جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای قصد


دوره 4، شماره 8 - ( 9-1393 )
چکیده

در این مطالعه نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده به منظور درک بهتر قصد مشارکت­کنندگان در فعالیت­های ورزشی به کار رفته است. پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش از 360 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد جمع‌آوری شده است. ابزار گردآوری داده­ها مقیاس اصلاح­شده رفتار برنامه­ریزی­شده بوده است. آزمون تجربی مقیاس ارائه­شده به افراد مشارکت­کننده نشان داد که سؤالات پرسش­نامه دارای پایایی بالاتر از 75/0 بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد سه متغیر نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، و هنجارهای ذهنی با قصد مشارکت در فعالیت­های ورزشی رابطه مثبت قوی دارند. یافته­های رگرسیون گام به گام نشان داد که نگرش در قدم اول و کنترل رفتار ادراک­شده در قدم دوم و هنجارهای ذهنی در قدم سوم از عوامل اصلی در مقیاس رفتار برنامه­ریزی­شده بوده­اند. متغیرهای مستقل (نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، هنجارهای ذهنی) 5/47درصد از واریانس متغیرهای رفتار برنامه‌ریزی­شده را تبیین کرده­اند تحلیل رگرسیون گام به گام  نشان داد که متغیرهای نگرش، کنترل رفتار ادراک­شده، و هنجارهای ذهنی توانسته­اند بخشی از واریانس متغیر تحت مطالعه را تبیین کنند.
اقای حسین بخشنده، دکتر مجید جلالی فراهانی، دکتر سید نصرالله سجادی،
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر قصد خرید هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه پژوهش را هواداران 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور­سازی تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه قصد خرید محصولات حامیان مالی اسمیت باشگاه بود. روایی صوری پرسشنامه ها با نظر خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (قانونی 78/0 ، اقتصادی 73/0 ، اخلاقی 89/0 انسان دوستی 83/0 ، برای مقیاس قصد خرید هواداران 82/0). همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی انجام شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 63 درصد تغییرات قصد خرید هواداران باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت هایی ازاین قبیل باعث افزایش قصد خرید هواداران باشگاه ها می­شوند


مسعود فریدونی، ابراهیم علیدوست قهفرخی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدلی از تاثیر تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه اماری شامل تمامی استفاده کنندگان از خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب تهران بود که برحسب تعداد سوالات پرسشنامه (30 سوال) تعداد 300 نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که تعهد عاطفی و مستمر بر قصد خرید و قصد حمایت مشتریان تاثیر گذار است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب بالایی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها بر اساس چارچوب نظری پژوهش منطقی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این مدل پیشنهاد می شود که جهت ایجاد تعهد به انتظارهای مشتریان و عرضه خدمت مطابق با انتظارات و یا چیزی فراتر از انتظارات آنها توجه گردد تا به تبع آن قصد خرید و حمایت مشریان مجموعه ورزشی انقلاب افزایش یابد.


 


سپیده معصومی، میثم شیرخدایی، آقا رضا احمدی،
دوره 10، شماره 19 - ( 6-1399 )
چکیده

تمرکز تلاش های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت ورزش به ماهیت ناملموس کسب و کار ورزشی  و درجه بالای تمایل هواداران به برنامه های خیرخواهانه مربوط است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش نگرش هواداران تیم های ورزشی در بازاریابی خیرخواهانه ورزشی می باشد. جامعه آماری تحقیق اعضای کانون هواداران باشگاه پرسپولیس و استقلال بودند که از طریق شبکه های اجتماعی مرتبط با این کانون پرسشنامه برای ایشان ارسال شد. روش نمونه برداری در این تحقیق، نمونه برداری تصادفی ساده بود و ازآنجایی که جامعه مورد نظر در این تحقیق نامحدود بود، برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق  هر دو متغیر نگرش هواداران نسبت به بازاریابی خیرخواهانه و نگرش آنها نسبت به تیم ورزشی در قصد خرید آنها از محصولات ورزشی و همچنین حضور مجدد در ورزشگاه تأثیر دارد. بنابراین زمانی که میان برند تیم و برنامه بازاریابی خیرخواهانه تناسب وجود داشته باشد، هواداران نگرش مثبتی نسبت به تیم و نسبت به بازاریابی خیرخواهانه ورزشی پیدا می کنند و در نتیجه تمایل بیشتری به خرید محصولات ورزشی تیم و حضور دوباره در ورزشگاه دارند.


محمدحسن پیمان‌فر، مهدی اکبریان، سید زهرا نورانی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو دانشکده های علوم ورزشی استان تهران و قصد کارآفرینی دانشجویان با  نقش میانجی مهارت کارآفرینی می باشد. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه های استان تهران شامل (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، الزهرا، علامه طباطیائی) در سال تحصیلی 1401 -1402 بود که 391 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه های جو دانشگاه(لاسیج و فرانک2004)، مهارت کارآفرینی(لینان2008) و قصد کارآفرینی(لینان و چن2009) بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیر جو دانشکده ها بر متغیرهای قصد و مهارت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری داشته است همچنین متغیر مهارت کارآفرینی بر متغیر قصد کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. جو دانشگاه ها می­تواند بسترساز رشد مهارت ها و توانمندی‌های افراد کارآفرینی باشد و این عامل با تأثیری که بر مهارت افراد در زمینه  قابلیت های کارآفرینی میگذارد، قصد کارآفرینی آنان را افزایش می دهد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb