جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای ساختار

سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی کشور بود.
جامعه آماری این
تحقیق را کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل داد که 160 نفر از آن­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده­اند. روش تحقیق از نوع همبستگی و ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسش­نامه ویژگی­های فردی، پرسش­نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش­نامه
استاندارد
­شده نوآوری پاتچن و فیفر(1986) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار به همت متخصصان بررسی شده و پایایی مربوط به پرسش­نامه­های ساختار سازمانیو نوآوری نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.78 و 0.73 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری وجود داشت (0.011 p=). بین پیچیدگی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری مشاهده نشد (0.053 p=). بین رسمیت و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.00 p=). بین تمرکز و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.02p=). بین سطح تحصیلات و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت و در نهایت، بین جنسیت و سابقه خدمت با نوآوری کارشناسان رابطه معنی­داری مشاهده نشد. یافته­های تحقیق بیانگر این است که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز با نوآوری کارشناسان رابطه عکس دارد و جنسیت و میزان سابقه خدمت کارشناسان عاملی برای اولویت­بندی یا گزینش آن­ها جهت کسب ایده­های نو محسوب نمی­شود.
سردار محمدی، بتول مشرف جوادی، سید امیر احمد مظفری،
دوره 2، شماره 3 - ( 6-1391 )
چکیده

هدف این تحقیق تعیین رابطه نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فن­آوری اطلاعات در سازمان­های منتخب ورزشی ایران بود. 176 نفر مدیر و 194 نفر کارشناس با استفاده از شیوۀ نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسش­نامه­های نگرش، ساختار سازمانی، جـو سازمـانی و انتشار فن­آوری اطلاعات بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی چندگانه و رگرسیون چندمتغیری) مناسب نرم­افزار «LISREL » (نسخه52/8) و «SPSS» (نسخه16) استفاده گردید. یافته­ها ارتباط مثبت و معنی­داری بین نگرش، ساختار سازمانی، جو سازمانی و مؤلـفه­های آن از دیدگاه مدیـران و کارشناسان سازمان تربیـت­بدنی، فـدراسیون­های ورزشی و اداره­کل تربیت­بدنی مدارس با انتشار فن­آوری اطلاعات نشان دادند. با توجه به یافته­های تحقیق می­توان گفت در شرایط کنونی داشتن رویکرد منطقی به مسائل، مشکلات، نواقص و موانع موجود در نیل به انتشار فن­آوری اطلاعات انکارناپذیر است.

دوره 5، شماره 9 - ( 1-1394 )
چکیده

جوهره علم برپایۀ مدلهای فراگیر است نه دادههای پراکنده، زیرا دادهها درقالب مدل میتوانند کشف، تبیین و تعبیر شوند.
فقدان مدلهای قابل اتکا در ورزش و بهویژه ورزش همگانی در ایران محقق را بر آن داشت تا به دستیابی مدل ورزش
همگانی در ایران اهتمام ورزد. هدف این مطالعه، ارائه مدلی به منظور اندازهگیری و تحلیل ورزش همگانی ایران است. بدین
منظور از پرسشنامه 66 سؤالی مبتنی بر مدل ورزش همگانی ایران )برآمده از مطالعهای کیفی به روش گراندد تئوری( استفاده
2 ، شاخص نیکویی / 583 ، شاخص برآورد ریشۀ میانگین مجذورخطا برابر با 280 / شد. مقدار مجذورکای مدل، برابر با 66
2 بود؛ بنابراین، این / 2 و شاخص نیکویی برازش اصلاحشده برای درجات آزادی مدل نیز برابر با 59 / برازش برابر با 53
مقادیر حاکی از برازش خوب مدل است. این مدل بیان میکند که مشارکت مردم در ورزش از زمینههای گستردهتر اثر
میپذیرد. این مدل نمایش سادهای از ورزش همگانی ایران است و اجزای اساسی ورزش همگانی ایران را نشان میدهد.
برپایه این مدل میتوان فرآیند ورزش همگانی ایران را تجزیه و تحلیل کرد و به نوعی دستهبندی جدید دست یافت.


وحید ایزدفر، دکتر فریده شریفی فر، دکتر رضا محمدکاظمی،
دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل کسب و کار در آکادمی‌های ورزشی از دیدگاه خبرگان این حوزه می‌باشد. تحقیق حاضر بر مبنای پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، به لحاظ هدف کاربردی، رویکرد تحقیق کیفی و نحوه گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی‌های ورزشی، روسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک میباشد که 15 نفر با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری غیراحتمالی و  روش گلوله برفی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز، محوری و انتخابی بوسیله نرم‌افزار Maxqda نسخه 18 صورت گرفت که 9 مؤلفه اصلی و 45 مقوله محوری کشف و احصاء گردید. پایایی بازکُدینگ (کدگذاری مجدد) مصاحبه‌های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول اسکات، برابر 90 درصد است. مدیران، روسای فدراسیون و آکادمی های ورزشی با این مقوله ها و مولفه ها به صورت جامع آشنا شوند تا بتوانند متناسب با نیاز و ویژگی های کسب و کار خود نسبت به طراحی اجزاء و عناصر کسب و کار آکادمی ورزشی خاص رشته ورزشی خود اقدام نمایند.

خانم مریم طاهری کیا، دکتر علیرضا الهی، دکتر حسین اکبری یزدی،
دوره 12، شماره 23 - ( 6-1401 )
چکیده

سازمان های ورزشی در دهه اخیر بر اهمیت توجه به رفتار خرید مشتریان توجه ویژه داشته اند. در این میان توجه به متغیرهایی که می تواند بر رفتار خرید مشتریان تاثیر داشته باشد اهمیت یافته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید تماشاگران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بدین منظور از دو پرسشنامه بازاریابی رابطه­ مند و رفتارخرید کیم(2008) پس از اطمینان از روایی و پایایی، باتوجه به جدول مورگان در میان نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی توزیع شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. برای تجزیه تحلیل داده­ها از روش های آمار توصیفی و آزمون­ های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر روی رفتارخرید تماشاگران تاثیر دارد(043/0=β، (05/0p). با عنایت با یافته­ های تحقیق حاضر می توان راهکارهایی را جهت تعیین استراتژی بازاریابی رابطه مند و ارزیابی تاثیر این استراتژی بر رفتار خرید تماشاگران، به عنوان مشتریان اصلی باشگاه های فوتبال فراهم نمود.

آقای مهرزاد خارستانی، دکتر حسن محمدزاده،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر تمرین تصویرسازی ­ذهنی، یادگیری مشاهده­ ای، ترکیبی(تصویرسازی و  یادگیری مشاهده ­ای) و بدنی بر بازنمایی­ ذهنی و عملکرد گلف­ بازان مبتدی بود. بدین منظور 60 نفر دانشجو (سن:22.8±2.11) بصورت تصادفی در 4 گروه: 1) تصویرسازی­ ذهنی، 2) یادگیری مشاهده ­ای، 3)ترکیبی(تصویرسازی ذهنی+یادگیری مشاهده ­ای) و تمرین بدنی قرار گرفتند. پس از اجرای پیش ­آزمون، شرکت­ کنندگان در هرگروه براساس گروه ­بندی خود تکلیف ضربه گلف را به مدت سه روز متوالی (هر روز 60 کوشش) اجرا کردند و در روز سوم پس ­آزمون بعمل آمد. دو روز بعد از پس ­آزمون، آزمون یادداری گرفته شد. دقت اجرا و ساختار بازنمایی ذهنی شرکت ­کنندگان بعنوان متغیر وابسته اندازه ­گیری شد. نتایج پژوهش نشان ­داد که در متغیر عملکرد، گروه تمرین بدنی بهتر از سایر گروه ­ها بوده است. همچنین عملکرد گروه ترکیبی نسبت به گروه تصویرسازی و یادگیری مشاهده ­ای بهتر بود. علاوه براین، در متغیر بازنمایی ­ذهنی گروه ترکیبی نسبت به سایر گروه ­ها بازنمایی ­ذهنی ساختاریافته ­تر و دقیق­تری داشت. ضمن اینکه گروه تصویرسازی نسبت به گروه یادگیری مشاهده ­ای و بدنی از بازنمایی­ ذهنی بهتری برخوردار بود. در کل نتایج پژوهش نشان می­ دهد که تمرین بدنی نسبت به سایر روش ها باعث افزایش دقت در ضربه گلف می­شود. همچنین تمرین ترکیبیِ تصویرسازی و یادگیری مشاهده ­ای در بهبود ساختار بازنمایی ذهنی تاثیر بیشتری نسبت به سایر روش های استفاده شده در این پژوهش دارد.

آقای مصطفی محمدیان، دکتر نوشین بنار، خانم فاطمه سعیدی،
دوره 13، شماره 25 - ( 6-1402 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی روش­ های مناسب برای بلوک مالی به عنوان یکی از چهار بخش اصلی مدل کسب ­وکار استروالدر در کسب­ وکارهای گردشگری ورزشی بود. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعه‌ای کیفی و با روش تحلیل تم براون و کلارک (2006) انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل ذی­نفعان و مدیران متخصص در بخش گردشگری ورزشی و همچنین افراد شاغل در بخش­های مختلف کسب­ وکارهای گردشگری ورزشی استان گیلان بودند. تعداد 15 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند با تکنیک گلوله­ برفی و غیرتصادفی تا مرحلۀ اشباع نظری انتخاب شدند. این پژوهش با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو‌دی‌ای انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های بلوک مالی برای این نوع از کسب‌وکارها شامل 10 بعد اصلی و 27 بعد فرعی در 2 مضمون (تم) شامل مدل درآمدی و ساختار هزینه می‌باشد. ساختار هزینه شامل هزینه آموزش، هزینه تسهیلات زیرساختی، هزینه برگزاری تورها و هزینه منابع انسانی و مدل درآمدی نیز شامل نیازهای مالی، صحه­ گذاری ورزشکاران، اجاره بهای تسهیلات، حق عضویت و استفاده از نرم ­افزارها و خدمات سلامتی و گردشگری ورزشی می­ باشد. مدل‌سازی مالی حاصل از تحلیل داده‌های کیفی به صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری ورزشی کمک می‌کند تا در محاسبه موقعیت‌ها و در نتیجه با مقایسه سناریوهای مختلف، تصمیم‌گیری کنند.

مجید یزدان پناه، حسین اکبری یزدی، علی رضا الهی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف: تدوین نقشه استراتژیک و اولویت بندی راهبردهای توسعه ورزش شرکت ملی گاز ایران با رویکرد ISMو AHP بود.
روش‌شناسی: از نوع آمیخته (کمی-کیفی) و از لحاظ هدف کاربردی- توسعه‌ای بوده است.9 نفر به عنوان اعضای شورای راهبردی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها اسناد و مدارک فرادستی، ادبیات پیشینه و نظرات اعضای شورای راهبردی بررسی شد. روایی پرسشنامه‌ها پس از تائید توسط استادان دانشگاه، بین خبرگان منتخب توزیع و داده‌ها جمع‌آوری شد.این خبرگان نخست از روشAHP، استراتژی های شرکت را که حاصل مطالعه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان مذکور بوده از نظر میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر مشخص نموده و سپس برای شناسایی روابط مهم در ترسیم نقشه استراتژیک از روش ISM استفاده شد.
یافته‌ها: نقشه راهبردی ورزش با استفاده از ISM در 5 سطح طبقه‌بندی و راهبردهای توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی سلامت‌محور، تقویت تعاملات دوجانبه با سازمان‌های ورزشی و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی در سطح اول قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیلAHP برای اولویت بندی استراتژی‌ها نشان داد که توسعه فعالیت‌های ورزشی سلامت محور، ارتقاء جایگاه و ساختار امور ورزش و تقویت انگیزه‌ها و فرهنگ ورزشی به ترتیب سه استراتژی اول ورزش شرکت ملی گاز ایران بودند.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb