جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رفتار شهروندی سازمانی


دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (75=N) تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. بـه منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامۀ هوش هیجانی (شوتز و همکاران، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی (1996) استفاده کردیم. روایی پرسش­نامه­ها با بهره­گیری از دیدگاه­های اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هردو پرسش­نامه­ با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=&alpha و 81/0=&alpha به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی بـا رفتار شهروندی سازمانی رابـطۀ مثبت و معنی­داری (03/0=P ، 263/0=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با مؤلفه­های نوع­دوستی (041/0=P ، 249/0=r) و وجدان (046/0=P ، 243/0=r) رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود داشت. اما بین هوش هیجانی با مؤلفه­های جوانمردی (327/0=P، 121/0=r)، رفتار مدنی (612/0=P، 063/0=r) و ادب و ملاحظه (384/0=P، 107/0-=r) رابطۀ معنی­داری مشاهده نشد. ازطرفی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هوش هیجانی می­تواند مؤلفه­های       نوع­دوستی و وجدان را پیش­بینی کند. بنابراین می­توان برای استفاده از مزایای رفتارهای فرانقش در سازمان، به تقویت میانگین هوش هیجانی در کارکنان پـرداخت و با ارتقای نظام شغلی استاندارد و سازوکار ترفیع مناسب براساس اصول شایستگی­های ذهنی و عاطفی، لیاقت در کار و رفتار شهروندی سازمانی را در بین کارکنان سازمان توسعه داد.
دکتر وجه الله قربانی زاده، اقای حسین علیزاده، اقای سجاد خانی پردنجانی، اقای علی محمدی مهمویی،
دوره 5، شماره 10 - ( 9-1394 )
چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. این مطالعه از نوع موردی با طرح تحقیق مقطعی و روش تحقیق پرسشنامه ایی می باشد.جامعه آماری پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش و جوانان بودند (210=N). جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1994) استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه به کمک آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، پایایی مرکب و واریانس استخراج شده ، به صورت تصادفی در میان 160 نفر از کارکنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به  کمک نرم افزارهای Smart PLS و XLSTAT صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن دارد و همچنین در مورد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی باید بیان نمود که بیشترین تأثیر در میان همه ابعاد بر بعد نوع دوستی(35/0r2=) مشاهده شد


دکتر علیرضا امیدی، دکتر سمیه صفری،
دوره 8، شماره 15 - ( 5-1397 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مشتری گرایی در اماکن ورزشی شهر شهرکرد بود. روش تحقیق توصیفی، همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهر شهرکرد بودند که با توجه به کم بودن جامعه آماری(184 نفر)، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پل و منگو(2002) و پرسشنامه مشتری گرایی هاجت(2002) بودند که پس از اطمینان از روایی و پایایی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، بین نمونه تحقیق توزیع شدند. در راستای تعیین روابط علی و ارائه مدل، از روش معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری، متغیر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبتی برابر با (34/0B=) بر مشتری گرایی دارد. همچنین مشاهده شد که رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری برابر با (21/0B=)بر روی بعد نیاز مشتری دارد در حالیکه تاثیر مثبت اما غیر معناداری(13/0B=) بر بعد لذت مشتری دارد. از اینرو ترغیب مستقیم مشتری گرایی نیازمند شناخت پیش نیازهای آن است و در مورد متغیر رفتار شهروندی با تمرکز بر رفتار های چون وجدان کاری، وظیفه شناسی و نوع دوستی می توان انتظار داشت که سطح مشتری گرایی رشد بهتری داشته باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb