جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای بازاریابی ورزشی

ابوالفضل علیزاده گلریزی، وحید ساعت چیان، علیرضا الهی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه­های وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران باشگاه­های پرطرفدار پایتخت (پیروزی و استقلال) و شهرستان­ها (تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان) در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را هواداران حاضر لیگ حرفه­ای فوتبال کشور در مسابقات پیروزی و سپاهان اصفهان (با جمعیت 55000 نفر) و  استقلال و تراکتور سازی (با جمعیت 80000 نفر) تشکیل دادند. طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان، در مسابقه اول 381 هوادار و در مسابقه دوم 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تعدیل­شده جالای[1] (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش­نامه به­همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (81/0=&alpha). نتایج نشان داد علل پیروزی نیابتی و تعلق به باشگاه برای تمامی هواداران تیم­ها مهم­ترین انگیزه­ و در مقابل گریز و اجتماعی­شدن کمترین اهمیت را داشت. همچنین در میزان اهمیت انگیزه­های حس تعلق به باشگاه، اجتماعی­شدن، گریز از واقعیات و روال عادی زندگی، علم به فوتبال، هیجان بازی، پیروزی نیابتی (پیروزی فردی)، مدیریت باشگاه، تأثیر دیگران، علاقه به غیر (بازیکن، رنگ، نام و نشان) بر وفاداری هواداران، تفاوت معنی­داری دارد. همچنین هواداران تیم­های استقلال و پیروزی در مقایسه با دو تیم شهرستانی، سابقه­ای دیرینه (بیش از 11 سال) در حمایت از تیم محبوب خود طی ادوار مختلف لیگ حرفه­ای داشتند. با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر درخصوص انگیزه­های وفاداری هواداران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران باشگاه­ها در زمینه جذب هواداران ارائه داد.
[1] Jallai, T.
اقای عبدالمجید دوراندیش، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین پورسلطانی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

یکی از موضوعات مهم درمطالعات بازاریابی کیفیت خدمات است.ادبیات موضوع کیفیت خدمات بیان کننده وجود رابطه بین این متغیر با متغیرهای مختلف بازاریابی است. اما این سؤال همیشه مطرح بوده است که چه مؤلفه­ای از کیفیت خدمات بهتر می­تواند رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان را پیش­بینی کند؟ به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای تعداد 350 پرسشنامه توسط مشتریان باشگاه­های پرورش اندام استان فارس تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمع آوری داده­های پژوهش ازسه پرسشنامه­ی استانداردکیفیت خدمات یی چین لیو رضایت­مندی اولیور وتمایل حضور مجدد لیم استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات با هر دو متغیر رضایت­مندی و تمایل حضور مشتریان ارتباط مثبت و معنا داری دارند.همچنین تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای رضایت­مندی بودند. مقایسه تأثیرات هر یک از مؤلفه­های کیفیت خدمات بر رضایت­مندی نیز نشان داد مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه همدلی کمترین میزان تأثیر را بر رضایت­مندی مشتریان داشته­اند. همچنین طبق یافته­های تحقیق تمامی مؤلفه­های کیفیت خدمات پیش­بین­های معناداری برای تمایل حضور مشتریان بودند. مؤلفه اطمینان بیش­ترین و مؤلفه ملموس بودن کمترین میزان تأثیر را بر تمایل جهت حضور داشته­اند.دکتر مهرعلی همتی نژاد، آقای حاتم معصومی،
دوره 7، شماره 14 - ( 9-1396 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت برند و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی در شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پژوهش‌های کاربردی بود و جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان برندهای ورزشی شهر رشت تشکیل می‌دادند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه جونز و ولف (2009) که ابعاد شخصیت برند را مورد سنجش قرار می­داد و لائو و همکاران(2006) که مؤلفه­های وفاداری مشتریان در زمینه لباس­های ورزشی را مورد بررسی قرار می­داد، استفاده شد. تحلیل نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی برگرفته از 407 مشتری وفادار نشانگر روابط مثبت و منفی معنی­دار بین ابعاد پنجگانه شخصیت برند (پویایی، جسارت، مسئولیت­پذیری، حساسیت و سادگی) و هفت مؤلفه­ وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی (نام برند، کیفیت خدمات، محیط فروشگاه، کیفیت محصول، ترفیع، قیمت و سبک) بود. برخی از این نتایج بدین ترتیب بودند که: بعد پویایی شخصیت برند با عامل وفاداری نام برند، ابعاد پویایی و جسارت با عامل کیفیت خدمات، ابعاد پویایی، سادگی و مسئولیت‌پذیری و عامل محیط فروشگاه، ابعاد پویایی، جسارت و مسئولیت‌پذیری رابطه مثبت با عامل کیفیت محصول و همچنین بعد سادگی رابطه منفی با عامل کیفیت محصول دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن عوامل کیفیت محصول، سبک، نام برند، ترفیع، قیمت، محیط فروشگاه و کیفیت خدمات به ترتیب مهم‌ترین عوامل در تأثیرگذاری بر وفاداری مشتریان بودند. با توجه به روابط بدست آمده از نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات در این زمینه و توجه به نیازهای مشتریان می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و موفقیت برندهای ورزشی داخلی در رقابت با برندهای خارجی در جذب مشتریان و وفادار ساختن آنان و همچنین بدست آوردن سهم بیشتری از بازار داخلی و بین­المللی داشته باشد.

زهرا کریمی، جواد غلامیان، وحید ساعت چیان،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد زیبایی‌شناختی مکان و گرایش به ورزش مشتریان در باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری شامل مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی و ایروبیک شهر مشهد تشکیل دادند که با احتساب مطالعات همبستگی 250 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در ادامه از دو پرسشنامه ابعاد زیبایی‌شناختی سلیمانی (1391) و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی گیل (1983) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین مؤلفه‌ی زیبایی‌شناختی " رنگ" با میانگین 19/4 در اولویت اول و مؤلفه " محیط" با میانگین 17/3 در اولویت آخر قرار دارند. ابعاد زیبایی‌شناختی می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر 77/0 بر گرایش به ورزش داشته باشد. با توجه به تغییر نگرش مشتریان امروزی در خصوص استفاده از فضاهای ورزشی مجهز و مدرن با فضاهای اختصاصی و سبک مدرن، به کار بستن ابعاد زیبایی‌شناختی در حفظ و رضایتمندی مشتریان، تضمین وفاداری آنان و همچنین در گرایش افراد به ورزش و باشگاه‌های ورزشی می‌تواند مؤثر باشد.

آقای رضا خورشیدی، دکتر علیرضا الهی، دکتر فریده هادوی،
دوره 11، شماره 21 - ( 4-1400 )
چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی رفتار خرید تماشاگران شامل تمایل جهت حضور مجدد و خرید کالای آرم­دار انجام شد. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد 696 تماشاگر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه پرسشنامه­ های عوامل مؤثر بر حضور علی محمدی (1390) و رفتار خرید تماشاگران کیم (2008) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، مؤلفه ­های هیجان، حضور و حمایت، تعامل و گریز و اطلاعات و جذابیت قابلیت پیش­ بینی تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران استقلال و پرسپولیس را دارند و همچنین مؤلفه­ حضور و حمایت قابلیت پیش­بینی خرید کالای آرم ­دار را دارد (05/0p). به طوری که مؤلفه حضور و حمایت (beta= 0.182) بیشترین و تعامل و گریز (beta= 0.92 ) کمترین تأثیر را بر تمایل جهت حضور مجدد تماشاگران داشتند. براساس نتایج پژوهش حاضر می­توان به مدیران و مسئولین این باشگاه­ ها پیشنهاد داد کانون­ های هواداری را فعال­تر نمایند، هیجان مسابقات را بالا برده و اطلاعات و دانش هواداران را افزایش دهند.

دکتر علیرضا الهی، آقای فرهاد فتحی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

پژوهش حاضر به تعیین عوامل موثر بر حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با رفتار خرید آنها پرداخته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­های استاندارد عوامل موثر بر حضور تماشاگران علیمحمدی (1390) و رفتار خرید کیم (2008) بین نمونه­ها (372=n) پخش و جمع­آوری شد. برای اطمینان مجدد از روایی سوالات و گویه­های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، از نظرات صاحب­نظران، اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد. پایایی ابزارهای اندازه­گیری با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عوامل موثر بر حضور 85/0 و پرسشنامه رفتار خرید 70/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد پیروزی نیابتی، هیجان و اطلاعات و جذابیت مهمترین عوامل موثر بر حضور تماشاگران و در مقابل عوامل تاسیسات، زمان­بندی و اطلاع­رسانی و حضور و حمایت کمترین اهمیت را در حضور تماشاگران داشتند. همچنین یافته­ها نشان داد مولفه­های حضور و حمایت (44/4=t و 243/0=β)، عملکرد (102/2=t و 117/0=β) و هیجان (43/2=t و 136/0=β) رابطه علی معناداری با رفتار خرید دارند. با عنایت به یافته­ های پژوهش حاضر درخصوص عوامل موثر بر حضور تماشاگران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران فدراسیون در زمینه جذب تماشاگران ارائه داد.
 

علی شاه حسینی، سید نصراله سجادی، حسین رجبی،
دوره 13، شماره 26 - ( 10-1402 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند سازی شخصی برای ورزشکاران رشته‌های انفرادی بود. روش پژوهش از منظر رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 18 نفر از ورزشکاران شاخص که قهرمانان ملی و بین‌المللی و صاحب‌نظران بازاریابی ورزشی است. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده­ها در نرم‌افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام شد. 136 گزاره اولیه با مجموع فراوانی 247 و با 3 مقولۀ اصلی (عامل محیطی، ویژگی‌های فردی ورزشکاران، ویژگی‌های عملکردی) و 8 مقوله فرعی (رسانه­های جمعی، عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، شرایط اقتصادی، خصوصیات شخصیتی فرد، مسئولیت­های اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی) به عنوان شاخص‌های مؤثر بر برند سازی شخصی در ورزشکاران رشته‌های انفرادی احصاء شدند. نتایج نشان داد که ورزشکاران جهت ارتقای هرچه بیشتر برند شخصی خود به عوامل محیطی به ویژه رسانه‌های جمعی توجه بیشتری نموده و در حد امکان، آن را بهتر مدیریت نمایند. همچنین مسئولین برخی عوامل مدیریتی مانند بودجه اختصاص داده‌شده به رشته ورزشی، برنامه­ریزی جامع به منظور ارتقای همه‌جانبه ورزشکاران، نظارت بر رفتار و روابط ورزشکاران در محیط اجتماع و وجود زیرساخت­های قانونی که برند ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می­دهد را مدنظر قرار دهند.

 
اقای حمید رودباری، اقای هادی طباطبایی، اقای سلیمان عبدالهی، اقای حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان با جو ورزشگاه و وفاداری تماشاچیان بود. روش تحقیق از نوع ارتباط علی  و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 40 هزار نفر از تماشاگران فوتبال حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان در فصل 96-97 تشکیل داده اند. که 384 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که به صورت نمونه غیر تصادفی_داوطلبانه پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه تعدیل شده هویت تیمی جیمز و روس(2002)، پرسشنامه بی­خویشتن­شدن سیگزمالی(1990)، پرسشنامه جو ورزشگاه اهریچ و بنگستین(2012) و پرسشنامه وفاداری تماشاچیان ماهونی و همکاران(2000) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. نتایج نشان داد هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان به ترتیب با ضریب مسیر580/0 و 386/0 تاثیر معناداری بر جو ورزشگاه دارند و همچنین سه متغیر جو ورزشگاه، بی­خویشتن شدن و هویت تیمی به ترتیب با ضرایب مسیر 247/0، 248/0 و 428/0 بر وفادارای تماشاچیان تاثیر مثبت دارد . بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران باشگاهها و ورزشگاهها پیشنهاد می­شود برای افزایش وفاداری تماشاچیان و درک جو مناسب از ورزشگاه به هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان توجه ویژه داشته باشند.
صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb