جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای تماشاگر

حسین علی محمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلیل عامل تأییدی، آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون ولچ برای مقایسه میانگین­ها در عوامل شناسایی­شده و آزمون­های تعقیبی LSD و TAMHANE `S  بودند که با به کارگیری نرم­افزارهای SPSS و AMOS  استفاده شدند. نتایج 8 عامل را، که مجموعاً 75/53 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می­کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم­ها، زمان­بندی و اطلاع­رسانی، پیروزی نیابتی، تعامل و گریز و هیجان بودند. نتایج در بخش آزمون فرضیات نشان داد به­جز عامل تأسیسات و عامل زمان­بندی و اطلاع­رسانی، هر سه گروه تماشاگران فوتبال، بسکتبال و والیبال لیگ برتر، در سایر عوامل تفاوت معنی­داری با یکدیگر دارند. یافته­های این مطالعه نشان داد درکنار اینکه میانگین عوامل مختلف مؤثر در حضور تماشاگران لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت­اند، از اولویت­بندی متفاوتی نیز برخوردارند.
آقای موسی علیزاده، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر علیرضا الهی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و با استفاده از معادلات ساختاری و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی تشکیل می­دادند. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه می­باشد. این پرسشنامه­ها شامل ارزش ادراک شده سویینی(2008)، وفاداری ماهونی(2000) و رفتار خریدکیم(2008) می­باشند که روایی صوری  و محتوا توسط متخصصان بازاریابی ورزشی در یک مطالعه مقدماتی اعمال شدند و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب 82/0، 88/0 و 74/0) مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه روایی سازه (تحلیل عاملی) ابزار اندازه­گیری با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تحلیل داده­های پژوهش از روش­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش­های آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لوین استفاده شد. جهت تبیین و پیش­بینی متغیرهای رفتار خرید تماشاگران و میزان حضور تماشاگران از روش رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در نهایت به منظور مدل­سازی معادلات ساختاری از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار  لیزرل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزش ادراک‌شده، وفاداری و رفتار خرید رابطه علی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی ارزش ادراک‌شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران به ترتیب 35 و 31 درصد، تأثیر مثبت دارد. بنابراین نتیجه می­گیریم که مدیران باشگاه­ها به راحتی با توجه به این عامل می‌توانند موجبات تأمین رضایت و حضور هر چه بیشتر تماشاگر در ورزشگاه‌ها و در نتیجه­ی آن کسب سود برای باشگاه به دست آورند.
آقای عبدالرضا عبودی، دکتر حسین اکبری یزدی، آقای سلیمان عبدالهی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

برآورده کردن خواسته ها و نیازهای تماشاگران که یکی از ارکان صنعت فوتبال می باشند، همواره باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جذاب تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران می-باشد برای محقق کردن این هدف از سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و روش تاگوچی برای گرداوری داده ها استفاده شد. که ابتدا نیازهای احساسی تماشاگران شناسایی شد (41 نیاز) سپس با استفاده از مدل کانو نیازهای احساسی در پرسشنامه ای با چهار سطح برای تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران طراحی شده و بین 400 نفر از آنها توزیع شد. به منظور دست یابی به حالت بهینه و مطلوب، نیازهای جذاب (7 نیاز اساسی) وارد طراحی آزمایش ها شدند. این 7 نیاز جذاب در یک طیف سه سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. که نتایج نشان داد متولیان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال در صورتی می توانند رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را افزایش دهند که شرایط فعلی و فیزیکی و امنیتی ورزشگاه های فوتبال را بهبود داده و موانع موجود از جمله حضور بانوان و حضور به همراه خانواده را مرتفع سازند. باشگاه های فوتبال نیز با جذب بازیکنان و مربیان با کیفیت و محبوب می توانند به این هدف کمک کنند. 

آقای حسین کردلو، دکتر علیرضا الهی، عباس خدایاری،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند که طبق حجم نمونه کوکران 342 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0p ). بطوری که مؤلفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین تأثیر را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است که به نوع و کیفیت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با در عین حال که جذاب می باشد فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر و نگرش افراد تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

خانم مریم طاهری کیا، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

سازمان های ورزشی در دهه اخیر بر اهمیت توجه به رفتار خرید مشتریان توجه ویژه داشته اند. در این میان توجه به متغیرهایی که می تواند بر رفتار خرید مشتریان تاثیر داشته باشد اهمیت یافته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید تماشاگران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بدین منظور از دو پرسشنامه بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید کیم(2008) پس از اطمینان از روایی و پایایی، باتوجه به جدول مورگان در میان نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی توزیع شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. برای تجزیه تحلیل داده­ها از روش های آمار توصیفی و آزمون­ های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر روی رفتارخرید تماشاگران تاثیر دارد(043/0=β، (05/0p). با عنایت با یافته­ های تحقیق حاضر می توان راهکارهایی را جهت تعیین استراتژی بازاریابی رابطه مند و ارزیابی تاثیر این استراتژی بر رفتار خرید تماشاگران، به عنوان مشتریان اصلی باشگاه های فوتبال فراهم نمود.

دکتر علیرضا الهی، آقای فرهاد فتحی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

پژوهش حاضر به تعیین عوامل موثر بر حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با رفتار خرید آنها پرداخته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­های استاندارد عوامل موثر بر حضور تماشاگران علیمحمدی (1390) و رفتار خرید کیم (2008) بین نمونه­ها (372=n) پخش و جمع­آوری شد. برای اطمینان مجدد از روایی سوالات و گویه­های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، از نظرات صاحب­نظران، اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد. پایایی ابزارهای اندازه­گیری با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عوامل موثر بر حضور 85/0 و پرسشنامه رفتار خرید 70/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد پیروزی نیابتی، هیجان و اطلاعات و جذابیت مهمترین عوامل موثر بر حضور تماشاگران و در مقابل عوامل تاسیسات، زمان­بندی و اطلاع­رسانی و حضور و حمایت کمترین اهمیت را در حضور تماشاگران داشتند. همچنین یافته­ها نشان داد مولفه­های حضور و حمایت (44/4=t و 243/0=β)، عملکرد (102/2=t و 117/0=β) و هیجان (43/2=t و 136/0=β) رابطه علی معناداری با رفتار خرید دارند. با عنایت به یافته­ های پژوهش حاضر درخصوص عوامل موثر بر حضور تماشاگران می­توان رهنمودهایی را برای مدیران فدراسیون در زمینه جذب تماشاگران ارائه داد.
 

اقای حمید رودباری، اقای هادی طباطبایی، اقای سلیمان عبدالهی، اقای حسین اکبری یزدی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان با جو ورزشگاه و وفاداری تماشاچیان بود. روش تحقیق از نوع ارتباط علی  و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 40 هزار نفر از تماشاگران فوتبال حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان در فصل 96-97 تشکیل داده اند. که 384 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که به صورت نمونه غیر تصادفی_داوطلبانه پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه تعدیل شده هویت تیمی جیمز و روس(2002)، پرسشنامه بی­خویشتن­شدن سیگزمالی(1990)، پرسشنامه جو ورزشگاه اهریچ و بنگستین(2012) و پرسشنامه وفاداری تماشاچیان ماهونی و همکاران(2000) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. نتایج نشان داد هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان به ترتیب با ضریب مسیر580/0 و 386/0 تاثیر معناداری بر جو ورزشگاه دارند و همچنین سه متغیر جو ورزشگاه، بی­خویشتن شدن و هویت تیمی به ترتیب با ضرایب مسیر 247/0، 248/0 و 428/0 بر وفادارای تماشاچیان تاثیر مثبت دارد . بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران باشگاهها و ورزشگاهها پیشنهاد می­شود برای افزایش وفاداری تماشاچیان و درک جو مناسب از ورزشگاه به هویت تیمی و بی­خویشتن شدن تماشاچیان توجه ویژه داشته باشند.
صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb