جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای انتقال

دکتر رسول یاعلی، دکتر ملیحه نعیمی کیا، دکتر امین غلامی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود. بدین منظور 20 آزمودنی در دسترس و واجد شرایط انتخاب و به روش تصادفی ساده به 2 گروه 10 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات انتقال وزن را به مدت 6 هفته، هفته ای 3 جلسه و هرجلسه 60 دقیقه انجام دادند. این تمرینات با استفاده از بخش تمرینات دستگاه تعادلی بایودکس و برنامه تمرینات انتقال وزن این دستگاه انجام شد. تعادل ایستا و پویای آزمودنی های 2 گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از بخش آزمون گیری دستگاه بایودکس اندازه گیری شد. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری های مکرر  برای عامل زمان، بیانگر معنی داری اثر اصلی زمان یعنی قبل و بعد تمرین و اثر اصلی گروه و اثر تعاملی زمان-گروه تنها در شاخص های تعادل پویا شامل شاخص کلی تعادل پویا، شاخص قدامی خلفی تعادل پویا و شاخص میانی جانبی تعادل پویا بود. تحلیل های درون گروهی با استفاده از آزمون آماری t همبسته نشان داد تمرینات انتقال وزن اثر معنی داری بر شاخص های تعادل پویای زنان سالمند داشت، اما این اثر در مورد تعادل ایستا دیده نشد. بهبود تعادل پویای پیرو تمرینات انتقال وزن ممکن است به دلیل اثربخشی این تمرینات بر دستگاه های حسی و حرکتی درگیر در تعادل پویای سالمندان زن باشد.
اقای سید اسفندیار موسوی، دکتر محمود گودرزی، دکتر محمد خبیری، دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

در فوتبال بازیکن مستعد، در بازاری که مختص ورزش است و بازار نقل و انتقالات نامیده می شود تجارت می شود. این مطالعه با هدف طراحی الگوی بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی در سال 1395 انجام شد. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شش عامل عملکرد فنی بازیکن، عوامل غیر فنی بازیکن، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بر نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی مؤثر است که در قالب الگویی ارائه گردید. در پایان می توان گفت برای حضور فعال در بازار بین المللی فوتبالیست ها، باید تمام ذی نفعان این بازار یعنی فوتبالیست ها، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بایستی نقش خود را  در قالب گویه های استخراج شده به درستی ایفا نمایند.
حسام رمضان زاده، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، محمدعلی سنجری،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثر یکپارچگی بیناییشنوایی بر انتقال عمل- ادراک می­پردازد.40 آزمودنی در چهار گروه بینایی، بیناییشنوایی، کنترل بینایی و کنترل بینایی شنوایی قرار گرفتند. گروه­های بینایی الگوی فرد ماهری را تماشا ­کردند و گروه­های بیناییشنوایی، همزمان با الگوی بینایی، سرعت زاویه­ای مفصل آرنج را به صورت سونیفیکیشن دریافت کردند. الگو 5 مرتبه ارائه و افراد به 10 سوال مربوط به الگو پاسخ دادند و در آزمون­های بازشناسی پارامتر و الگو شرکت کردند. گروه­ های تجربی 5 بار دیگر الگو را تماشا کردند و پس از هربار، مشابه با الگو اجرا کردند. گروه­های کنترل الگو را به همان تعداد تماشا کردند اما مجاز به اجرای آن نبودند. در نهایت همه گروه­ها پرسشنامه 10 سوالی را تکمیل کردند و در آزمون­های بازشناسی شرکت نمودند. نتایج نشان داد قبل از اجرای عمل در متغیر “درصد اطمینان پاسخگویی" و نه “پاسخ به سوالات” بین گروه­های آزمایشی و بعد از اجرای عمل در هر دو متغیر “پاسخ به سوالات” و “درصد اطمینان پاسخگویی” بین گروه­های آزمایش و نیز گروه­های کنترل، تفاوت معنی­داری مشاهده شد (p<0.05). در این تحقیق اثر یکپارچگی بینایی شنوایی بر انتقال عمل ادراک تایید شد. این نتایج بر اساس نظریه­های کدگذاری مشترک، جفت شدن مستقیم ادراک-عمل و مدل­های پیش­گویانه قابل توجیه است.
 


خانم هما علی پور، ژاله باقرلی، دکتر سید محی الدین بهاری،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

در میان علوم مرتبط با ورزش، تاثیر روانشناسی ورزشی ونقش آن در کسب موفقیت های ورزشی اجتناب ناپذیر است. یکی از زیر مجموعه های روانشناسی ورزشی که بر عملکرد فرد تاثیر می گذارد، خودکار آمدی است هدف این تحقیق بررسی تاثیر بالا بردن انتظار بر عملکرد و یادگیری ضربه پات گلف با تاکید بر خودکارآمدی و شایستگی ادراک شده می‌باشد. طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه هدف بزرگ و هدف کوچک بود. برای این منظور تعداد 34 دانشجو (3/3±2/20) انتخاب و به ضورت تصادفی به دو گروه 17 نفره تقسیم شدند. شرکت کنندگان در پیش آزمون یک بلوک 5 کوششی، مرحله اکتساب، 5 بلوک 10کوششی و در مرحله یادداری و انتقال، 12 کوشش را اجرا کردند. نتایج آزمون  تحلیل واریانس 2 عاملی ترکیبی برای مرحله اکتساب و tمستقل برای مرحله یادداری نشان داد که یادگیری ضربه پات گلف در بین دو گروه هدف بزرگ و کوچک به طور معنی داری متفاوت است (05/0>P)؛ اما تفاوت معنی داری بین دو گروه در خودکارآمدی و شایستگی ادارک شده وجود ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که بالا بردن انتظار بر یادگیری مهارت حرکتی ضربه پات گلف در مرحله یادداری و انتقال تاثیر بسزایی داشت، در حالیکه بالا بردن انتظار بر خودکارامدی و شایستگی ادراک شده تاثیر معنی داری نداشت.

خانم لیلا چوپان نژاد، دکتر رسول یاعلی، دکتر احمد رضا موحدی،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر تمرین ذهنی با دست برتر و غیر برتر بر یادداری سرویس کوتاه بک هند بدمینتون بود. تعداد 20 دختر با سن 12-14 سال از شهر گلدشت به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینی در 30 جلسه به تمرین پرداختند که در هر جلسه 50 اجرا از مهارت سرویس به صورت ذهنی تصویرسازی شد. به منظور مقایسه دو گروه، از مدل آماری تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. در مقایسه درون گروهی، نتایج حاصل نشان می دهد که تمرین ذهنی با دست برتر در محیط پویا و ورزش تعاملی معنی دار نشد اما تمرین ذهنی با دست غیربرتر معنی دار شد(P<0.05). در مقایسه بین گروهی، نتایج معنی دار به دست نیامد اما با توجه به اندازه اثربسیار پایین به نظر می رسد تفاوت دو گروه به معنی دار شدن بسیار نزدیک است. یافته های پژوهش بیان می کند که مربیان و معلمان ورزش های تعاملی می توانند از فواید تمرین ذهنی با سمت غیربرتر برای بهبود اجرای ورزشکاران خود در جلسات تمرین بهره گیرند.
 

سارا افتاده، رسول یاعلی، فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

عملکرد حرکتی و بهینه‌سازی آن یکی از مهم‌ترین اهداف متخصصین علوم ورزشی میباشد. مهارت‌‌های بینایی بر عملکرد ورزشی و اکتساب مهارت‌ تاثیر دارد، که می‌تواند با تمرین بهبود یابد. هدف تحقیق، بررسی تاثیر تمرین بینایی و مهارتی بر مهارت های بینایی و عملکرد، یادداری و انتقال سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 20 دانشجوی دختر به‌صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری ترکیبی و مهارتی تقسیم شدند. گروه‌ها با توجه به نوع تمرینات‌شان، تمرینات بینایی و مهارتی سرویس را 6 هفته انجام دادند. قبل و بعد از تمرین، آزمون‌های بینایی و عملکرد، یادداری و انتقال سرویس کوتاه بک‌هندگرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t و تحلیل واریانس مختلط با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. تحلیل داده‌ها ‌‌نشان داد که گروه‌ها در مهارت‌های بینایی تفاوت معنی‌دار داشتند (00/0=p). گروه ترکیبی در عملکرد، یادداری و انتقال سرویس پیشرفت معنی‌داری داشتند (00/0=p). همچنین بررسی تاثیر تعاملی زمان و نوع تمرینات نشان داد که گروه ترکیبی نسبت به گروه مهارتی پیشرفت بیشتری داشتند(00/0=p). نتایج این تحقیق، اثرات ترکیبی بینایی و ورزشی را بیشتر از تمرینات جداگانه‌ی بینایی و ورزشی نشان می‌دهد و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که تمرینات بینایی به عنوان تمرین مکمل در برنامه تمرین‌های ورزشی رشته‌ی بدمینتون گنجانده شود.
یاسر خنجری، الهه عرب عامری، مهدی شهبازی، شهزاد طهماسبی، فریبا بهرامی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات الگوی EMG طی یادگیری مهارت دارت در دست برتر و غیر برتر بود. نمونه های پژوهش حاضر را 10 نفر از دانشجویان غیر ورزشکار با میانگین سنی 5/2±23 تشکیل دادند که به دو گروه دست برتر(5 نفر) و دست غیربرتر(5 نفر) تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری عملکرد در سطح اجرا و تغییرات فعالیت EMG از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. نتایج در سطح اجرا کاهش معنی دار خطای مطلق پرتاب دارت و در سطح عضلات افزایش فعالیت EMG به همراه کاهش هم انقباضی عضلات را در مراحل اکتساب و یادداری در هر دو گروه نشان داد(05/0>P). همچنین، بین فعالیت EMG در گروه دست برتر و غیر برتر پس از اکتساب مهارت تفاوت معنی دار وجود نداشت(05/0<P). به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که همزمان با تغییرات نسبتا ثابت اجرا طی یادگیری مهارت دارت، تغییرات نسبتا ثابتی در الگوهای EMG نیز بوجود می آید، به طوری که مفهوم یادگیری حرکتی در سطح عضلات نیز قابل مشاهده است. همچنین، نتایج این تحقیق از وجود یک برنامه حرکتی یکسان برای کنترل دست برتر و غیر برتر حتی در شرایط کنترل انتقال دو سویه حمایت کرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb