جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای تعهد عاطفی

حسین پورسلطانی زرندی، رضا اندام، رسول فرجی،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان­های منتخب ایران بود. پس از تأیید روایی پرسش­نامه­های تعالی سازمانی EFQM و تعهد سازمانی آلن و میر و اسمیت (1993)، پایایی آن­ها در یک مطالعه راهنما، به ترتیب 928/0=&alpha و 868/0=&alpha محاسبه شد. 437 پرسش­نامه در بین کارکنان ده استان منتخب (تصادفی طبقه­ای) توزیع شد که در نهایت داده­های مربوط به 337 پرسش­نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابـطه مثبت و معنـی­داری وجود دارد (001/0=p  و 546/0=r). بین تعالی سازمانی و هریک از خرده­مقیاس­های تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) نیز رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد (01/0>P). تعهد عاطفی قوی­ترین (001/0=p و551/0=r) و تعهد مستمر ضعیف­ترین (001/0=p و309/0=r) رابطه را با تعالی سازمانی داشتند. همچنین بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی سازمانی رابطه قوی و معنی­داری مشاهده شد(001/0=pو864/0=r). با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تعالی و تعهد سازمانی، می­توان گفت مدیرانی که قصد اجرا و پیاده­سازی مدل تعالی سازمانی EFQM را دارند، بهتر است تعهد سازمانی کارکنان خویش را نیز مدنظر قرار دهند.
مسعود فریدونی، ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدلی از تاثیر تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه اماری شامل تمامی استفاده کنندگان از خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب تهران بود که برحسب تعداد سوالات پرسشنامه (30 سوال) تعداد 300 نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان تاثیر گذار است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب بالایی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها بر اساس چارچوب نظری پژوهش منطقی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این مدل پیشنهاد می شود که جهت ایجاد تعهد به انتظارهای مشتریان و عرضه خدمت مطابق با انتظارات و یا چیزی فراتر از انتظارات آنها توجه گردد تا به تبع آن قصد خرید و حمایت مشریان مجموعه ورزشی انقلاب افزایش یابد.


 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb