جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای نوآوری

سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی،
دوره 1، شماره 1 - ( 6-1390 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی کشور بود.
جامعه آماری این
تحقیق را کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل داد که 160 نفر از آن­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده­اند. روش تحقیق از نوع همبستگی و ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسش­نامه ویژگی­های فردی، پرسش­نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش­نامه
استاندارد
­شده نوآوری پاتچن و فیفر(1986) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار به همت متخصصان بررسی شده و پایایی مربوط به پرسش­نامه­های ساختار سازمانیو نوآوری نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.78 و 0.73 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری وجود داشت (0.011 p=). بین پیچیدگی و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­داری مشاهده نشد (0.053 p=). بین رسمیت و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.00 p=). بین تمرکز و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت (0.02p=). بین سطح تحصیلات و نوآوری کارشناسان ستادی رابطه معنی­دار وجود داشت و در نهایت، بین جنسیت و سابقه خدمت با نوآوری کارشناسان رابطه معنی­داری مشاهده نشد. یافته­های تحقیق بیانگر این است که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز با نوآوری کارشناسان رابطه عکس دارد و جنسیت و میزان سابقه خدمت کارشناسان عاملی برای اولویت­بندی یا گزینش آن­ها جهت کسب ایده­های نو محسوب نمی­شود.
رضا محمدکاظمی، یاور امیدی،
دوره 1، شماره 2 - ( 9-1390 )
چکیده

نوآوری، خلاقیت و تغییر، عوامل کلیدی و غیرقابل اجتناب ورزش­اند. این مهم ما را بر آن می­دارد تا گسترۀ ورزش را از منظر کارآفرینی مورد مطالعه قرار دهیم. در سال­های اخیر، گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو، و توسعه رشته کارآفرینی از سوی دیگر، چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده­اند؛ به گونه­ای که در تلاقی این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به وجود آمده است. از این رو، این مقاله قصد دارد تا با بررسی رابطه مابین کارآفرینی و ورزش، به بسط و توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی نایل گردد. با مطالعه اطلاعات به دست آمده از رشته­های اقتصاد و بازاریابی ورزشی، فرصت شناسایی نوآوری­ها، پیشگامی­ها و خطرپذیری­های حادث­شده در ورزش فراهم آمده،  و از این طریق ابعاد کارآفرینی در این حوزه آشکار می­گردد. همچنین، این مقاله با معرفی انواع مختلفی از کارآفرینی، که در حوزه ورزش و مدیریت ورزشی واقع شده­اند، به طور ضمنی به خلأ مطالعاتی که مابین رشته­های کارآفرینی و مدیریت ورزشی وجود دارد نیز اشاره می­کند. در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و اشاراتی برای  علاقه­مندان مطرح گردیده است.
آقای آرمین روح‌بانی، دکتر کریم کیاکجوری،
دوره 12، شماره 24 - ( 10-1401 )
چکیده

عملکرد باشگاه ­های ورزشی به دلیل نقش ورزش در سلامت جامعه مورد توجه می ­باشد؛ در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همکاری-رقابت بر عملکرد با توجه به نقش میانجی نوآوری باز و استفاده از دانش بیرونی در باشگاه ­های فوتبال خصوصی منتخب استان ­های شمالی کشور پرداخته است. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه ­های فوتبال خصوصی استان­ های گیلان، مازندران و گلستان تشکیل دادند که 245 نفر از آنها به روش نمونه ­گیری غیرتصادفی قضاوتی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. به منظور جمع ­آوری داده از پرسشنامه های استاندارد همکاری-رقابت بونچن و فردریچ (2012)، ارزیابی هماهنگ نوآوری باز (2012)، استفاده از دانش بیرونی و عملکرد باشگاه ویمر و همکاران (2016) استفاده شد. آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های مذکور به ترتیب 0/816، 0/701، 0/797 و 0/803 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نرم ­افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که همکاری-رقابت بر عملکرد باشگاه ­ها به صورت مستقیم تأثیرگذار نیست، اما از طریق متغیرهای میانجی استفاده از دانش بیرونی و نوآوری باز بر عملکرد باشگاه­ ها تأثیرگذار است. همچنین مشخص شد که نوآوری باز بیشترین درصد تغییرات عملکرد باشگاه ­ها را تبیین می­کند. بنابراین فضای همکاری و رقابت با استفاده از دانش بیرونی و نوآوری باز می­تواند به گونه­ ای باشد که عملکرد باشگاه­ ها بهبود یابد.

هلنا خسروی، فرشاد امامی، سید عماد حسینی، محسن اسمعیلی،
دوره 100، شماره 100 - ( 8-1399 )
چکیده

هدف از این پژوهش تدوین مدلی در حوزه مالکیت معنوی در ورزش ایران بود. روش تحقیق،کمّی از نوع توصیفی همبستگی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تمامی افرادی بودند که در حوزه حقوق ورزشی فعالیت های علمی یا اجرایی داشتند که با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، تعداد نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و در نهایت تعداد 72 نفر به‌صورت نمونه­گیری نظری در تحقیق مشارکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه برگرفته از یک تحقیق کیفی بود که توسط تیم تحقیق در مرحله اول این پژوهش انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پنل  متخصصین تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارعاملی گویه‌ها محاسبه شد. در روایی سازه نیز روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس استخراجی  و روایی واگرا نیز با استفاده از ماتریس فورنل و لارکر ارزیابی و تأیید شد. به منظور تحلیل داده‌ها از مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد. الگوی مالکیت معنوی در ورزش شامل 8 بعد شامل نهاد بین المللی، فرهنگ عمومی و آموزش، تدوین قوانین، تجاری سازی، توسعه صنعت ورزش، خلاقیت و نوآوری، پشتیبانی سازمانی-ساختاری و اشکال مالکیت معنوی ورزش بود که اثربخشی آنها مورد تایید قرار گرفت. توجه به این الگو می تواند شناختی اثربخش به حوزه حقوق مالکیت معنوی در جامعه ورزشی فراهم آورد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb