جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای یادداری

مهدی روزبهانی، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، حسن خلجی،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف این مطالعه بررسی کارآمدی تعداد کوشش­های تمرینی در تعیین میزان پیچیدگی تکالیف است. 60 آزمودنی بنا به نوع تکلیف الف- ب و شیوه ارائه بازخورد(100درصدی، حذفی، خود­کنترل) به­شکل تصادفی در شش گروه قرار گرفتند. آزمودنی­ها در طی دو روز نخست و در هر روز 100 مرتبه به تمرین تکالیف مورد نظر پرداختند. آزمون­های یادداری در روزهای دوم و سوم و آزمون­های بازاکتساب در روز سوم از ایشان به عمل آمد.با استفاده از آزمون آماری ANOVA  مشخص شد که عملکرد آزمودنی­ها به­واسطه دسته کوشش­های تمرینی در هر دو روز بهبود یافت، اما این بهبودی در روز دوم، در تکلیف ب به­شکل معناداری بهتر از تکلیف الف بود. عملکرد آزمودنی­ها در آزمون یادداری و بازاکتساب دوم به شکل معناداری بهتر از آزمـون یادداری و بازاکتساب نخـست بود. در ضمن گـروه­های تمرینی تکلیف ب در آزمون­های یادداری به­شکل معناداری بهتر از گروه­های تمرینی تکلیف الف عمل کردند (p<0.05). نتایج نشان می­دهد تکلیف الف نسبت به تکلیف ب پیچیده­تر است و میزان بهینه­ای از کوشش­های تمرینی لازم است تا تکلیف دشوارتر تشخیص داده شود.
علی اکبر جابری مقدم، ابراهیم متشرعی، شهزاد طهماسبی بروجنی، جواد افشاری،
دوره 2، شماره 4 - ( 10-1391 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر محیط­های مختلف تمرینی، نوع مهارت و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و یادداری مهارت­های باز و بسته بود. جامعه آماری همه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 بوده است. نمونه­ای 60 نفری به صورت در دسترس از بین افرادی که هیچ سابقه­ای در مهارت­های بدمینتون نداشتند برگزیده شدند. آزمودنی­ها  براساس پیش­آزمون در 6 گروه ده نفره  (غیررقابتی، رقابتی و ترکیبی) همسان­سازی شدند. آزمودنی­های هر شش گروه تمرینات خود را در محیط­های تعریف­شده به مدت 10جلسه و هر جلسه 40 کوشش انجام دادند. در این تحقیق از آزمون­های سرویس بلند بدمینتون برای اندازه­گیری مهارت باز و از آزمون تاس برای اندازه­گیری مهارت بسته استفاده شد. امتیازات آزمودنی­ها در مراحل آزمون از میانگین امتیاز ده­ضربه محاسبه شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص­های میانگین و انحراف معیار و برای دستیابی به اهداف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو­طرفه و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد تمرین در هریک از محیط­های تمرینی موجب افزایش اکتساب و یادداری هریک از مهارت­های مذکور در سطوحی متفاوت می­شود (05/0p<). همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که دو عامل مهارت و شرایط محیطی در هر دو مرحله اکتساب و یادداری غیرمعنی­دار، اما  هریک از مهارت­ها در تعامل با محیط تمرینی معنی­دار (05/0p<) بود. به­علاوه، تمرین هریک از مهارت­ها در محیطی واحد دارای سطوحی متفاوت از اکتساب و یادداری بود.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه یادگیری یک الگوی حرکتی دست در دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان جوان است. بنابر سن (کودک- بزرگسال) و شیوه ارائه بازخورد (100درصدی، حذفی، خود کنترل) 60 آزمودنی داوطلب به طور تصادفی در شش گروه تمرینی قرار گرفتند. این مطالعه در سه روز متوالی انجام گرفت. طی روزهای اول و دوم آزمودنی­ها در هر روز 100 مرتبه به تمرین الگوی موردنظر پرداختند و آزمون­های یادداری در روزهای دوم و سوم و آزمون بازاکتساب در روز سوم از ایشان به عمل آمد. از آزمون­های آماری ANOVA  با            اندازه­گیری­های مکرر و  ANOVA دوسویه برای پردازش داده­ها استفاده شد (p&le0.05). دقت عملکردی تمام آزمودنی­ها در کوشش­های تمرینی روز اول به شکل معناداری افزایش یافت، اما در کوشش­های تمرینی روز دوم تنها دقت عملکردی بزرگسالان جوان افزایش معناداری داشت. تفاوت بین دو آزمون یادداری در کودکان معنادار نبود، درحالی­که این تفاوت در بزرگسالان جوان معنادار بود. کودکانی که بازخورد را به شیوه 100 درصدی دریافت کردند، در آزمون­های یادداری و بازاکتساب از دیگر گروه­های بازخوردی کودکان به شکل معناداری بهتر عمل کردند، درحالی­که در گروه­های بازخوردی بزرگسالان در آزمون­های یادداری و بازاکتساب تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد بزرگسالان جوان در فراگیری این الگوی حرکتی بهتر از کودکان عمل می­کنند، ارائه بازخورد بیشتر به کودکان سبب ارتقای یادگیری آنها شد (مغایر با فرضیه هدایت)، و نباید انتظار داشت کودکان در کسب مهارت­های حرکتی همانند بزرگسالان عمل کنند.
خانم هما علی پور، ژاله باقرلی، دکتر سید محی الدین بهاری،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

در میان علوم مرتبط با ورزش، تاثیر روانشناسی ورزشی ونقش آن در کسب موفقیت های ورزشی اجتناب ناپذیر است. یکی از زیر مجموعه های روانشناسی ورزشی که بر عملکرد فرد تاثیر می گذارد، خودکار آمدی است هدف این تحقیق بررسی تاثیر بالا بردن انتظار بر عملکرد و یادگیری ضربه پات گلف با تاکید بر خودکارآمدی و شایستگی ادراک شده می‌باشد. طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه هدف بزرگ و هدف کوچک بود. برای این منظور تعداد 34 دانشجو (3/3±2/20) انتخاب و به ضورت تصادفی به دو گروه 17 نفره تقسیم شدند. شرکت کنندگان در پیش آزمون یک بلوک 5 کوششی، مرحله اکتساب، 5 بلوک 10کوششی و در مرحله یادداری و انتقال، 12 کوشش را اجرا کردند. نتایج آزمون  تحلیل واریانس 2 عاملی ترکیبی برای مرحله اکتساب و tمستقل برای مرحله یادداری نشان داد که یادگیری ضربه پات گلف در بین دو گروه هدف بزرگ و کوچک به طور معنی داری متفاوت است (05/0>P)؛ اما تفاوت معنی داری بین دو گروه در خودکارآمدی و شایستگی ادارک شده وجود ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که بالا بردن انتظار بر یادگیری مهارت حرکتی ضربه پات گلف در مرحله یادداری و انتقال تاثیر بسزایی داشت، در حالیکه بالا بردن انتظار بر خودکارامدی و شایستگی ادراک شده تاثیر معنی داری نداشت.

یاسر خنجری، الهه عرب عامری، مهدی شهبازی، شهزاد طهماسبی، فریبا بهرامی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات الگوی EMG طی یادگیری مهارت دارت در دست برتر و غیر برتر بود. نمونه های پژوهش حاضر را 10 نفر از دانشجویان غیر ورزشکار با میانگین سنی 5/2±23 تشکیل دادند که به دو گروه دست برتر(5 نفر) و دست غیربرتر(5 نفر) تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری عملکرد در سطح اجرا و تغییرات فعالیت EMG از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. نتایج در سطح اجرا کاهش معنی دار خطای مطلق پرتاب دارت و در سطح عضلات افزایش فعالیت EMG به همراه کاهش هم انقباضی عضلات را در مراحل اکتساب و یادداری در هر دو گروه نشان داد(05/0>P). همچنین، بین فعالیت EMG در گروه دست برتر و غیر برتر پس از اکتساب مهارت تفاوت معنی دار وجود نداشت(05/0<P). به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که همزمان با تغییرات نسبتا ثابت اجرا طی یادگیری مهارت دارت، تغییرات نسبتا ثابتی در الگوهای EMG نیز بوجود می آید، به طوری که مفهوم یادگیری حرکتی در سطح عضلات نیز قابل مشاهده است. همچنین، نتایج این تحقیق از وجود یک برنامه حرکتی یکسان برای کنترل دست برتر و غیر برتر حتی در شرایط کنترل انتقال دو سویه حمایت کرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb