جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای جوانان

مهربان پارسامهر، سمیه جسمانی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این مقاله تعیین نقش سرمایه اجتماعی بر مصرف ورزش (تماشای ورزش) در بین جوانان بوده است. این بررسی با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از 385 جوان ابتدا بصورت نمونه­گیری طبقه­ای و سپس به شیوه تصادفی از میان جوانان سنین 20 تا 30 مناطق شهر یزد جمع‌آوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامه سرمایه اجتماعی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسش­نامه 77/0= r محاسبه شده است. نتایج همبستگی، رابطه معنی­داری بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و مصرف ورزش (01/0 < p؛ 229/0=r) را نشان داده است. همچنین تفاوت معنی­داری بین پاسخ­گویان با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی با توجه به مصرف ورزش از طریق رسانه­ از جمله رادیو (05/0< p)، روزنامه­ها و مجلات (05/0< p) را نشان داده است. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نیز نشان داد که دو متغیر جنس و درآمد در مرحله اول و مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی در مرحله دوم توانسته‌اند به­ترتیب 9/11و 6/6 درصد از واریانس متغیر مصرف ورزش جوانان را تبیین نمایند.
جواد ادبی فیروزجاه، سیدامیراحمد مظفری، فریده هادوی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف این مطالعه بررسی میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان در سال­های 1387 تا 1389 بود. به این منظور از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد. ورودی­ها و خروجی­ها برای تعیین میزان کارآیی ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کشور، با استفاده از نظر خبرگان و طیف پنج­مقیاسی فازی تعیین شدند. ورودی­ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی استان بود. فعالیت ادارات کل در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیئت­های فعال ورزشی     به­عنوان خروجی­های تحقیق تعیین شدند. پس از تعیین ورودی­ها و خروجی­ها، چک­لیست تحقیق آماده و برای ادارات کل ارسال شد. از مجموع 30 استان، ادارات کل ورزش و جوانان 28 استان داده­های مربوط به خود را ارسال کردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار DEA Solver استفاده شد و داده­ها با استفاده از دو مدل CCR و BCC خروجی محور، در تحلیل پوششی داده­ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سال 1387، 16 اداره کل (57 درصد) کارآیی کلی داشتند. در سال 1388، 17 اداره کل (60 درصد) و در سال 1389، 15 اداره کل (53 درصد) از کارآیی کلی برخوردار بودند.  براساس نتایج تحقیق ناکارآیی مقیاس مهم­ترین عامل ناکارآمدی کلی ادارات کل استانی وزارت ورزش در سال­های 1387 تا 1389 بود. بنابراین، ضروری است منابع مورد استفاده ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها، به اندازه مناسب باشد تا مانع ناکارآمدی مقیاس این ادارات شود.
کیوان مشیرا، نجف آقایی، حسین پورسلطانی زرندی،
دوره 3، شماره 6 - ( 9-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت­بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران (180=N) تشکیل دادند و روش نمونه­گیری آماری به صورت کل­شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور    جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه عدالت سازمانی چستر و تاد (2007) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی  پرسش­نامه­ با بهره­گیری از نظرات اصلاحی صاحب­نظران و استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و با استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسش­نامه­ عدالت سازمانی (94/0=a) به دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرونف، تی تک­نمونه­ای، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون   رتبه­بندی فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره عدالت سازمانی 95/16±84/65، عدالت توزیعی 04/4±19/8، عدالت رویه­ای 46/9±55/30 و عدالت تعاملی 01/7±10/27 است که نمراتی پایین­تر از سطح میانگین است. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی­که بین کارکنان مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود ندارد. بین سن و سابقه کار با عدالت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف این پژوهش اولویت­بندی ابعاد سازمان یادگیرنده در اداره­های کل ورزش و جوانان غرب ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این اداره­های کل (203=N) و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود که حجم آن با استفاده از جدول مورگان 130 نفر برآورد شد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز (1996) استفاده کردیم. روایی این ابزار اندازه­گیری­ را استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن 96/0=a به دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی- میدانی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرنوف، تی تک­نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه­بندی فریدمن استفاده شد.طبق یافته­ها میان سطوح یادگیری فردی، یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05/0&geP). بین ابعاد سازمان یادگیرنده نیز یادگیری مداوم، اولین و توانمندسازی آخرین اولویت را داشتند. درنهایت، پیشنهاد می­شود مدیران این اداره­های کل با درنظر داشتن یادگیری فردی به منزله اساس یادگیری سازمانی، به ابعادی نظیر توانمندسازی، یادگیری گروهی، سیستم­های ادغام­شده و پیوند با سیستم نیز بیشتر توجه کنند و با استفاده از راهکارهای عملی زمینه تحقق سازمان یادگیرنده را فراهم آورند.  

دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در اداره­های ورزش و جوانان استان­های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره­های کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه در سال 1391 تشکیل دادند (N=108). به علت محدود­بودن جامعه، نمونه آماری به­صورت تمام­شمار در نظر گرفته شد (n=108). ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و عملکرد سازمانی (براون، 2001) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی) و استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی) در سطح معنی­داری 05/0 p&le انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خرده­مقیاس دید سیستمی بیشترین میانگین را نسبت به دیگر قابلیت­های یادگیری سازمانی به دست آورد (35/3=µ). همچنین یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمان دارد (05/0p&le، 621/0r=). با توجه به وجود رابطه هم­خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش­بین (قابلیت­های یادگیری سازمانی) 37 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین می­کنند. همچنین ضمن تأیید شاخص­های مدل برازش­شده، می­توان گفت مدل ارائه­شده مناسب و داده­های تجربی به­خوبی با آن منطبق هستند. درمجموع با عنایت به یافته­های پژوهش پیشنهاد می­شود مدیران سطوح مختلف برای درک اهمیت یادگیری سازمانی و چگونگی ایجاد این قابلیت­ها در کارکنان اهتمام کافی بورزند.
دکتر وجه الله قربانی زاده، اقای حسین علیزاده، اقای سجاد خانی پردنجانی، اقای علی محمدی مهمویی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N). جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1994) استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه به کمک آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده ، به صورت تصادفی در میان 160 نفر از کارکنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به  کمک نرم افزارهای Smart PLS و XLSTAT صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن دارد و همچنین در مورد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی باید بیان نمود که بیشترین تأثیر در میان همه ابعاد بر بعد نوع دوستی(35/0r2=) مشاهده شد


دکتر حمید صالحی، آقای علی بهرامی نیا،
دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و روایی‌سنجی اولیه ابزاری برای ارزیابی درک ورزشکاران از رفتارهای مربیان بود که به ارتقای رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه می‌انجامد. ساخت پرسشنامه در سه‌گام انجام شد. در گام نحست، مرور پیشینه چارچوب‌های نظری نحوه تأثیرگذاری مربیان ورزشی بر رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه ورزشکاران را فراهم نمود. در گام دوم، مجموعه‌ای شامل 191 گویه انشاء شد و روایی محتوای آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ‌در گام آخر، 252 پسر ورزشکار نوجوان (با دامنه سن 19-14 و میانگین سن =34/1±88/15 سال) از رشته‌های ورزشی گروهی (والیبال، بسکتبال، فوتبال، و فوتسال) نسخه بازنگری شده و 164 گویه‌های پرسشنامه را پر کردند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی گویه‌ها را به 30 کاهش داد و یک ساختار چهار عاملی (مدل‌سازی، آموزش، فشار، و گفتگو) را پیشنهاد نمود. نتایج نشان داد نسخه نهایی سیاهه رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه مربیان ویژگی‌های روان‌سنجی خوب و همسانی درونی مناسبی دارد، و 80/57درصد از کل واریانس را تبیین می‌کند. درمجموع، تحقیق حاضر منجر به تهیه ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سازوکارهای ویژه‌ای شد که مربیان به‌وسیله آن رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه را در نوجوانان ترویج می‌دهند، بااین‌وجود، برای اعتبارسنجی این ابزار باید پژوهش‌های بیشتری انجام شود.
 
دکتر فریده اشرف گنجویی، سمانه یارمحمدی، دکتر علی زارعی،
دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی مدیریت تغییر از طریق مؤلفه‌های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه تم برای بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در محیط کار (دیویس،1989) در چهار بخش سودمندی ادراکی با 6 سؤال، سهولت ادراکی با 6 سؤال، نگرش نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات با 5 سؤال و تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات با 4 سؤال و درمجموع 21 سؤال پنج ارزشی (لیکرت عدد 1 خیلی کم تا عدد 5 خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار برای سنجش مؤلفه‌های آگاهی، تمایل، دانش، توانایی و تقویت (پرسش‌نامه پنج ارزشی لیکرت) است. پرسش‌نامه موردنظر از برگرفته ترجمه‌شده مقاله پژوهشی برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر می‌باشد (بوهنه،2012) لازم به ذکر است، پرسش‌نامه فوق استاندارد و بینالمللی میباشد و با تأیید استادان مجدداً روایی لازم را کسب کرده است. پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفای 96/0 کسبکرده و مورد تأیید قرارگرفته است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نتایح پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند کالموگروف- اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها)، آزمون t تک نمونه ای (جهت تعیین وضعیت متغیرهای اصلی)، ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین روابط بین متغیرها)، آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین «مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوری اطلاعات» مشاهده می‌شود. همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین «سودمندی ادراک شده»، «سهولت درک شده»، «نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده می‌شود (05/0>P)؛ بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مؤلفه فناوری اطلاعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود. در این تحقیق مدیریت تغییر به صورت متغیر ملاک مد نظر قرار گرفته و از طریق مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته است.


آقای قاسم بابایی زارچ، دکتر حمید صالحی،
دوره 10، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

شناسایی موانع انگیزشی مشارکت ورزشی در کودکان و نوجوانان نقش بسزایی در شکل گیری رفتارهای ورزشی این گروه دارد. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین، و مربیان در مورد موانع مشارکت ورزشی کودکان و نوجوانان بود. به این منظور مصاحبه های نیمه‌ساختارمند با 12 کودک و نوجوان، هشت والد و پنج مربی انجام شد. متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها در مورد موانع انگیزشی مشارکت در ورزش در کودکان و نوجوانان در دو طبقه قرار داده شد: بازدارنده های شخصی و بازدارنده های محیطی. عوامل مؤثر در حوزۀ بازدارنده های شخصی شامل: نداشتن استعداد و پیشرفت نکردن، لذت نبردن از شرکت در ورزش و آسیب های ورزشی. عوامل مؤثر در حوزۀ بازدارنده های محیطی شامل: نبود فرهنگ ورزشی؛ کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی، حمایت نشدن و نداشتن آینده. این مطالعۀ کیفی درک عمیق‌تری از موانع انگیزشی عادت به ورزش در کودکان و نوجوانان ارائه داد. سازمان‌دهندگان ورزش جوانان، والدین و مربیان می توانند از طریق تغییر در عوامل شخصی و محیطی باعث انگیزۀ بیشتر برای شرکت بیشتر آنها در فعالیت های بدنی بشوند. 

بهزاد محمدی اورنگی، رسول یاعلی، محمد تقی اقدسی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیرپذیری تبحر حرکتی از وضعیت تغذیه در رده‌های سنی مختلف مردان ((کودکان، نوجوانان و جوانان)) بود. جامعه آماری تحقیق برای کودکان کلیه دانش‌آموزان سنین 10-7 سال، برای نوجوانان کلیه دانش‌آموزان 15-12 سال و برای جوانان کلیه دانشجویان 20-18 سال دانشگاه تهران به‌غیراز دانشجویان تربیت‌بدنی بود. نمونه تحقیق در هر یک از گروه‌های سنی 90 نفر بود؛ که از 4 مدرسه ابتدایی و 4 مدرسه دبیرستان شهر تهران و دانشجویان پسر دانشگاه تهران به روش خوشه‌ای هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و مقایسه‌ای بود و ابزار اندازه‌گیری تن‌سنجی و آزمون برونینکس- اوزرتسکی بود. نتایج تحقیق نشان داد بین گروه‌های سوءتغذیه، تغذیه متوسط و تغذیه مناسب در تبحر حرکتی سنین نوجوانانی و بزرگ‌سالی تفاوت معناداری وجود نداشت اما بین گروه‌های تبحر حرکتی سنین کودکان تفاوت معنادار بود. علاوه بر این بین تبحر حرکتی گروه‌های سنی مختلف تفاوت معناداری نبود. با توجه به این نتایج به نظر می‌رسد وضعیت تغذیه بر تبحر حرکتی تأثیر دارد و این مسئله در تحقیق حاضر در سنین کودکی مشاهده شد؛ بنابراین کودکان آسیب‌پذیرترین قشر در این زمینه محسوب می‌شوند و توجه به وضعیت تغذیه کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.


دکتر شقایق مدبری، دکتر مهدی شهبازی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف مطالعه: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین انگیزه مشارکت ورزشی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی جوانان شهر تهران می‌پردازد. روش کار: این تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی در چهار منطقه تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) بود. 130 نفر به صورت تصادفی و در دسترس بعد از مراجعه به باشگاه‌های ورزشی انتخاب شدند و پرسشنامه های وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انگیزه مشارکت ورزشی را تکمیل کردند. نتایج: یافته همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه های انگیزه مشارکت ورزشی و  خرده مقیاس های وضعیت اجتماعی – اقتصادی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0≥p). بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر بیانگر رابطه معنی داری بین میزان درآمد، طبقه اقتصادی، سطح تحصیلات والدین (پدر و مادر) و انگیزه مشارکت ورزشی بود. خانواده های با درآمد و طبقه اقتصادی بالا و متوسط انگیزه بیشتری به مشارکت در فعالیت های بدنی دارند. سطح تحصیلات والدین بخصوص پدران نقش مهمی در تشویق و ترغیب فرزاندان به مشارکت های ورزشی دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb