جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عملکرد سازمانی


دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در اداره­های ورزش و جوانان استان­های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره­های کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه در سال 1391 تشکیل دادند (N=108). به علت محدود­بودن جامعه، نمونه آماری به­صورت تمام­شمار در نظر گرفته شد (n=108). ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش­نامه قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و عملکرد سازمانی (براون، 2001) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی) و استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی) در سطح معنی­داری 05/0 p&le انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خرده­مقیاس دید سیستمی بیشترین میانگین را نسبت به دیگر قابلیت­های یادگیری سازمانی به دست آورد (35/3=µ). همچنین یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمان دارد (05/0p&le، 621/0r=). با توجه به وجود رابطه هم­خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش­بین (قابلیت­های یادگیری سازمانی) 37 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین می­کنند. همچنین ضمن تأیید شاخص­های مدل برازش­شده، می­توان گفت مدل ارائه­شده مناسب و داده­های تجربی به­خوبی با آن منطبق هستند. درمجموع با عنایت به یافته­های پژوهش پیشنهاد می­شود مدیران سطوح مختلف برای درک اهمیت یادگیری سازمانی و چگونگی ایجاد این قابلیت­ها در کارکنان اهتمام کافی بورزند.
دکتر شیرین زردشتیان، آقای علی کریمی،
دوره 9، شماره 17 - ( 6-1398 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین  تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی می‏باشد. پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است که از بین آن‌ها 110 نفر به‏ عنوان نمونه در نیمه اول سال 1395 انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از سه پرسشنامه استاندارد ، سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000 )، سرمایه فکری بنتیس (2004 ) و  پرسشنامه عملکرد سازمانی بهارستان و همکاران (1391)، بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. و به‌منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها ، سازگاری درونی آن با کمک نرم‌افزار Amos ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه به ترتیب 77/0 ، 87/. ، 80/0  محاسبه شد.. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل نشان داد که سرمایه اجتماعی بر متغیرهای سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  سرمایه فکری در تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی ، نقش تعدیل کننده را دارا می‏باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb