جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رضایت شغلی

وحید ساعت چیان، امیر قنبرپور نصرتی، سید مهدی رسولی، حسین پورسلطانی زرندی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب بود. بدین منظور از پرسش­نامه استاندارد دی ژی (2005)، که ترکیبی از 3 پرسش­نامه استاندارد است  استفاده شد. پایایی پرسش­نامه پس از مطالعه­ای مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/0= &alpha به دست آمد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق را تمامی کارکنان فدراسیون­های شنا، بسکتبال، هندبال، جودو، دو و میدانی و ژیمناستیک تشکیل داده­اند و نمونه برابر با جامعه آماری است(73 n=). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی، کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی (01/0p< ،651/0r=) و تعهد سازمانی هنجاری (01/0p< ،558/0r=)  با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون­های منتخب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب رابطه معناداری وجود ندارد. لذا می­توان گفت از طریق  برنامه­ریزی برای افزایش رضایت  کارکنان و کمک به القای حس تعلق  آن­ها به سازمان، خدمات مناسب­تری را برای مشتریان داخلی و خارجی سازمان ارائه کرد.
حسین پورسلطانی زرندی، فریدون تندنویس، مریم نادری،
دوره 3، شماره 5 - ( 6-1392 )
چکیده

هدف این تحقیق مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک­شده توسط کارشناسان سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان است. به­این­منظور از سه پرسش­نامه عدالت سازمانی رگو و کانها (2006)، پرسش­نامه رضایت شغلی گانون (مقیمی، 1385) و پرسش­نامه تعهد سازمانی استیرز و همکارانش (مقیمی، 1385) استفاده شد. پس از تأیید روایی و پایایی (عدالت سازمانی 92/0=&alpha، رضایت شغلی 96/0 =&alpha و تعهد سازمانی 70/0=&alpha)، پرسش­نامه­ها در بین نمونه آماری که 118 نفر از کارشناسان سازمان تحت مطالعه بود توزیع گردید. در این تحقیق از شاخص­های توصیفی و آزمون­های ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده کردیم. یافته­ها نشان داد در بین مؤلفه­های ادراک از عدالت سازمانی در سازمان تربیت­بدنی ایران، مؤلفه­ عدالت توزیعی در پاداش (07/5± 67/10M=) کمترین امتیاز و مؤلفه­ عدالت تعاملی (61/2± 45/10M=) بیشترین امتیاز را (با توجه به حداکثر امتیازاتشان) دارا بودند. در کل ادراک از عدالت سازمانی در این سازمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد (97/11 ±62/44M=، از حداکثر امتیاز 85). اما دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار گرفته ­است. همبستگی مثبت و معنی­داری نیز بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی (01/0>p و 431/0=r)، ادراک از عدالت سازمانی با رضایت شغلی (01/0>p و 457/0=r) و ادراک از عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (05/0>p و 273/0=r) در سازمان تربیت بدنی ایران مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر پیش­بین (عدالت سازمانی) به طور مستقیم نمی­تواند متغیر تعهد سازمانی (ملاک) را تبیین کند، اما ازطریق تحلیل مسیر، متغیرهای پیش­بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی به طور معنی­داری متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را تبیین می­کنند و پیش­بین معنی­داری برای تعهد سازمانی هستند.

دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون­های ورزشی بود. به­منظور اندازه­گیری متغیرهای تحقیق پرسش­نامه­های رضایت شغلی وود (1986)، فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1990) و تمایل به ترک شغل کامان (1979) استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق پس از مطالعه مقدماتی تأیید شد و آلفای کرونباخ ابزارها به­ترتیب 84/0، 93/0، و 86/0 به­دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان فدراسیون­های ورزشی بود که 227 نفر به­عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد، فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی اثر معنی­دار (97/15=t،  635/0 =&beta)، و بر تمایل به ترک شغل اثری منفی و معنی­دار (11/2=t، 185/0- =&beta) دارد. نتایج حاکی از اثر منفی و معنی­دار رضایت شغلی بر تمایل به ترک شغل (39/2 =t،  225/0- =&beta) بود. دیگر یافته تحقیق این بود که اثر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی (21/5 =t،  328/0- =&beta) بر تمایل به ترک شغل بیشتر از اثر مستقیم (11/2=t، 185/0- =&beta)  آن است (96/1 &le T value+&le96/1-). به­طور کلی با توجه به یافته­های تحقیق می­توان گفت مسئولان ستادی فدراسیون­های ورزشی باید برنامه­های کلان خود را درجهت خلق و ایجاد فرهنگ سازمانی قوی هم­سو کنند، تا به­موجب آن بستری مناسب برای دست­یابی به اهداف سازمانی و درکنار آن اهداف فردی اعضای سازمان فراهم شود این موضوع سطح رضایت شغلی کارکنان را ارتقا و میزان تمایل به ترک شغل را در آنها کاهش می­دهد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb