جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای ایران

حسین علی محمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلیل عامل تأییدی، آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون ولچ برای مقایسه میانگین­ها در عوامل شناسایی­شده و آزمون­های تعقیبی LSD و TAMHANE `S  بودند که با به کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS  استفاده شدند. نتایج 8 عامل را، که مجموعاً 75/53 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی، تعامل و گریز و هیجان بودند. نتایج در بخش آزمون فرضیات نشان داد به­جز عامل تأسیسات و عامل زمان­بندی و اطلاع­رسانی، هر سه گروه تماشاگران فوتبال، بسکتبال و والیبال لیگ برتر، در سایر عوامل تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند. یافته­های این مطالعه نشان داد درکنار اینکه میانگین عوامل مختلف مؤثر در حضور تماشاگران لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت­اند، از اولویت­بندی متفاوتی نیز برخوردارند.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف این پژوهش، توصیف و تحلیل عملکرد، پتانسیل و کارایی تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران است؛  به­نحوی­که آنها در کنار توصیف عملکرد، پتانسیل و کارایی تیم­ها، جایگاه آنها در جدول رده­بندی لیگ با جایگاه برمبنای پتانسیل (مقام قابل کسب توسط هر تیم در لیگ) و جایگاه آنها برمبنای کارایی (میزان نزدیکی عملکرد به پتانسیل)مقایسه و تحلیل شود.روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری هیجده تیم فوتبال حاضر در فصل 89-1388 لیگ حرفه­ای ایران است. امتیاز و رتبه کسب­‌شده در لیگ به­مثابه عملکرد ‌مد‌نظر بوده ‌است. پتانسیل (امتیاز و رتبه قابل‌کسب) و کارایی (نسبت امتیاز کسب‌شده به امتیاز قابل‌کسب) تیم­ها نیز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است. طبق جدول لیگ، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن و استقلال ‌تهران، رتبه‌های اول تا سوم و از‌ نظر کارایی، تیم‌های ملوان، سپاهان، استقلال تهران و مقاومت‌‌سپاسی ‌‌شیراز، چهار تیم رتبه اول، و ذوب‌آهن و تراکتورسازی، تیم‌های رتبه‌ پنجم و ششم هستند. بر‌مبنای پتانسیل، پیش­بینی می­شد تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و فولاد‌خوزستان، رتبه‌های اول تا سوم را به‌دست آوردند. وضعیت مشابهی درباره تیم‌های دیگر، به‌ویژه تیم‌های انتهای جدول، دیده می‌شود. نظام ارزیابی لیگ بر‌اساس نتایج ورزشی بدون توجه به پتانسیل و کارایی تیم‌‌ها است. بنابراین ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد عملکرد تیم‌ها بر‌‌‌‌‌اساس شاخص کارایی نیز ارزیابی شود.

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

امروزه وفاداری مشتریان به نام تجاری کلید موفقیت تجاری به شمار می­آید و بسیاری از شرکت­ها سعی می‌کنند به منظور افزایش وفاداری، نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به نام تجاری پوشاک ورزشی در باشگاه­های فوتبال حاضر در یازدهمین دوره لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی­ـ­­ پیمایشی بود و جامعه آماری آن را کسانی تشکیل می­دادند پوشاک ورزشی باشگاه­های فوتبال لیگ برتر ایران (شامل مدیرعامل، قائم­مقام، سرپرست، سرمربی و مربیان90=N) را خریداری کنند. نمونه پژوهش شامل60 نفر از جامعه مزبور بودند که به­طور تصادفی از پانزده باشگاه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیا (2008) با پایایی73/0= &alpha بود. یافته­های تحقیق نشان داد عوامل کیفیت پوشاک،­­­ مدل و نام تجاری پوشاک ورزشی از دیگر عوامل وفاداری به نام تجاری اهمیت بیشتری داشتند. همچنین بین بیشتر مؤلفه­های وفاداری به نام تجاری رابطه­ای معنی­دار و مثبت وجود دارد. درنتیجه مدیران و برنامه­ریزان صنعت تولید داخلی پوشاک ورزشی با توجه به رتبه­بندی عوامل مؤثر بر وفاداری می­توانند زمینه افزایش وفاداری مشتریان و درنتیجه حفظ منافع بلندمدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.  

دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

بخش مهمی از پژوهش‌هایی که روتین‌های پیش از اجرا را در ورزش بررسی کرده­اند، بر جنبه‌های رفتاری و زمانی روتین‌ها متمرکز شده­اند. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی نقش ثبات الگوهای رفتاری و زمانی این روتین‌های پیش از اجرا انجام شد. به این منظور، مدت زمان و الگوهای رفتاری غالب پیش از  پرتاب‌های آزاد شصت مسابقه (1025 =  N) از لیگ برتر بسکتبال ایران مشاهده و ثبت شد. انحراف استاندارد زمان روتین‌های پیش از اجرای هر فرد شاخص ثبات الگوی زمانی مدت زمان روتین پیش از پرتاب در نظر گرفته شد. الگوی رفتاری غالب و درصد پرتاب‌های موفق هر بازیکن (30 =  N)  تعیین و پس از آن پرتاب‌ها به صورت روتین‌دار و بدون روتین طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد وقتی بازیکنان از روتین‌های رفتاری غالب خود تبعیت می‌کردند (میزان موفقیت  66/64درصد) موفق‌تر از زمانی بودند که از روتین‌های ویژه خود عدول می‌کردند (میزان موفقیت 17/55 درصد). همبستگی بین شاخص ثبات و درصد موفقیت پرتاب‌های آزاد از نظر آماری معنادار نشد. نتایج حاکی از آن است که در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران بازیکنان در اجرای پرتاب‌های آزاد از الگوهای رفتاری روتین‌های پیش از اجرا استفاده می­کنند. علاوه براین ظاهراً ثبات الگوی زمانی مدت پرتاب‌ها اهمیت کمی در موفقیت پرتاب‌ها دارد.

دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مهم­ترین شاخص­های آموزش المپیک در کشورهای منتخب و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای ایران بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کتابخانه­ای است که به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. نمونه آماری تحقیق به صورت هدفمند از شش کشور استرالیا، کانادا، چین، روسیه، یونان و ایران تشکیل شد. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل مشاهده درگاه‌های الکترونیکی، مکاتبه با مسئولان مراکز آموزشی آکادمی ملی المپیک در کشورهای منتخب و چک­لیست­هایی بود که اطلاعات براساس آنها گردآوری شد. یافته­ها به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند.­ یافته­های این پژوهش نشان داد گرچه ایران در کلیه شاخص­ها گام­هایی را برداشته است ازنظر کیفی وضعیت ضعیف­تری نسبت به کشور­های تحت مطالعه دارد. ارتباط مستمر آکادمی ملی المپیک با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، و نیز ایجاد مرکز مطالعه و درگاه آموزش المپیک ازجمله پیشنهادهای این تحقیق بود

دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

نام تجاری کلید موفقیت تجارت محسوب میشود. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل  امروزه وفاداری مشتریان
است.  مؤثر بر وفاداری کارگزاران باشگاهها و بازیکنان در خرید محصولات ورزشی به نام تجاری پوشاک ورزشی
را کارگزاران خرید پوشاک ورزشی )مدیرعامل و قائممقام  روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری
و بازیکنان شرکتکننده در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران )N= باشگاه، سرپرست، سرمربی و مربیان تیم 09
تشکیل دادند. نمونه پژوهش 69 نفر از کارگزاران خرید در باشگاهها و 364 نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال )N=364(
α =9/ ایران بودند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیاها ) 3992 ( با پایایی 23
بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان بازاریابی ورزشی بررسی و تأیید شد. تجزیه و
 اسمیرنف، آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر،  استفاده از آزمون کلموگروف  تحلیل یافتههای تحقیق با
آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی مستقل انجام شد. یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت پوشاک ورزشی،
و عوامل کیفیت )9/ مدل و نام تجاری از سایر عوامل در وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی مؤثرتر بوده ) 90
خدمات و قیمت بین دیدگاه گروه تصمیمگیرندگان خرید و بازیکنان در باشگاههای لیگ برتر فوتبال تفاوت
.)9/ معنیداری وجود ندارد ) 90
بنابراین پیشنهاد میشود مدیران و برنامهریزان صنعت تولید داخلی پوشاک ورزشی برای افزایش وفاداری به نام تجاری
به عوامل کیفیت خوب و مدل مطلوب پوشاک ورزشی توجه کنند و با استفاده از استراتژی های توسعه و تروی،،
کیفیت خدمات و قیمتگذاری، نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. از به این وسیله می توانند زمینه
افزایش وفاداری مشتریان و درنتیجه حفظ منافع بلندمدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

جوهره علم برپایۀ مدلهای فراگیر است نه دادههای پراکنده، زیرا دادهها درقالب مدل میتوانند کشف، تبیین و تعبیر شوند.
فقدان مدلهای قابل اتکا در ورزش و بهویژه ورزش همگانی در ایران محقق را بر آن داشت تا به دستیابی مدل ورزش
همگانی در ایران اهتمام ورزد. هدف این مطالعه، ارائه مدلی به منظور اندازهگیری و تحلیل ورزش همگانی ایران است. بدین
منظور از پرسشنامه 66 سؤالی مبتنی بر مدل ورزش همگانی ایران )برآمده از مطالعهای کیفی به روش گراندد تئوری( استفاده
2 ، شاخص نیکویی / 583 ، شاخص برآورد ریشۀ میانگین مجذورخطا برابر با 280 / شد. مقدار مجذورکای مدل، برابر با 66
2 بود؛ بنابراین، این / 2 و شاخص نیکویی برازش اصلاحشده برای درجات آزادی مدل نیز برابر با 59 / برازش برابر با 53
مقادیر حاکی از برازش خوب مدل است. این مدل بیان میکند که مشارکت مردم در ورزش از زمینههای گستردهتر اثر
میپذیرد. این مدل نمایش سادهای از ورزش همگانی ایران است و اجزای اساسی ورزش همگانی ایران را نشان میدهد.
برپایه این مدل میتوان فرآیند ورزش همگانی ایران را تجزیه و تحلیل کرد و به نوعی دستهبندی جدید دست یافت.


دکتر احمد علی آصفی، دکتر امیر قنبر پور نصرتی،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف این تحقیق تبیین مدل عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق آمیخته، از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق در بخش شناخت عوامل را کلیه متخصصین در حوزه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می دادند و در بخش طراحی و آزمون مدل جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان مسئول ورزش همگانی تشکیل داده بودند (306 نفر) که به روش تمام شمار نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط مطالعه مبانی نظری و دقت نظر 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق دارای 4 بعد فردی، گروهی، سازمانی و محیطی با 28 عامل است. شاخص­های برازش مدل تحقیق در سطح قابل قبولی بودند، بدین معنی که مدل دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد مهمترین بعد در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بعد سازمانی بود (93/0، 34/7 =t) و پس از آن بعد گروهی (82/0، 46/7 =t)، محیطی (70/0، 34/6 =t) و فردی (65/0، 31/7 =t) قرار داشتند. در بعد سازمانی مهمترین عامل منابع انسانی (67/0، 91/6 =t) بود. در بعد گروهی، گروه های مرجع (65/0، 37/7 =t)، در بعد محیطی، محیط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی (59/0، 08/6؛ 04/6؛ 05/6 =t) و نهایتاً در بعد فردی باور و نگرش (75/0، 78/9 =t) مهمترین عامل بود.
فرشاد تجاری، سید حمید سجادی هزاوه، حسین صالح،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

چکیده
در محیط رقابتی جدید، توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان مدنظر، به عنوان ابزاری استراتژیک برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه می شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت رابطه در رفتار حضور، رسانه و خرید هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 1399-1400ایران هستند. بدین منظور و برای انتخاب نمونۀ آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر ایران، روش نمونه­گیری تناسبی بود. در این تحقیق از پرسشنامه­های کیفیت رابطه، حضور، رسانه و خرید کیم و همکاران ‏(2011) استفاد شد. نتایج نشان داد که کیفیت رابطه با ضرایب رگرسیونی 63/0، 57/0 و 65/0 و نسبت­های بحرانی 48/18، 97/16 و 72/17 به ترتیب بر رفتار خرید کالاها، رسانه و حضور در ورزشگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. پیشنهاد می­شود باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت رابطه را به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بازاریابی در برنامه­های عملیاتی خود در اولویت قرار دهند و از طریق ایجاد کانال­های ارتباطی مطلوب­تر و تسهیل ایجاد ارتباط بین هواداران با باشگاه­ میزان کیفیت رابطه را بهبود بخشند.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb