جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای دستورالعمل کلامی

فرهاد قدیری، مسلم بهمنی، عباس بهرام،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

یکی از چالش های تحقیقی اخیر در حوزه دستورالعمل­های تمرکز توجهی ، بررسی اثرات آن بر عملکرد ورزشکاران ماهر در تکالیف مداوم است. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر دستورالعمل‌های مختلف توجهی بر اجرای چابکی بازیکنان فوتسال ماهر بود. شرکت‌کنندگان شامل 12 بازیکن فوتسال ماهر (با میانگین سنی 56/1±91/23) بودند که از لیگ دسته یک استان قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد سه کوشش از تکلیف آزمون چابکی اِل را تحت سه شرایط تمرکز توجهی (توجه‌درونی، بیرونی و کنترل) انجام دهند. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان داد نوع دستورالعمل توجهی اثر معنادار بر زمان اجرای آزمون دارد بطوری­که عملکرد در شرایط توجه‌بیرونی برتر از شرایط ‌درونی است. همچنین، نتایج حاکی از آن است میان شرایط کنترل با شرایط تمرکز درونی و بین شرایط کنترل و شرایط تمرکز بیرونی تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج این پژوهش شواهدی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه در ورزشکاران ماهر اجرای تکالیف مداوم از طریق دستورالعملهای کلامی بهبود می‌یابد که تمرکز توجه را به سمت بیرون هدایت کند.


خانم مطهره السادات فانیان، دکتر رسول یاعلی، دکتر فرهاد قدیری،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش‌های یادگیری قیاسی و آشکار بر مهارت پیش‌بینی سرویس والیبال در زمان خستگی بود. به همین منظور 40 نفر از دانشجوی دختر با دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت  نمونه در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار سرحال و خسته، یادگیری قیاسی سرحال و خسته تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان گروه یادگیری قیاسی از روش شبیه‌سازی مهارت و گروه یادگیری آشکار از روش سنتی جهت اجرای سرویس چکشی والیبال استفاده کردند. برای اعمال خستگی از پروتکل لیونز استفاده شد. همچنین برای پیش‌بینی میزان دقت و سرعت اجرای آزمودنی‌ها از بستر نرم‌افزار super lab استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو راهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح و اثر خستگی، نوع تمرین و اثر تعاملی خستگی- تمرین بر سرعت پیش‌بینی کوشش‌های اشتباه معنی‌دار نبود، اما اثر تعاملی خستگی- تمرین بر دقت پیش‌بینی در کوشش‌های صحیح (002/0p=) و اثر نوع تمرین در کوشش‌های اشتباه (019/0p=) معنی‌دار بود. با توجه به نتایج می‌توان گفت که اثر خستگی بر دقت پیش‌بینی بستگی به نوع یادگیری (یادگیری قیاسی) دارد که فرد اتخاذ می‌کند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb