر بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که فقط رضایت ورزشکار از عملکرد تیمی نسبت به ابعاد دیگر کمتر بود. رابطه مثبت و معنی­داری بین جو انگیزشی مهارتی تیم با رضایت از عملکرد تیمی، رضایت از عملکرد فردی، رضایت از رفتار و تعامل مربی و رضایت از آموزش و تمرین مربی مشاهده شد. رابطه جو انگیزشی عملکردی نیز فقط  با رضایت از عملکرد فردی مثبت و معنی‌دار بود. بنابراین، مربیان با ایجاد جو انگیزشی مهارتی بیشتر می‌توانند رضایت ورزشکاران را تأمین کنند.

اقای ابراهیم قاسم زاده میرکلایی، دکتر سید محمد حسین رضوی، اقای سعید امیر نژاد،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران ، مربیان و ورزشکاران می‌پردازد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری شامل150نفر از صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران می‌باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ با 6عامل و 45گویه است که پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 82/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با به‌کارگیری از نرم افزار  SPSS(15)از آزمون‌های KS، توزیع دوجمله ای، tتک نمونه‌ای و فریدمن استفاده گردید. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون tتک نمونه‌ای و توزیع دوجمله ای، عوامل میزان آگاهی و شناخت، شیوه جذب و شناسایی، کیفیت پیست و تجهیزات، نقش فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی، نقش مربیان و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت و تأثیر معنی داری دارند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش مهم فدراسیون و هیأت‌های دوومیدانی و همچنین حامیان مالی و میزان درآمدزایی، توجه به این عوامل در دستیابی به نتایج مناسب از فرایند پرورش استعدادهای ورزشکاران، دارای اهمیت می باشد.


اقای محمود هاشمی افوسی، دکتر مهر علی همتی نژاد، دکتر نوشین بنار، اقای سجاد مومنی پیری، اقای سعید نوروزی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرآیند بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران بازنشسته بود. این پژوهش از نوع توصیفی بود که 42 مدیر ورزشی و 70 ورزشکار بازنشسته از استان گیلان در آن شرکت کردند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه SCT جمع‌آوری شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها در یک مطالعه راهنما روی 20 ورزشکار بازنشسته و 15 مدیر ورزشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (91/0=r). تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌‌‌های اندازه‌گیری‌های مکرر، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد دلایل بازنشستگی ورزشی شامل دست‌یابی به اهداف قهرمانی، آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، مشکلات مالی و داشتن مشکلاتی با کادر مربیان بودند. همچنین مشکلات مرتبط با سلامت و مشکلات مرتبط با شغل بیشترین مشکلاتی بودند که ورزشکاران بازنشسته با آن‌ها مواجه شده بودند. بین مشکلات بازنشستگی از دیدگاه ورزشکاران و مدیران تفاوت معنی‌داری وجود داشت؛ همچنین بین دلایل با مشکلات بازنشستگی نیز رابطه معنی‌داری وجود داشت (05/0p≤). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی با ارائه برنامه‌هایی از قبیل برنامه‌های مالی- اقتصادی، تحصیلی، شغلی، برنامه‌های حفظ سلامت عمومی و مشاوره در امور تغذیه و غیره، ورزشکاران را برای مواجهه با دوران بازنشستگی و مشکلات احتمالی ناشی از آن آماده سازند.


اقای محمد مرادی نورآبادی، دکتر حسن خلجی، دکتر علیرضا بهرامی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان پسر ورزشکار بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. یکصد فرد ورزشکار در رشته­های مختلف، از بین دانشجویان دانشگاه اراک در سال91- 92 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به­طور هدفمند انتخاب شدند (والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر). برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ­ مشخصات فردی و خودتنظیمی در ورزش (دودا و نیکولز، 1989) و همچنین آزمون­های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی (1988) و کنترل نیروی دست برتر آبلاکووا (1990) استفاده شد. داده­ها با استفاده آزمو­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس­ها آنالیز شدند. یافته­ها نشان داد والیبالیست­ها در هر دو مؤلفۀ موفّقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه­ها کسب کردند. همچنین تحلیل واریانس بین موفّقیت ورزشی با حس حرکت رابطۀ معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهایی که عامل اصلی موفّقیت در آن­ها حس حرکت دست برتر می­باشد، از حس حرکت بهتر و موفّقیت ورزشی بیشتری برخوردارند.

 

اقای امیر عباسقلی پور، دکتر داریوش خواجوی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1396 )
چکیده

ورزشکار هنگامی که یک  موفّقیّت یا شکست را تجربه می‌کند، به طور طبیعی به آن موفّقیّت یا شکست می­اندیشد و در واقع مسئول آن وضعیت را جستجو می‌کند. هدف این پژوهش بررسی سبک های اسنادی و انگیزش ورزشکاران زن نخبه و زیر نخبه ورزش­های انفرادی بود. جامعه آماری تحقیق، ورزشکاران زن رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس روی میز و تیراندازی بودند که از بین آنها 120 نمونه­ها به طور در دسترس و به روش مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه­ی سبک‌های اسنادی و همچنین انگیزه ورزشی، جمع‌آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 0.05 تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که اسنادهای ورزشکاران نخبه و زیر نخبه بطور معنی‌داری متفاوت بود (P≤0.05). همچنین بین سطح بی‌انگیزشی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (P≥0.05). نتایج نشان داد که بین سبک اسناد و انگیزش ورزشکاران نخبه و زیرنخبه رابطه‌ای وجود نداشت (P≥0.05). می‌توان نتیجه گرفت که سبک اسناد و سطوح انگیزش(به جز بی‌انگیزشی) در ورزشکاران نخبه و زیر نخبه، تفاوت معنی­داری وجود دارد و بین سبک اسناد و سطوح انگیزش این دو گروه در ورزش‌های انفرادی، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
خانم عادله زهتاب نجفی، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر حمید رضا طاهری،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی منتخبی از مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی در ورزشکاران شهر کرمانشاه انجام گرفت.: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون باگروه گواه و گمارش تصادفی بود. نمونه ای با حجم 90 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. پکیج آموزشی مداخلات در طول 12 جلسه 90 دقیقه ای بر گروه آزمایش اجرا گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی مارتنز بود و تجزیه و تحلیل آماری با روش های آماری توصیفی و آزمون آماری کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) بوسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس گروه ها نشان داد که مداخلات روان شناختی اضطراب حالت رقابتی ورزشکاران گروه آزمایش را کاهش داده است. (353/195 f1= اضطراب شناختی،000 /0p <، 740/128 f1= اعتماد به نفس،000 /0p <، 940/31 f1= اضطراب جسمانی،000 /0p <). به­طور کلی نتایج، حاکی از تأثیر اجرای مداخلات روان­شناختی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران می­باشد.
دکتر عباس نظریان مادوانی، دکتر مریم مختاری دینانی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سبک­های تصمیم­گیری مربیان با میزان تحلیل­رفتگی بازیکنان لیگ­های برتر والیبال ایران بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن به صورت تمام­شمار و با نمونه­ای آماری شامل 240 نفر از بازیکنان زن و مرد (100 نفر زن و 140 نفر مرد) و 40 مربی و سرمربی از تیم­های مردان و زنان شرکت­کننده در لیگ برتر والیبال ایران در سال 92-1391 انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سبک تصمیم­گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه تحلیل­رفتگی ورزشکاران رادک و اسمیت (2001) بود که پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین سبک­های تصمیم­گیری مربیان (عقلانی، شهودی، آنی، اجتنابی و وابستگی) و تحلیل­رفتگی ورزشکاران (فرسودگی عاطفی، کاهش عملکرد و بی­علاقگی) ارتباط معناداری وجود دارد (P<0/05). همچنین، سبک­های تصمیم­گیری عقلانی، وابستگی، آنی و اجتنابی مربیان در مجموع 40 درصد از تغییرات تحلیل­رفتگی بازیکنان والیبال را تبیین می­کند.
اقای احمد محمودی، دکتر حبیب هنری، خانم عاطفه حبیبی راد، دکتر مهدی رسولی،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان زن و مرد فروشگاه‌های ورزشی شهر شیراز بودند که قصد خرید پوشاک ورزشی مجید ( ) را داشتند که توسط علی کریمی صحه‌گذاری شده بود. با توجه به نامعین بودن حجم جامعه از طریق فرمول حجم جامعه نامعین کوکران، حجم نمونه تعیین گردید (185=N). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استین و ژانگ (2005) بود که در بین نمونه‌های پژوهش به‌صورت هدفمند توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی بررسی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه مذکور پس از حذف پنج سؤال از طریق تحلیل اکتشافی و دو سؤال از طریق تحلیل عاملی تأییدی از پنج مؤلفه و سی گویه تشکیل شده که 812/55 درصد واریانس صحه‌گذاری ورزشکاران را تبیین می‌کند. همچنین بررسی پارامترهای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل پرسشنامه صحه‌گذاری با پنج عامل و شاخص‌های مناسب برازش تأیید شد. دیگر نتایج نشان داد که بین مؤلفه­های توان ستاره بودن، منبع جذابیت، صداقت حرفه­ای، شخصیت دوست‌داشتنی و تیپ شخصیتی ورزشکار با مفهوم صحه­گذاری ارتباط معناداری وجود داشته که حاکی از وجود یک ساختار عاملی و روایی سازه مناسب می­باشد.
لیلی علیزاده، محمدتقی اقدسی، ولی علیزاده،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر روان­سنجی نسخه فارسی پرسش­نامه وابستگی به تمرین، بررسی میزان شیوع و برخی عوامل مرتبط با آن در ورزشکاران مرد و زن باشگاه های شهر ارومیه بود. تعداد 325 نفر (206 مرد و 119زن) به صورت در دسترس و داوطلبانه با میانگین سنی (8±06/28) رشته های ورزشی (تیمی 195 نفر و انفرادی 130 نفر) در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش­نامه وابستگی به تمرین هازنبلاس و داون (2002) بود. برای تعیین اعتبار و روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین ثبات درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد پرسش­نامه از اعتبار سازه مطلوبی برخوردار است. همچنین میزان شیوع وابستگی به تمرین در بین جمعیت مردان و زنان این پژوهش تفاوت چندان زیادی باهم نداشته و میزان شیوع وابستگی به تمرین در بین ورزش­ های انفرادی مورد نظر این پژوهش دو برابر ورزش ­های تیمی است. از آنجا که وابستگی به تمرین در بین طیف متنوعی از ورزشکاران ممکن است وجود داشته باشد لذا برای رفع عوارض منفی ناشی از این عامل، باید دلایل زمینه ای آنرا بررسی نموده و نسبت به تعدیل آن اقدام نمود.


آقای محمود محبی، خانم سحر زارعی، آقای حسن غرایاق زندی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار در رزمی‌کاران نخبه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی رزمی‌کاران (تکواندو، کاراته، جودو، ووشو و کشتی) حاضر در مسابقات لیگ برتر در سال 1396 بودند. در این پژوهش مجموعاً 300 نفر (60 مربی و 240 ورزشکار) شرکت و پرسشنامه¬های هوش هیجانی، کمال‌گرایی و کیفیت رابطۀ مربی- ورزشکار را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که به‌طور معناداری بین هوش هیجانی و کمال‌گرایی خودمحور، با کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار همبستگی وجود دارد (01/0>p)، به‌علاوه، تحلیل داده‌ها نشان داد که هوش هیجانی و کمال‌گرایی 58 درصد از تغییرات کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار را تبیین می‌کنند؛ درحالی‌که این تبیین در مورد ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی معکوس بود (001/0>p). بر اساس یافته‌های حاضر به نظر می‌رسد، ویژگی‌های هوش هیجانی و کمال‌گرایی مربیان نقش مؤثری در کیفیت رابطۀ مربی-ورزشکار ایفاء می‌کنند و سطوح کیفیت این رابطه در رزمی‌کاران نخبه متناسب با این ویژگی‌هاست.

اقای محمد فیروزیان، دکتر محمدصادق افروزه، دکتر حمیدرضا صفری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

براساس مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از آنجایی که ورزشکاران حرفه‌ای نیز عضوی از اجتماع به شمار می‌روند و مانند سایر اعضای جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است علاوه بر بهبود عملکرد ورزشی، اقتصادی و اجتماعی خود، ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود قرار دهند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران حرفه­ای در دوره بیماری کرونا بود. نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و نمونه آماری پژوهش را  14 نفر از ورزشکاران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی تشکیل دادند که به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه‌گیری نظری انجام شد. همچنین یافتهها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله‌ی باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند و مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله‌هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و گزینشی، پیوند میان این مقوله‌ها زیر عناوین بسترها، راهبردها و پیامدها تعیین شد. بر اساس نتایج 83 نشان در کدگذاری شناسایی شد که در  18 مقوله جای گرفت. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کلان ورزش کشور با اتخاذ سیاست های پیش گیرانه با توجه به شرایط بحرانی انتشار ویروس کووید 19 جامعه را به سوی مصونیت هدایت کنند و با آگاهی نسبت به پتانسیل بالای ورزشکاران در جهت موج‌آفرینی اجتماعی و گسترش این تأثیرگذاری و همه‌گیر شدن آن برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهند.  براساس مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از آنجایی که ورزشکاران حرفه‌ای نیز عضوی از اجتماع به شمار می‌روند و مانند سایر اعضای جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است علاوه بر بهبود عملکرد ورزشی، اقتصادی و اجتماعی خود، ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود قرار دهند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران حرفه­ای در دوره بیماری کرونا بود. نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و نمونه آماری پژوهش را  14 نفر از ورزشکاران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی تشکیل دادند که به روش مصاحبه و با استفاده از نمونه‌گیری نظری انجام شد. همچنین یافتهها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله‌ی باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند و مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله‌هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و گزینشی، پیوند میان این مقوله‌ها زیر عناوین بسترها، راهبردها و پیامدها تعیین شد. بر اساس نتایج 83 نشان در کدگذاری شناسایی شد که در  18 مقوله جای گرفت. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کلان ورزش کشور با اتخاذ سیاست های پیش گیرانه با توجه به شرایط بحرانی انتشار ویروس کووید 19 جامعه را به سوی مصونیت هدایت کنند و با آگاهی نسبت به پتانسیل بالای ورزشکاران در جهت موج‌آفرینی اجتماعی و گسترش این تأثیرگذاری و همه‌گیر شدن آن برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb