جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای Swot

زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف این پژوهش تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور بوده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی از نوع کاربردی است. نمونه آماری این پژوهش را 64 نفر از مدیران ستادی سازمان تربیت­بدنی و استادان مدیریت ورزشی، کارآفرینی و استراتژیک تشکیل داد. ابزار جمع­آوری داده­ها، مصاحبه و پرسش­نامه محقق­ساخته بود که پس از تأیید روایی (توسط استادان) پایایی آن96/0=&alpha به دست آمد. از آزمون­های کلموگروف­اسمیرنوف و تی­استودنت­ زوجی، مجذور کای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشورشامل قوت­ها (001/0&gep، 469/11=t)، ضعف­ها (001/0&gep، 554/11-=t)، فرصت­ها (001/0&gep، 073/14-=t) و تهدیدها (001/0&gep، 231/11-=t) وجود دارد. همچنین جایگاه کارآفرینی در موقعیت مخاطره­آمیز قرار گرفت که باید استراتژی­WT برای کارآفرینی در ورزش کشور در نظر گرفته شود. در نهایت می­توان گفت وضعیت فعلی کارآفرینی در ورزش کشور از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. بنابراین لزوم توجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی با ایجاد برنامه­ای راهبردی ضروری است.
اقای چالاک مجیدی، دکتر مهرداد محرم زاده،
دوره 6، شماره 12 - ( 9-1395 )
چکیده

در سال‌های اخیر، با گسترش فن‌آوری و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف، ورزش‌های ماجراجویانه به‌منزلۀ حوزه‌ای جدید از فعالیت‌های ورزشی با سرعت زیادی در حال رشد است و در جوامع مختلف علاقه‌مندان خود را جذب کرده است. اهمیت اوقات فراغت و به‌تبع آن، گردشگری ورزشی باعث می‌شود تا این مسئله خود را ‏حوزهای مهم برای تحقیق و ‏پژوهش علمی نشان دهد. هدف از این پژوهش، تعیین راهبردهای توسعۀ ورزش‌های ماجراجویانه در شهر سنندج است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات موردی و از لحاظ هدف کاربردی است. نمونۀ آماری با توجه به حجم جامعه تمام شمار (39n=N=) در نظر گرفته شد. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل SWOT برای برررسی عوامل محیطی داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. با توجه به نمرۀ نهایی ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی (2.698) و ارزیابی عوامل خارجی(2.554)، مشخص شد که جایگاه ورزش‌های ماجراجویانۀ شهر سنندج در منطقۀ SO (تهاجمی) قرار دارد. ازاین‌رو، به‌جهت قرارگیری در این ناحیه پیشنهاد می‌شود تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی‌ باشد


دکتر محمد حسن عبداللهی، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نجف آقایی، دکتر محمد خبیری،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف این تحقیق تدوین و اولویت بندی استراتژی های باشگاه فولاد ماهان سپاهان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق توصیفی- کاربردی بوده و جامعه آماری آن 76 نفر بود که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کیفی و جلسات شورای راهبردی ابزار تحقیق بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مطالعات تطبیقی، بررسی اسناد و مدارک موجود، قوانین و مصوبات بالا دستی، برنامه های قبلی باشگاه و  نظر سنجی از ذینفعان و نخبگان بدست آمد. از جلسات شورای راهبردی باشگاه 5 قوت، 6 ضعف، 6 فرصت و 4 تهدید حاصل گردید. عوامل درونی با نمره 23/2 و عوامل بیرونی با نمره 62/2 بدست آمد و بر این اساس باشگاه در موقعیت استراتژی های محافظه کارانه قرار گرفت. در نهایت از تجمیع استراتژی های جدول (SWOT) 11 استراتژی تدوین گردید که در ماتریس (QSPM) قرار گرفتند و مشخص شد که توسعه منابع درآمدی و درآمد زایی باشگاه، توسعه رشته های ورزشی باشگاه و ظرفیت سازی و استفاده بهینه از همکاری های سازمانها و ارگانهای ملی و استانی از جمله مهمترین استراتژی های باشگاه است.
حسین کارگر، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

         امروزه برنامه ریزی استراتژیک یک امر بسیار مهم تلقی می شود و هر سازمانی بدون استراتژی همانند کشتی بدون قطب نماست. در این مطالعه هدف ما، تدوین بیانیه مأموریت و استراتژی های توسعه دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی در افق 1404 بود. جامعه آماری شامل مدیران، اعضای هیات علمی فعال دانشکده تربیت بدنی، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی بود که، برای تعیین نمونه، به طور هدفمند، از بین افراد نامبرده در جامعه آماری 15 نفر به عنوان اعضای شورای راهبردی انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات استراتژیک بود که بر اساس مدل انتخابی برایسون انجام شد، به لحاظ هدف، کاربردی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه (باز)، مصاحبه در حد اشباع، طوفان مغزی و مطالعه اسناد بالا دستی بود که با توجه به آنها، فهرست اولیه بیانیه مأموریت، چشم انداز، اهداف کلیدی، ارزشها وSWOT تنظیم شد و با نظرات شورای راهبردی، مورد تأیید نهایی قرار گرفت. سپس با بهره مندی از ماتریس تحلیل TOWS، تعداد 14 استراتژی شناسایی گردید و این استراتژی ها با استفاده از ماتریس (QSPM) اولویت بندی شدند. با توجه به ماتریس داخلی و خارجی(IE)، موقعیت استراتژیک دانشکده (در منطقه محافظه کارانه WO) قرار گرفت. به گونه ای می توان با بهره جستن از فرصت های محیطی برای کاهش نقاط ضعف داخلی برنامه ریزی کرد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb